Publicerad 2021-08-17

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdag 17 augusti hölls höstens första sammanträde i Kommunstyrelsen. Här är ett axplock av de beslut som togs.

Vill inrätta allmänna cykelgarage

En enig Kommunstyrelse ställer sig bakom Miljöpartiets motion om att inrätta ett eller flera cykelgarage i Östersund. Minst ett av dem ska ligga vid Centralstationen. I cykelgarage kan till exempel pendlare förvara sina cyklar på ett säkert sätt.

KS föreslår att även Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Tekniska nämnden i uppdrag att utreda placering och kostnader för projektet.

Förslag på badplats i Brunflo

Ett medborgarförslag om att bygga en badplats i Brunflo har fått många namnunderskrifter. När nu förslaget behandlades i Kommunstyrelsen bifölls det – eftersom det redan finns med som ett prioriterat uppdrag i småbåtshamnen i ”Utvecklingsplan Brunflo”.

Planutredning Furulund

En planutredning för Furulund visar att området inte är lämpligt för att bygga bostäder, vilket det funnits ett politiskt intresse för. Buller från Dagsådalens skjutfält, skyddsavstånd och risk för luktstörningar från den kommande biogasanläggningen i Gräfsåsen sätter hinder.

Provtagningar visar också förekomst av PFAS, industriellt framställda kemikalier, och det måste saneras.

Kommunstyrelsen beslutar att Furulund ska fortsätta att planläggas för verksamheter i enlighet med tidigare förslag.

Rötgasanläggning i Gräfsåsen

Se separat nyhet här.

Nej till sänkt hastighet på E14

Kommunstyrelsen säger entydigt nej till Trafikverkets förslag om hastighetssänkningar på två vägsträckor längs E14 i länet (till 80 km/h). I ett ställningstagande kräver i stället Östersunds kommun att Trafikverket tar fram en tydlig plan för hur en hastighetsgräns på 100 km/h kan uppnås och behållas.

Östersunds kommun anser också att Trafikverket inte i tillräcklig grad har genomfört den konsekvensanalys som är lagstadgad.

Ingen sänkt hastighet på Rådhusgatan

Ett medborgarförslag om sänkt hastighet på Rådhusgatan, mellan korsningen vid Fältjägargränd och rondellen vid Pampasvägen, avslås. Förslagsställaren vill sänka från 60 till 40 km/h, bland annat på grund av störande ljudvolymer.

Motiveringen till avslaget är att ingen olycka rapporterats vid sträckans övergångsställen de senaste fem åren, och de olyckor som skett i övrigt inte anses ha någon grund i för hög hastighet. På sträckan finns avskild gång- och cykelbana.

Ja till belysning på gångväg i Lugnvik

Ett medborgarförslag föreslår belysning längs gångvägen mellan Folkskolevägen och Roddarevägen i Lugnvik. KS föreslår fullmäktige att bifalla förslaget.

Basketklubbar får sponsring

Östersunds två främsta basketlag, Jämtland basket på herrsidan och Östersund basket på damsidan, tecknar nya sponsorkontrakt med kommunen inför säsongen 2021/22. Avtalet är för respektive klubb värt 110 000 kronor.

Förslag på mötesplats för unga med motorintresse

Ett initiativärende från Socialdemokraterna tar upp ett förslag från Jämtlands Motorklubb och IFK Östersund om att starta en samlingsplats för ungdomar med motorintresse, framför allt så kallade EPA-traktorer. Tidigare har det i kommunen tagits ett beslut om att avsätta 200 000 kronor till Destination Östersund för frågan, och kommundirektören får nu i uppdrag att fortsätta dialog med Destination Östersund om hur pengarna kan fördelas.

Taket byts på Östersund Arena

Under en lång rad av år har det varit bekymmer med inträngande vatten genom taket vid Östersund Arena. Kommunstyrelsen beviljar investeringsmedel på 4,5 miljoner kronor. Takarbetet är tänkt att pågå under två år, och ska förändra konstruktionen för att inte riskera skador av mer permanent art.

Sidan uppdaterad 2021-08-17