Publicerad 2021-12-20

Vi bygger om och bygger till Marieby skola

Under Barn- och utbildnings­nämndens samman­träde 17 december beslutade nämnden att omdisponera skolans befintliga ytor samt att bygga nya temporära lokaler i form av en paviljong­byggnad.

bild på en skola

Under vårterminen 2020 beställde Barn- och utbildnings­förvaltningen en förstudie från Teknisk förvaltning. Förstudien utredde vad som krävdes för att Marieby skola över tid skulle kunna bli en skola med års­kurserna förskole­klass – åk 6 (i dagsläget har skolan årskurserna förskole­klass - åk 5).

Förvaltningen har tillsammans med Lärar­förbundet och Kommunal identifierat brister i såväl verksam­hets­utrymmen som personal­utrymmen. Kommunen har nu tagit fram förslag på både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att komma tillrätta med lokalernas problem.

Detta ska göras på Marieby skola

För att kunna förbättra bristerna samt möta aktuella lagkrav föreslog förvaltningen att omdisponera de befintliga skolytorna för att nyttja lokalerna på ett bättre sätt, samt att bygga nya lokaler i form av en paviljongbyggnad. I samband med det skapas fler klassrum, vilket gör att skolan från och med läsåret 2022/2023 kan bli en skola med årskurserna förskoleklass till åk 6.

Paviljongbyggnaden är en del av en kortsiktig lösning. Planen är att göra en framtida tillbyggnad. Läs mer om det längre ner i texten.

Nämnden godkände under sammanträdet en ökad hyreskostnad för att finansiera den kortsiktiga lösningen. Förutsättningen för det är dock att kommunstyrelsen i sin tur beviljar ett igångsättningstillstånd.

Ett förslag på långsiktig lösning utreds: att bygga en ny tillbyggnad till skolan

Planen är att modullösningen ska stå kvar på platsen till dess att en framtida tillbyggnad eventuellt är färdigställd. Observera: Det finns inget beslut fattat om en permanent tillbyggnad ännu. Det pågår en förstudie för att ta fram ett förslag som underlag för ett kommande beslut gällande en större om- och tillbyggnad.

Vill du veta mer om beslutet?

För att läsa mer om beslutet samt övriga ärenden som Barn- och utbildningsnämnden beslutade om under sammanträdet, se protokollet som publiceras på ostersund.se inom några dagar.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-12-20