Publicerad 2020-04-29

Rapport från Vård- och omsorgs­nämnden 29 april 2020

Antal personer inom LSS som får vänta på stöd i tre månader eller längre har minskat kraftigt. Det framkom vid en av informationspunkterna när Vård- och omsorgsnämnden höll sitt sammanträde under onsdagen den 29 april.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webblänk till annan webbplats när det har blivit justerat. Det sker så snart som möjligt – senast inom 14 dagar.

Ingen upphandling av personlig assistans

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att tills vidare inte upphandla verksamheten personlig assistans egen-regi.

Bakgrunden är att Vård- och omsorgsförvaltningen har utrett för- och nackdelar med att upphandla den del av verksamheten personlig assistans som idag drivs i kommunens egen-regi.

Utredningen visar att verksamheten idag drivs bra och till en rimlig kostnad. En upphandling skulle kunna ge en mindre besparing. Förvaltningen bedömer dock att besparingen inte är nog stor för att prioritera en upphandling för närvarande.

Antal ej verkställda beslut har sjunkit kraftigt

Kommunen är skyldig att rapportera ej verkställda beslut till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det innebär att kommunen ska rapportera när en medborgare får vänta längre än tre månader på att få det
stöd som kommunen har beviljat. Kommunen ska också rapportera om det blir ett avbrott i verkställigheten – det vill säga om det blir ett avbrott på tre månader eller längre av stöd som en medborgare redan har.

Första kvartalet i år har Vård- och omsorgsnämnden rapporterat 9 ej verkställda beslut av stöd inom LSS. Första kvartalet 2019 var siffran 36. Första kvartalet 2018 var siffran 109.

Det finns flera förklaringar till den positiva utvecklingen:

  • Daglig verksamhet har en samordnare sen januari 2018.
  • Förvaltningen har en bosamordnare inom LSS från januari 2019.
  • Myndighetsenheten, som beviljar insatser, har nya riktlinjer gällande Råd och stöd från 1 juni 2018.
  • Förvaltningen har gjort uppföljningar av behovet av insatser. Det har lett till att vissa medborgare har avslutat sitt beslut, att medborgare har blivit hänvisade till primärvården då insatsen de haft ska tillgodoses därifrån eller att den profession de söker finns där.
  • 2019 startade Teamet för kontaktpersoner och stödfamilj upp på SAF - Social och arbetsmarkandsförvaltningen. Det betyder att dessa beslut inte längre finns med i Vård- och omsorgsförvaltningens siffror.


Nollresultat i prognos för 2020

Vård- och omsorgsnämndens periodiserade resultat per mars visar ett överskott på 4,7 miljoner kronor. 2019 var resultatet vid samma period ett överskott på 20,3 miljoner kronor. Prognosen sista mars är ett resultat på plus minus 0 vid årets slut. Den lämnade prognosen baseras på att det inte blir några större behovsökningar av
vård och omsorg under resten av året 2020. 

Prognosen är dock osäker eftersom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter påverkas kraftigt av Coronautbrottet.

Under 2020 ska Vård- och omsorgsnämnden minska kostnaderna med 54 miljoner kronor. Nämnden har därför beslutat om totalt 28 åtgärder för att lyckas med effektiviseringar, besparingar och/eller intäktsökningar för att ekonomin ska vara i balans.

Under 2020 kommer troligen inte nämnden att lyckas med alla 28 åtgärder med full effekt, delvis
på grund av Corona utbrottet och att förvaltningen har fokus på att utföra en så trygg
och säker vård och omsorg som möjligt.

Förvaltningen följer noga alla merkostnader som rör Corona. Under jan-mars har kostnaden varit
0,1 miljoner kronor. Kostnaderna kopplade till Corona kommer att öka betydligt under perioden
april-maj.


Sidan uppdaterad 2020-04-29