Publicerad 2020-04-20

Nu ska detaljplanen för Rosmarinen 1 med flera ut på samråd!

Detaljplanen ska göra det möjligt att komplettera ett tidigare planlagt område för småhustomter i Torvalla med allmän plats (gata). Planen syftar även till att planlägga en del av Rosmarinen 1 som idag är allmän plats (natur), till kvartersmark.

Flyfoto över planområdet.

Planområdet är idag till störst del bebyggt med flerbostadshus samt en aktivitetspark. Planområdets norra del består av avstyckade bostadstomter som ännu inte är bebyggda och är bevuxen av främst gran- och tallskog. Mellan fastigheterna Muskoten 1 – 6 och Rosmarinen 1 finns en smal remsa allmän plats som planläggs som natur. Naturmarken är skogbevuxen.

Alla handlingar till förslaget.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Samrådet pågår mellan den 20 april och den 11 maj 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 11 maj.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2020-04-20