Publicerad 2023-03-03

Detaljplan för Karlslund 1:32 med flera – Blomstergården – till granskning

Nu skickas en ny detaljplan för Karlslund 1:32 med flera – Blomstergården – ut för granskning.

Arkitektritad översikt över Blomstergården.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av en ny hållbar stadsdel i anslutning till befintliga bostadsområden och skidstadion. Syftet är vidare att skapa en stadsdel med hög arkitektonisk kvalitet och en variation i bebyggelsen. Förutsättningar för en levande stadsdel ska skapas genom att blanda verksamheter och bostäder i en tät och omväxlande stadsmiljö. Bebyggelsen planeras i tre till sju våningar. Området föreslås även innehålla en skola, förskola och verksamheter samt ett parkeringshus.

Planförslaget avviker inte från den kommuntäckande översiktsplanen, antagen 20 juni 2022. Ett genomförande av detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Planen handläggs med utökat förfarande.

Tyck till

Granskningen pågår under perioden från 6 mars till och med den 7 april 2023.

Den som har synpunkter/anmärkningar på planförslaget kan lämna in eller sända in dem senast den 7 april 2023 till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen – så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Granskning

Granskningen ska visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-03-03