Publicerad 2018-04-04

Skolinspektionens tillsyn påpekar kända utvecklingsområden

Förbättra rutinerna kring kränkande behandling och ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete. Det är de två områden som Skolinspektionen påpekar i sin rapport från tillsynen inom förskola, fritidshem, förskoleklass/grundskola och grundsärskola. Tillsynen i kommunen har skett på huvudmannanivå och på några enskilda skolenheter.

Foto: Göran Strand

- Vi är sedan tidigare medvetna om dessa utvecklingsområden och arbetar redan med strukturer och arbetsformer, men har inte nått så långt att vi ännu applicerat det på samtliga verksamheter, säger Annika Källgård, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Tillsynen har specifikt även tittat på enskilda skolenheter, där några av skolorna fått anmärkningar. Det förbättringsarbetet sker nu lokalt på respektive skola att jobba vidare med.
- Sammanfattningsvis har vi fått få påpekanden att åtgärda, vilket glädjer oss mycket. De förbättringsområden Skolinspektionen lyfter fram är för oss värdefulla i skolornas pågående utvecklingsarbete, menar Annika Källgård.

- När det gäller kränkande behandling har vi kommit längst med arbetet i grundskolan. Där finns rutiner sedan tidigare som revideras för ökad tydlighet och snart finns ett digitalt system (DF respons) för att underlätta rapportering. Det vi måste säkerställa är att alla verksamheter och enheter rapporterar på ett likvärdigt sätt, för att ge Barn- och utbildningsnämnden bästa underlag för eventuella beslut om åtgärder.

Förbättrad uppföljning och analys i kvalitetsarbetet

- Även i det systematiska kvalitetsarbetet har vi kommit längst inom grundskolan. Anledningen är att det redan finns mycket underlag som beskriver hur det går i grundskolan. Utvecklingsarbetet består av hur vi på huvudmannanivå följer upp alla enheter, analyserar på ett strukturerat sätt för att göra rätt förvaltningsövergripande prioriteringar av åtgärder. I våra andra verksamheter; särskola, förskola, fritidshem, behöver vi hitta bättre former för att beskriva och följa upp kvalitén.

- Vi ser det som positivt att vi nu får ytterligare input från Skolinspektionen för att bli så bra som möjligt. Förutom rapporterna kommer vi att få ett möte med Skolinspektionen där de förklarar ytterligare och vi kan ställa frågor. Det blir ett bra tillfälle för lärande, säger Annika Källgård.

För mer information:
Annika Källgård, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
070-522 62 51

Sidan uppdaterad 2018-04-04

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen