Så jobbar vi med tillväxtplanen

Att Östersunds framtid berör så många människor innebär en möjlighet att till­sammans påverka utvecklingen. För att vi ska behålla ett attraktivt Östersund behöver vi tillsammans skapa hållbar tillväxt.

Vad är hållbar tillväxt?

Med hållbar tillväxt menar vi en tillväxt som sker inom ramen för vad vi själva och vår jord klarar av på lång sikt. Den tar hänsyn till både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

Genom att arbeta utifrån ambitionen Hållbar tillväxt kan vi möta framtidens stora ut­man­ingar när det till exempel gäller demografi, klimatförändringar och finansiella kriser på ett nytt och mer framgångsrikt sätt.

Tillväxtplanens huvudmål

Vi behöver:

  • mer människor
  • mer jobb
  • mer bostäder

Detta är tillväxt­planens tre huvud­mål.

Vi behöver bli fler invånare som med sina unika kvalitéer bidrar till vår utveckling. Fler invån­are innebär också ett större gemen­samt skatteunderlag, vilket gör att vi kan utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd.

Målen är tätt sammanflätade och beroende av varandra.

Tillväxtfaktorer

För att nå målen behöver vi prioritera satsningar inom olika områden. Dessa prioriteringar kallas i tillväxtplanen för tillväxtfaktorer. Vi behöver tillsammans vara välkomnande, kreativa, företagsamma och omtänksamma för att kunna utveckla och säkra vår gemensamma välfärd. För att skapa ett mer hållbart och attraktivt Östersund behöver vi också öka vår kunskap, utveckla kulturlivet samt skapa fler attraktiva boenden.

Koppling till andra styrdokument

Tillväxtplanens mål och tillväxtfaktorer samordnas med övriga planer, program och strategier. Några exempel är kommunens översiktsplan 2040 och länets regionala utvecklingsstrategi samt gemensam strategi för landsbygdsutveckling, besöksnäring med flera.

Översiktsplan 2040

Östersunds Översiktsplan 2040 anger hur Östersund ska utvecklas i framtiden. Hur mark och vatten ska användas, men också hur och var det ska planeras för nya bostäder eller intressen som berör oss alla, exempelvis badplatser och naturområden.

Översiktsplan 2040

Regional utvecklingsstrategi Jämtland/Härjedalen 2030

Regionala utvecklingsstrategin är länets viktigaste styrdokument. Strategin innehåller mål och aktiviteter inom prioriterade områden för utveckling i länet.

Å hur går det då? Halvvägsutvärderingen ger svar

Vi har nu kommit mer än halvvägs och hur går det då? Jo, fler och fler väljer att flytta till Östersund och inte sedan 70-talet har Östersunds befolkning ökat i samma takt som nu.

Läs mer om halvvägsutvärderingens resultat och hur det går med Östersunds tillväxt

Rapporten ”Flyttmönster”

Enkätfabriken har på uppdrag av Östersunds kommun genomfört en undersökning om flyttmönster för att skapa en bild av vilka inflyttarna till Östersund är och varför de valt att flytta till just Östersund.

404 personer har deltagit i undersökningen. Intervjupersonerna är personer som flyttat till Östersund under de senaste fyra åren.

Ta del av rapporten "Flyttmönster"PDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-06