Publicerad 2021-11-10

Minskade utsläpp - men vägtransporter fortsatt stor utmaning

Förra året 2020 minskade de fossila koldioxidutsläppen i Östersunds kommun med 12 procent eller 14 700 ton, jämfört med föregående år. Om den faktiska minskningen håller i sig, så skulle det innebära att målet om ett fossilbränslefritt Östersund 2030 uppnås.

Vintervy Över Östersund

Torv och flyg främsta anledningarna till minskningen

Minskningen beror främst på den minskade användningen av torv till fjärrvärmen och på kraftigt minskad flygtrafik till och från Åre Östersund flygplats. Om det minskade flygandet enbart är kopplat till pandemin eller om det är en mer långtgående trend är dock för tidigt att säga.

Den minskade förbränningen av torv tros dock vara en mer bestående förändring, sedan Jämtkraft bestämt sig för att helt sluta med torv som energikälla i fjärrvärmeverket.

Graf fossilbränslefritt 2030

Graf över minskning av fossila bränslen för att nå målet fossilbränslefritt 2030

Vägtransporter den största utmaningen

Den enskilt största utmaningen är att minska utsläppen från vägtransporter som står för den största andelen av utsläppen. Både bensin- och dieselanvändningen minskade något under 2020 men inte i den takt som krävs för ett fossilfritt 2030. ​

Vägtransporter är också den största orsaken till de farliga luftföroreningar i Östersunds stadskärna, så en minskning skulle innebära positiva effekter på flera problem.

Uppmuntra att ta cykel istället för bil

Östersunds kommun arbetar just nu med flera insatser för att utsläppen från våra transporter ska minska.

En av aktiviteterna är Vintertramparna som går igång för 13:e säsongen i rad. Då blir 100 personer utrustade för vintercykling och åtar sig att cykla minst 60 procent av resorna till arbete, skola eller motsvarande under projekttiden som pågår mellan november och april.

Nytt för i år är att uppföljningen av Vintertramparnas resor sker via appen Resvis som ingår i ett annat projekt för hållbara resor som kommunen deltar i. Appen ska motivera användarna till cykling och samtidigt förmedla resestatistik till kommunen. ​

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-11-10