Multisystemisk terapi (MST)

Har du ett barn eller ungdom med svåra problem som exempelvis missbruk, kriminalitet, aggresivitet eller skolk. Då kan du få stöd av kommunens MST-team.

En socialsekreterare utreder och beslutar om familjen är berättigad till stödet.

MST-teamet

MST-teamet ger stöd till dig som har barn eller ungdomar i åldern 12-17 år, som riskerar att placeras utanför hemmet. Teamet hjälper dig att hitta redskap för att bemöta och handskas med de problem som det kan innebära att vara tonårsförälder. I arbetet involverar vi även andra personer som är viktiga för ditt barn - till exempel släkt, vänner, lärare och kamrater.

Arbetet pågår under en begränsad tid - max fem månader. Terapeuten har tät kontakt, på tid och plats som passar er, om så önskas på kvällstid och oftast i hemmet.

I Östersund består MST-teamet av tre terapeuter och en teamledare. De får kontinuerligt handledning och utbildning av en konsult vid MST Services, USA.

Multisystemisk terapi

MST (Multisystemisk terapi) är en metod som har utvecklats vid Medical University i South Carolina, USA. Där har forskning visat att metoden gett goda resultat. MST används därför på många håll i världen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-13