Publicerad 2021-04-29

Gustav III:s torg – vad händer nu?

Den 21 april var sista dagen att tycka till om den nya detaljplanen för Gustav III:s torg - busstorget. Att planen engagerar är något som stått klart sedan länge, vilket även speglas av det rekordstora antalet inkomna yttranden som nu ska sammanställas.

Illustration Gustav III:s Torg

- Under de senaste åren är det ingen detaljplan som genererat så många synpunkter, säger Maria Boberg, stadsarkitekt på Östersunds kommun. Hon välkomnar att människor tar chansen att tycka till eftersom det är en viktig del i den demokratiska processen.

Invändningarna i linje med den offentliga debatten

Precis som i den offentliga debatten handlar de flesta invändningarna mot förslaget om höjden på de tänkta byggnaderna och huruvida planen tar hänsyn till riksintresset för kulturmiljö eller ej.

- Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter på höjden på byggnaderna. Vad gäller riksintresset kan jag bara konstatera att kommunen och Länsstyrelsen gör olika bedömningar i frågan. Vi menar att vi har tagit hänsyn till kulturmiljön och att förslaget inte innebär påtaglig skada på riksintresset, säger Maria Boberg. Hon förtydligar att kommunens ambition med den nya planen är att möjliggöra utveckling av Gustav III:s torg till en levande och tillgänglig allmän plats med en blandning av olika verksamheter. Något som ska bidra till en attraktiv stadskärna och en positiv utveckling för Östersund.

Nu har hennes medarbetare på Samhällsbyggnad en diger uppgift framför sig, nämligen att gå igenom och sammanställa de 238 yttranden som kommit in under granskningen.

Granskningsutlåtande nästa steg i processen

De sammanställda synpunkterna blir sedan en del av granskningsutlåtandet som presenteras för politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Granskningsutlåtandet innehåller även tjänstemännens förslag på ändringar med anledning av synpunkterna. Det är granskningsutlåtandet som politikerna ska ta ställning till och utifrån det göra sin bedömning av hur de vill gå vidare i processen. De medborgare som haft synpunkter och lämnat kontaktuppgifter kommer att meddelas inför att planen tas upp för antagande. Granskningsutlåtandet kommer att finnas tillgängligt på kommunens hemsida inför kommunstyrelsens beslut.

Beslut tidigast 21 juni

Tidigast på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni kan kommunens politiker besluta om att anta detaljplanen. När antagandebeslutet justerats följer därefter tre veckors tid för eventuell överklagan. Om ingen överklagar under denna tid vinner detaljplanen laga kraft under vecka 30, i slutet på juli. Om planen överklagas går ärendet vidare till mark- och miljödomstolen som beslutar i frågan.

Alla handlingar i ärendet hittar du här: Detaljplaner på gång

Sidan uppdaterad 2021-04-29