Publicerad 2021-10-21

Rapport från Tekniska nämnden 20 oktober

Ja till utegym vid Minnesgärdet och tio procents höjning av vatten- och avloppsavgiften 2022. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 20 oktober.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden den 20 oktober. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till utegym vid Minnesgärdet

Ett person har lämnat ett medborgarförslag på ett utegym vid Minnesgärdet, eftersom det är många som joggar där. Förslaget har samlat 38 underskrifter.

Tekniska nämnden, som är internägare och förvaltare av parkmark, ser positivt på förslaget och föreslår Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Nämnden konstaterar bland annat att Minnesgärdesparken uppfyller flera kriterier som skulle kunna göra det lämpligt för ett utegym:

  • Området är enkelt att ta sig till med cykel, bil och buss.
  • Det finns parkeringsmöjligheter.
  • Det är beläget i ett rekreationsstråk med koppling till andra aktivitetsytor.
  • I nuläget finns inte något utegym i de södra stadsdelarna.
  • Besökstrycket är stort och väntas öka eftersom det byggs många nya bostäder i området.

Det är Kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för anläggningar av typen utegym. Tekniska nämnden ser positivt på att samverka med Kultur- och fritidsnämnden om placering och utformning.

Kommunen kan börja anlägga ett eventuellt utegym i Minnesgärdesparken när man är klar med alla markarbeten som är kopplade till det nya vattenverket i området.

Tio procents höjning av vatten- och avloppstaxan

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att höja vatten- och avloppstaxan med tio procent för år 2022. Sex procent av den höjda avgiften avsätts till en investeringsfond som ska användas till det planerade dricksvattenverket Minnesgärdet.

Sen 2015 har Tekniska nämnden gjort avsättningar i en investeringsfond till det nya vattenverket. På så sätt vill nämnden få en jämnare taxeutveckling de kommande åren.

Höjd sopavgift för hushållen

Tekniska nämnden föreslår följande höjningar av sophämtningsavgiften för hushåll 2022:

  • Tre procents höjning av grundavgiften för sophämtning. Höjningen ska täcka in kostnader för utökade öppettider på återvinningscentralerna nästa år.
  • Sex procents höjning av hämtningsavgiften för restavfall i sopkärl.
  • Fem procents höjning av hämtningsavgiften för matavfall.

De höjda hämtningsavgifterna ska täcka in kostnaderna för att stimulera ökad återanvändning och återvinning. Insamlingsverksamheten har utökat sin personalstyrka. Under 2022 kommer man att arbeta mer riktat mot fastighetsägare och soprum för att skapa goda förutsättningar till förbättrad sortering. Ökande behandlingsavgifter för det insamlade avfallet och en höjd förbränningsskatt påverkar också kostnaderna för verksamheten.

Tekniska nämnden föreslår också Kommunfullmäktige att höja avgiften för tömning av enskilda avlopp med 2 procent. Höjningen täcker in kostnaden hos anlitad entreprenör. Den kommer att stiga under nästa år.

Nämnden föreslår också Kommunfullmäktige att införa avgift för byte av sopkärl som behöver göras på grund av till exempel skadegörelse. Efterfrågan har ökat och avgiften motsvarar kostnaden för inköp av nytt sopkärl.

Riktlinje för drift av gator, vägar och parkeringar

Idag finns ingen riktlinje som formulerar kommunens ambitionsnivå och ställningstaganden när det gäller drift av gator, vägar och parkeringar. Väghållningen hanteras av ett antal olika politiska dokument. Det skapar motsägelser och försvårar arbetet. 

En riktlinje behövs för att förvaltningen ska kunna verkställa politikens ambition och vilja. Den behövs också för att göra det tydligt för medborgarna vilka förväntningar de kan ha på kommunens väghållning.

Tekniska nämnden föreslår därför Kommunfullmäktige att fastställa en sån riktlinje.

Inför arbetet med att ta fram riktlinjen behövs också ett politiskt beslutat planeringsdirektiv. På så sätt kan Tekniska nämnden fastställa förutsättningarna och ambitionsnivåerna inför arbetet med själva riktlinjen.

Riktlinje för utformning av offentlig plats i centrum

I nuläget finns ingen riktlinje som tydligt visar den politiska ambitionen när det gäller hur gatu-, torg- och parkmiljö ska utformas inom Östersunds centrum. Idag hanteras utformningen i flera olika politiska dokument. Det skapar motsägelser och försvårar kommunens arbete.

Tekniska nämnden föreslår därför Kommunfullmäktige att fastställa en riktlinje för utformning av offentlig plats inom Östersunds centrum.

Även här gäller att förvaltningen tar fram ett förslag på planeringsdirektiv som nämnden sen beslutar om. Direktivet ska fastställa förutsättningar och ambitionsnivåer inför själva arbetet med riktlinjen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-10-21