Synpunktshantering

Alla med­borgare kan lämna synpunkter till kommunen på våra utförda tjänster. Synpunkts­hanteringen är ett sätt för oss att få information från er medborgare om när vi inte håller vad vi lovar eller få förslag på hur vi kan förbättra och utveckla vår verksamhet ytterligare.

Olika sätt att lämna synpunkter

Medborgare och brukare kan lämna synpunkter till kommunen i form av klagomål, beröm, tips och idéer. Medborgarna kan lämna synpunkter på flera olika sätt, såsom:

  • via kommunens webb
  • via telefonsamtal
  • på särskild blankett
  • muntligt vid besök

Kommunens kundcenter registrerar alla inkomna synpunkter och har kontroll över att de hanteras av berörd verksamhet. Synpunkterna från er medborgare är viktiga för att vi ska kunna bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete. Inkomna synpunkter leder till övergripande åtgärder.

Lämna beröm, klagomål och idéer till oss med hjälp av vår synpunktshantering

Sammanställning av antal inkomna synpunkter

För perioden 1 januari till och med den 31 december 2021 har kommunens verk­sam­heter totalt fått in 2 252 synpunkter som registrerats. Det är något fler än föregående år då 2 148 synpunkter registrerades. Klago­målen är år 2021 något fler än föregående år, antal beröm och antal tips och Idéer är färre. Av de inkomna synpunkterna är det 211 beröm, 2 039 klagomål och 2 tips och idéer.

Antalet synpunkter, beröm och tips/idéer som registrerats skiljer i antal mellan de olika förvaltningarna. Tekniska nämnden redovisar flest inkomna synpunkter under perioden. Utifrån de olika användnings- och tillvägagångssätten i förvalt­ningarna är det svårt att dra några säkra slutsatser om vilka förbättrings­åtgärder som bör prioriteras på övergripande kommunal nivå.

Antal inkomna synpunkter 2021:


Klagomål

Beröm

Tips/idé

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

52

0


52

Kommunstyrelsen

121

59

0

180

Kultur- och fritidsnämnden

24

0

1

25

Miljö- och samhällsnämnden

91

6

1

98

Social- och arbetsmarknadsnämnden

180

7

0

187

Tekniska nämnden

1 250

119

0

1 369

Vård- och omsorgsnämnden

321

20

0

341

Summa

2 039

211

2

2 252

Det är av stor vikt att goda exempel, tips och idéer fångas upp och sprids. Att det främst är klagomål som vi dokumenterar torde vara naturligt och är de som är viktigast att analysera i syfte att kunna föreslå förbättrings­åtgärder.

Tidigare års sammanställningar

Antal inkomna synpunkter 2020:


Klagomål

Beröm

Tips/idé

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

247

171


418

Kommunstyrelsen

47

58

0

105

Kultur- och fritidsnämnden

25

8

0

33

Miljö- och samhällsnämnden

64

7

0

71

Social- och arbetsmarknadsnämnden

86

2

0

88

Tekniska nämnden

738

73

61

872

Vård- och omsorgsnämnden

524

23

0

547

Överförmyndarnämnden

14

0

0

14

Summa

1 745

342

61

2 148

Antal inkomna synpunkter 2019:


Tips/idé

Klagomål

Beröm

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

0

35

1

36

Kommunstyrelsen

0

247

171

418

Kultur- och fritidsnämnden

0

5

1

6

Miljö- och samhällsnämnden

0

23

5

28

Social- och arbetsmarknadsnämnden

0

41

0

41

Tekniska nämnden

16

985

76

1 077

Vård- och omsorgsnämnden

0

420

15

435

Överförmyndarnämnden

1

14

0

15

Summa

17

1 770

269

2 056

Antal inkomna synpunkter 2018:


Tips/idé

Klagomål

Beröm

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

0

132

2

134

Kommunstyrelsen

0

36

2

38

Kultur- och fritidsnämnden

0

9

1

10

Miljö- och samhällsnämnden

0

199

16

215

Socialnämnden

0

83

3

86

Utförarstyrelsen - Serviceförvaltningen

1

8

37

46

Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning

0

446

56

502

Vård- och omsorgsnämnden

0

116

16

132

Summa

1

1 029

133

1 163

Antal inkomna synpunkter 2017:

 

Tips/idé

Klagomål

Beröm

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

0

178

6

184

Kommunstyrelsen

0

68

4

72

Kultur- och fritidsnämnden

1

20

2

23

Miljö- och samhällsnämnden

0

103

31

134

Socialnämnden

0

96

5

101

Utförarstyrelsen - Serviceförvaltningen

0

31

53

84

Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning

23

672

52

747

Vård- och omsorgsnämnden

0

367

18

385

Summa

24

1535

171

1730

Antal inkomna synpunkter 2016:

 

Tips/idé

Klagomål

Beröm

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

0

84

4

88

Kommunstyrelsen

0

165

45

210

Kultur- och fritidsnämnden

0

20

1

21

Miljö- och samhällsnämnden

2

93

19

114

Socialnämnden

0

34

1

35

Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning

39

521

45

605

Utförarstyrelsen - Serviceförvaltningen

0

64

126

190

Vård- och omsorgsnämnden

0

124

9

133

Summa

41

1105

250

1396

Antal inkomna synpunkter 2015:


Klagomål

Beröm

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

36

2

28

Kommunstyrelsen

97

9

106

Kultur- och fritidsnämnden

15

1

16

Miljö- och samhällsnämnden

119

19

138

Socialnämnden

32

6

38

Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning

739

63

802

Utförarstyrelsen - Serviceförvaltning

47

67

114

Vård- och omsorgsnämnden

107

12

119

Summa

1192

179

131

Antal inkomna synpunkter 2014:

 

Klagomål

Beröm

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

19

0

19

Kommunstyrelsen

81

12

93

Miljö- och samhällsnämnden

92

6

98

Socialnämnden

21

2

23

Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning

500

24

524

Utförarstyrelsen - Serviceförvaltningen

30

39

69

Vård- och omsorgsnämnden

34

1

35

Summa

777

84

861

Sidan uppdaterad 2022-04-07