Utvecklingsplan Brunflo

i förgrunden en flicka som är ute i skogen med busig uppsyn. bredvid henne står en förälder med ytterligare ett barn på ryggen. I bakgrunden kommer tre familjemedlemmar till gåendes i skogen längs en stig. 

Utvecklingsplan Brunflo innebär att Brunflo ska utvecklas, för alla. För företagare, äldre, de som är i behov av omsorg, för barn, föreningar, de som är intresserade av kultur, de som vill vara ute i naturen och för de som gillar sport.

Utvecklingsområden

 • Hur kan vi förenkla för dig som vill driva och utveckla företag samt starta nya företag
 • Underlätta för företag och privat­personer att bygga villor och flerbostadshus i attraktiva lägen
 • Stärka Brunflo som ort för kultur, friluftsliv och sport
 • Utveckla centrum med mer attraktiva mötes­platser och workplaces
 • Möjligheter till omlokalisering av kommunal verksamhet
 • Se över möjligheterna att bygga gång- och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo
 • Se över möjliga områden för byggande av tillgängliga bostäder
 • Utveckling av skolor

Vad händer nu?

I september 2019 och februari 2020 har det varit medborgardialog i Brunflo. Där medborgare och representanter från kommunen möttes för information och dialog kring vad som är viktigt för dem som bor eller arbetar i Brunflo. Du kan se nedan vad medborgardialogerna resulterat i och vilka åtgärder som de som varit med på medborgardialogerna prioriterat.

Stort tack till er alla som har deltagit i dessa dialoger.
Möjligheten att lämna in förslag till utvecklingsplan Brunflo är avslutad.

Kommunstyrelsen har skickat ut utvecklings­planen på internremiss till berörda förvaltningar. Svar på remiss med tidplan och eventuella kostnadsuppfattningar för de prioriterade förslagen har kommit in.

På grund av rådande pandemi så har de avslutande dialogerna skett digitalt.
Syftet var att diskutera och prioritera de tidigare prioriterade förslagen i handlingsplanen. Nu är alla dialoger avslutade och de prioriterade förslagen att sammanställas. Hela utvecklingsplanen med kompletterande handlingsplan kommer att tas upp till beslut under senare delen av hösten.

 

Har ni frågor och funderingar kan ni kontakta ingrid.mars@ostersund.se eller maria.stenhammar@ostersund.se

Det här har hänt sedan medborgardialogerna

Utveckling av företagande, kommersiell samt offentlig service

 • Företagarförening: Ett möte var inplanerat under våren, utifrån nuläget så avvaktar vi och skjuter den framåt. Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter, studiebesök, lyfta aktuella frågor och diskutera en företagarförening.
 • Bredbandsfrågan kommer att tas upp på företagarföreningsmötet.
 • Start av Reko-ring. Kontakt har tagits med Hushållningssällskapet och ansvarig för Reko-ringar i Jämtland och frågan kommer att utredas.
 • Utvecklad sophantering samt utökade öppettider vid återvinningscentralen. Politiskt förslag att utöka öppettiderna i Odenskog. Teknisk Förvaltning har utrett frågan och sett att det finns en möjlighet att utöka öppettiderna i Odenskog. Utredningen fortsätter om Brunflo och Lit.
 • Önskemål om fler utförare i hemtjänsten i Brunflo. Informera om intresset i Brunflo gentemot blivande företagare, Nyföretagarcentrum, Vård och Omsorgsförvaltningen.
 • Önskemål om att erbjuda årskurs 7 sommarjobb. Frågan har lämnats till Arbetsmarknadsenheten som handlägger frågan.

Bostadsbyggande - villor och flerbostadshus i attraktiva lägen

 • Mer planlagd mark för byggande av bostäder och olika förslag har framkommit i dialogprocessen – en inventering har skett av möjliga byggbara områden. På två områden (B10 och B 14) är detaljplaner är beställda och det ska göras en planutredning i centrum för att undersöka möjligheten att bygga flerbostadshus . Även Svenska kyrkan har visat intresse av att utveckla delar av sin mark för bostadsbyggande. Se utredning i bilaga.
 • Om det ska byggas i centrala delen måste trafiksituationen förbättras. Trafiksäkerhetsåtgärder behöver sättas in. Mark och exploatering har dialog med Trafikverket i frågan. Trimningsåtgärder ska utföras av Trafikverket, i budget för 2021 men vi jobbar för att det ska ske redan 2020.

Tillgängliga bostäder

 • Programmet för bostadsplanering 2019–2028 har uppdaterats och beslutats av nämnden. Uppdateringen innebär inte någon förändring i våra planer när det gäller SÄBO (Särskilt boende) och LSS (Bostad med särskild service för vuxna ) utan det finns inga planer på att bygga något nytt SÄBO under den perioden samt att LSS boenden utvärderas och anpassas efter de behov som finns årligen.

Utveckling av skolor

 • Barn- och utbildningsförvaltningen har fördelat investeringsmedel till bland annat Kastalskolan för att göra förbättringar. På Kastalskolan prioriteras duschar vilket var ett önskemål från eleverna.
 • På längre sikt: Kastalskolan finns med i lokalplaneringen för de skolor som ska renoveras, ej klart när i dagsläget.
 • Gratis busskort för unga kommer att vara kvar.

Utveckling av centrum, för attraktivitet, mötesplatser och workplaces

 • Torget och stationsområdet behöver bli mer trivsamma. Fler parksoffor. Bänkar beställda till lekplatsen i centrum sätts dit 2020. Det ska även bytas ut det som är trasigt/påplogat 2020.
 • Utveckla lekplatserna för att täcka ett bredare åldersspann. Nya lekredskap sätts upp 2020 vid Kornettvägens lekplats (6–12 år) och Ängevägens lekplats (4-10 år)
 • Genomfarten är ful - det borde vara blomsterarrangemang eller annat som smyckar genomfarten. Förbättra trafiksituationen i centrala Brunflo; till exempel planskilda korsningar, fler trafikljus vid övergångställena och mer trafiksäkra järnvägsövergångar. Allt detta är en del i en pågående dialog med Trafikverket om genomfarten.

Möjligheter till omlokalisering av kommunal verksamhet

 • Möjliggör för att samlokalisera av omlokaliserade offentliga arbetsplatser med privata co-working-miljöer där flera företag kan hyra in sig. Samtal sker just nu med fastighetsägare om lokaler och anpassning av dessa.

Profilering av Brunflo när det gäller kultur, friluftsliv och sport

 • Utveckling av ridleder. Tas med som en del i utredningen om olika leder i Östersunds kommun.

Gång och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo

 • Viktigt med trygga gångstråk och trottoarer. Bättre belysning, gång- och cykelvägar. Vi har beställt belysning till tunnlarna under gamla Mariebyvägen dessa sätts upp under 2020.

Följande förslag har prioriterats

Utveckling av företagande, kommersiell samt offentlig service

 • Lokaler och mark för företagande
 • Utvecklad sophantering samt utökade öppettider vid miljöstationen

Bostadsbyggande - villor och flerbostadshus i attraktiva lägen

 • Grytan föreslås som ett utvecklingsområde, där det redan finns en detaljplan. Fjärrvärme, vatten och avlopp och fiber finns på andra sidan järnvägen.
 • Nyttja lediga tomter till nya ändamål i centrala Brunflo; till exempel OK-macken, tomten där före detta Ragnarök stod samt Vägverkets gamla lokaler.
 • Nyttja lediga tomter till nya ändamål i centrala Brunflo; till exempel OK-macken, tomten där före detta Ragnarök stod samt Vägverkets gamla lokaler.

Tillgängliga bostäder

 • Fler boenden med hiss och tillgänglighet till daglig service. Kan Dungens förskola bli ett LSS boende eller annan verksamhet?

Utveckling av skolor

 • Prioritering av underhållet av skolor och förskolor för barnens skolmiljö.
 • Önskemål om att skolbussen ska gå till skolan och inte till Sibylla.
 • Ha kvar gratis busskort för unga.

Utveckling av centrum, för attraktivitet mötesplatser och workplaces

 • Utveckla Brunflo småbåtshamn så att båtar kan lägga till. Bryggor och sittplatser, utveckla grillplats, sophantering. (Detta bör tas med i detaljplanearbetet som initierats av Östersunds kommun. För att få till stånd en långsiktig hållbar utveckling av området bör både båtklubben, bostadsrättsföreningar i närheten samt andra intressenter tas med. Det finns idag ett avtal med båtklubben gällande nyttjanderätt och drift av området.)

Möjligheter till omlokalisering av kommunal verksamhet

 • Möjliggör för samlokalisera av omlokaliserade offentliga arbetsplatser med privata co-working-miljöer där flera företag kan hyra in sig. Där kan även finnas konferensmöjligheter, gym, fika/lunch, Lärcentrum, pop-upbutiker

Profilering av Brunflo när det gäller kultur, friluftsliv och sport

 • Önskemål om motorbana (avlyst område, motorgård
 • Renovera idrottshallen och gör den större
 • I Brunflo finns ingen, för publik, funktionsduglig inomhushall. Förlägg på Åkreäng IP – förslag att bygga ut långsidan som läktare.
 • Utveckla idrottsplatsen för fotboll och ishockey. Gör Brunflo till ett idrottscentrum.
 • Önskemål att behålla gymmet i badet
 • Önskemål om att bygga om fiddybanan

Gång och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo

 • Viktigt med trygga gångstråk och trottoarer. Bättre belysning, gång- och cykelvägar (Om felanmälan görs för trasiga lysen, så får vi ett underlag att jobba efter.)
 • Fler cykelvägar från byarna till Brunflo. Säkerhet och stort behov av snöröjning

Kartor - förslag på byggbar mark

I följande PDF-dokument kan du läsa mer om utredningen och se kartor över Brunflo med omnejd.

WSPs utredning byggbar mark i BrunfloPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-04