Publicerad 2019-05-10

Underrättelse om granskning och samråd

Detaljplanen för Tallåsen 2 och detaljplanen för Hejaren 6 och 7 skickas på granskning under perioden 10 maj till 31 maj.

Detaljplanen för Omnibussen 2 med flera skickas ut på samråd mellan den 10 maj och den 31 maj.

Läs mer om respektive detaljplan nedan!

Tallåsen 2 till granskning

PEAB Bostad AB vill bygga flerbostadshus på fastigheten Tallåsen 2. Idag är den planlagd för centrumverksamhet eftersom det tidigare var planerat att bygga en moské där men en ändring av detaljplanen kommer göra det möjligt att bygga bostadshus. PEAB Bostad AB vill bygga två hus i fem och fyra våningar med totalt ungefär 48 lägenheter, plus komplementbyggnader och parkeringar.

Mellan den 20 februari och den 5 mars 2019 var det samråd, efter samrådet gjordes förtydliganden om bland annat naturvärden, dagvatten och avfallshanteringen inom området. Det gjordes även mindre ändringar av plankartan. Alla synpunkter som kom in under samrådet har tillmötesgåtts.

Granskning: detaljplanen skickas ut på granskning mellan den 10 maj och den 31 maj 2019.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 31 maj 2019.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Länk till handlingarna för Tallåsen 2.länk till annan webbplats

Illustration från plankartan över Tallåsen 2.

Hejaren 6 och 7 till granskning

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga fler byggnader för industri, kontro och handel med skrymmande varor på fastigheten Hejaren 6 och 7. En byggrätt på cirka 2 000 kvadratmeter kommer att skapas på en plats som idag är plalagd för parkering.

Mellan den 12 februari och 5 mars var det samråd. Efter samrådet kompletterades planbeskrivningen med mer beskrivningar om dagvatten, markföroreningar och ledningar. Det las även till en beskrivning av området på Fräsen 5 i planbeskrivningen och bilden på framsidan uppdaterades.


Granskning: detaljplanen skickas ut på granskning mellan den 10 maj och den 31 maj 2019.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 31 maj 2019.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Länk till handlingarna för Hejaren 6 och 7.länk till annan webbplats

Flygbild över området där Hejaren 6 och 7 ligger.

Omnibussen 2 med flera till samråd

Den nya detaljplanen ska utöka byggrätten på Omnibussen 2, alltså göra det möjligt att bygga mer. Detaljplanen ska även se till att det finns tillräckliga ytor för parkering och varumottagning.

Samråd: detaljplanen skickas ut på samråd mellan den 10 maj och den 31 maj 2019.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 31 maj 2019.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Länk till handlingarna för Omnibussen 2länk till annan webbplats

Flygbild över området där Omnibussen 2 med flera ligger.

Granskning

Syftet med granskningen är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen
avser att anta och samtidigt ge dig som berörd intressent en sista möjlighet att
lämna synpunkter

Samråd

Samrådet syftar till att ge insyn i planarbetet, och att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2019-05-10

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen