Publicerad 2021-12-15

Rapport från Tekniska nämnden 15 december

Fler sittbänkar på Frösön och en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning. Det är två av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 15 december.

Här kan du läsa en sammanfattning av flera ärenden som togs upp på nämnden den 15 december. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Under årets sista möte tog Tekniska nämnden ställning till flera medborgarförslag.

Följande medborgarförslag har nämnden ställt sig positiv till:

Ja till fler sittbänkar och papperskorgar på Frösön

En person har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen sätter upp fler papperskorgar och sittbänkar vid Mjälle och Härke på Frösön.

Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget, under förutsättning att Tekniska nämndens driftanslag utökas med 13 000 kronor per år. Det motsvarar kostnad, drift och underhåll för tre parkbänkar och två skräpkorgar.

Sittplatser är viktiga för att fler ska kunna ut och röra sig längs gångstråk och stigar. Under hösten 2021 har Teknisk förvaltning satt upp tre fasta parksoffor i Mjälle och en i Härke och skräpkorgar kommer att placeras i Härke.

Kommunen har styrande dokument om folkhälsa, tillgänglighet och jämlikhet som stödjer det. Och kommunens medverkan i AFCC (Age Friendly Cities and Communities) gör att vi måste leva upp till högre ambitioner, konstaterar nämnden.

Därför behöver också Kommunfullmäktige tillsätta resurser för att skapa bättre sittmöjligheter.

Ja till upprustning av backen vid sportfältet

Tekniska nämnden ställer sig positiv till ett medborgarförslag som gäller upprustning av backen vid sportfältet nära Storsjöskolan.

Förslagsställaren önskar att kommunen röjer området och backen från sly och buskar och ser till att belysningen/strålkastare fungerar igen. Eftersom området är ett populärt utflyktsmål både vinter- som barmarksäsong önskar förslagsställaren också en grillplats i området.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla förslaget, under förutsättning att Tekniska nämndens driftanslag ökas med 25 000 kronor per år. Det motsvarar kostnaden för regelbunden tillsyn av området, slyröjning samt drift och underhåll av utrustning.

Kommunfullmäktige har tidigare skickat förslaget på remiss både till Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden för yttrande inför slutgiltigt beslut i Kommunfullmäktige.

Ja till att utreda cykeltvätt vid Frösöbron

Tekniska nämnden ställer sig positiv till ett medborgarförslag om cykeltvätt vid gångtunneln på Frösöbron. Cykeltvätten skulle vara en del i satsningen på hållbart resande och kommunens mål om ett fossilfritt Östersund 2030.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget på så sätt att Tekniska nämnden - med stöd av Teknisk förvaltning - får i uppdrag att utreda investeringskostnad, driftskostnad och lämplig placering. Ärendet ska sedan upp för beslut i tekniska nämnden för att eventuellt tas med i ordinarie budgetprocess.

Ja till fiskebrygga i Lillsjön

En person har lämnat ett medborgarförslag om att återställa fiskebryggan i Lillsjön. Förslagsställaren påpekar att både badande och fiskare med vassa krokar trängs tillsammans vid bryggorna idag.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget bifalls på så sätt att Teknisk förvaltning får i uppdrag att se över placering av bryggan och vilken sorts brygga som är mest lämplig. Nämnden föreslår att investeringskostnaden för bryggan tas från den budget som redan är beslutad för utveckling av Lillsjöns naturreservat.

Nämnden påpekar att det bör finnas en korrekt och omfattande information vid bryggan om de höga PFAS värden som uppmätts i Lillsjön.

Följande medborgarförslag har nämnden avslagit:

Nej till förbud mot tung trafik på Genvägen

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå ett medborgarförslag om att tung trafik förbjuds på Genvägen och i stället leds via E14. Förslagsställaren menar att den tunga trafiken ökat trots ombyggnationen som gjorts av vägen i samband med cykelvägen 2018.

Nämndens motivering att avslå förslaget är att den tunga trafiken inte har ökat i förhållande till den övriga trafiken sen 2012. Eftersom Genvägen är en av pulsådrorna i Östersunds trafiknät bör inte trafiken där begränsas. Då finns risken att det skulle lägga för stor belastning på övriga vägar i samma riktning.

Teknisk förvaltning arbetar med att ta fram riktlinjer för vägvisning. Huvudsyftet med riktlinjerna är att se till att rätt information skyltas på ”rätt” ställe så att trafiken tar den närmaste avfarten vid E14 i stället för att färdas genom staden i onödan.

Nej till hjälpmedel vid badplatser

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att Östersunds kommun ska göra badplatserna mer tillgängliga. Förslagsställaren önskar att rörelsehindrade ska få en möjlighet att ta sig ut i vattnet på badplatser - exempelvis vid Lillsjön.

Förslagsställaren föreslår strandmattor, duschrullstolar och hippocamper (rullstolsanordning som går ut i vattnet) så att alla som vill bada på sommaren kan göra det.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå förslaget. Motiveringen är att det inte ligger inom Tekniska nämndens ansvarsområde att köpa in och hyra ut hjälpmedel. Det här bör behandlas av annan huvudman (Regionen).

Planer på metallramp finns

Inom Tekniska nämnden ansvarsområde ingår det däremot att göra parker, tätortsnära skog och stränder mer tillgängliga. I utvecklingen av Lillsjöns naturreservat finns redan långtgående planer på en metallramp ut i vattnet för att på så sätt göra badet tillgängligt.

Målet är att rampen ska vara på plats under 2022.

Nämnden föreslår nytt program för Vatten och avlopp

Tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden har Tekniska nämnden haft i uppdrag att ta fram ett program som ersätter ”Plan för vatten – och avloppsförsörjning” som styrande dokument.

Programmet har nu varit ute på remiss. Totalt fyra remissvar har kommit in. En del mindre justeringar har gjorts men de olika remissvaren bifaller i stort de olika ställningstagandena.

Tekniska nämnden föreslår nu Kommunfullmäktig att godkänna det nya styrdokumentet som går under namnet "Program för VA".

Parasitutbrottet blev startskott

Efter parasitutbrottet 2010/2011 beslutade Kommunfullmäktige att tillsätta en beredning med uppdrag att utreda och föreslå en sektorplan för kommunens vatten- och avloppsförsörjning. Syftet var att säkra framtida vatten- och avloppsförsörjning. En åtgärd som anges i sektorplanen är att skapa en VA-plan för kommunen.

Arbetet med VA-plan startades hösten 2015. Under arbetets gång har kommunens styrmodell ändrats. Det är orsaken till att VA-planen fått byta namn till ”Program för VA”. Men syftet och innehållet är detsamma.

”Program för VA” skall godkännas av Kommunfullmäktige och ersätter sen Sektorplanen ”Plan för vatten- och avloppsförsörjning”.

Möjligheter att tycka till via hemsidan

Under remisstiden har det funnits olika möjligheter för både politiska partier, företagare och privatpersoner att tycka till om programmet.

Remissutskick har gått till de politiska partierna. Och på hemsidan har både medborgare och företagare haft möjlighet att lämna synpunkter via en digital brevlåda.

Omdisponering av investeringsmedel till Östersundslänken

Östersundslänken - som ska binda ihop kollektivtrafiken genom Östersunds mest centrala delar - kommer att kräva investeringar och ombyggnationer på flera ställen i centrala Östersund under 2022-2024. Fokus 2022 handlar om att bygga hållplatserna vid GIII’s torg, centrum och en väntsal.

Tekniska nämnden föreslår därför Kommunfullmäktige att ombudgetera investeringsmedel inom beslutad rambudget 2022, så att ytterligare drygt 35 miljoner tillförs Östersundslänken.

Nämnden antog en beredskapsplan för måltidsförsörjning

Inför 2021 fick sektor Måltidsservice i uppdrag av Tekniska nämnden att ta fram en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning.

Måltidsservice lagar mat och serverar måltider till förskola, grundskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola och äldreomsorgen inom Östersunds kommun. Beredskapsplanen beskriver hur olika störningar påverkar tillagning, transport och tillgång till livsmedel. Till beredskapsplanen hör handlingsplaner för olika typer av störningar.

Tekniska nämnden fastställde beredskapsplanen som bytt namn till Beredskapsplan för måltidsförsörjning.

Inför 2022 får Måltidsservice i uppdrag att utöka planen. Bland annat ska man utreda vilka utrymmen som krävs för beredskapslager av livsmedel. Planen ska också utreda nödvändiga åtgärder för att öka förmågan att driva verksamheten vid elavbrott och vid vattenavbrott.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-12-15