Publicerad 2018-11-06

Rapport från kommunstyrelsen

Litsbacken, budgeten och VA-taxan för 2019 var några av många ärenden på dagens KS-sammanträde – det första med Bosse Svensson (C) som ordförande. Här följer en sammanfattning av några av besluten.

Bosse Svensson på sin plats som ny ordförande för kommunstyrelsen

Under tisdagens kommunstyrelse-sammanträde var det första gången Bosse Svensson (C) ledde mötet som ordförande.

Litsbacken - återupptagande av driften av anläggningen

Den nya politiska majoriteten i Östersunds kommun har för avsikt att Litsbacken ska tas i drift igen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Litsbacken ska tas i drift igen från och med vintersäsongen 2018/2019.

Kommunfullmäktige fattade under oktober 2017 beslut om att avveckla verksamheten i Litsbacken. Beslutet var en del av de åtgärder som genomfördes för att klara det besparingskrav som kultur- och fritidsnämnden hade under 2018 för sin verksamhet. Förvaltningen har under året fört löpande dialog med den ideella gruppen Initiativet Litsbacken samt med privata intressenter kring olika möjligheter till fortsatt drift av Litsbacken. Det har också lämnats in flera politiska initiativärenden med syfte att förlänga tidsfristen för nedläggningen av skidbacken. Sammantaget har detta medfört att avvecklingen av Litsbacken har skjutits upp. Den nya politiska majoriteten i Östersunds kommun har nu för avsikt att Litsbacken ska tas i drift igen och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Litsbacken ska tas i drift igen från och med vintersäsongen 2018/2019. Samt att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ansvara för driften. Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämndens kostnader för uppstart av Litsbacken 2018 med 265 000 kronor får finansieras i nämndens prognostiserade överskott för året. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiering av driften avseende Litsbacken våren 2019 får hanteras i 2019-års budgetbeslut. Finansiering av driftkostnader och investeringar för vintersäsongen 2019/2020 och framåt får tas med som en del i kommunens ordinarie budgetprocess. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kultur - och fritidsnämnden i uppdrag att under 2019 starta upp ett arbete med att utreda förutsättningar kring långsiktig drift och utveckling av Litsbacken inklusive att återuppta processen kring ansökan om vattendom.

Höjd taxa för vatten och avlopp 2019

VA (vatten och avlopp) står inför flera stora utmaningar som i framtiden kommer att innebära stora kostnader. För att få en jämnare utveckling av taxorna kommande år föreslås löpande höjningar av VA-taxan innan kostnadsökningarna kommer - för att slippa dramatiska höjningar under enskilda år.

Prognosen, baserad på bedömd omkostnadsutveckling och nuvarande investeringsringsplaner, är att taxan bör höjas med nio procent 2019. Ursprunglig plan, som var baserad på en utbyggnad i Minnesgärde, innebar en höjning med sju procent. Förslaget fastställdes under tisdagen.

Höjd taxa för renhållning 2019

Östersunds kommun arbetar för att minska mängden sopor och stimulera till återanvändning och återvinning. Ett viktigt verktyg i detta arbete är renhållningstaxan. Avfall/återvinning vill med hjälp av taxan fortsätta att styra mot en högre grad av sortering och återvinning av de sopor som idag går till förbränning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige blir därför att den behovsanpassade avgiften för tömning av sopor till förbränning vid villor och fritidshus höjs med sex procent. Avgiften för tömning av sopor till förbränning vid flerbostadshus och verksamheter höjs även den med sex procent. Hämtningsavgiften för matavfall lämnas oförändrad 2019. Grundavgiften höjs med två procent. Slamtaxan kompletteras med taxa för timtid och slamtömning på öar. Mottagningsavgifterna på Gräfsåsens avfallsanläggning höjs med tre procent. De nya avgifterna och komplettering av slamtaxan gäller från och med 1 januari 2019. Förslaget fastställdes under tisdagen.

Lägre avgift vid Östersunds kommuns offentliga laddstationer

Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2018 om en taxa vid användning av ladd-stationer vid parkeringen på Jämtkraft arena och på landsbygden. Taxan vid Arenaparkeringen sattes till en prisnivå motsvarande Clevers ladd-station i närheten vilken låg på fem kronor/kWh. I samband med att taxan skulle verkställas vid parkeringen på Jämtkraft arena, sänkte Clever priserna från fem kronor till tre kronor per kWh. Miljö och samhällsnämnden har föreslagit att kommunen sänker sin taxa så den håller samma nivå som Clevers. Kommunstyrelsens förslag är att Kommunfullmäktige beslutar att taxan för laddning vid Östersunds kommuns offentliga ladd-stationer vid Jämtkraft arena ska sänkas från fem kronor/kWh till tre kronor/kWh från och med första januari 2019. Förslaget fastställdes under tisdagen.

Ny prislista för räddningstjänsten Jämtland

Räddningstjänsten Jämtland tillhandhåller tjänster och servicearbeten, och det går även att hyra utrustning, lokaler eller övningsfält. De avgifter och taxor som gäller i dag är beslutade 2010. Jämtlands räddningstjänst vill nu uppdatera dessa med en ny prislista. Rullbandstest blir avgiftsfritt. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att Jämtlands räddningstjänstförbunds nya prislista antas. Förslaget fastställdes under tisdagen

Budget 2019 och flerårsplan 2020 - 2021 för Östersunds kommun

Höstens val har inneburit ett maktskifte i Östersunds kommun. Ett nytt budgetförslag har tagits fram av den nya majoriteten. Sammanfattat är ett resultat på + 35 miljoner kronor satt för 2019, där posten för oförutsedda behov ingår med en miljon kronor. Resultatet ligger lite lägre än kommunfullmäktiges beslut från den 18 juni. För att nå upp till god ekonomisk hushållning som i föreslagen riktlinje borde uppgå till två procent av skatteintäkter, hade resultatet behövt ligga på ca 80 miljoner kronor. Budget 2019 innehåller effektiviseringskrav på 19,5 miljoner kronor. Planerad investeringsvolym för 2019 är 450 miljoner kronor, varav 300 miljoner har finansieringsformen skattefinansierade. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att i budgetförslaget finns ett antal fakta som pekar mot en något svagare kommunal ekonomi än den målsättning kommunen har för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige fastställer Budget 2019 och flerårsplan för åren 2020-2021 enligt budgetberedningens förslag samt kommunfullmäktiges budgetpåverkande beslut 2018-11-22. Kommunstyrelsen fattar beslut enligt förslaget. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige. Oppositionen (S,MP,V) meddelade att de återkommer med sitt budgetförslag direkt till kommunfullmäktige den 22 november.

Sponsring Hej främling!

Hej främling! är en ideell förening som arbetar för att främja hälsa och integration genom friskvårdsaktiviteter. Föreningen startades 2013, efter att initiativtagarna gjorde ett spontanbesök på Grytans asylboende. Hej främling! önskar fortsätta det sponsringssamarbete som kommunen haft med föreningen under två år. Föregående år sponsrades föreningen med 120 000 kronor. Förslag till beslut:

1. Hej främling! sponsras med 140 000 kronor under perioden 2018 09 01- 2019 08 31.

2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för utveckling.

Förslaget fastställdes under tisdagen.

Sponsring Rockin Pots

Sedan januari 2015 driver Jonas och Rosmari Hagström integrationskören The Rockin Pots. Arbetet med föreningen är fristående från Jämtlands musikskola, som de också driver, och sker ideellt. The Rockin Pots önskar fortsätta det sponsringssamarbete som kommunen haft med föreningen under två år. Föregående år sponsrades föreningen med 120 000 kronor. Förslag till beslut

1. The Rockin Pots sponsras med 140 000 kronor under perioden 2018 09 01-2019 08 31.

2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för utveckling.

Förslaget fastställs under tisdagen.

Medborgarförslag 1,2 och 3

 

* Förlängd cykel – och gångväg under Pampasvägen

Ett medborgarförslag har lämnats in till Östersunds kommun där förslagsställaren föreslår en förlängd cykel- och gångväg från Tallbacksvägen till den befintliga gångtunneln under Pampasvägen. Förslaget har legat ute under tiden 24 april 2018 till den 24 juli 2018. Av de 39 underskrifter som föreslaget har fått är 20 män och 19 kvinnor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att avslå medborgarförslaget. Motivering till beslutet: Det har tidigare genomförts åtgärder för gående och cyklister vid övergångsstället på Pampasvägen. Övergångsstället är förlagd på en plan nivå och ger en direkt och säker korsningspunkt. Belysningen anses tillfredsställande på den aktuella platsen och det finns ingen registrering av kollisioner mellan oskyddade trafikanter och fordon på Pampasvägen. Vidtagna åtgärder ses därmed som tillfredsställande.

* Ravinen mellan Gustavsbergsbacken och Ladängen

Ett medborgarförslag har den fjärde april 2018 lämnats in till Östersund kommun där Peter Wallskog föreslår att ravinen mellan Gustavsbergsbacken och Ladängen ska fyllas igen med snö för att underlätta transport för skidåkare mellan backarna. Förslaget har samlat 26 namnunderskrifter. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att avslå medborgarförslaget. Motivering till beslutet: Det bör enligt kultur och fritidsnämnden göras en fördjupad utredning på vilka satsningar som ska göras kring Östbergets framtida utveckling innan vidare åtgärder görs. Detta kräver enligt kultur och fritidsnämnden tilläggsanslag. Kultur och fritidsförvaltningen får därmed återkomma i ordinarie budgetprocess med yrkan om anslag för i första hand utredning av Östbergets framtida utveckling.

* E-förslag - Folkomrösta om fortsatt utbyggnad av expresscykelvägar i Östersund

Förslagsställaren vill att Östersunds kommun ska anordna en folkomröstning angående expresscykelvägarnas framtid och fortsatta utbyggnad. Förslagsställaren menar att det finns ett utbrett missnöje och att expresscykelvägarna är något som varken behövs eller är efterfrågat av kommuninvånarna. Kommunstyrelsens beslut är att inte initiera en folkomröstning avseende ett eventuellt avbrytande av expresscykelvägarnas fortsatta byggnation och färdigställande.

Sidan uppdaterad 2019-02-05

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen