Publicerad 2021-10-06

Torvallas utveckling har engagerat många – nu blir flera av idéerna verklighet

Torvalla är en av de stadsdelar som både har ett stort behov av och goda möjligheter att utvecklas. Därför har kommunen nu tagit fram en utvecklingsstrategi för stadsdelen, i nära samarbete med Torvallas boende, företag och organisationer.
– Det som nu börjar hända i Torvalla är ett direkt resultat av de samtal och möten vi har haft tillsammans, säger utvecklingsstrateg Liselotte Halvarsson.

Fontän i Torvalla

Arbetet med att utveckla Torvalla är viktigt ur många perspektiv, menar Liselotte. Framför allt för att öka områdets anseende och medborgarnas stolthet över den egna stadsdelen. Men också för att öka känslan av samhörighet och trygghet i Torvalla. Kommunen håller därför på att ta fram en utvecklingsstrategi för Torvalla – en långsiktig plan som beskriver vad som ska göras fram till 2030.

– I arbetet med strategin har det känts oerhört viktig att involvera Torvallas boende, företag och organisationer. Det går inte att ta fram en utvecklingsstrategi för ett område utan att prata med dem som verkligen berörs, säger Liselotte Halvarsson.

Ungdomar och äldre – alla har tyckt till

Genom möten med ett 20-tal olika aktörer och målgrupper har just deras perspektiv och önskemål samlats in.

– Vi har pratat med företag, fastighetsägare, skolan, förskolor, familjecentralen, PRO, Tillgänglighetsrådet, kyrkan, biblioteket, fritidsgårdarna och många fler. Vi frågade hur de tycker att Torvalla skulle behöva utvecklas, vilka behov som finns och vad de tycker vi borde fokusera på. Vi gjorde också en avstämning av hur de tycker att det är idag.

Liselotte ger exempel på vad som har gjorts under året:

 • Enkätundersökning till alla elever på högstadiet, med fokus på vad de tycker om att bo i Torvalla, hur det går i skolan och vad de gör på fritiden.
 • En digital upplevelsekarta där medborgare i Torvalla fick svara på hur de upplever olika platser, vart man går för att göra olika saker, var det är tryggt och otryggt m.m.
 • Samtal och djupintervjuer med cirka 100 ungdomar i Torvalla, tillsammans med en ungdomscoach och organisationen Hej främling.
 • En workshop med tjejer i åldern 12–15 år samt 10 djupintervjuer med vuxna om livet i Torvalla.
 • Trygghetsvandring tillsammans med bland andra Tillgänglighetsrådet, nattvandrare, kommunen, privatpersoner och kyrka, med fokus på trygghet och trafik.
 • Insamling av synpunkter via Torvallas anslagstavla på Facebook.

Projektet har även tagit del av en större enkätundersökning som gjorts bland de äldre medborgarna samt en enkät som Rikshem gjorde bland sina boende, med fokus på trygghet och utomhusmiljö.

Resultatet: En förankrad strategi

All information som har samlats in – tillsammans med teori och forskning på området – har resulterat i en utvecklingsstrategi indelad i sju olika utvecklingsområden; delaktighet och inflytande, attraktivitet och tillgänglighet, trygghet, företagande, bostäder, hälsa och välmående samt service och information.

Arbetet redan i full gång

Trots att strategin inte har ”klubbats igenom” riktigt än anser Östersunds politiker att satsningen på Torvalla är så pass viktig att det inte finns någon anledning att vänta. Pengar har redan avsatts till utvecklingen och flera insatser har redan tagit fart:

 • Hälsofrämjande arbete med Hej främling, med fokus på aktiviteter som ska minska utanförskap och främja hälsa – bland annat inom idrott, kultur och friluftsliv.
 • Samarbete med Rädda barnen för att öka delaktighet och inflytande samt minska utanförskap bland barn, ungdomar och barnfamiljer. Rädda Barnen kommer att jobba enligt konceptet ”På Lika Villkor”. som fokuserar på psykisk ohälsa, vuxenstöd och delaktighet.
 • Utredning om ny mötesplats för äldre ungdomar, med fokus på hur en sådan mötesplats skulle kunna se ut, vilken typ av vuxenstöd behövs. Utredningen ska göras i nära samarbete med Torvallas ungdomar.
 • Tjejsatsning på fritidsgården med öppet för endast tjejer vissa kvällar. Det möjliggör även för tjejer som inte vågar eller får gå dit att kunna ta del av fritidsgårdens verksamhet.
 • Restaurering av utomhuskonst. Torvalla är en av de konsttätaste platserna i kommunen och det är en viktig del av stadsdelens identitet. All utomhuskonst ingår i restaureringen, men särskilt fokus läggs på att renovera fem av de större utomhuskonstverken i Torvalla.
 • Utredning om ny aktivitetslekplats. Med fokus på var lekplatsen skulle kunna ligga, hur den skulle utformas och vad kostnaden skulle bli.

Det här är alltså bara några av de saker som redan dragit i gång. I och med att strategin klubbas igenom kommer mycket mer att hända längre fram.

– Det här är ett långsiktigt arbete som löper till 2030 och strategin kan behöva ses över under arbetets gång för att möta nya önskemål och behov, konstaterar Liselotte.

Initiativtagare till Torvallas utvecklingsstrategi är Kerstin Arnemo. Hon beskriver varför det här arbetet är så viktigt.

– Torvalla är en stadsdel som har det mesta, men den tillväxt som finns i Östersund når ofta inte ut hit. Utvecklingen har stannat upp och ingen har tagit ett helhetsgrepp. För att utveckla stadsdelen behöver vi ha en långsiktig plan, vara uthålliga och utgå från människorna som bor där. Min drömbild är att vi om några år ska säga; ”Wow, bor du i Torvalla? Så häftigt!”.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-10-06