Utvecklingsplan Brunflo

i förgrunden en flicka som är ute i skogen med busig uppsyn. bredvid henne står en förälder med ytterligare ett barn på ryggen. I bakgrunden kommer tre familjemedlemmar till gåendes i skogen längs en stig. 

Utvecklingsplan Brunflo innebär att Brunflo ska utvecklas, för alla. För företagare, äldre, de som är i behov av omsorg, för barn, föreningar, de som är intresserade av kultur, de som vill vara ute i naturen och för de som gillar sport.

Utvecklingsområden

 • Hur kan vi förenkla för dig som vill driva och utveckla företag samt starta nya företag
 • Underlätta för företag och privat­personer att bygga villor och flerbostadshus i attraktiva lägen
 • Stärka Brunflo som ort för kultur, friluftsliv och sport
 • Utveckla centrum med mer attraktiva mötes­platser och workplaces
 • Möjligheter till omlokalisering av kommunal verksamhet
 • Se över möjligheterna att bygga gång- och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo

Vad händer nu?

I september 2019 och februari 2020 har det varit medborgardialog i Brunflo. Där möttes medborgare och representanter från kommunen för information och dialog kring vad som är viktigt för dem som bor eller arbetar i Brunflo. Du kan se nedan vad medborgardialogerna resulterat i och vilka åtgärder som de som varit med på medborgardialogerna prioriterat.

Utifrån medborgarnas synpunkter kommer kommunen nu ta fram en en utvecklings­plan som ska fungera som ett styr­dokument för Brunflos utveckling. Politikerna ska fatta beslut om planen under våren 2020.

Det här har hänt sedan medborgardialogerna

Utveckling av företagande, kommersiell samt offentlig service

 • Företagarförening: Ett möte planeras under våren för att företagare i Brunflo ska träffas för att utbyta erfarenheter, studiebesök, lyfta aktuella frågor och diskutera en företagarförening
 • Bredbandsfrågan kommer att tas upp på företagarföreningsmötet.
 • Start av Rekoring. Kontakt har tagits med Hushållningssällskapet och ansvarig för Rekoringar i Jämtland och frågan kommer att utredas.
 • Utvecklad sophantering samt utökade öppettider vid återvinningscentralen. Politiskt förslag att utöka öppettiderna i Odenskog. Teknisk Förvaltning har utrett frågan och sett att det finns en möjlighet att utöka öppettiderna i Odenskog. Utredningen fortsätter om Brunflo och Lit.
 • Önskemål om fler utförare i hemtjänsten i Brunflo. Informera om intresset i Brunflo gentemot blivande företagare, Nyföretagarcentrum, Vård och Omsorgsförvaltningen.
 • Önskemål om att erbjuda årskurs 7 sommarjobb. Frågan har lämnats till Arbetsmarknadsenheten som handlägger frågan.

Bostadsbyggande - villor och flerbostadshus i attraktiva lägen

 • Mer planlagd mark för byggande av bostäder och olika förslag har framkommit i dialogprocessen – en inventering har skett av möjliga byggbara områden. På två områden (B10 och B 14) är detaljplaner är beställda och det ska göras en planutredning i centrum för att undersöka möjligheten att bygga flerbostadshus . Även Svenska kyrkan har visat intresse av att utveckla delar av sin mark för bostadsbyggande. Se utredning i bilaga.
 • Om det ska byggas i centrala delen måste trafiksituationen förbättras. Trafiksäkerhetsåtgärder behöver sättas in. Mark och exploatering har dialog med Trafikverket i frågan. Trimningsåtgärder ska utföras av Trafikverket, i budget för 2021 men vi jobbar för att det ska ske redan 2020.

Tillgängliga bostäder

 • Programmet för bostadsplanering 2019–2028 har uppdaterats och beslutats av nämnden. Uppdateringen innebär inte någon förändring i våra planer när det gäller SÄBO (Särskilt boende) och LSS (Bostad med särskild service för vuxna ) utan det finns inga planer på att bygga något nytt SÄBO under den perioden samt att LSS boenden utvärderas och anpassas efter de behov som finns årligen.

Utveckling av skolor

 • Barn- och utbildningsförvaltningen har fördelat investeringsmedel till bland annat Kastalskolan för att göra förbättringar. På Kastalskolan prioriteras duschar vilket var ett önskemål från eleverna.
 • På längre sikt: Kastalskolan finns med i lokalplaneringen för de skolor som ska renoveras, ej klart när i dagsläget.
 • Gratis busskort för unga kommer att vara kvar.

Utveckling av centrum, för attraktivitet, mötesplatser och workplaces

 • Torget och stationsområdet behöver bli mer trivsamma. Fler parksoffor. Bänkar beställda till lekplatsen i centrum sätts dit 2020. Det ska även bytas ut det som är trasigt/påplogat 2020.
 • Utveckla lekplatserna för att täcka ett bredare åldersspann. Nya lekredskap sätts upp 2020 vid Kornettvägens lekplats (6–12 år) och Ängevägens lekplats (4-10 år)
 • Genomfarten är ful - det borde vara blomsterarrangemang eller annat som smyckar genomfarten. Förbättra trafiksituationen i centrala Brunflo; till exempel planskilda korsningar, fler trafikljus vid övergångställena och mer trafiksäkra järnvägsövergångar. Allt detta är en del i en pågående dialog med Trafikverket om genomfarten.

Möjligheter till omlokalisering av kommunal verksamhet

 • Möjliggör för att samlokalisera av omlokaliserade offentliga arbetsplatser med privata co-working-miljöer där flera företag kan hyra in sig. Samtal sker just nu med fastighetsägare om lokaler och anpassning av dessa.

Profilering av Brunflo när det gäller kultur, friluftsliv och sport

 • Utveckling av ridleder. Tas med som en del i utredningen om olika leder i Östersunds kommun.

Gång och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo

 • Viktigt med trygga gångstråk och trottoarer. Bättre belysning, gång- och cykelvägar. Vi har beställt belysning till tunnlarna under gamla Mariebyvägen dessa sätts upp under 2020.

Följande förslag har prioriterats

Utveckling av företagande, kommersiell samt offentlig service

 • Lokaler och mark för företagande
 • Utvecklad sophantering samt utökade öppettider vid miljöstationen

Bostadsbyggande - villor och flerbostadshus i attraktiva lägen

 • Grytan föreslås som ett utvecklingsområde, där det redan finns en detaljplan. Fjärrvärme, vatten och avlopp och fiber finns på andra sidan järnvägen.
 • Nyttja lediga tomter till nya ändamål i centrala Brunflo; till exempel OK-macken, tomten där före detta Ragnarök stod samt Vägverkets gamla lokaler.
 • Nyttja lediga tomter till nya ändamål i centrala Brunflo; till exempel OK-macken, tomten där före detta Ragnarök stod samt Vägverkets gamla lokaler.

Tillgängliga bostäder

 • Fler boenden med hiss och tillgänglighet till daglig service. Kan Dungens förskola bli ett LSS boende eller annan verksamhet?

Utveckling av skolor

 • Prioritering av underhållet av skolor och förskolor för barnens skolmiljö.
 • Önskemål om att skolbussen ska gå till skolan och inte till Sibylla.
 • Ha kvar gratis busskort för unga.

Utveckling av centrum, för attraktivitet mötesplatser och workplaces

 • Utveckla Brunflo småbåtshamn så att båtar kan lägga till. Bryggor och sittplatser, utveckla grillplats, sophantering. (Detta bör tas med i detaljplanearbetet som initierats av Östersunds kommun. För att få till stånd en långsiktig hållbar utveckling av området bör både båtklubben, bostadsrättsföreningar i närheten samt andra intressenter tas med. Det finns idag ett avtal med båtklubben gällande nyttjanderätt och drift av området.)

Möjligheter till omlokalisering av kommunal verksamhet

 • Möjliggör för samlokalisera av omlokaliserade offentliga arbetsplatser med privata co-working-miljöer där flera företag kan hyra in sig. Där kan även finnas konferensmöjligheter, gym, fika/lunch, Lärcentrum, pop-upbutiker

Profilering av Brunflo när det gäller kultur, friluftsliv och sport

 • Renovera idrottshallen och gör den större
 • I Brunflo finns ingen, för publik, funktionsduglig inomhushall. Förlägg på Åkreäng IP – förslag att bygga ut långsidan som läktare.
 • Utveckla Brunflo som turistort – förslag bygg ihop Klanghallen med badet och komplettera med vandrarhem och café.
 • Önskemål att behålla gymmet i badet
 • Sommaröppet på badet
 • Önskemål om skapande verkstad

Gång och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo

 • Viktigt med trygga gångstråk och trottoarer. Bättre belysning, gång- och cykelvägar (Om felanmälan görs för trasiga lysen, så får vi ett underlag att jobba efter.)
 • Fler cykelvägar från byarna till Brunflo. Säkerhet och stort behov av snöröjning

Kartor

I följande PDF-dokument kan du läsa mer om utredningen och se kartor över Brunflo med omnejd.

WSPs utredning byggbar mark i BrunfloPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-04