Utvecklingsplan Brunflo

i förgrunden en flicka som är ute i skogen med busig uppsyn. bredvid henne står en förälder med ytterligare ett barn på ryggen. I bakgrunden kommer tre familjemedlemmar till gåendes i skogen längs en stig. 

Utvecklingsplan Brunflo innebär att Brunflo ska utvecklas, för alla. För företagare, äldre, de som är i behov av omsorg, för barn, föreningar, de som är intresserade av kultur, de som vill vara ute i naturen och för de som gillar sport.

Vad har händer nu?

Den 20 december beslutade Kommunfullmäktige att 2 180 000 kronor ska användas för prioriterade investeringar i Brunflo 2022.

De investeringar som nu kommer att göras är förslag som kommit fram i de dialoger som kommunen har fört med olika grupper av människor i Brunflo. Förslagen har samlats i en utvecklingsplan för Brunflo, med tillhörande handlingsplan.

Det är handlingsplanens prioriterade utvecklingsförslag som nu kommer att genomföras. De föreslagna åtgärderna inriktas mot stärkande av friluftsliv, förenings- och ungdomsverksamhet i Brunflo, samt till att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet.

Satsningarna ska också bidra till att öka tryggheten i Brunflo och att skapa nya mötesplatser för de boende i stadsdelen.

Ni hittar en kortversion av utvecklingsplanen med de olika prioriteringsområdena här. Pdf, 8.1 MB.

Investeringarna

 • Bättre gångstråk längs strandlinjen
 • Iordningställande av en badplats
 • Renovering av golv och ljudanläggning i idrottshallen på Kastalskolan
 • Utredning av möjligheter att utveckla fler cykelvägar
 • Inventarier och säkerhetsinsatser i Brunflo hubb
 • Förstudie - Förbättra trivseln i centrum

Politiskt utsedda utvecklingsområden

 • Hur kan vi förenkla för dig som vill driva och utveckla företag samt starta nya företag
 • Underlätta för företag och privat­personer att bygga villor och flerbostadshus i attraktiva lägen
 • Stärka Brunflo som ort för kultur, friluftsliv och sport
 • Utveckla centrum med mer attraktiva mötes­platser och workplaces
 • Möjligheter till omlokalisering av kommunal verksamhet
 • Se över möjligheterna att bygga gång- och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo
 • Se över möjliga områden för byggande av tillgängliga bostäder
 • Utveckling av skolor

Vad har hänt

Utvecklingsplanen har beslutats i Kommunstyrelsen och är ett underlag i kommande budgetprocess.

Beslut har nu tagits och pengar har avsatts under 2021 för utredningar till följande;

 • Utveckla Brunflo småbåtshamn med badplats, sitt- och grillplatser samt sophantering. Är invigd och klar. Nu är den nyanlagda sandstranden klar och dessutom ett härligt gångstråk. Nu har områdets framkomlighet blivit bättre för alla.Nu pågår även utredning om möjligheterna till pir och hopptorn.
 • En bit ovanför stranden, i riktning mot gemensamhetsodlingen, har det byggts ett mindre lekområde med träföremål att klättra på och leka vid.
 • Förstudie för att kartlägga nuläget och vilka förutsättningar som finns för cykelvägar
 • Utrustning till en co-working lokal i Brunflo. Arbetshubben är nu invigd och är igång. Arbetshubben har fem bokningsbara platser för medarbetare på Östersunds kommun och en plats för Region Jämtland Härjedalen.
 • Nu kan Östersunds kommun erbjuda en arbetsplats närmare hemmet för de som bor i närheten av Brunflo, man kan gå eller cykla till. Det är framförallt en klimat- och miljöfråga, men kan även underlätta vardagen för våra medarbetare som slipper lägga tid på pendling.
 • Förstudie för att utreda utbyggnad och renoveringsbehov av idrottshallen. Sker hösten 2022,
 • Renoveringar har gjorts på Kastalskolan och är klart
 • Tre detaljplaner är på gång

Bakgrund

Under 2019 och 2020 har det skett olika dialoger för att ta reda på vad som är viktigt för dem som bor eller arbetar i Brunflo. Du kan se nedan vad medborgardialogerna resulterat i och vilka åtgärder som de som varit med på medborgardialogerna prioriterat.

Kommunstyrelsen skickade ut utvecklings­planen på internremiss till berörda förvaltningar. Svar på remiss med tidplan och eventuella kostnadsuppfattningar för de prioriterade förslagen kom in.

Stort tack till er alla som har deltagit i dessa dialoger och som har bidragit till utvecklingpslanen!

Vid frågor, kontakta

Marica Hamberg, utvecklingstrateg, Område näringsliv och tillväxt

Vad händer inom olika områden

4.1 Utveckling av företagande, kommersiell samt offentlig service

 • Företagarförening. Planering sker för ett digitalt möte. Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter, lyfta aktuella frågor och diskutera en företagarförening.
 • Bredbandsfrågan kommer att tas upp på företagarföreningsmötet.
 • Start av Reko-ring. Kontakt har tagits med Hushållningssällskapet och ansvarig för Reko-ringar i Jämtland och frågan utreds.
 • Utvecklad sophantering samt utökade öppettider vid återvinningscentralen. Politiskt förslag att utöka öppettiderna i Odenskog. Teknisk Förvaltning har utrett frågan och sett att det finns en möjlighet att utöka öppettiderna i Odenskog. Utredningen fortsätter om Brunflo och Lit.

4.2 Bostadsbyggande - villor och flerbostadshus i attraktiva lägen

 • Mer planlagd mark för byggande av bostäder och olika förslag har framkommit i dialogprocessen – en inventering har skett av möjliga byggbara områden. På två områden (B10 och B 14) är detaljplaner är beställda och det ska göras en planutredning i centrum för att undersöka möjligheten att bygga flerbostadshus . Även Svenska kyrkan har visat intresse av att utveckla delar av sin mark för bostadsbyggande. Se utredning i bilaga.
 • Om det ska byggas i centrala delen måste trafiksituationen förbättras. Trafiksäkerhetsåtgärder behöver sättas in. Mark och exploatering har dialog med Trafikverket i frågan. Trimningsåtgärder ska utföras av Trafikverket, i budget för 2021.

4.3 Tillgängliga bostäder

 • Programmet för bostadsplanering 2019–2028 har uppdaterats och beslutats av nämnden. Uppdateringen innebär inte någon förändring i våra planer när det gäller SÄBO (Särskilt boende) och LSS (Bostad med särskild service för vuxna ) utan det finns inga planer på att bygga något nytt SÄBO under den perioden samt att LSS boenden utvärderas och anpassas efter de behov som finns årligen. Alla bostäder som byggs ska vara tillgängliga.

4.4 Utveckling av skolor

 • Barn- och utbildningsförvaltningen har fördelat investeringsmedel till bland annat Kastalskolan för att göra förbättringar under 2020 och 2021. På Kastalskolan prioriteras duschar vilket var ett önskemål från eleverna.
 • Gratis busskort för unga kommer att vara kvar.

4.5 Utveckling av centrum, för attraktivitet, mötesplatser och workplaces

 • Torget och stationsområdet har kompletterats med fler parksoffor. ​Lekplatsen har fått bänkar och ny lekutrustning. ​

4.7 Profilering av Brunflo när det gäller kultur, friluftsliv och sport

 • Utveckling av ridleder. Tas med som en del i utredningen om olika leder i Östersunds kommun.

Följande förslag har prioriterats av medborgarna

4.3 Tillgängliga bostäder

 • Fler boenden med hiss och tillgänglighet till daglig service. Kan Dungens förskola bli ett LSS boende eller annan verksamhet?

  Vård och Omsorgsförvaltningen menar att alla bostäder som byggs ska vara tillgängliga. Ingen efterfrågan på LSS boende i Brunflo idag. Dungens förskola för liten.

4.4 Utveckling av skolor

 • Prioritering av underhållet av skolor och förskolor för barnens skolmiljö.

  Barn och utbildningsförvaltningen har fått 10 mkr/år i
  tre år till underhåll i skolor/förskolor. Skolorna i Brunflo är med 2020 och 2021

4.5 Utveckling av centrum, för attraktivitet mötesplatser och workplaces

 • Förbättra trafiksituationen i centrala Brunflo; till exempel planskilda korsningar, fler trafikljus vid övergångställena och mer trafiksäkra järnvägsövergångar. ​

  Förslag på en gemensam utredning med Trafikverket ska genomföras, därefter kan projektering, kostnadsberäkning och byggande ske. Tidplan 2021–2030.

 • Utveckla Brunflo småbåtshamn så att båtar kan lägga till. Bryggor, badplats och sittplatser, utveckla grillplatser och sophantering. ​

  Flera förvaltningar i kommunen berörs. I arbetet med detaljplanen lyfts frågan om strandområdet i samråd med berörda och beslut om projektering ska tas.
  Tidplan 2020–2029
  ​.

4.6 Möjligheter till omlokalisering av kommunal verksamhet

 • Möjliggör för att samlokalisera offentliga arbetsplatser med privata co-working-miljöer där företag kan hyra in sig. Där kan även finnas konferensmöjligheter, gym, fika/lunch, Lärcentrum, pop-upbutiker

  Utredning pågår om aktuella lokaler och vilken kostnadsbild som blir aktuell.

4.7 Profilering av Brunflo när det gäller kultur, friluftsliv och sport

 • Renovera idrottshallen och gör den större

  Behov av utredning,ca 4 - 8 månader.

4.8 Gång och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo

 • Det är viktigt med trygga gångstråk och trottoarer, bättre belysning samt gång- och cykelvägar måste till.​
 • Fler cykelvägar från de närliggande byarna in till Brunflo efterfrågas, här är det viktigt med säkerhet och bra snöröjning.​

  Förslag på en utredning om vilka åtgärder som behövs sen projektering, kostnadsberäkning och byggande. (Prel kostnad 2 500 - 4 000kr/löpmeter). Tidplan 2021–2030.Frågan tas med i detaljplanearbetet​.

Kartor - förslag på byggbar mark

I följande PDF-dokument kan du läsa mer om utredningen och se kartor över Brunflo med omnejd.

WSPs utredning byggbar mark i Brunflo Pdf, 15.8 MB.

Sidan uppdaterad 2023-04-24