Publicerad 2020-12-01

Inbjudan till samiskt samråd kring förskola

Under höstens tidigare samiska samråd beslutades att representanter för Barn- och utbildningsförvaltningen skulle bjuda in till ytterligare ett samråd. Deltagarna önskade att samrådet skulle handla specifikt om förskola, där endast vårdnadshavare till barn i förskolan deltar.

bild på en samisk flagga som vajar framför rådhuset

Foto: Göran Strand

Inbjudan: Samiskt samråd kring förskola

Vi välkomnar därmed vårdnadshavare med barn i åldrarna 0-6 år till föreläsningen “Varför flerspråkighet är viktigt för våra barn” med professor emiritas Leena Huss.

 • Datum: 9 december 2020
 • Plats: Digitalt möte via Teams
 • Tid: 18.00 – 20.00
 • Anmälan: Anmäl dig till patricia.fjellgren@ostersund.se för att få en möteslänk.

Varmt välkomna önskar

Anna Rosén, sakkunnig för förskolefrågor

Camilla Olofsson, samisk utvecklingsstrateg

Patricia Fjellgren, samisk kurs- och aktivitetssamordnare

 

Bööreme: Saemien ektieraerie aarhskuvlen bïjre

Saemien ektieraerie tjakten nännostamme ahte Maana- jïh ööhpehtimmiemoenehtse edtja vihth ektieraeriem öörnedh. Lihtsegh sïjhtin dihte edtja aarhskuvlen bïjre årrodh jïh barre eejhtegh mejnie maanah aarhskuvlesne utnieh edtjieh meatan årrodh.

Mijjieh böörebe eejhtegh mejnie maanah 0-6 jaepieh håalomasse “Mannasinie gelliengïelevoete lea vihkeles mijjen maanide?” håaloje professor emeritas Leena Huss.

 • Datume: Goeven 9b. 2020
 • Sijjie: Digitale tjåanghkoe Teams
 • Tïjje: 18.00 – 20.00
 • Bïeljelimmie: Bïeljelh patricia.fjellgren@ostersund.se juktie tjåangkoesvaalhtesem åadtjoeh

Buerie båeteme vaajtelibie

Anna Rosén, Aarhskuvlen raerievedtije

Camilla Olofsson, Saemien eevtiedimmie straatege

Patricia Fjellgren, Saemien kuvsje jïh dorjemeiktedäjja

 

Bovdehus: Sámi ráđđehallan ovdaskuvlla birra

Sámi ráđđehallan lea čakčat mearridan ahte Mánáid- ja oahpáhuslávdegoddi galgá fas doallat ráđđehallama. Oasseváldit háliidedje dat galgá leahkit ovdaskuvlla birra ja beare vánhemat geain leat mánát ovdaskuvllas galget oassálastit.

Mii bovdet vánhemat geain leat mánát 0- 6 jahkásaččat logadallamii “Manin máŋggagielatvuohta lea dehálaš min mánáide” logadalli professor emeritas Leena Huss.

 • Beaivi: 9 b juovlamánus 2020
 • Báiki: Digitála čoahkkin Teams
 • Áigi: 18.00 – 20.00
 • Almmuheapmi: Almmut patricia.fjellgren@ostersund.se de oaččut čoahkkinliŋkka.

Bures boahtin sávvet

Anna Rosén, ovdaskuvlla ráđđeaddi

Camilla Olofsson, Sámi ovdaneami stratege

Patricia Fjellgren, Sámi kurssa ja doaibmáovddasteaddji

Sidan uppdaterad 2020-12-01