C. Så bidrar du och din enhet

Alla enheter och medarbetare bidrar till att fullmäktiges mål och budget uppfylls. Detta görs bland annat genom att varje enhet tar fram en verksamhetsplan och att medarbetarna ges god information och förståelse för hur kommunen fungerar och styrs.

Enheten tar fram sin verksamhetsplan

Baserat på fullmäktiges och nämndens verksamhetsplan samt enhetens egna identifierade utvecklingsområden tar enheten fram en verksamhetsplan.

Enhetens verksamhetsplan

Verksamhetsplanen ska visa vilka aktiviteter som enheten planerar att genomföra kommande år. Verksamhetsplaneringen ska göras i kommunens IT-system för ledning och uppföljning, Stratsys, och ska i stort följa stegen verksamhetsbeskrivning, identifiering av utvecklingsområden och planering av aktiviteter.

Grunden för enheternas verksamhetsplanering är lika i hela kommunen men det kan variera mellan olika enheter beroende på vilket fokus respektive förvaltning lägger.

Medarbetare

Som medarbetare på Östersunds kommun är vi en del av en politiskt styrd organisation. Det innebär att vårt arbete styrs av reglementen, lagar, en politisk viljeinriktning med mera. Vi ska även bidra till att kommunfullmäktiges mål uppnås. Därför är det viktigt att vi alla är insatta i vår egen enhets verksamhetsidé och uppdrag, vilka lagar som styr verksamheten samt vilka policys och riktlinjer som gäller just oss.

Verksamhetsidé, uppdrag, reglementen, lagar och policys kan ses som ramen för vårt arbete. Inom ramen finns ett stort handlingsutrymme

Framåt med hjärtat

I Östersunds kommun har vi ett öppet klimat där vi delar med oss av och respekterar varandras åsikter. Du ska känna dig delaktig och veta att du har möjlighet att påverka. Vi vill att du ska trivas och vara stolt över det arbete du gör. Vi är engagerade i det vi gör, vill utveckla oss själva, vår verksamhet och vårt samhälle för att med omtanke göra våra invånares liv rikare, enklare och tryggare. I korthet: Vi jobbar framåt med hjärtat.

Vi har tre kärnvärden som ska genomsyra hur vi gör saker:

Engagerat

Med engagemang sätter vi oss in i invånarnas behov, er­bjud­er kun­skap och handlings­kraft för att göra deras tillvaro bättre. Vi till­handa­håller alltid bästa möjliga resursen för varje enskilt uppdrag.

Omtänksamt

Ett sätt att vara – att vi tar tillvara varje invånares intresse på ett sätt som gör att vi känner stolthet över att vi gjort det för allas bästa.

Utvecklande

Att vi främjar och driver ut­veck­­ling av samhället för allas bästa och finner glädje nu och i framtiden.

Illustration av våra tre kärnvärden engagerat omtanke och utvecklande

Tillitsbaserad styrning

Östersunds kommun jobbar med tillitsbaserad styrning. Det innebär att vi har tydliga uppgifter och ramverk, samtidigt som det finns ett handlingsutrymme för den som ska utföra uppgiften.

Syftet med den tillitsbaserade styrningen är att bygga tillitsfulla relationer, att stimulera samverkan, helhetsperspektiv och meningsfull uppföljning – och att säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar bidra till verksamhets­utveckling.

Illustration på tillitsbaserad styrning

Enhetens verksamhetsplan följs upp

Enheten arbetar löpande under året med de aktiviteter som planerats och kan också under året löpande planera nya aktiviteter. Dessa följs löpande upp utifrån det datumintervall som man själv har satt.

Per 30 april, 31 augusti och 31 december görs uppföljning av enhetens verksamhetsplan. Här redovisas exempelvis hur man ligger till i relation till sina uppdrag (de man fått av andra och sina egna) samt eventuella nyckeltal.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-01-25