Styrning

Kommunen är en politiskt styrd organisation där de förtroende­valda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden. Kommunfullmäktige styr verksamheten genom att formulera mål, fördela resurser, följa upp och förbättra.

Kommunens mål- och styrdokument beskriver de mål som kommunfullmäktige beslutat om och hur vi ska uppnå dem. Målen i sin tur bygger på kommunens långsiktiga vision för ett hållbart Östersund. Kommunens styrmodell fungerar som ett stöd i arbetet att nå målen och visionen.

Mål- och styrdokument

Styrmodell

Kommunens politiska vision

Kommunfullmäktige har fastställt en politisk vision som genomsyrar all kommunal verk­samhet. De mål- och styrdokument som utarbetas och det arbete som bedrivs i kommunen ska styra mot den politiska visionen:

Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångs­punkten för det långsiktiga politiska arbetet

Ekonomi, miljö, social sammanhållning och demokrati är det gemensamt viktiga för Östersunds utveckling. Ingen acceptabel ekonomisk utveckling kan ske utan hänsyn till miljön eller människors sociala situation. Inte heller kan social gemenskap eller demokrati byggas utan hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. Vår natur känner inga nationsgränser och det som sker i Östersund påverkar andras miljö — både i Sverige och globalt. Det som händer i den globala ekonomin har påverkan på oss i Östersund. Allt hänger samman och måste behandlas med likvärdig respekt.

 • Ekonomisk hållbarhet
  Ekonomisk hållbar utveckling innebär ett starkt och växande näringsliv, en stark social ekonomi, fler jobb, en varierande arbetsmarknad, bra förutsättningar för utbildning, stark attraktionskraft samt en ökande befolkning. En kommunal ekonomi i balans där varje skattekrona används på ett effektivt och klokt sätt är en viktig del i en hållbar ekonomi.
 • Ekologisk hållbarhet
  En ekologiskt hållbar utveckling innebär att vi värnar om vår gemensamma miljö. Östersunds kommun är miljöcertifierad och vi fortsätter målmedvetet att göra vårt i den globala kampen för att hejda klimatförändringarna. Genom ett långsiktigt och konsekvent miljöarbete skapas en stolthet bland företagen och medborgarna. När vi tar vårt ansvar för både den lokala och den globala miljön ökar också Östersunds attraktionskraft.
 • Social hållbarhet
  En socialt hållbar utveckling i Östersund innebär att ingen är utanför — alla är med, antingen som medskapare eller som medföljare. Ett samhälle där de nära och små nätverken är många och starka. I ett jämlikt samhälle där människor känner att deras röst blir hörd, där det finns en öppenhet för dialog och där det finns mötesplatser för ett aktivt medborgarskap — där finns också grunden för en hållbar demokrati.
 • Demokratisk hållbarhet
  I det ständiga arbetet för ett demokratiskt Östersund måste de informella nätverken, föreningarna och företagen inom den sociala ekonomin, näringslivet och kommunen bidra till ett harmoniskt samarbetsklimat. En kultur av ömsesidig respekt för varandra, öppenhet för ständiga förändringar och utrymme för ett aktivt medborgarskap är nödvändigt för Östersunds utveckling.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-04