Vatten och avlopp för företag

Verksamheters utsläpp får inte vara skadliga eller påverka funktionen på det allmänna avloppsnätet. Här kan du som fastighetsägare och före­tagare hitta information om vilka regler som gäller för vatten och avlopp för företag.

Avloppsvatten

Riktvärdeslista

Du som fastighetsägare får inte släppa ut ämnen i avloppet som kan ge upphov till skador på lednings­nätet eller störningar i reningsprocessen. För att bedöma om avloppsvattnet kan ha en negativ inverkan har Vatten Östersund tagit fram en riktvärdeslista. Om ni överskrider ett riktvärde mer än tillfälligt ska ni vidta åtgärder för att förhindra att det upprepas.

RiktvärdeslistaPDF

Utsläppshalter och avgifter

Fosfor, biologiska ämnen eller suspenderande susbstans (partiklar) är exempel på ämnen som belastar reningsverken. Om din verksamhet släpper ut den typen av ämnen ska ni därför betala en extra avgift för detta. Avgiften baseras på utsläppshalten och finns reglerad i VA-taxan §14.5 "Utsläppshalter" och §14.1 e) "Avgift för brukandet av anläggningen".

VA-taxaPDF

Vissa ämnen hör alltså inte hemma i det kommunala avloppet, exempelvis:

Fett och olja

Olja kan förstöra reningsprocessen vid reningsverket och påverka slammet negativt. Fett kan orsaka avloppsstopp då det stelnar i avloppsledningar. Verksamheter som exempelvis bilverkstäder, fordonstvättar, restauranger och gatukök behöver avskilja olja respektive fett ifrån sitt avloppsvatten.

Avskiljare för fett och olja

Färgrester

Flytande färgrester får aldrig hällas ut i avloppet utan ska alltid lämnas som farligt avfall. Detta gäller även vattenlösliga och miljövänliga färger! Stryk ur överflödig färg ur penslarna innan tvätt och lämna tvättvätskan till närmaste återvinningsföretag som tar emot farligt avfall.

Avfettningsbad med mera

Avfettningsbad, ytbehandlingsbad, skärvätskor med mera får aldrig släppas i avloppet utan ska tas om hand som farligt avfall, alternativt genomgå kompletterande rening utöver rening i oljeavskiljare.

Avskiljare för fett och olja

Matfett

Matfett som spolas ner i avloppet kan orsaka problem i rören. Det finns en stor risk att fettet fastnar på insidan av rören och orsakar stopp. Större mängder fett kan ta sig hela vägen till avloppsreningsverket och där skapa en obalans i reningsprocesserna. Samla därför upp fett från exempelvis fritering och stekning och lämna detta till ett återvinningsföretag.

Avskiljare för fett och olja

Golvtvätt

Om verkstadsgolv som hanterar oljor och bensin behöver våtskuras ska skurvattnet samlas upp och renas innan det leds till avloppet, alternativt tas omhand av ett återvinningsföretag.

Utsläpp i dagvattnet

Regn- och smältvatten som rinner från till exempel tak, vägar och parkeringsplatser kallas för dagvatten. Vattnet avleds via ett system med brunnar och ledningar till närliggande sjöar och vattendrag.

Vissa typer av verksamheter kan orsaka utsläpp i dagvattnet:

  • Företagsområden
    Den verksamhet som bedrivs inom en fastighet kan påverka dagvattnets kvalité. Om marken är förorenad kan både dagvatten och närliggande vattendrag påverkas negativt.

  • Tankstationer
    Tankstationer ska ha spillzoner som leder eventuellt spill till en oljeavskiljning innan dagvattnet når ner till dagvattenledningen.

  • Verkstäder
    Oljetunnor kan välta eller bli påkörda. Bilar som lagas kan läcka bensin eller olja. Det innebär att både bensin och olja kan rinna ner i en dagvattenbrunn i närheten. Det är därför nödvändigt med beredskap för att täcka över till exempel dagvattenbrunnar så att oljor och bensin inte kan rinna ner vid olyckshändelser. Ett alternativ är att installera torvfilter eller kolfilter som sätts i brunnarna för att säkra utsläpp från det dagliga verksamheten. Vid risk för större mängder av oljor eller bensin kan oljeavskiljare vara ett alternativ.

Vem har ansvaret för eventuella VA-installationer?

Det är inte verksamhetsutövaren som hyr lokalen som är kund hos Vatten Östersund utan det är alltid fastighetsägaren. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att verksamheten har de VA-installationer som krävs enligt Bestämmelser och ABVA, inte hyresgästen (företagaren).

Oftast står det i hyresavtalet ​att hyresgästen ska ansvara för det som krävs för att driva företagets verksamhet på fastigheten. Men fastighetsägaren kan ändå inte överlåta sitt ansvar till företagaren vad verksamhetens avlopp innehåller.

Rörfirmor och markentreprenörer

Har du ett uppdrag att utföra ett arbete åt en fastighetsägare? Läs mer på Anslutning till VA-nätet.

Sidan uppdaterad 2018-09-10