Publicerad 2020-10-28

Så jobbar de kommunala skolorna för att skapa trygghet

Med anledning av den allvarliga rapporteringen om våld i skolans korridorer så vill kommunen förklara hur arbetet för trygghet och likabehandling på de kommunala skolorna ser ut.

Alla skolor ska aktivt och målinriktat arbeta för att motverka mobbning och kränkande behandling av elever.

Likabehandlingsplan

Varje skola ska årligen ta fram en likabehandlingsplan som ska beskriva skolans arbete mot kränkningar och diskriminering. Planen ska beskriva skolans åtgärdande, förebyggande och främjande arbete. Planen redogör även för vem som ansvarar för nödvändiga insatser. Ansvarig för planen är rektor tillsammans med skolans elevhälsoteam.

Förvaltningsövergripande plan för hot och våld

Utöver likabehandlingsplanen finns en förvaltningsövergripande plan för hot och våld. Planen redogör för åtgärder, såväl förebyggande som rutiner för att hantera en pågående situation.

Vid trakasserier eller kränkande behandling samarbetar rektor, lärare och elevhälsoteam

Inträffar trakasserier eller kränkande behandling är planen ett stöd för rektor och elevhälsoteam i hur de ska hantera situationen. Det kan handla om att de tillsammans med lärare genomför olika insatser.

En vårdnadshavare kan av sekretesskäl endast få information om de insatser som riktar sig till deras barn.

Beskrivning av processkarta

Processkartan beskriver fyra olika faser i arbetet.

Fas 1 - Anmälningsskyldighet

Personalen får information, anmäler därefter till rektor som i sin tur anmäler till huvudmannen - därefter övergår arbetet till fas 2.

Fas 2 - Utredningsskyldighet

Rektor ansvarar för att en utredning påbörjas skyndsamt (inom 5-7 dagar). Därefter startar en utredning som klargör vad som hänt. Rektor bedömer därefter om det är kränkande behandling enligt skollagen eller inte.

  • Om händelsen inte är en kränkning enligt skollagen kan ytterligare åtgärder behövas, men utredningen avslutas.
  • Om händelsen är en kränkning enligt skollagen övergår arbetet i fas 3.

Fas 3 - Åtgärdsskyldighet

Åtgärder som krävs för att den kränkande behandlingen ska upphöra vidtas. Därefter sker uppföljning och utvärdering av åtgärderna sett till vilken effekt de gett.

  • Om kränkande behandling fortsätter sätts ytterligare insatser in.
  • Om kränkande behandlingen har upphört avslutas ärendet.

Fas 4 - Återkoppling till Barn- och utbildningsnämnden

Presidie och BOUN informeras kontinuerligt och får information om antalet angivna kränkningar via varje sammanträde. Rektor analyserar 1 gång per termin och skickar underlaget till skolchef som ansvarar för en övergripande analys som delges BOUN på möten i mars och november.

Vad kan vårdnadshavare till elever som blir utsatta göra?

Om ditt barn blir utsatt för trakasserier, hot, kränkande behandling eller våld kontakta skolan och uppmärksamma dem på vad som skett om de inte redan fått kännedom om händelsen. Du och eleven kan få stöd av skolans elevhälsoteam. Vänd dig till elevens handledare som kan koppla in rektor och elevhälsoteam.

Vad kan vårdnadshavare till elever som utsätter andra göra?

Om ditt barn är den som utsätter andra för trakasserier, hot, kränkande behandling eller våld har du som förälder ett ansvar för att prata med ditt barn. Du kan också få stöd av skolans elevhälsoteam. Vänd dig till elevens handledare, som kan koppla in rektor och elevhälsoteam.

Sidan uppdaterad 2020-10-28