Vattenskyddsområden

En skylt i förgrunden med texten ÖSTERSUND STORSJÖN Vattenskyddsområde Water protection area Vid olika, ring 112, och Storsjön och Frösön i höstfärger i bakgrunden.

För att skydda vårt dricksvatten har vi upprättat vattenskyddsområden runt våra kommunala vattentäkter. Inom vattenskyddsområdena ska alla handskas extra försiktigt med exempelvis olja, växtskyddsmedel och gödsel så att inte våra vattentäkter blir förorenade. Större grävarbeten eller strandbete är andra aktiviteter som kan förorena våra dricksvattentäkter.

Allt som hamnar på marken sköljs förr eller senare ned i grundvattnet och ut i sjöar och vattendrag. I Östersunds kommun tar vi vatten både ur sjöar och från grundvatten, som vi renar till dricksvatten. Vattenskyddsområdena är geografiskt avgränsade områden som dricksvattentäkterna får sitt vatten ifrån. Vattenskyddsområdena är till för att skydda vattentäkterna; något som alla som bor, arbetar eller passerar inom områdena måste tänka på.

Anmäla eller söka tillstånd

För varje vattenskyddsområde finns föreskrifter som talar om vad som är tillåtet och inte. För vissa saker måste du anmäla till, eller ha tillstånd från kommunen. Andra saker får du inte göra alls.

Vilka begränsningar som gäller är olika för olika vattenskyddsområden. Till exempel kan det vara förbjudet att

 • tvätta bilen med kemikalier där tvättvattnet rinner ut på marken
 • ställa upp maskiner och fordon om de riskerar att läcka olja på marken
 • hantera exempelvis större mängder olja, växtskyddsmedel, växtnäringsämnen eller liknande utan tillstånd
 • utföra gräv- eller borrningsarbeten, som kan påverka grundvattnet, utan tillstånd

Läs mer om vad som gäller för respektive vattenskyddsområde nedan.

Blanketter för att anmäla eller söka tillstånd inom vattenskyddsområden hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(under fliken Vattenskyddsområde)
eller kontakta kommunen

Risk för förorening

Om du ser, eller själv orsakar ett spill inom ett vattenskyddsområde, som kan förorena en vattentäkt, hör av dig till kommunen. Är det akut risk för förorening; ring 112.

Bild på leende flicka framför solglittrig sjö

Vi ska även i framtiden kunna dricka rent och hälsosamt vatten.

Östersund Storsjöns vattenskyddsområde

Östersund Storsjöns vattenskyddsområde skyddar vattenintaget i Storsjön som förser cirka 55 000 invånare med kommunalt dricksvatten.

Vattenskyddsområdet omfattar, i stora drag, Storsjön, med strandzon, från Bynästet via Vallsundet och mellan centrala stan och Annersia, vidare vattendragen på Annersia, Ändsjön på Frösön med dess tillopp samt Frösö och Östersunds tätorter.

Karta över vattenskyddsområdet som bl.a. omfattar Storsjön från Bynästet
 via Vallsundet och mellan centrala stan och Anner sia, vattendragen på 
Anner sia samt Frösö och Östersunds tätorter.

Anmälan

Du ska anmäla om du tänker

 • göra större schakt- och grävningsarbeten på mark eller i vattendrag
 • kalka ett vattendrag eller en våtmark

Tillstånd

Inom vattenskyddsområdet ska du söka tillstånd, bland annat, för

 • att hantera större mängder oljeprodukter eller andra brandfarliga vätskor (mer än 250 liter)
 • att hantera växtskyddsmedel
 • att lagra eller sprida gödsel eller växtnäringsämnen
 • tillfälliga upplag av avfall och förorenade massor
 • skogsbruk
 • att etablera eller förändra djurhållning med minst två djurenheter
 • vattenbruk

Förbud

Inom vattenskyddsområdet är det, bland annat, förbjudet att

 • tvätta bilen med kemikalier där tvättvattnet rinner ut på marken vare sig det är en s.k. hårdgjord yta eller inte
 • ställa upp maskiner och fordon om de riskerar att läcka olja på marken
 • ha golvbrunn ansluten till en dagvattenledning
 • spola ned skadliga vätskor eller föremål i dagvattenbrunnar
 • lägga upp förorenade massor på marken
 • dumpa sopor (t. ex. förorenade massor, grus, jord, förorenad snö) i sjöar och vattendrag

För fullständiga föreskrifter, läs mer i

Skyddsföre­skrifter för Östersunds Storsjöns vattenskyddsområdePDF

Karta över Östersunds Storsjöns vattenskyddsområdePDF

Blanketter för att anmäla eller söka tillstånd hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(under fliken Vattenskyddsområde)
eller kontakta kommunens kundcenter

Har du en oljetank eller en bensintank?

Verksamheter inom vattenskyddsområdet som har en tank där oljeprodukter eller andra brandfarliga vätskor lagras, ska skylta vid påfyllnadsröret för att påminna om vattenskyddsområdet. Skyltar finns på kommunens kundcenter och kostar 200 kr inkl. moms.

En gul skylt med texten ÖSTERSUND STORSJÖN Vattenskyddsområde. Vid olycka ring 112. Water protection area At an accident, call 112

Häggenås vattenskyddsområde

Häggenås får sitt kommunala dricksvatten från en grundvattentäkt. Skyddszonerna och skyddsföreskrifterna är nya och gäller från den 3 december 2018. Skyddsområdet innefattar Häggenås kyrka i öster sträcker sig till Häggesta i väster, sträcker sig ungefär från E 45:an i söder och till Kyrkbodbergets topp i norr.

Karta över Häggenås vattenskyddsområde

Karta över Häggenås vattenskyddsområde. Klicka för större bild.

Sök tillstånd senast 3 december 2020

Eftersom föreskrifterna är nya har befintliga verksamheter två år på sig, från beslutsdatum, att anpassa sin verksamhet och söka tillstånd för sådan hantering där tillstånd krävs. Nya verksamheter ska ha tillstånd klart då verksamheten startar upp.

Påbud

Så här ska du, bland annat, göra inom vattenskyddsområdet:

 • om du tvättar bilen med avfettningsmedel eller liknande, ska du göra det på en plats där de giftiga ämnena fångas upp, till exempel i en biltvätt.
 • se till att det inte uppstår spill och läckage till marken när du hanterar olja, bensin eller diesel, eller andra brandfarliga vätskor, eller ställer upp arbetsfordon.
 • lagra och hantera ensilage och gödningsmedel på ett sådant sätt så att det inte läcker till omgivande mark och vatten.

Anmälan

Du ska anmäla om du tänker

 • etablera utfodringsplatser inom den sekundära zonen, för fler än två djurenheter (om du inte redan har tillstånd för djurhållning).
 • sprida vägsalt, eller dyligt, inom den sekundära zonen - undantaget är spridning av saltinblandad sand (max 2 % salt).

Tillstånd

Du ska söka tillstånd, bland annat, för att:

 • hantera mer än 50 liter olja, bensin eller diesel inom primärzonen. Motsvarande för sekundärzonen är 250 liter. Undantaget är hantering av olja för uppvärmning, bränsle i fordons tankar samt transporter genom området.
 • yrkesmässigt hantera exempelvis växtskyddsmedel eller gödsel.
 • att etablera eller förändra djurhållning med minst två djurenheter.
 • tillfälligt lägga upp bark, flis, spån, timmer eller grenar och toppar från avverkning - undantaget är ved till husbehov.
 • utföra schaktnings- eller muddringsarbete - undantaget är ledningsunderhåll och mindre grävningsarbeten på tomter.
 • sprida vägsalt, eller dyligt, inom den primära zonen - undantaget är spridning av saltinblandad sand (max 2 % salt). 

Förbud

Inom vattenskyddsområdet är det, bland annat, förbjudet att:

 • sprida gödningsmedel på frusen, tjälad eller snötäckt mark i primär zon under någon del av året.
 • permanent lägga upp bark, flis, spån, timmer eller grenar och toppar från avverkning.
 • släppa ut, eller infiltrera, hushållsspillvatten (från tvätt, disk och toalett) i mark eller vatten i primär zon.
 • gräva ned avfall av något slag.
 • lägga upp snö inom primärzonen som kommer från områden utanför primärzonen och att lägga upp snö i sekundärzonen som kommer från området utanför vattenskyddsområdet.

För fullständiga föreskrifter, läs mer i

Skyddsföreskrifter för Häggenås vattenskyddsområdePDF

Definitioner av ord och begrepp i vattenskyddsföreskrifternaPDF

Karta över Häggenås vattenskyddsområdePDF

Blanketter för att anmäla eller söka tillstånd hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(under fliken Vattenskyddsområde)
eller kontakta kommunens kundcenter

Lillsjöhögens vattenskyddsområde

Lillsjöhögen får sitt kommunala dricksvatten från en grundvattentäkt.

Tillstånd

Inom vattenskyddsområdet ska du söka tillstånd, bland annat, för att

 • hantera giftiga eller skadliga ämnen som oljeprodukter och bekämpningsmedel
 • utföra schaktnings- och fyllnadsarbeten
 • anlägga gödselstackar, urinbrunnar eller ensilageanläggningar

Förbud

Inom vattenskyddsområdet är det, bland annat, förbjudet att

 • ta grus eller andra massor
 • lägga upp sopor, massor, timmer eller förorenad snö
 • sprida vägsalt

För fullständiga föreskrifter, läs mer i

Skyddsföreskrifter för Lillsjöhögens vattenskyddsområdePDF

Blanketter för att anmäla eller söka tillstånd hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(under fliken Vattenskyddsområde)
eller kontakta kommunens kundcenter

Lits vattenskyddsområde

Lit får sitt kommunala dricksvatten från en grundvattentäkt. Vattenskyddsområdet för Lits grundvattentäkt utgörs av östra delen av Hårkmon.

Tillstånd

Inom yttre skyddszonen ska du söka tillstånd, bland annat, för

 • att hantera oljeprodukter eller andra brandfarliga vätskor
 • yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel, gödsel eller växtnäringsämnen

Förbud

Inom den inre skyddszonen är, i princip, allt förbjudet som kan påverka marken, och därmed grundvattnet, det allra minsta.

Inom den yttre skyddszonen är det, bland annat, förbjudet att

 • lägga upp permanenta upplag av bark eller timmer
 • lägga upp sopor, snö, oljegrus, halkbekämpningsmedel med mera

För fullständiga föreskrifter, läs mer i

Skyddsföreskrifter för Lits vattenskyddsområdePDF

Blanketter för att anmäla eller söka tillstånd hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(under fliken Vattenskyddsområde)
eller kontakta kommunens kundcenter

Näktens vattenskyddsområde

Kommunen har, tillsammans med Bergs kommun, arbetat fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde för Näkten. Det vattenskyddsområdet kommer att skydda vattenintag både för Östersunds kommuns och Bergs kommuns vattenverk.

Synpunkter på förslaget till vattenskyddsområde gick att sända till länsstyrelsen fram till den 26 november 2018. Vissa intressenter har begärt förlängd tid för att yttra sig och har tid på sig fram till den 15 januari 2019.

Länsstyrelsen kommer att fatta beslut innan sommaren 2019 om inget oförutsett händer.

Förslag Näktens vattenskyddsområdePDF

Tandsbyns vattenskyddsområde

Tandsbyn får sitt kommunala dricksvatten från en grundvattentäkt. Skyddszonerna och skyddsföreskrifterna är nya och gäller från den 8 oktober 2018. Vattenskyddsområdet avgränsas i nordost av Nygårdsvägen och Bodsjövägen, omfattar ett knappt kilometerbrett område längs järnvägen mot sydväst och avslutas innan Grubban.

Karta över Tandsbyns vattenskyddsområde

Sök tillstånd senast 8 oktober 2020

Eftersom föreskrifterna är nya har befintliga verksamheter två år på sig, från beslutsdatum, att anpassa sin verksamhet och söka tillstånd för sådan hantering där tillstånd krävs. Nya verksamheter ska ha tillstånd klart då verksamheten startar upp.

Påbud

Så här ska du, bland annat, göra inom vattenskyddsområdet:

 • Se till att det inte uppstår spill och läckage till marken när du hanterar oljeprodukter och andra brandfarliga vätskor, eller ställer upp arbetsfordon
 • Ha beredskap för sanering av oljor och drivmedel om du yrkesmässigt använder arbetsfordon

Tillstånd

Du ska söka tillstånd, bland annat, för att:

 • hantera mer än 50 liter olja, bensin eller diesel inom primärzonen. Motsvarande för sekundärzonen är 250 liter. Bränsle i fordons tankar är undantaget.
 • i sekundära skyddszonen, yrkesmässigt hantera exempelvis växtskyddsmedel, ensilage eller gödsel
 • göra större markarbeten som exempelvis att schakta, borra eller gräva
 • att etablera eller förändra djurhållning med minst två djurenheter
 • installera berg-, jord- eller sjövärme i sekundära skyddszonen

Förbud

Inom vattenskyddsområdet är det, bland annat, förbjudet att:

 • tvätta motorfordon eller maskiner med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier där tvättvattnet rinner ner i marken
 • inom den primära skyddszonen, hantera exempelvis växtskyddsmedel, ensliage och gödsel
 • inom den primära skyddszonen, anlägga avloppsanläggning för hushåll (för s.k. spillvatten)
 • lägga upp sopor, vägsalt, asfalt eller oljegrus
 • inom den primära skyddszonen, installera berg, jord- eller sjövärme

För fullständiga föreskrifter, läs mer i

Skyddsföreskrifter för Tandsbyns vattenskyddsområdePDF

Karta över Tandsbyns vattenskyddsområdePDF

Blanketter för att anmäla eller söka tillstånd hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(under fliken Vattenskyddsområde)
eller kontakta kommunens kundcenter  

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-07-23