Publicerad 2021-11-15

Vagle 1:3 i Sandviken nu till samråd

Nu skickas ett förslag till ny detaljplan för Vagle 1:3 i Sandviken till samråd. Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av nya bostadstomter.

Flygfoto med planområdet Söre 5.5 inringat.

Planområdet markerat med vitstreckad linje.

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra 10-14 nya bostadstomter i Sandviken på "Annersia", i närheten av Vallsundsbrons södra fäste.

Fastigheten ingår i området med pågående översiktsplaneläggning för Sandviken och där
har området föreslagits som område för frivillig förtätning.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 15 november till och med 6 december 2021.

 

Lämna synpunkter på förslaget

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget är det viktigt att de har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 6 december.

Du kan skicka dem via brev eller e-post till:

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Vad är ett samråd?

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2021-11-15