Publicerad 2022-02-16

Östersundsbor testar "Säkra steg"

Fallskador är ett stort folkhälsoproblem som drabbar många äldre. Att träna balans och benstyrka är effektivt för att förebygga fall. Men vilket är det bästa sättet att stödja målgruppen att komma igång och hantera träning för att få bättre balans? För att ta reda på mer om det har två studier genomförts vid Umeå universitet. I den ena studien har knappt 200 Östersundsbor testat appen "Säkra steg" under ett år.

Ett par ben som deltar i ett träningspass inomhus.

– Fallskador är ett stort folkhälsoproblem som drabbar många äldre personer. Det kan vara svårt att återhämta sig fullt ut efter en fallskada och det kan också leda till en oro som begränsar hur man är aktiv. Att träna sin balans och benstyrka är effektivt för att förebygga fall, det har många forskningsstudier visat, säger Marlene Sandlund, docent i fysioterapi vid Umeå universitet och forskningsledare för Säkra steg projektet.

För att få mer kunskap om hur äldre personer själva kan hantera sin träning genom ett digitalt program har två studier genomförts vid Umeå universitet.

Appen "Säkra steg"

Säkra steg är ett digitalt träningsprogram som ger stöd att komma igång och fortsätta med träning av balans och benstyrka. Appen Säkra steg är utvecklad av forskare vid Umeå universitet i samarbete med äldre personer.

En nationell kontrollerad studie genomförs för närvarande med drygt 1600 deltagare som bor över hela landet. Syftet med studien är att undersöka om tillgång till Säkra steg är tillräckligt för att minska fallolyckor bland äldre personer. Beatrice Pettersson, postdoktor vid enheten för Fysioterapi, berättar att sociala medier var den enskilt bästa metoden för att rekrytera deltagare till studien som var intresserade av att träna med Säkra steg.

Värdefullt att kunna träna hemma under pandemin

Rekryteringen påbörjades oktober 2019 och under våren 2020 ökade antalet deltagare kraftigt i samband med en reklamkampanj på Facebook. Detta sammanföll med restriktioner kopplat till spridningen av Covid-19 som särskilt påverkade seniorer över 70 år.

Deltagare har i intervjuer berättat om hur möjligheten att träna hemma med Säkra steg varit värdefullt för att inte bli stillasittande under pandemin.

Gemensamt för de båda studierna var att äldre personer intresserade av att delta i studien var till största delen kvinnor, de hade hög utbildning och rapporterade god vana av att använda digital teknik. Gemensamt var också att deltagarna rapporterade en hög funktionsnivå men ändå var benägna att falla.

– I tillägg till den nationella studien var vi också intresserade av att utvärdera om deltagarna tränade mer eller fick bättre effekt av träningen om de i tillägg till programmet även fick tillgång till stöd i form av gruppträffar och teknikhjälp, därför genomfördes också en mindre studie i Östersunds kommun, säger Marlene Sandlund.

Behöver man hjälp med tekniken?

Till skillnad från den nationella studien så erbjöd studien som genomfördes i Östersund stöd i form av drop-in-tillfällen. Deltagarna kunde få hjälp med tekniken eller få hjälp med att komma i gång med träning vilket gjordes i samarbete med Friskis och Svettis. Målet med stödet var att ge så många så möjligt förutsättningar att kunna vara med och träna med Säkra steg.

För att få med så många deltagare som möjligt så gjordes en stor rekryteringskampanj genom utskick av broschyrer till alla medborgare 70 år eller äldre, posters på bussar, via TV-skärmar på hälsocentraler och via sociala medier. Det gjorde att många kunde läsa och höra om Säkra steg på olika håll.

Alla rekryteringsstrategier samordnades i nära samarbete med kommunens kommunikationsavdelning. Planeringen skedde tillsammans med en referensgrupp av seniorer som gav synpunkter på vilken slags annonsering som skulle användas för att informera om Säkra steg.

Litet behov av stöd

Intresset för Säkra steg var störst från början i nära anslutning till rekryteringskampanjen och avtog under de sex månader det gick att anmäla sig till studien. Anmälan att delta skedde genom projektets hemsida och totalt anmälde sig 194 personer. De flesta som anmälde sig var kvinnor med högre utbildning, och som i högre uträckning använde internet eller mobila applikationer.

Saranda Bajraktari, doktorand i projektet, berättar att preliminära resultat visar på en viss förbättring på balans och benstyrka vilket är en skyddande faktor mot fallskador, däremot sågs inga skillnader i fallrädslan eller någon förbättring i livskvalitén. Det visade sig också att behovet av att få stöd med teknik eller att komma igång att träna var litet, då få deltagare dök upp på de olika drop-in-tillfällena.

Digital kompetens ökar snabbt

De studier som har genomförts kring Säkra har bidragit med ny kunskap och ligger rätt i tiden.

– Att tillhandahålla ett digitalt träningsprogram för äldre personer verkar inte vara helt okontroversiellt. Forskarna har tagit emot många kommentarer både från de som tycker det är helt tokigt att tro att äldre personer ska klara tekniken på egen hand men också från dem som är väldigt tacksamma att, även de som äldre, får tillgång till ett digitalt program. Den digitala kompetensen bland seniorer ökar snabbt, och pandemin har påskyndat den utvecklingen, säger Marlene Sandlund.

Bättre förutsättningar för att ta eget ansvar för sin träning

– Vi är förstås medvetna om att ett digitalt träningsprogram inte passar alla äldre personer. Men för en del verkar det vara ett riktigt bra alternativ för att få stöd och komma igång med träning. Jag får många mail från deltagare som tycker att programmet har varit väldigt värdefullt för dem, säger Marlene Sandlund. En del har också angett att de har börjat med någon annan typ av fysisk aktivitet, vilket är också bra.

Deltagare från studien i Östersund uttryckte i intervjuer att medverkan i projektet lett till att de fått en ökad insikt kring sina egna förutsättningar och förmågor samt insett vikten av det egna ansvaret för sin hälsa och träningens betydelse för ett hållbart åldrande.

Enkelt men effektivt

Deltagarna menade också att Säkra steg gav värdefullt stöd för träningen. En deltagare beskrev sin erfarenhet av programmet så här:

“...jag tycker det var rediga övningar, enkla men effektiva. Man kan tycka att det är löjligt att bara gå bara rakt fram och vrida huvudet men när man inte har [bra balans], när man ska gå med bara ett ben och ett stödben, då är det där nog så svårt.”

Deltagarna beskriver också att de fick finna egna strategier för upprätthållande av träningen; att det var effektivt med påminnelser och uppmuntran från Säkra steg, men att man måste hålla ut när det blev tungt och att träningen med tiden blev ett behov.

Digitala tjänster ger nya möjligheter

– Digitaliseringen i samhället ökar snabbt och exakt hur vi kan använda oss av ny teknik för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande är viktig kunskap, säger Magnus Zingmark, forskare vid Vård och Omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun.

– Säkra steg är ett bra exempel på en digital tjänst som har utvecklats tillsammans med målgruppen som ska använda den. Säkra steg har testats steg för steg med lovande resultat. När vi nu börjar se resultaten från dessa två studier ser det fortsatt lovande ut, fortsätter Magnus Zingmark.

Bättre förutsättningar att påverka sin hälsa

– Vi vet nu att digital träning som ger stöd för personer som är 70 år och äldre att träna på egen hand fungerar. Detta är mycket positivt då hälsofrämjande arbete handlar om att förbättra förutsättningarna för medborgare att kunna påverka sin hälsa. Arbetet med Säkra steg har gett oss ny kunskap om hur vi kan utveckla arbetet med digitala tjänster men också att den typen av tjänster är ett komplement till andra tjänster som inte förutsätter att medborgare har digitala kunskaper, säger Magnus Zingmark.

Säkra steg
– en träningsapp för bättre styrka och balans

Vill du veta mer om studien och appen, och kanske ladda ned den på din telefon för att testa själv? Klicka på den här länken, så kommer du vidare till sidan "Säkra steg":

Länk till sidan "Säkra steg" på ostersund.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-02-16