Publicerad 2021-09-22

Rapport från Tekniska nämnden 22 september

Fler husvagnsplatser på campingen och tilläggsanslag för vinterns kostsamma snöröjning. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 22 september.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden den 22 september. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Nej till medborgarförslag om utveckling av friluftslivet i Lugnvik

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att friluftslivet i Lugnvik utvecklas genom att kommunen byter ut den trasiga eldstaden vid Persudden, sätter dit bänkar och belysning vid infarten till elljusspåret.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Nämndens motivering är att kommunen under hösten 2021 har renoverat Semsåparken rakt över viken med grill, sittplatser, dansbana och möjligheter till att sola och bada. Med två anlagda grillplatser i Lugnvik finns det idag inte planer eller budget för fler grillplatser i Lugnviksområdet. Det finns områden utan mötesplatser utomhus som bör prioriteras före.

När det gäller belysning vid infarten till elljusspåret bygger Trafikverket just nu en ny gång- och cykelväg efter Norra Åsvägen med belysning. Det bör öka belysningen efter hela sträckan. Nämnden anser att man bör avvakta slutresultatet av det innan kommunen planerar för fler åtgärder.

Budgetuppföljning pekar på minusresultat för 2021

Förvaltningens uppföljning för perioden januari till augusti 2021 pekar på ett resultat vid årets slut på minus 17,4 miljoner kronor. Det innebär en budgetavvikelse på minus 22 miljoner kronor eftersom man budgeterat för ett resultat på plus 4,6 miljoner 2021.

Viktigaste orsakerna till budgetavvikelsen är: 

  • Uteblivna intäkter på totalt 8,9 miljoner grund av covid-19 på Storsjöbadet, parkeringsverksamheten och markupplåtelse.
  • De två intäktsfinansierade verksamheterna campingen och fordonsgasanläggningen som skulle ge ett resultat på 4,6 miljoner beräknas gå med nollresultat. Även det beror på covid-19.
  • Vinterväghållningen har blivit 5,8 miljoner kronor dyrare än budgeterat.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktig bland annat;

  • att bevilja sänkt resultatkrav till noll, för Campingen och Fordonsgasanläggningen.
  • att bevilja tilläggsanslag på 5,8 miljoner kronor till vinterväghållningen på grund av årets ökade kostnader.
  • att Storsjöbadet får gå med ett underskott på 6 miljoner kronor på grund av uteblivna intäkter med anledning av Covid-19.
  • att bevilja sektor GataFritid tilläggsanslag på 2,5 miljoner kronor för uteblivna parkeringsintäkter med anledning av Covid-19.

Utökad investeringsram till campingen och återvinningsstation

Tekniska nämnden föreslog Kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsplanen för 2022.

Planen har ett budgeterat resultat på 4,7 miljoner kronor för de verksamheter som finansieras med externa intäkter. För de övriga verksamheter - som finansieras med anslag, skatt eller taxor och avgifter - budgeteras ett nollresultat.

Inför 2022 finns ett effektivisering-/besparingskrav på 1,2 miljoner kronor. Effektiviseringarna kommer att ske genom inköpsstyrning, digitalisering och genom att förbättra processerna inom förvaltningen.

Investeringarna 2022 uppgår till 291,8 miljoner kronor. Där vill nämnden ha en utökad investeringsram på 3 miljoner kronor. 2,5 miljoner går till en utökning av husvagnsplatser på campingen. 500 000 kronor går till en återvinningsstation.

Sidan uppdaterad 2021-09-22