Serveringstillstånd, tobakstillstånd, försäljning av folköl och receptfria läkemedel samt rökfria miljöer

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för hantering av ansökningar om serveringstillstånd, för hantering av tillstånd för försäljning av tobak, anmälan om försäljning av e-cigaretter och folköl samt för tillsyn. Dessutom har nämnden ansvaret för kontroll av vissa receptfria läkemedel hos försäljarna samt tillsynsansvaret över rökfria miljöer. Nämnden är också remissinstans vid ansökningar om tillstånd för automatspel och värdeautomater.

Det praktiska arbetet att hantera ansökningar, utredningar, anmälan och genomföra tillsyn utförs av Tillståndsenheten.

Kontakt med Tillståndsenheten

Alla nya verksamheter med allmänna frågor om serveringstillstånd samt övriga allmänna frågor (exempelvis om tobaksförsäljning) hänvisas till kommunens kundcenter.

Kundcenter 063-14 30 00

Alla som redan har en etablerad kontakt är välkomna att vända sig direkt till Tillståndsenheten. Kontaktuppgifter finns på alla utskick.

Tipsa Tillståndsenheten!

Tipsa Tillståndsenheten

Östersunds kommuns Alkohol- och drogpolicy

Kommunens inställning till alkohol och andra droger är entydigt. Bruk av alkohol och alla former av droger ska minska. Genom en begränsning minskar även dess skadeverkningar i samhället. Grundsatsen för all alkoholförsäljning är ordning och nykterhet.

Kommunens policy för alkohol och droger Pdf, 88.3 kB.

För dig som ska söka serveringstillstånd

Ansök via vår e-tjänst: Ansökan om serveringstillstånd

Mer information hittar du på sidorna:

Serveringstillstånd till slutna sällskap

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd

Försäljning eller servering av folköl

Vid försäljning eller servering av folköl behövs inget tillstånd, men en anmälan måste göras, Ett tillräckligt matutbud är också ett krav för att försäljning eller servering ska tillåtas.

Anmäl servering och detaljhandel för folköl (e-tjänst)

Mer information hittar du på sidan:

Folköl

Försäljning av tobak

Vid försäljning av tobak behövs från och med den 1 juli 2019 försäljningstillstånd både för detaljhandel och partihandel.

För e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste en anmälan göras.

Mer information hittar du på sidorna:

Försäljning av tobaksvaror

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Rökfria miljöer

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler. Från och med 1 juli 2019 gäller Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) och antalet rökfria miljöer utomhus samt det som omfattas av rökförbudet har utökats.

Mer information hittar du på sidan:

Rökfria miljöer

Försäljning av vissa receptfria läkemedel

Försäljning av vissa receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket.

Mer information hittar du på sidan:

Receptfria läkemedel

Överklaga ett beslut som Social- och arbetsmarknadsnämnden fattat

Om den som fått beslutet är missnöjd kan det överklagas skriftligt hos Förvaltningsrätten i Härnösand.
I överklagandet ska följande information finnas:

  • vilket beslut som överklagas
  • varför du/ni anser att beslutet är oriktigt, och ange också hur beslutet ska ändras
  • vem som överklagar beslutet

Beslutet ska vara undertecknat.

Överklagandet skickas till:

Östersunds kommun, Social- och arbetsmarknadsnämnden, 831 82 Östersund

Du har rätt att få hjälp att överklaga beslut. Vill du ha hjälp eller om något är oklart är du välkommen att höra av dig till Tillståndsenheten.


Vad kan du förvänta dig av oss?

Vid komplett ansökan gällande stadigvarande serveringstillstånd, tillfälliga tillstånd längre än 6 dagar samt tillstånd för försäljning av tobak finns förslag till beslut framtaget inom sex veckor från den dagen ansökan kommit in.

Komplett ansökan gällande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten upp till sex dagar beslutas inom en månad, samt till slutna sällskap inom 10 dagar från den dagen ansökan kommit in.

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Tillståndsenheten hanterar personuppgifter utifrån dataskyddsförordningen (GDPR), Arkivlagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt gällande speciallagstiftningar för myndighetsutövning t.ex. Alkohollagen med tillhörande förordning och föreskrifter.

Information om hantering av personuppgifter finns angiven på respektive e-tjänst/ blankett för olika typer av anmälningar eller ansökningar.

För mer övergripande information om Östersunds kommuns hantering av personuppgifter, hänvisas till www.ostersund.se/dataskydd

Sidan uppdaterad 2022-05-02