Publicerad 2021-10-05

Rapport från Kommunstyrelsen

Tisdag 5 oktober hölls höstens första fysiska sammanträde i Kommunstyrelsen. Här är ett axplock av det som avhandlades i dagens sammanträde.

Delårsrapport

Det går bra för Östersunds kommun! Kommunen har ett resultat per sista augusti på 298,2 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet för helår är 167,5 miljoner kronor, medan vi har en budget på 16,6 miljoner kronor. Så prognosen är väldigt mycket högre än budget. Det höga resultatet beror på ett bättre utfall av framförallt skatteintäkter, och uppgång på börsen. 

Förslag på att införa en ambulerande fritidsgård utreds vidare

Miljöpartiet har i en motion föreslagit upprättande av en ambulerande fritidsgård. Ett upplägg som enligt motionen skulle kunna möta ungdomarna på deras egen arena. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan ytterligare.

Medborgarförslag: Starta fritidsbank

Ett medborgarförslag som lämnades in sommaren 2020 går ut på att kommunen ska inrätta en fritidsbank. Personen bakom förslaget tror att fritidsbanken skulle kunna bidra till att Östersunds kommun dels behåller 2019-års utmärkelse som årets främsta idrottskommun, och även skulle kunna bidra till en högre placering i utnämningen av årets breddidrottskommun.

Förslaget bifalls på så sätt att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att med hjälp av Destination Östersund ta fram ett förslag på hur en fritidsbank eller liknande ska kunna bedrivas, och ta fram förslag på finansiering.

Nytt årsavtal med Jamtli

Östersunds kommun och region Jämtland Härjedalen upprättar årligen avtal med stiftelsen Jamtli i syfte att reglera mål, nyckeltal och ekonomisk ersättning. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsavtal med stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2022. Östersunds kommuns bidrag till stiftelsen Jamtli beslutas bli 11 885 200 kronor.

Medborgarförslag om flytbrygga

I ett medborgarförslag föreslås att man placerar en flytbrygga i viken nedanför Aspnäsgatan på Frösön under isfri tid av året. Förslaget avslås, mot bakgrund av att Teknisk förvaltning under 2021 ska upphandla en utredning där det också kommer finnas med önskemål om möjlighet att ta sig ned i vattnet samt förslag på åtgärder, kostnader och prioritering av områden för det.

Medborgarförslag om konstgräsplan i Torvalla hanteras vidare

Förslaget innebär att grusplanen nedanför Torvallaskolan ska göras om till en konstgräsplan, vilket initiativtagaren menar skulle kunna bli en positiv del av utvecklingen i Torvalla. Medborgarförslaget har fått 64 namnunderskrifter, och kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att förslaget hanteras vidare inom arbetet med strategi utveckling Torvalla.

Strategi för bostadsförsörjningen 2020-2025 godkänns

Östersunds kommun har i stort en stabil befolkningstillväxt och en god planberedskap, alltså att vi tar höjd för befolkningstillväxten. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till strategi för bostadsförsörjning. Strategin för bostadsförsörjningen ska lyfta fram prioriterade utvecklingsområden i kommunen samt arbeta för att främja kommunens mål för bostadsmarknaden. 

Försäljning av tomter i Ängsmon

En ny detaljplan har tagits fram för att nya småhus och radhus ska kunna byggas i Ängsmon. Sen tidigare är det närliggande kvarteret Messmöret med 24 småhustomter utbyggt och samtliga av dessa tomter är sålda eller reserverade via den kommunala tomtkön. Kommunledningsförvaltningen, Mark och Exploatering, vill nu bygga ut området Ostformen med gata, vatten och avlopp, el och fiber. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringskalkyl, samt att Mark och Exploatering ska få igångsättningstillstång för projektering och utbyggnad av Ostformen i Ängsmon bestående av 22 småhustomter. Tomterna ska i första hand erbjudas till medlemmar i Östersunds kommuns tomtkö, och priserna på tomterna ska ligga på mellan 425 000 kronor och 550 000 kronor, beroende på storlek och läge.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-10-05