Publicerad 2017-11-01

Östersundshem föreslås få positivt planbesked – vill bygga hyreslägenheter i Lit

Önskan om fler hyreslägenheter i Lit har länge varit stor. Nu kan Litsbornas önskan bli verklighet. Östersundshem har ansökt om att få påbörja en detaljplaneprocess för att bygga hyreslägenheter.

Ansökan som Östersundshem har lämnat in till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Östersund gäller ett flerfamiljshus på kommunens fastighet Söre 5:83, direkt söder om fotbollsplanen i Lit – i anslutning till förpackningsinsamlingen.

- Nya bostäder är efterfrågat i Lit, och som kommunalt bostadsbolag har vi ett ansvar att bygga bort bostadsbristen i hela Östersunds kommun, säger Thomas Edvinsson, chef förvaltning och produktion, Östersundshem.

Östersundshem har ansökt om ett så kallat planbesked för att få påbörja en detaljplaneprocess i området. Tjänstemännen på förvaltningen har föreslagit att Miljö- och samhällsnämnden ska säga ja till planbeskedet på sammanträdet den 8 november. Om politikerna väljer att gå på tjänstemännens linje kan detaljplaneprocessen sätta i gång rätt omgående.

- I en eventuell planprocess kommer byggnadens exakta placering och storlek att bestämmas liksom hur infarter, parkeringar och andra funktioner ska placeras, säger Maria Boberg, stadsarkitekt vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Eftersom det är kommunen som äger den mark som Östersundshem vill bygga på har det kommunala bostadsbolaget begärt en markanvisning. En markanvisning är en option som ger ett företag eller en privatperson ensamrätt att under en begränsad tid förhandla med kommunen om förutsättningarna för att bygga nya bostäder eller göra annan exploatering.

- Vi planerar att gå upp med markansvisningsavtalet för beslut i Kommunstyrelsen den 5 december, säger Bengt Gryckdal, mark- och exploateringschef vid Östersunds kommun.

Den plats där Östersundshem vill bygga hyresrätterna i Lit är inom samma område där det kommunala bostadsbolaget förra året ville sätta upp så kallade Attefallshus. Men förslaget möttes av motstånd, bland annat eftersom kommunen, trots att det gått nästan tre år, inte utrett ett medborgarförslag om vad området ska användas till på det sätt som Kommunfullmäktige beslutat om.

- I det underlag som togs fram före sommaren med anledning av motionen så konstaterades att området borde kunna utvecklas med flera funktioner, både boende och fotboll och andra aktivitetsytor. Det är bra att hela området tas in i ett planarbete där alla delar kan belysas i sin helhet, säger Johan Palm, förvaltningschef vid Kultur- och fritidsförvaltningen.

Planprocessen kommer att ta ungefär ett år. Först efter att planen har vunnit laga kraft kan Östersunds söka bygglov för att förverkliga sina planer.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-11-01

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen