Publicerad 2021-04-13

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdagen 13 april hade Kommunstyrelsen digitalt sammanträde. Här är ett axplock av de beslut som togs.

Grönt ljus för pumpstation

Ytterligare ett steg togs mot att bygga en pumpstation för råvattenintag till det nya vattenverket i Minnesgärde. Pumpstationen föreslås byggas i Odensala, mellan Storsjön och järnvägen. Kommunstyrelsen tog del av ett planförslag och godkände detta som underlag för samråd.

Säljer mark till Woolpower

Ett enhälligt beslut togs om att sälja del av fastigheterna Odensala 6:1, Odensala 8:1 och Skogvaktaren 1 till företaget Woolpower, som behöver bygga en större fabrik. Området i Verksmon är på 50 hektar och köpeskillingen är satt till 7,8 miljoner kronor.

Eventuellt utegym får vänta

Ett medborgarförslag vill se ett utegym på sportfältet i Odensala. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår förslaget. I stället tas förslaget med i Kultur- och fritidsnämndens planerade översyn av näridrottsplatser.

Ekonomisk månadsrapport

Kommunens resultat för perioden januari-februari uppgår till 45,7 miljoner kronor, vilket är ett resultat som är i paritet med resultatet för samma period föregående år. För perioden redovisar nämnderna och styrelse (inklusive buffertar) ett resultat på 24,9 miljoner kronor. Per sista februari redovisar följande underskott; Kultur- och fritidsnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden, Fastighet – balansräkningsenheten samt Tekniska nämnden.

Återremiss för gångtunnlar

I en motion vill Bendigt Eriksson (S) att kommunens många gångtunnlar får en översyn med städning och uppfräschning. Bland annat för att minska otryggheten på flera platser. Kommunstyrelsen var enig om att genomföra översynen, men återremitterade ärendet till Tekniska nämnden för att utreda om åtgärden går att genomföra inom befintlig budget.

Efterlyser bättre vinterväghållning

I en motion vill Miljöpartiet hitta bättre metoder för bättre vinterväghållning på kommunens gång- och cykelvägar. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att Tekniska nämnden ges i uppdrag att presentera alternativa åtgärder för snöröjningen, och vad det kan kosta.

Förslag till ny ställplats för husbilar

Sedan beslutet om att anlägga en ställplats för husbilar nedanför Jamtli upphävdes förra året, har det nu tagits fram ett nytt förslag på placering vid Storsjö strand. Ställplatsen ska ha plats för 8 husbilar och ska enligt kalkylen kosta 4,4 miljoner kronor att anlägga. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslaget.

Sponsoravtal med ÖFK

Kommunen sponsrar Östersunds fotbollsklubb med 110 000 kronor under 2021. Klubben hade ansökt om 125 000 kronor. Den nya riktlinjen för sponsring innefattar ett tak för sponsring på 250 000 kronor. För att nå det högsta sponsringsbeloppet är det ett grundkrav att föreningen arbetar med jämställdhetsfrågor och har herr- och damidrott på samma villkor.

Sidan uppdaterad 2021-04-13