Publicerad 2020-10-22

Beslut om ny skolstruktur – Norra skolan och Parkskolan omstruktureras

Barn- och utbildningsnämnden beslutade under torsdagens sammanträde att genomföra förslag om ny skolstruktur.

Det innebär att:

 • Norra skolan omstruktureras till att bli en skola med årskurserna F-3 från och med läsåret 2021–2022.
 • Parkskolan omstruktureras till att bli en skola med årskurserna 4–9 från och med läsåret 2021–2022.

Vad händer för elever som berörs av flytten?

Vårdnadshavare till elever som i dag går på Odenslundsskolan eller Norra skolan och berörs av omstruktureringen kommer få göra ett nytt skolval för sina barn inför höstterminen 2021. Mer information kommer till vårdnadshavare via post eller e-post längre fram.

Mer information om bakgrund till beslut:

Behov av hållbara skolor med likvärdighet och kvalitet

Skolorganisationen behöver vara robust och hållbar långsiktigt. För det krävs ett tillräckligt elevunderlag. Med anledning av Internationella Engelska skolans etablering finns inte ett tillräckligt elevunderlag i centrala Östersund, och de skolor som tillhör det centrala skolområdet behöver en ny struktur för att alla elever ska få en likvärdig och kvalitativ undervisning.

Flera förslag har utretts – bland annat föräldra­förslaget

Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat med långsiktig planering för hållbara lär- och arbetsmiljöer sedan 2015. Mellan 2015 och 2017 tog förvaltningen fram en långsiktig planering för hållbara lär- och arbetsmiljöer. Då pekades inte några enskilda skolor ut, men under planeringen har förvaltningen sett över olika alternativ för skol­strukturen i centrala Östersund. Alternativen har processats flertalet gånger på såväl förvaltningsnivå, i politisk styrgrupp och av politiken. Etableringen av Internationella Engelska Skolan har påskyndat processen, och därför har beslut om anpassningar tagits under 2020, utifrån grundligt utredda förslag. Beslut om medel för detta fattades i Kommunstyrelsen 8 september i år, och därefter informerades vårdnads­havare och berörda inom organisationen.

Det förslag som vårdnadshavare arbetat fram, om att Parkskolan kan omorganiseras till en skola med åk F-9 har utretts som en möjlig lösning, men för att en sådan lösning skulle vara genomförbar behöver kom­munen avveckla Norra skolan – något förvaltningen inte bedömer är ett gott alternativ i dagsläget.

Mer bakgrund i kallelsen från nämnden samt i justerat protokoll som publiceras på www.ostersund.se om några dagar.

Det här sker på skolorna framöver med anledning av omstruktureringen

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om omstruktureringen både på nämndens sammanträde 22 oktober samt tidigare sammanträdet 30 september. Beslut från båda nämnderna finns samlat skolvis nedan:

Norra skolan

 • Omstruktureras till att bli en skola med årskurserna F-3 från och med läsåret 2021-2022.

Parkskolan

 • Omstruktureras till att bli en skola med årskurserna 4–9 från och med läsåret 2021–2022.
 • Teknisk förvaltning har fått i uppdrag att börja bygga ut Parkskolan för att ta emot elever från lägre årskurser.
 • Barn- och utbildnings­förvaltningen och Teknisk förvaltning ska ta fram förslag om anpassning av Parkskolans skolgård samt i dialog med eleverna förslag på upprustning.

Odenslundsskolan

 • Kommunfullmäktige fattade 20 oktober, efter förslag från Barn- och utbildningsnämnden, beslut om att avveckla Odens­lunds­skolan som juridisk skolenhet efter läsåret 2020/­2021. Skolbyggnaden kommer att användas som evakuerings­lokal.

Lugnviksskolan/förskolan Sjöängen

Under läsåren 2021/2022 och 2022/2023 sker följande evakuerings­lösningar med anledning av renoveringen av Lugnviks­skolan/­förskolan Sjöängen:

 • Förskolan Sjöängen evakueras till förskolan Lövsta
 • Lugnviksskolan årskurs F-3 evakueras till Odenslunds­skolan (förutsatt att kommun­fullmäktige beslutar att avveckla Odenslundsskolan)
 • Lugnviksskolans årskurs 4-9 samt grundsärskolans årskurs 7-9 evakueras till modul­byggnader vid Blomster­gården
 • Barn- och utbildnings­förvaltningen ska upphandla skolskjutsar från Lugnvik till Odenslundsskolan

Gemensamt för flera skolor

Nämnden har också gett Barn- och utbildningsförvaltningen och Teknisk förvaltning i uppdrag att utreda trafiksituationen vid Parkskolan, Norra skolan och Odenslundsskolans närområden.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska också arbeta med grupp- och organisationsutveckling avseende:

 • Parkskolans nya blivande organisation
 • Lugnviksskolans åk F-9 samt grundsärskolans åk 7-9 organisationer som under två år flyttar till evakueringslokaler vid Blomstergården och på Odenslundsskolan
 • Organisationen på Norra Skolan
Sidan uppdaterad 2020-10-22