Publicerad 2018-10-10

"Inte onormalt lång handläggning av nya detaljplanen i Hegled"

Vid Kommunstyrelsens sammanträde tisdag 9 oktober godkändes detaljplanen för Fannbyn 3:3, Hegled 3:1 och Hegled 3:2 där 15 nya villatomter planeras.
Via media har Östersunds kommun fått kritik för att handläggningen av ärendet tagit så lång tid, vilket tillbakavisas av stadsarkitekten Maria Boberg.

Liggande pärmar på ett skrivbord, med en anonym person sittande i bakgrunden

 

– Den här detaljplanen har inte tagit onormalt lång tid att ta fram, sett till kommunens egna handläggning, kommenterar Maria Boberg.

– Från uppdrag till antagande så har Östersunds kommun som mål att det ska ta upp till ett år. Beroende på planens komplexitet och vad som händer under planprocessen – till exempel behov av fler utredningar, synpunkter, omarbetningar – så kan det ta kortare eller längre tid.

Mark- och miljödomstolen har tidigare beslutat att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen. Domstolen gjorde bedömningen att detaljplanen är av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Detaljplanen skulle därför ha antagits av Kommunfullmäktige och inte av miljö- och samhällsnämnden.

Ärendet lyfts därför på nytt för antagande, den här gången i Kommunfullmäktige den 18 oktober, efter tisdagens godkännande i Kommunstyrelsen.

– I det aktuella ärendet i Hegled så skedde efter planbeskedet en fastighetsbestämning samt utredning av va-frågan. Därefter togs beslut om uppdrag. Sökanden var inte nöjd med det första samrådsbeslutet utan det blev ett ytterligare beslut vilket fördröjde processen, säger Maria Boberg.

– Från uppdrag till antagande tog det 14 månader. Efter att planen antogs överklagades den och låg 14 månader hos Mark- och miljödomstolen.

 

En normal planprocess

 • Ansökan om planbesked
 • Beslut om planbesked inom 4 månader. En ungefärlig tidplan för när själva planarbetet beräknas påbörjas tas fram.

När planarbetet påbörjas är det följande steg som sker:

 • Uppdragsbeslut
 • Utredningar, exempelvis bullerutredning, geoteknisk utredning, naturvärdesinventering, dagvattenutredning.
 • Utarbetande av ett planförslag
 • Samrådsbeslut
 • Planen skickas ut på samråd (remiss 1)
 • Sammanställning av synpunkter, eventuell bearbetning av planförslaget
 • Beslut om granskning
 • Planen skickas på granskning (remissomgång 2)
 • Sammanställning av synpunkter
 • Antagande av detaljplanen
 • Om ingen överklagar vinner planen laga kraft efter 3 veckor
Sidan uppdaterad 2019-04-11

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen