Publicerad 2018-10-25

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 25 oktober 2018

Vård- och omsorgsnämnden kommer att vara med och finansiera en förstudie som ska se över möjligheterna att arrangera Special Olympics World Winter Games 2021 i Östersund och Åre. Det beslutade Vård- och omsorgsnämnden på sitt möte den 25 oktober.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diariumlänk till annan webbplats när det har justerats. Det sker normalt inom några dagar.

250 000 kronor till Special Olympics World Winter Games 2021

Parasport Sverige vill genomföra en förstudie för att undersöka och fastställa möjligheterna att arrangera Special Olympics World Winter Games 2021 i Östersund och Åre. Region Jämtland Härjedalen har redan beviljat projektet bidrag med 450 000 kronor - under förutsättning att Östersunds kommun gör samma sak. Kommunstyrelsen har beslutat att medfinansiera förstudien med 200 000 kronor, och har gett Vård- och omsorgsnämnden i uppgift att besluta om resterande 250 000 kronor.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade nu att bidra till projektet. De 250 000 kronorna tas ur Vård- och omsorgsnämndens anslag för satsningen ”Hälsofrämjande kommun”,

Nämnden konstaterade att det finns flera fördelar med satsningen och att de förväntade positiva effekterna ligger helt i linje med Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga strategi för att skapa ett mer inkluderande samhälle.

Syftet med Special Olympics World Winter Games är bland annat att;

  • Bidra till att fler personer med intellektuell funktionsnedsättning får leva ett socialt aktivt liv med rörelse, idrott och friluftsliv.
  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället på ett naturligt sätt med idrotten som metod.
  • Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun ska bli föregångare för stärkt folkhälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Minus sju miljoner i prognos

Vård- och omsorgsnämnden tog del av förvaltningens prognos per sista september. Den pekar på ett underskott på minus sju miljoner kronor för 2018. Sen augustiprognosen, som pekade på minus 23,5 miljoner kronor, har nämnden fått anslag på totalt 13,5 miljoner kronor ur Kommunstyrelsens centrala buffert för LSS-boende. Nämnden har också fått ett tilläggsanslag från Kommunstyrelsen på totalt 3,3 miljoner kronor. Tilläggsanslaget täcker en del av det riktade statsbidraget till habiliteringsersättningen, som nämnden räknat med, men inte fick del av.

I och med att Kommunfullmäktige nu beviljat Vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag på 3,3 miljoner kronor som kompensation för att statsbidraget till höjd habiliteringsersättning inte kunde användas till att balansera 2018 års budget beslutar nämnden att ett engångsbelopp motsvarande resterande del av statsbidraget kommer att betalas ut i december 2018.

Mer om habiliteringsersättningen och prognosen för 2018 finns i nämndrapporten från september

Drastiskt minskade sjukskrivningstal på Löjtnantsgården

En av informationspunkterna under nämnden hölls av Ingela Håkansson, tidigare enhetschef på Löjtnantsgården i Brunflo. Hon berättade om det arbete som pågått på Löjtnantsgården, och som lett till att sjukskrivningssiffrorna minskat från drygt 30 procent i början av 2015 till nuvarande 3 procent. Man har också minskat användningen av onödiga läkemedel vilket innebär få fallolyckor. En orsak till fallolyckor är nämligen yrsel, som orsakas av läkemedel.

Att medborgarna möts av professionell personal och får känna delaktighet och trygghet har varit viktiga mål i arbetet. Liksom att personalen ska känna stolthet och arbetsglädje, berättade Ingela Håkansson.

En viktig del i arbetet har varit utbildning och diskussioner kring etik och förhållningssätt. På Löjtnantsgården använder man sig numera av metoden lågaffektivt bemötande. Det innebär i korthet att personalen arbetar med ett medvetet lugn. Genom ett praktiskt förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och konflikutvärdering lyckas man ofta häva situationer, som annars skulle kunna skapa oro hos medborgare med demenssjukdom.

 

Sidan uppdaterad 2018-10-25

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen