Kommunens krisberedskap

Krissituationer inträffar ofta helt oväntat. Det är därför vikigt att organisa­tionen har en god och generell krisberedskap för att kunna hantera det oförutsedda. Kommunen har som mål att jobba så att skador på människa, miljö, hälsa och egendom minimeras.

Begrepp

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. I arbetet med kris­bered­skap avses händelser som hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Ibland används begreppet extraordinär händelse. Detta är en händelse som avviker från det normala, och som i vissa fall skulle kunna utvecklas till en kris. En extraordinär händelse innebär en allvarlig störning, eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Så förbereder sig kommunen

Grunden för Östersunds kommuns krisberedskap är flexibilitet och kreativitet. Vi är i hög utsträckning förberedda att möta och hantera många olika kriser, bland annat genom planering och övning med personalen.

Samtliga förvaltningar i Östersunds kommun har en lokal plan för krishantering. Dessa planer utgör tillsammans med den övergripande krishanteringsplanen kommunens samlade planer för krisberedskap. Utöver dessa planer ansvarar varje verksamhet för att ha rutiner så att deras verksamheter fungerar även vid oönskade händelser.

Östersunds kommun ska vid en kris i största möjliga utsträckning bedriva sin verksamhet så lika normal verksamhet som möjligt.

Olika ansvar

  • Verksamhetsansvar
    Vid en kris ligger ansvaret i första hand hos de närmast berörda. Detta innebär att den som har ett ansvar under normala förhållanden har också detta ansvar vid en kris, och krisen hanteras av den förvaltning, det bolag eller det förbund som drabbats. Saknar berörd verksamhet förmåga att hantera krisen eller har ett stort behov av samordning aktiveras kommunens centrala krisledning.
  • Geografiskt områdesansvar
    Geografiskt områdesansvar innebär att kommunen ska kunna rikta in, prioritera och samordna åtgärder vid kriser och extraordinära händelser inom kommunens geografiska område.
Sidan uppdaterad 2021-04-20