Kvalitetsrapport 2021 - 7. Kvalitet specifika verksamheter

Under kapitel 7 redovisas resultatet av de kvalitetsgranskningar som genomförts under 2021. I kapitlet redovisas och analyseras även övriga underlag t.ex. avvikelser, lex Sarah, lex Maria och resultat av medborgarundersökningar.

7.1 Myndighetsenheten

Under detta avsnitt redovisar Myndighetsenheten sitt uppdrag och sin kvalitetsuppföljning för 2021.

Verksamhetens uppdrag

Myndighetsenhetens verksamhet innefattar huvudsakligen myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) för Vård- och omsorgsnämndens målgrupper. Enhetens handläggare utreder och fattar beslut om olika former av stöd för medborgare som vistas i kommunen eller avser att flytta permanent till kommunen.

De lagar som framförallt styr verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunallagen och förvaltningslagen. Myndighetsenheten har även en uppdragsbeskrivning med tillhörande kvalitetskrav.

Handläggning

Handläggarnas huvuduppdrag är att ta emot ansökningar, utreda behov och bedöma samt fatta/föreslå beslut om bistånd inom SoL respektive LSS. De bifallsbeslut som enheten fattar ska sedan kontinuerligt följas upp för att säkerställa att den beviljade insatsen tillgodoser individens behov på ett tillfredställande sätt.

Handläggarna är uppdelade i tre arbetsgrupper och leds av tre teamchefer. Två arbetsgrupper handlägger SoL-ärenden och en arbetsgrupp handlägger LSS-ärenden.

Kvalitetsuppföljning

Myndighetsenheten använder sig av olika metoder och verktyg för att säkerställa god kvalitet och likvärdiga bedömningar, såsom:

Individens behov i centrum (IBIC)

Vård- och omsorgsnämnden tillika Myndighetsenheten använder sig av verktyget ”Individens behov i centrum” (IBIC) som är en nationell modell för socialtjänsten som Socialstyrelsen tagit fram för kommunernas räkning. Modellen används vid kartläggning av medborgarnas behov och utgår från den enskildes resurser, svårigheter och behov inom olika livsområden. Den stödjer delaktighet, individuella mål och ett rehabiliterande arbetssätt men även en rättssäker och likvärdig dokumentation i hela kedjan – från handläggning till utförande och uppföljning.

Metodträffar

Enhetens teamchefer träffar handläggarna regelbundet i s.k. metodträffar. Dessa möten syftar till att stärka handläggarnas kompetens genom att tillsammans titta på till exempel lagtexter, prejudicerande domar, nyheter och handläggningsfrågor, etc.

Arbetsgruppsträffar

Enheten arbetsgruppsträffar för respektive grupp varje vecka tillsammans med sin teamchef. Där finns möjligheten för handläggarna att ta upp enskilda ärenden där de till exempel behöver stöd med hur de ska gå vidare med utredningen eller för att fatta ett beslut. På dessa träffar tas också andra praktiska frågor upp, samt en del information ges.

Ärendegruppsträffar

Varje vecka har enheten också ärendeträffar. Till dessa kan handläggarna komma för att träffa en teamchef och andra kollegor för att på samma sätt som vid arbetsgruppsträffarna, bolla ärenden och få stöd i beslut.

Kvalitetskrav

Förutom ovanstående arbetsmetoder så följs Myndighetsenhetens kvalitetskrav upp kontinuerligt. Kraven innefattar följande områden: Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet, Kompetens, Planering och uppföljning, Handläggning och dokumentation samt Samverkan.

I kvalitetskraven framgår hur dessa ska följas upp och det görs på flertalet sätt enligt nedan:

Årlig enkät till medborgarna

Varje år ska en enkät gå ut till medborgarna som ska behandla frågor om bemötande, tydlighet i kommunikationen, delaktighet och inflytande samt tillgänglighet. Enkäten för 2021 är klar för utskick och ska göras tillsammans med avgiftshandläggningen. Den har ännu inte skickats ut för att den inte ska gå ut samtidigt som inkomstförfrågningarna från avgiftshandläggarna.

Aktgranskningar

Varje år ska Myndighetsenheten genomföra aktgranskningar för att kontrollera att enheten följer lagstiftningen gällande samtycke, delaktighet och inflytande samt följsamheten mot socialstyrelsens föreskrift ”Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5).

Övrig kvalitetsredovisning

Myndighetsenheten ska också säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens för uppdraget, säkerställa att uppföljning av individärenden genomförs samt arbeta aktivt med handläggningsfrågor. Hur detta har skett ska redovisas varje år.

Under 2021 har det i avvikelsehanteringen framkommit brister i enhetens dokumentation. Det bedöms bero på den höga personalomsättningen de senaste åren, både gällande chefer och medarbetare. För att komma till rätta med bristerna har enheten under hösten tagit in en tidigare anställd verksamhetsutvecklare på timmar för att genomföra en utbildningssatsning under 2022.

Extern konsult

Var tredje år görs en uppföljning som täcker stora delar av alla områden ovan. Den görs av en extern konsult och innefattar granskning av bland annat akter, rutiner, metodstöd, tillgänglighet, introduktion, samverkan, uppföljningar, handläggning och dokumentation samt kvalitetsledningssystemet. Utifrån de brister som enheten själv uppmärksammat och det arbete som ska påbörjas gällande dokumentationen, enligt ovan, så har det under året inte varit aktuellt med den externa revisionen 2021.

Medborgarnöjdhet - Myndighetsenheten

Som en del av Myndighetsenhetens egenkontroll ska en medborgarenkät skickas ut varje år. Enkäten för 2021 är klar för utskick och ska göras tillsammans med avgiftshandläggningen. Den har ännu inte skickats ut för att den inte ska gå ut samtidigt som inkomstförfrågningarna från avgiftshandläggarna. 

Socialstyrelsens medborgarundersökning

Socialstyrelsen genomför varje år en rikstäckande enkätundersökning med frågor där de frågar hur de äldre uppfattar kvaliten i hemtjänsten. I 2020 års enkät deltog 836 personer i Östersunds kommun, vilket är 52,8% av de tillfrågade.

I nedanstående tabell redovisas andelen som svarat ja på tre olika frågor som är av intresse för Myndighetsenhetens arbete. Siffrorna inom parantes är svaren för hela riket. Socialstyrelsens senaste undersökning genomfördes år 2020. Det går att utläsa i tabellen att Östersunds kommun i jämförelse med hela riket hade en högre andel som svarat Ja på alla frågorna vid det tillfället.

201320142015201620172018201920202021 *)Ja %Ja %Ja %Ja %Ja %Ja %Ja %Ja%


Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov?77767578787578 (73)77 (74)


Fick du välja utförare av hemtjänsten?43455559606564 (57)66 (58)


Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten?66646671686567 (64)66 (64)

*) ej genomförd 2021

I tabellen nedan visas en mer detaljerad uppdelning av hur medborgarna svarat på frågan om handläggarnas beslut är anpassat efter deras behov. Den visar att de flesta som svarat upplever att beslutet är anpassat efter deras behov antingen till fullo eller till viss del och att andelen som svarat att beslutet inte är anpassat efter deras behov är låg.
Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov?

Procent:

JaDelvisNejTotalt


Östersund20187522299


Östersund201978193100


Östersund202077212100


Östersund2021 *)

*) ej genomförd 2021

7.2 Särskilt boende för äldre – SÄBO

Särskilt boende är till för människor med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i deras eget hem. I särskilt boende kan personen få hjälp dygnet runt.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

Underlag för analys av kvaliteten av särskilt boende för äldre (SÄBO) under 2021 baseras på avvikelser, Lex Sarah-utredningar, egenkontroll HSL, tidigt varningssystem samt egna medborgarundersökningar.

Socialstyrelsens nationella medborgarundersökning genomfördes inte under 2021. Intern utförare SÄBO och en extern utförare korttidsboende har redovisat egna medborgarundersökningar via enkäter. Svaren från dessa undersökningar visar bland annat att:

 • sammantaget är de flesta nöjda med sitt boende
 • det saknas aktiviteter eller är få aktiviteter på boendet
 • måltider kan utvecklas till något trevligare

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. Risk- och avvikelsehantering är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Under 2021 har antalet SoL-avvikelser inom särskilt boende ökat jämfört med 2020, men bedömningen är att det fortfarande finns en underrapportering. Risk- och avvikelsehantering samt lex Sarah-utredningar visar att det finns brister vad gäller kunskap om social dokumentation, värdegrunden och risk- och avvikelserapportering.

Händelser under året där medborgare blivit utåtagerande visar att verksamheten behöver stöd att ta fram strategier och arbetssätt för att förebygga att liknande händelser inträffar.

Verksamheterna har själva identifierat några förbättringsområden för risk- och avvikelsehantering när det gäller både SoL och HSL samt planerat förbättringsåtgärder.

För andra året i rad minskar antalet rapporterade fallhändelser och höftfrakturer. Det är oklart vad som ligger bakom denna minskning. Verksamhetens egna analyser kring resultat och behov av förbättringar krävs för en fortsatt positiv utveckling av det fallförebyggande arbetet.

Under 2021 har färre riskbedömningar av undernäring genomförts. Uppgifter i egenkontroll HSL visar att 20% av de personer som har näringsproblem saknar utredningar och åtgärder i hälsojournal. När det gäller avvikelser i nutritionsarbetet är det svårt att veta om det är en SoL-avvikelse eller HSL. Från 2022 kommer HSL-avvikelser för nutrition att rapporteras särskilt i verksamhetssystemet DF-Respons.

För en fullständig redovisning av resultat kring den kommunala hälso- och sjukvården inom särskilt boende för äldre (SÄBO) 2021, se Patientsäkerhetsberättelse 2021

Medborgarnas nöjdhet - särskilt boende

Särskilt boende, egen regi, har genomfört en egen medborgarundersökning under 2021 genom en enkät till anhöriga, 212 svar inkom.

Resultatet av medborgarundersökningen visar:

 • sammantaget är de flesta nöjda med sitt boende
 • det saknas aktiviteter eller är få aktiviteter på boendet
 • de gemensamma måltiderna kan utvecklas till trevligare stunder
 • det saknas information från enheten
 • det saknas kontaktpersonal

Identifierade förbättringsområden - medborgarnöjdhet

 • måltidssituationen
 • sociala aktiviteter
 • information

Förbättringsåtgärder planeras i verksamhetsplanen för år 2022 av respektive enhet.

Socialstyrelsen brukar årligen genomföra en nationell medborgarundersökning med frågor om hur de äldre uppfattar kvalitet inom särskilt boende, kallad "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Denna undersökning har inte genomförts år 2021.

Resultat från den nationella undersökningen från tidigare år finns på Socialstyrelsens hemsida:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/.

Kvalitetsgranskning - särskilt boende

Inför 2020 var det inplanerat en kvalitetsgranskning av Björkbacka, Förenade Care AB. På grund av coronapandemin blev den uppskjuten till 2021. Inga övriga granskningar var planerade för särskilda boenden under 2021.

Resultat kvalitetsgranskning Björkbacka, Förenade Care AB  

Under våren 2021 genomfördes en planerad kvalitetsgranskning av verksamheten.

Medborgarnöjdhet

En del av granskningsmetoden innebär att det skickas ut en medborgarenkät till de medborgare som bor på det aktuella boendet. Av 38 utskickade enkäter svarade 18 medborgare vilket innebär en svarsfrekvens på 47%. Den genomsnittliga nöjdheten var 6.7 på en skala 1-10 där högst nöjdhet är 10.

Områden med kvalitetsbrister

Granskningen visade få brister i verksamheten utifrån kvalitetskraven.

I nedanstående tabell redovisas hur många brister som identifierats vid granskningen och deras allvarlighetsgrad.


UtförareAntal 1:orAntal 2:orAntal 3:orSummaBjörkbacka52091 = Vissa brister
2 = Anmärkning
3 = Stor anmärkning

Exempel på kvalitetsområden där det fanns en liten brist i kvaliteten (1)

 • Systematisk risk- och avvikelsehantering
 • Följsamhet till riktlinje att förebygga undernäringstillstånd
 • Utvecklingsbehov i kvalitetsregister Senior alert och BPSD

Exempel på kvalitetsområden där det fanns en stor brist i kvaliteten (2)

 • Läkemedelsgenomgångar
 • Utrymningsövningar

Rapporterade risker och avvikelser - särskilt boende

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som rapporterats inom särskilt boende under år 2020 och 2021.

Tabell: Rapporterade avvikelser för särskilt boende för äldre, inklusive privata utförare (SÄBO) 2021 och 2020


Typ av avvikelseSoL 2021SoL 2020HSL 2021HSL 2020Läkemedelshändelse

16351677Fallhändelse

15811909Utebliven insats*165149230301Hjälpmedel*

7973Brist i passiva larm4371119Brist i trygghet6773919Brist i kommunikation/information/samverkan*10


53


Brist i dokumentation1313948Hot och våld3535


2Tryckskada/trycksår

15


Tvångs- och begränsningsåtgärd841017Brist i bemötande148

Brist i utebliven transport21


2Självskadebeteende

2


Utebliven daglig verksamhet1
Övrigt (2020)


6


60Totalt31928037244227


 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel
 • Brist i kommunikation/information och samverkan är en ny kategori från 2021 och det saknas därför jämförelsetal från föregående år

Lex Sarah och Lex Maria - särskilt boende

I nedanstående tabell redovisas de händelser som rapporterats enligt Lex Sarah på särskilt boende under år 2021.

Tabell: Lex Sarah för särskilt boende 2021, inklusive privata utförare


LagrumAntalTyp av händelseUtförareLex Sarah (SoL)2

Brister i bemötandeEgen regiLex Sarah (SoL)1Brist i trygghetEgen regiLex Sarah (SoL)1

Ekonomisk oegentlighetEgen regiLex Sarah (SoL)1Brist i personlig omvårdnad (skickades vidare till IVO)Egen regiLex Sarah (SoL)1Risk för tvång- och begränsning (skickades vidare till IVO)Egen regiGenomförda åtgärder utifrån Lex Sarah-händelser (sammanfattning)
Berörda enhetschefer har vidtagit nedanstående åtgärder:

 • genomgång av rutinen för uppdatering av genomförandeplan
 • genomgång av rutinen för bemötande
 • utbildning i demens, social dokumentation, värdegrund, avvikelser/lex Sarah, Durewall-metoden
 • utbildning om larmets samtliga funktioner
 • uppdatering i introduktionsplanen kring larm och larmhantering
 • uppdatering av rutinen gällande förvaring och tillgång till medborgarnas egna medel

Lex Maria
Inga Lex Maria har rapporterats inom särskilt boende under år 2021.

Verksamheternas identifierade förbättringsområden
Verksamheter inom särskilt boende - egen och privat regi har själva identifierat nedanstående förbättringsområden kopplat till risker/avvikelser och lex Sarah.

Identifierade förbättringsområden – risker och avvikelser

 • läkemedel
 • fall
 • utebliven signering
 • kontaktpersonal
 • ej utförda insatser
 • nutrition
 • aktiviteter

Planerade förbättringsåtgärder - risker och avvikelser

 • kartläggning för att identifiera orsaker till fall
 • projektanställd personal tar fram handlingsplan fall
 • digitalt signeringssystem avseende läkemedel
 • två kontaktpersonal utses
 • checklista för städ
 • utbildning nutrition
 • översyn av måltidsordning
 • inventering av önskade aktiviteter

Återföring av händelser avseende lex Sarah och vårdskador till verksamheten

 • statistikrapport varje månad för uppföljning och analys
 • händelser registreras i kvalitetssystem
 • alla avvikelser och händelser tas upp i kvalitetsråd, avvikelseråd, ledningsträffar, arbetsplatsträffar
 • förbättringsområden identifieras och registreras
 • upprättande av händelseanalys, risk- och konsekvensanalys, identifierade förbättringsområden, handlingsplan

Revisioner - särskilt boende

Granskning av arbetet med att förebygga och behandla undernäringstillstånd

Arbetet med att förebygga och behandla undernäringstillstånd på särskilda boenden har granskats. Privata utförare exkluderades i granskningen. Syftet med granskningen var att se om arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter inom äldreomsorgen.

Resultatet visar att nämnden bedriver ett ambitiöst arbete. Det finns kvalitetskrav och en riktlinje för att förebygga och behandla undernäring, men de är inte alltid kända av personalen. Granskningen visar på flera brister i tillämpning och följsamhet.

7.3 Hemtjänst enligt SoL

Hemtjänst är en praktisk, social och pedagogisk insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) som beviljas efter beslut av biståndshandläggare. Insatsen syftar till att underlätta för personen att hantera sin vardag i sitt ordinarie boende.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

Underlag för analysen baseras på avvikelser, Lex Sarah-utredningar, Lex Maria utredningar, egenkontroll HSL och tidigt varningssystem. Inför 2021 planerades inga kvalitetsgranskningar av hemtjänstverksamheter.

Inga nationella undersökningar har genomförts gällande medborgarnöjdhet för hemtjänst under år 2021. De enkäter som skickades ut i samband med kvalitetsgranskningarna visade att medborgarnöjdheten varit stor inom granskade verksamheter.

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. Risk- och avvikelsehantering är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Bedömningen är att det finns en underrapportering av SoL-avvikelser. Detta är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheten hemtjänst.

Verksamheterna har själva identifierat förbättringsområden för risk- och avvikelsehantering inom både SoL och HSL och planerat förbättringsåtgärder.

Underlagen visar att det även finns brister vad gäller kunskap om social dokumentation och värdegrund.

Riskbedömningar för tryckskada, undernäring och fall har minskat jämfört med 2020.

Digital signering för ordinerade/delegerade HSL-insatser har införts under andra halvåret 2021 i hemtjänsten. Detta förväntas medföra ökad patientsäkerhet kring ordinerade HSL-insatser och minska antalet avvikelser. Det är ännu för tidigt att se några resultat av detta vad gäller minskat antal avvikelser.

För en fullständig redovisning av resultat av den kommunala hälso- och sjukvården inom hemtjänsten 2021, se Patientsäkerhetsberättelse 2021

Medborgarnöjdhet - hemtjänst

Resultat från verksamheternas egna medborgarundersökningar 2021 saknas.

Socialstyrelsen brukar årligen genomföra en nationell medborgarundersökning med frågor om hur de äldre uppfattar kvalitet inom hemtjänsten, kallad "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Denna undersökning har inte genomförts år 2021.

Resultat från den nationella undersökningen från tidigare år finns på Socialstyrelsens hemsida:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/. 

Kvalitetsgranskningar

Det var inte några kvalitetsgranskningar av hemtjänstverksamheter inplanerade inför 2021. Två riktade granskningar har ändå genomförts baserat på signaler som inkommit via det s.k. "tidiga varningssystemet". De verksamheter som granskades var Lanterna vård och omsorg AB respektive Allegio omsorg AB.

I nedanstående tabell redovisas hur många brister som identifierats vid respektive granskning och deras allvarlighetsgrad. Antalet kvalitetskrav som granskas varierar utifrån de verksamhetsdelar som ingår i utförarens LOV-avtal.
Utförare

Antal 0:orAntal 1:orAntal 2:orAntal 3:orSumma

Lanterna4554322

Allegio4297538
0 = OK

1= Vissa brister
2 = Anmärkning
3 = Stor anmärkning

Resultat - kvalitetsgranskning Lanterna vård och omsorg AB

Den 29 mars 2021 genomfördes en hel kvalitetsgranskning av hemtjänstverksamheten hos Lanterna vård och omsorg AB utifrån signaler i varningssystemet.

Medborgarnöjdhet

En del av granskningsmetoden innebär att det skickas ut en medborgarenkät till de medborgare som får någon form av stöd från den aktuella utföraren. Av 52 utskickade enkäter har 32 medborgare svarat vilket innebär en svarsfrekvens på 61%. Den genomsnittliga nöjdheten var 8,38 på en skala 1-10 där högst nöjdhet är 10.

Områden med kvalitetsbrister

Bedömningen visade på så omfattande brister att det innebar krav på omgående rättelse. Kommunen utkrävde sanktioner i enlighet med upprättat avtal då leverantören inte levde upp till ställda kvalitetskrav. En skriftlig åtgärdsplan upprättades med krav på att det skulle vidtas åtgärder för de identifierade bristerna senast den 17 maj 2021. Uppföljning av genomförda åtgärder genomfördes i maj 2021 och oktober 2021. Samtliga krav på åtgärder är nu uppfyllda.

Kvalitetsområden där det finns liten brist i kvaliteten (1)

 • levnadsberättelse
 • skydds- och begränsningsåtgärder
 • hygien
 • kompetenskrav
 • kompetensutveckling

Kvalitetsområden där det finns stor brist i kvaliteten (2)

 • måltidsstöd
 • internkontroll av hjälpmedel
 • rehabiliterande arbetssätt
 • rutin för regelbundna träffar med leg personal och verksamhetschef

Kvalitetsområden där det finns mycket stora brister i kvaliteten (3)

 • genomförandeplaner ska upprättas
 • social dokumentation
 • avvikelsehantering

Resultat - kvalitetsgranskning Allegio omsorg AB

Den 27 oktober 2021 genomfördes en hel kvalitetsgranskning av Allegio omsorg AB utifrån signaler i varningssystemet.

Medborgarnöjdhet

Medborgarenkäten är en del av granskningsmetoden och skickas ut till de medborgare som har någon form av stöd av den aktuella utföraren. Enkäten skickades ut till 151 medborgare med hemtjänst, serviceinsatser och trygghetslarm. Svar kom in från 84 medborgare, vilket innebär en svarsfrekvens på 56%. Den genomsnittliga nöjdheten var 8,75 på en skala 1-10 där högst nöjdhet är 10.

Områden med kvalitetsbrister

Bedömningen visade på så omfattande brister att det innebar krav på omgående rättelse. Kommunen utkrävde sanktioner i enlighet med upprättat avtal då leverantören inte levde upp till ställda kvalitetskrav enligt socialtjänsten. På grund av rådande pandemi och att Allegio startat verksamhet med legitimerad personal endast 6 månader innan granskningen genomfördes så utkrävdes inga sanktioner för kraven enligt hälso- och sjukvårdslagen. En skriftlig åtgärdsplan upprättades med krav på att det skulle vidtas åtgärder för de identifierade bristerna senast den 1 december 2021. Uppföljning av genomförda åtgärder ska genomföras den 7 februari 2022.

Kvalitetsområden där det finns liten brist i kvaliteten (1)

 • uppföljningsmöten
 • levnadsberättelser
 • hälsoplaner
 • riskbedömning för en god munhälsa
 • riskbedömning för tryckskadeförebyggande arbete
 • anhörigas delaktighet i rehabilitering
 • synpunkts- och klagomålshantering
 • avvikelsehantering
 • tid för reflektion ska planeras in

Kvalitetsområden där det finns stor brist i kvaliteten (2)

 • värdegrund
 • social dokumentation
 • kontaktpersonal
 • dokumentation om måltidssituationer
 • tvång- och skyddsåtgärder
 • riskbedömning om fallförebyggande arbete
 • missförhållande enligt Lex Sarah

Kvalitetsområden där det finns mycket stora brister i kvaliteten (3)

 • genomförandeplaner ska upprättas
 • rutinen för kontakt med distriktssköterska
 • distriktssköterska ska fysiskt finnas på plats vardagar dagtid kl 8-17
 • riskbedömning för att förebygga och behandla undernäringstillstånd
 • intern kontroll av hjälpmedel

Rapporterade risker och avvikelser - hemtjänst

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som rapporterats inom hemtjänst under år 2020 och 2021.

Tabell: Risker och avvikelser - hemtjänst, egen och privat regi, 2021 och 2020


Typ av avvikelseSoL 2021HSL 2021SoL 2020HSL 2020Utebliven insats*309254221145Brist i trygghet**10335253Brist i utebliven transport1232Brist i passiva larm282278Brist i bemötande813


Brist i dokumentation1560360Hot och våld4


1


Hjälpmedel*171


17Fallhändelse, totalt


1558


1552Fallhändelse -höftfraktur


11


11Fallhändelse övriga fysiska skador


106


128Läkemedelshändelse


849


913Tvångs- och begränsningsåtgärd4

4Självskadebeteende


1

Utebliven daglig verksamhet5
Brist i kommunikation/information/samverkan*5552

Övrigt (2020)

5535Totalt52328638132809


 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel
 • Brist i kommunikation/information och samverkan ny kategori från 2021

** Utebliven provlarmning rapporterades under 2020 som "Brist i trygghet" . Från och med 2021 görs inte detta längre.

Lex Sarah och Lex Maria 2021 - hemtjänst

I nedanstående tabell redovisas de händelser som rapporterats enligt Lex Sarah inom hemtjänst under år 2021.

Tabell: Lex Sarah och lex Maria för hemtjänst, privat och egen regi, 2021


LagrumAntalTyp av händelseUtförareLex Sarah (SoL)1Brist i trygghet (skickades vidare till IVO)Egen regiLex Sarah (SoL)2Brister i bemötandeEgen regiLex Sarah (SoL)1Brist i rättsäkerhetEgen regiLex Sarah (SoL)1Sexuella övergrepp (skickades vidare till IVO)Egen regiLex Sarah (SoL)1Brist i utförande av insatserEgen regiLex Sarah (SoL)1Fysiska övergreppExternLex Maria (HSL)1Läkemeddelshändelse - insulinEgen regiLex Maria (HSL)1Läkemedelshändelse-förväxling av dosEgen regi


Genomförda åtgärder Lex Sarah (sammanfattning):
Berörda enhetschefer har vidtagit nedanstående åtgärder:

 • Ny rutin kring hantering av trygghetslarm
 • Uppdatering i introduktionsplanen kring larm och larmhantering
 • Utbildning/information om värdegrund, bemötande, socialtjänstlagen, social dokumentation samt avvikelser/Lex Sarah
 • Ny rutin. Samordnarna på berört hemtjänstområde har lagt krav på delegering vid utelämnande av medicinlistor och apodosrullar

MAS beslutade åtgärder (sammanfattning):

 • Se till att läkemedelshanteringen sker på ett patientsäkert sätt.
 • Följa upp att delegeringarna för läkemedel är säkra.
 • Rutin för avvikelsehantering ska finnas och följas på enheten.
 • Hälsoplaner ska vara tydliga och aktuella.

Verksamheternas identifierade förbättringsområden
Verksamheter inom hemtjänst - egen regi, har själva identifierat nedanstående förbättringsområden kopplat till risker/avvikelser och lex Sarah.

Identifierade förbättringsområden – risker och avvikelser

 • fall
 • läkemedel
 • signering utförda HSL- och rehabinsatser
 • utebliven tillsyn

Planerade förbättringsåtgärder – risker och avvikelser

 • projekt kring att förebygga fall och att ta fram handlingsplan
 • införa digital signering av läkemedel
 • förtydliga dagsrutiner när medborgare tackar nej/ej är hemma samt vid larm

Återföring av händelser lex Sarah och vårdskador till verksamheten

 • statistikrapport varje månad för uppföljning och analys
 • protokollförda möten vid avvikelseråd
 • genomgång vid arbetsplatsträffar
 • samtal med personalgruppen

7.4 Korttidsboende enligt SoL/Växelvård

Korttidsboende/växelvård är en tillfällig insats för medborgare med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i deras eget hem.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

De underlag som använts för analys av kvalitet är en kvalitetsgranskning, avvikelser, Lex Sarah-utredning och tidigt varningssystem.

De enkäter som skickats ut av Uppdragsenheten i samband med en kvalitetsgranskning samt interna medborgarundersökningar visar på nöjda medborgare.

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. Risk- och avvikelsehantering är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Endast ett fåtal SoL-avvikelser har inrapporterats under år 2021 samt en Lex Sarah utredning. Det finns en tydlig underrapportering av SoL-avvikelser. Risk- och avvikelsehantering samt social dokumentation är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheterna. Verksamheterna uppger själva att fallprevention och läkemedelshantering är förbättringsområden.

Korttidsboendets SoL-avvikelser har ökat markant från endast 15 avvikelser år 2020 till 69 avvikelser under år 2021. Det är främst inom händelserna uteblivna insatser SoL, brist i trygghet och hot och våld som det har skett en ökning. Överlag visar det ändå på en mycket stor underrapportering av SoL-avvikelser.

För en fullständig redovisning av resultat av den kommunala hälso- och sjukvården inom hemtjänsten 2021, se Patientsäkerhetsberättelse 2021

Medborgarnas nöjdhet

En verksamhet i privat regi (Brännagården) har genomfört en egen medborgarundersökning under 2021.

Verksamhetens egna slutsatser

 • trivsel: medelvärde 7 på en 10 gradig skala
 • alla får den hjälp man behöver
 • medborgarna är generellt nöjd med boendemiljön
 • personalen lyssnar och tar till sig önskemål
 • bemötande: 8 på en 10 gradig skala
 • inga synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag lämnade
 • alla kan tänka sig att återvända till boendet

Identifierade förbättringsområden

 • rutin för medborgarundersökning vid utskrivning
 • anpassa och omformulera enkäten tillsammans med medborgare

Kvalitetsgranskning

Inför 2021 planerades en granskning av Omsorgskooperativet Brännagården.

Resultat - kvalitetsgranskning Omsorgskooperativet Brännagården

Den 9 november 2021 genomfördes en kvalitetsgranskning av korttidsboendet på Brännagården. Resultatet grundar sig på genomgång av kvalitetskrav, intervjuer med personal och chef, sammanställning av medborgarenkäter, granskning av journaler och kvalitetsregister.

Medborgarnöjdhet

En del av granskningsmetoden innebär att det skickas ut en medborgarenkät till de medborgare som har vistats på det aktuella korttidsboendet. Medborgarenkäten skickades ut till de medborgare som vistats på korttidsboendet mellan 1 augusti och 20 oktober 2021. Av 11 utskickade enkäter har 4 medborgare svarat, vilket innebär en svarsfrekvens på 36%. Den genomsnittliga nöjdheten var 7,5 på en skala mellan 1–10, där högst nöjdhet är 10.

Områden med kvalitetsbrister

Bedömningen visade på brister som innebar krav på omgående rättelse. Kommunen utkrävde sanktioner i enlighet med upprättat avtal då leverantören inte levde upp till ställda kvalitetskrav. En samlad skriftlig åtgärdsplan upprättades med krav på åtgärder senast sista december 2021. Uppföljning av genomförda åtgärder har genomförts i december 2021 och januari 2022. Samtliga krav på åtgärder är nu uppfyllda.

I nedanstående tabell redovisas hur många brister som identifierats vid granskningen och deras allvarlighetsgrad.


VerksamhetAntal 0:orAntal 1:orAntal 2:orAntal 3:orSummaKorttidsboende,


Omsorgskooperativet Brännagården5374015


0 = Ok
1 = Vissa brister
2 = Anmärkning
3 = Stor anmärkning

Kvalitetsområden där det finns liten brist i kvaliteten (1)

 • Tids- och omsorgskontinuitet.
 • Genomförandeplaner ska upprättas
 • Mål ska fastställas
 • Meningsfullhet och gemenskap i genomförandeplaner
 • Social dokumentation
 • Löpande anteckningar
 • Inkontinenshjälpmedel

Kvalitetsområden där det finns stor brist i kvaliteten (2)

 • LSS- och SoL/Genomförandeplan
 • Kostprogram
 • Förebygga och behandla undernäringstillstånd
 • Avvikelsehantering.

Rapporterade risker och avvikelser - korttidsboende

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som rapporterats för korttidsboenden under år 2020 och 2021.

Tabell: Risker och avvikelser Korttidsboende SoL/Växelvård, privata och egen regi, 2021 och 2020


Typ av avvikelseSoL 2021SoL 2020HSL 2021HSL 2020Utebliven insats*1573116Brist i trygghet1915

Brist i passiva larm

12


Brist i bemötande1
Brist i dokumentation8


69Hot och våld22
Hjälpmedel*

124Fallhändelse

146119Läkemedelshändelse1


221159Tryckskada/trycksår

1


Brist i kommunikation/information/samverkan*3
Övrigt 2020


2


19Totalt antal6915429326


 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel
 • Brist i kommunikation/information och samverkan ny kategori från 2021

Lex Sarah och Lex Maria 2021

I nedanstående tabell redovisas de händelser som rapporterats enligt Lex Sarah inom korttidsboenden under år 2021.

Tabell: Lex Sarah - Korttidsboende SoL/Växelvård 2021


LagrumAntalTyp av händelseUtförareLex Sarah (SoL)1Påtaglig risk - Brist i trygghet (skickades vidare till IVO)Egen regi


Genomförda åtgärder Lex Sarah (sammanfattning):
Berörd enhetschef vidtog nedanstående åtgärder:

 • Utökat personalbemanningen dag, kväll och natt
 • Personal bär mobiltelefon och STR-larm för att komma i kontakt med polis
 • Bemötandeplan och metodblad är upprättade
 • En handlingsplan är upprättad
 • Verksamhetsstöd för handledning
 • Risk- och konsekvensanalys är upprättad

Verksamheternas identifierade förbättringsområden
Verksamheter, privat och egen regi, som har korttidsboende/korttidsplatser har själva identifierat nedanstående förbättringsområden kopplat till risker/avvikelser och lex Sarah.

Identifierade förbättringsområden – risker och avvikelser

 • minska antalet fallolyckor
 • minska uteblivna doser av läkemedel

Planerade förbättringsåtgärder – risker och avvikelser

 • kartläggning för att identifiera orsaker till fall
 • projektanställd personal tar fram handlingsplan fall
 • information/utbildning av fysioterapeut i vardagsrehabilitering
 • information och rutin skydds- och begränsningsåtgärder
 • informationsmöte med demensteamet
 • digitala listor
 • säkerställa att det finns hälsoplaner
 • översyn av läkemedelsskåp

Återföring av händelser lex Sarah och vårdskador till verksamheten

 • statistikrapport varje månad för uppföljning och analys
 • dagliga samtal, ärendemöten varje vecka, arbetsplatsträffar

7.5 LSS-bostad - Bostad med särskild service enligt LSS

Förkortningen LSS står för lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. LSS-bostad är en omfattande insats för människor med funktionsnedsättning enligt lagens personkretsar. Insatsen ges enligt beslut om gruppbostad eller servicebostad. I LSS-bostaden ingår allt det stöd som behövs för att personen ska kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Insatsen kan även ges i form av annan särskild anpassad bostad. I denna boendeform ingår inte stödinsatser.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

Underlag för analys av kvaliteten av LSS-bostad under 2021 baseras på risk- och avvikelser, lex Sarah-utredningar samt egenkontroll HSL.

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. Risk- och avvikelsehantering är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Avvikelser enligt LSS har ökat jämfört med föregående år, vilket är positivt, men detta bedöms fortfarande vara ett utvecklingsområde för Sektor funktionshinder. Det bor 486 medborgare på LSS- bostäder. Antalet LSS-avvikelser är 514. Det motsvarar drygt 1 avvikelse per medborgare och år. Under 2021 har 7 LSS-bostäder inte lämnat in någon LSS-avvikelse, vilket kan jämföras med 21 LSS-bostäder föregående år. Det finns fortfarande en tydlig underrapportering av avvikelser inom verksamheten.

Kunskap om rapporteringsskyldigheten vid risk för eller vid ett missförhållande har ökat.

Alla personer som bor på LSS-bostad ska erbjudas en årlig hälso- och vårdplanering (HOV). Egenkontroll HSL visar att endast 32% har en HOV inom både LSS- och SoL-bostad.

För en fullständig redovisning av resultatet av den kommunala hälso- och sjukvården inom LSS-bostad 2021, se Patientsäkerhetsberättelse 2021

Medborgarnas nöjdhet - LSS-bostad

Sektor funktionshinder har inte haft möjlighet att lämna in sammanställda resultat av medborgarnöjdheten då verksamheterna haft stora påfrestningar på grund av coronapandemin och införandet av det nya verksamhetssystemet Viva.

Här finns en presentation av Östersunds kommuns resultat år 2020 för LSS-bostad i jämförelse med andra kommuner

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning, se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder"

Kvalitetsgranskning - LSS-bostad

Det har inte genomförts någon planerad eller riktad kvalitetsgranskning/uppföljning av verksamheten under 2021.

Risker och avvikelser - LSS-bostad

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som rapporterats för LSS-bostäder under år 2020 och 2021.

Tabell: Avvikelser LSS och HSL, LSS-bostad 2021 och 2020


Typ av avvikelseLSS 2021LSS 2020HSL 2021HSL 2020Utebliven insats*2121502529Brist i trygghet76323


Brist i utebliven transport197

Brist i bemötande2448


Brist i dokumentation371926


Hot och våld5638

Hjälpmedel*

179Fallhändelse

166316Läkemedelshändelse

515415Tvångs- och begränsningsåtgärd2421Självskadebeteende4


3


Tryckskada/trycksår

2


Utebliven daglig verksamhet7
Brist i kommunikation/information/samverkan*77
Övrigt (2020)


58


32Totalt514312767802


 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel
 • Brist i kommunikation/information och samverkan ny kategori från 2021

Lex Sarah 2021

I nedanstående tabell redovisas de händelser som rapporterats enligt Lex Sarah avseende LSS-bostäder under år 2021.

Tabell: Lex Sarah LSS-bostad 2021


LagrumAntalTyp av händelseLex Sarah (LSS)1Brist i bemötande och fysiskt övergreppLex Sarah (LSS)1Brist i bemötande och rättssäkerhetLex Sarah (LSS)1Brist i dokumentation och fysiskt övergreppLex Sarah (LSS)1Brist i rättssäkerhetLex Sarah (LSS)1Brist i bemötandeLex Sarah (LSS)1Brist i trygghetLex Sarah (LSS)1Brist i utförande av insatserLex Sarah (LSS)1Fysiskt övergreppLex Sarah (LSS)1Påtaglig risk för missförhållande


Genomförda åtgärder Lex Sarah (sammanfattning)

Ingen av Lex-Sarah-utredningarna har visat på allvarliga missförhållanden och har därför inte skickats vidare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Följande åtgärder har genomförts av berörda enhetschefer med anledning av utredningarna:

 • samtal med berörd personal
 • genomförandeplaner, metodblad och rutiner har uppdaterats
 • genomgång av rutiner, riktlinjer och föreskrifter
 • personalgrupp har utökats och scheman har förändrats
 • genomgång av arbetssätt, värdegrund och bemötandepolicy
 • information har lämnats till anhöriga/godman/förvaltare
 • genomgång av sekretess och GDPR
 • genomgång av social dokumentation
 • översyn av behov av hjälpmedel
 • behov av handledning
 • utbildning i Durewalls metoden, mjuk sjävskydd

7.6 Boendestöd enligt SoL

Boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL) är ett bistånd som ger stöd i den dagliga livsföringen riktat till personer i ordinärt boende med olika grad av psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Boendestöd enligt SoL kan beviljas vuxna personer i alla åldrar och kan även vara ett alternativ till personer som tillhör personkrets LSS och som bor i ordinärt boende.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

Underlag för analysen baseras på risk- och avvikelsehantering och lex Sarah-utredningar.

Risk- och avvikelsehantering är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.

Enheten för boendestöd ger stöd till 343 personer. Under år 2021 har enheten registrerat 22 SoL-avvikelser som berör dessa 343 personer. Registrerade HSL-avvikelser är få, men bedöms vara rimligt då det är ett fåtal medborgare som omfattas av kommunal hälso- och sjukvård.

Uppdragsenhetens bedömning är att det finns en underrapportering av SoL-avvikelser och att risk- och avvikelsehantering är ett fortsatt utvecklingsområde för enheten Boendestöd.

Medborgarnas nöjdhet - Boendestöd enligt SoL

Sektor funktionshinder har inte haft möjlighet att lämna in sammanställda resultat av medborgarnöjdheten då verksamheterna haft stora påfrestningar på grund av coronapandemin och införandet av det nya verksamhetssystemet Viva.

Här finns en presentation av Östersunds kommuns resultat år 2020 för boendestöd i jämförelse med andra kommuner

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning, se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder"

Kvalitetsgranskning - Boendestöd

Det har inte genomförts någon planerad eller riktad kvalitetsgranskning/uppföljning av verksamheten under 2021.

Risker och avvikelser - Boendestöd

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som rapporterats för Boendestöd under år 2020 och 2021.

Tabell: Risker och avvikelser SoL och HSL - Boendestöd 2021 och 2020


Typ av avvikelseSoL 2021SoL 2020HSL 2021HSL 2020Utebliven insats*103

Brist i trygghet1
Brist i bemötande13

Brist i dokumentation211


Hjälpmedel*

1


Fallhändelse

38Läkemedelshändelse

176Brist i kommunikation/information/samverkan*8
Övrigt (2020)


3


1Totalt22102215


 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel
 • Brist i kommunikation/information och samverkan ny kategori från 2021

Lex Sarah och Lex Maria 2021

I nedanstående tabell redovisas de händelser som rapporterats enligt Lex Sarah avseende Boendestöd under år 2021.

Tabell: Lex Sarah - Boendestöd 2021


LagrumAntalTyp av händelseLex Sarah1Brister i bemötandeLex Sarah1Brister i utförandet av insats


Genomförda åtgärder Lex Sarah (sammanfattning):
Berörd enhetschef har vidtagit följande åtgärder:

 • gruppsamtal med personal
 • enskilda samtal med personal
 • tydliggörande i genomförandeplan om kontaktvägar
 • uppdatering av rutiner då medborgare inte går att nå

7.7 Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning SoL - SoL-bostad

Bostad med särskild service för vuxna personer med funktionsnedsättning är en insats enligt 5 kap. 7§ socialtjänstlagen och kallas i Östersunds kommun för SoL-bostad.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

Underlag för analysen baseras på risk- och avvikelsehantering,

Risk- och avvikelsehantering är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.

Under året har 27 SoL-avvikelser registrerats från sex SoL-bostäder med totalt 38 boende vilket innebär mindre än en avvikelse per person. Uppdragsenhetens bedömning är att det är en stor underrapportering av SoL-avvikelser inom verksamheten. Risk- och avvikelsehantering SoL är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheten.

Alla personer som bor på SoL-bostad ska erbjudas en årlig hälso- och vårdplanering (HOV). Egenkontroll HSL visar att endast 32% har en HOV inom både SoL- och LSS-bostad.

För en fullständig redovisning av resultatet av den kommunala hälso- och sjukvården inom SoL-bostad , se Patientsäkerhetsberättelse 2021

Medborgarnas nöjdhet - SoL-bostad

Sektor funktionshinder har inte haft möjlighet att lämna in sammanställda resultat av medborgarnöjdheten då verksamheterna haft stora påfrestningar på grund av coronapandemin och införandet av det nya verksamhetssystemet Viva.

Här finns en presentation av Östersunds kommuns resultat år 2020 för SoL-bostad i jämförelse med andra kommuner

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning år 2020, se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder" 

Kvalitetsgranskning - SoL-bostad

Det har inte genomförts någon planerad eller riktad kvalitetsgranskning/uppföljning av SoL-bostad under år 2021.

Risker och avvikelser - SoL-bostad

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som rapporterats för SoL-bostad under år 2020 och 2021.

Tabell: Risker och avvikelser SoL och HSL för SoL-bostad 2021 och 2020


Typ av avvikelseSoL 2021SoL 2020HSL 2021HSL 2020Utebliven insats*5516Brist i trygghet92

Brist i bemötande


2

Brist i dokumentation43


2Hot och våld58

Hjälpmedel*

11Fallhändelse

1211Läkemedelshändelse

6353Tvångs- och begränsningsåtgärder
1Självskadebeteende1


1


Brist i kommunikation/information/samverkan*3


2


Övrigt (2020)


3


2Totalt27238076


 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel
 • Brist i kommunikation/information och samverkan ny kategori från 2021

Lex Sarah och Lex Maria 2021

Det har inte förekommit någon Lex Sarah eller Lex Maria-anmälan för SoL-bostad under 2021.

7.8 Korttidsvistelse för barn och unga LSS

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS är en insats för barn och unga. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling, och att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

Underlag för analys av kvaliteten korttidsvistelse barn och unga LSS under 2021 baseras på kvalitetsgranskningar, risk- och avvikelsehantering och en lex Sarah-utrednng

Verksamheten korttidsvistelse LSS för barn och unga LSS har kvalitetsgranskats under 2021. Granskningen visar på god kvalitet inom ett antal områden och brister/anmärkning inom andra.

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. Granskningen visade på kunskapsbrister hos personalen avseende vissa riktlinjer och att systematik i utförande och rutiner saknades.

Risk- och avvikelsehantering, som är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet, är ett utvecklingsområde för verksamheten.

Då målgruppens behov förändrats och har blivit mer komplexa finns behov av utbildning och kunskap runt diagnoser, förhållningssätt och psykisk ohälsa.

Medborgarnas nöjdhet - Korttidsvistelse för barn och unga LSS

Sektor funktionshinder har inte haft möjlighet att lämna in sammanställda resultat av medborgarnöjdheten då verksamheterna haft stora påfrestningar på grund av coronapandemin och införandet av det nya verksamhetssystemet Viva.

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning, 2020, se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder" 

Kvalitetsgranskning 2021 - Korttidsvistelse för barn och unga LSS

Enligt Vård- och omsorgsnämndens plan för uppföljning skulle verksamheten Korttidsvistelse för barn och unga LSS kvalitetsgranskas under år 2020. På grund av coronapandemin blev den uppskjuten till 2021. Under hösten 2021 kvalitetsgranskade Uppdragsenheten förvaltningens två korttidshem för barn och unga LSS.

Resultat - kvalitetsgranskningar Korttidsvistelse för barn och unga LSS

Kvalitetsgranskningen utgick från lagstiftning och uppdragsbeskrivning med inkluderande kvalitetskrav. Metoden för kvalitetsgranskning bestod av;

 • Intervjuer och dialog i grupp med representanter från enhetens personal, varav en vikarie
 • Enkät till enhetschef
 • Genomgång av tillgängliga underlag, inlämnat material, resultat av utförd egenkontroll, DF Respons (avvikelserapportering) och dokumentation i Procapita
 • Återföring av resultat till ledningen

Efter genomförda intervjuer, genomgång av enkätsvar och tillgängliga underlag gjorde Uppdragsenheten en bedömning av hur väl kvaliteten uppfylldes.

Områden med kvalitetsbrister

I nedanstående tabell redovisas hur många brister som identifierats vid granskningarna och deras allvarlighetsgrad.

Tabell granskningsresultat Korttidsvistelse barn och unga LSS 2021


Enhet0:or1:or2:or3:orTotaltÖvrigtFjällripan1264014Intervju med personal på plats den 23 november 2021Falken1075017Intervju med personal på plats den 22 november 2021


0 = Ok, utmärkt kvalitet, systematik i utförande och rutiner
1 = Vissa brister, bra kvalitet men ej helt systematiskt
2 = Anmärkning, fel och brister i större omfattning
3 = Stor anmärkning, stora brister, ingen systematik och/eller allvarlig kritik från MAS/MAR/SAS eller IVO

Kvalitetsområden med vissa brister, bra kvalitet men ej helt systematiskt (1)

 • informationsöverföring mellan arbetspassbyten
 • medborgares privata medel
 • social dokumentation
 • synpunktshantering

Kvalitetsområden med anmärkning, fel och brister i större omfattning (2)

 • självskattning av basala hygienrutiner
 • kompetensutvecklingsplan
 • genomförandeplaner
 • risk- och avvikelshantering
 • skydds- och begränsningsåtgärder
 • kartläggning över risker för sämre bemötande
 • rutin för att förebygga konfliker, hot, våld, övergrepp eller andra krissituationer
 • utbildning lex Sarah

Enheterna fick i uppdrag att göra en åtgärdsplan som beskriver hur och när de uppmärksammade kvalitetsbristerna kommer att åtgärdas.

Uppdragsenheten kommer att följa upp under år 2022 att åtgärderna är genomförda enligt plan.

Risker och avvikelser - Korttidsvistelse för barn och unga LSS

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som rapporterats för Korttidsvistelse barn och unga enligt LSS under år 2020 och 2021.

Tabell: Risker och avvikelser LSS och HSL - Korttidsvistelse barn och unga LSS 2021 och 2020


Typ av avvikelseLSS 2021LSS 2020HSL 2021HSL 2020Utebliven insats*55


2Brist i trygghet1
Brist i utebliven transport2
Brist i dokumentation21

Hot och våld29
Fallhändelse

73Läkemedelshändelse


1510


Självskadebeteende4
Brist i kommunikation/information/samverkan*4
Övrigt (2020)


1


1Totalt4722176


 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter,
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel
 • Brist i kommunikation/information och samverkan ny kategori från 2021

Lex Sarah 2021

I nedanstående tabell redovisas de händelser som rapporterats enligt Lex Sarah avseende Korttidsvistelse för barn och unga enligt LSS under år 2021.

Tabell: Lex Sarah korttidsvistelse barn och unga LSS 2021


LagrumAntalTyp av händelseUtförareLex Sarah


(LSS)1Utredning för att utesluta eventuellt missförhållandeEgen regi


Genomförda åtgärder Lex Sarah

Utredningen visade att det inte var ett missförhållande. Utredningen visade däremot på brister i:

 • avvikelsehantering
 • social dokumentaion
 • uppföljning av ärenden

Enheten upprättade en åtgärdsplan vilken sedan följdes upp i samband med kvalietsgranskningen.

7.9 Bostad med särskild service för barn och unga LSS - Elevbostad LSS

Bostad med särskild service barn och unga LSS är en insats för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar enligt lagens personkretsar som trots olika stödinsatser, helt eller delvis inte kan bo kvar i föräldrahemmet.

Anledningen kan också vara att barnet/ungdomen behöver gå i skola på annan ort. Denna insats kallas i Östersunds kommun för Elevbostad LSS och ebjuds på vardagar, förutom skollov.

Insatsen Elevbostad LSS erbjuds även till barn och ungdomar från länets övriga kommuner enligt avtal.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

Underlag för analys av kvalitet för Bostad med särskild service för barn unga LSS/Elevbostad LSS under 2021 baseras på kvalitetsgranskningar, risk- och avvikelser och lex Sarah-utredningar.

Verksamheten har kvalitetsgranskats under 2021. Granskningen visar på god kvalitet inom ett antal områden och brister/anmärkning inom andra.

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. Granskningen visade på kunskapsbrister hos personalen avseende vissa riktlinjer och att systematik i utförande och rutiner saknades.

Antalet registrerade LSS-avvikelser har ökat under 2021 men bedömningen är en fortsatt underrapportering. Risk- och avvikelsehantering, som är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet, är därför ett utvecklingsområde för verksamheten.

Efter sin årliga tillsyn betonar Inspektionen för vård och omsorg vikten av det systematiska kvalitetsarbetet som ett viktigt verktyg för att synliggöra, förebygga och åtgärda förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder.

Då målgruppens behov förändrats och blivit mer komplexa finns behov av utbildning och kunskap runt diagnoser, förhållningssätt och psykisk ohälsa.

Medborgarnas nöjdhet - Bostad med särskild service för barn och unga LSS

Sektor funktionshinder har inte haft möjlighet att lämna in sammanställda resultat av medborgarnöjdheten då verksamheterna haft stora påfrestningar på grund av coronapandemin och införandet av det nya verksamhetssystemet Viva.

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning år 2020 , se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder"

Kvalitetsgranskning 2021 - Bostad med särskild service för barn och unga LSS

Enligt Vård- och omsorgsnämndens plan för uppföljning skulle verksamheten kvalitetsgranskas under år 2020. På grund av coronapandemin blev den uppskjuten till 2021. Under hösten 2021 genomförde Uppdragsenheten kvalitetsgranskningar vid tre av Vård- och omsorgsförvaltningens elevbostäder LSS.

Resultat - kvalitetsgranskningar Bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS - Elevbostad enligt LSS

Kvalitetsgranskningen utgick från lagstiftning, uppdragsbeskrivning och Vård- och omsorgsnämndens kvalitetskrav. Metoden för kvalitetsgranskning bestod av;

 • intervjuer och dialog i grupp med representanter från enhetens personal, varav en vikarie
 • enkät till enhetschef
 • genomgång av tillgängliga underlag, inlämnat material, resultat av utförd egenkontroll, DF respons (avvikelserapportering) och dokumentation i Procapita
 • återföring av resultat till ledningen

På grund av Coronapandemin genomfördes intervjuer med personal från två enheter via teams.

Efter genomförda intervjuer, genomgång av enkätsvar och tillgängliga underlag gjorde Uppdragsenheten en bedömning av hur väl kvaliteten uppfylldes.

Områden med kvalitetsbrister

I nedanstående tabell redovisas hur många brister som identifierats vid granskningarna och deras allvarlighetsgrad.

Tabell: Granskningsresultat Bostad med särskild service barn och unga LSS 2021


Enhet0:or1:or2:or3:orTotaltÖvrigtFolkskolvägen778023Intervju med personal på plats 25 november 2021Fornborgsvägen877021Intervju med personal via teams 9 december 2021Montörvägen1354013Intervju med personal via teams 9 december 2021


0 = Ok, utmärkt kvalitet, systematik i utförande och rutiner
1 = Vissa brister, bra kvalitet men ej helt systematiskt
2 = Anmärkning, fel och brister i större omfattning
3 = Stor anmärkning, stora brister, ingen systematik och /eller allvarlig kritik från MAS/MAR/SAS eller IVO

Kvalitetsområden med vissa brister, bra kvalitet men ej helt systematiskt (1)

 • kompetensutveckling/kompetensutvecklingsplan
 • genomförandeplaner/dokumentation
 • självskattning basala hygienrutiner
 • främja hälsosamma levnadsvanor och livsstilsproblematik
 • skydds- och begränsningsåtgärder
 • särskild individuell plan (SIP)

Kvalitetsområden med anmärkning, fel och brister i större omfattning (2)

 • risk- och avvikelsehantering
 • kontaktpersonal - överenskommelse
 • kartläggning över risker för sämre bemötande
 • medborgares privata medel
 • synpunktshantering
 • informationsöverföring mellan arbetspassbyten
 • utbildning lex Sarah

Berörda enheter fick i uppdrag att göra en åtgärdsplan som beskriver hur och när uppmärksammade kvalitetsbrister kommer att åtgärdas. Uppdragsenheten kommer att under år 2022 följa upp att åtgärderna är genomförda enligt planering.

Risker och avvikelser - Bostad med särskild service för barn och unga LSS

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som rapporterats för Bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS - Elevbostad enligt LSS under år 2020 och 2021.

Tabell: Avvikelser LSS och HSL Bostad med särskild service barn och unga LSS 2021 och 2020


Typ av avvikelseLSS 2021LSS 2020HSL 2021HSL 2020Utebliven insats*22

Brist i trygghet3
Brist i bemötande1
Brist i dokumentationHot och våld23

Fallhändelse

1


Läkemedelshändelse

97Tvångs- och begränsningsåtgärd2
Självskadebeteende11
Brist i kommunikation/information/samverkan*1
Totalt225107


 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Brist i kommunikation/information och samverkan ny kategori från 2021

Lex Sarah och Lex Maria 2021

I nedanstående tabell redovisas de händelser som rapporterats enligt Lex Sarah avseende Bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS under år 2021.

Tabell: Lex Sarah och Lex Maria Bostad med särskild service för barn och unga LSS 2021
LagrumAntalTyp av händelse

Lex Sarah (LSS)1Brist i utförande av insatser (skickades vidare till IVO)

Lex Sarah (LSS)1Brist i utförande av insatser, bemötande, fasthållning, produkter och teknik


Det har inte förekommit någon lex Maria för den aktuella verksamheten under 2021.

Genomförda åtgärder Lex Sarah (sammanfattning)

Berörda enhetschefer har vidtagit följande åtgärder:

 • samtal med personal, vårdnadhavare och LSS-handläggare
 • utbildningsinsatser
 • genomgång av riktlinjer samt upprättande av nya rutiner
 • riskanalys

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Regeringen har beslutat att verksamheter inom vissa områden ska tillsynas regelbundet av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En av dessa områden är Bostad med särskild service för barn och unga LSS.

Frekvenstillsynen vid boenden för barn och unga ska omfatta regelbundna inspektioner som kan vara oanmälda eller anmälda. IVO ska göra inspektioner minst en gång om året och i anslutning till en inspektion samtala med de barn och unga som samtycker till det. Föreståndare eller personal intervjuas och granskning av dokument kan förekomma.

Tidigare brister i verksamheterna följs upp och det kan även förekomma regionala teman.

Efter genomförd inspektion upprättar IVO alltid ett beslut. Beslutet kan i vissa fall innehålla krav på verksamheten att vidta åtgärder för att säkerställa att de barn och unga som är inskrivna får en trygg och säker vård.

Resultat från genomförda tillsyner av IVO 2021


Folkskolvägen
Tillsynens fokus var att genom intervju med personalrepresentant och enhetschef få en uppfattning hur verksamheten fungerade vid tillfället för inspektionen. Fokus låg även på uppgifter om begränsningsåtgärder som framkommit i chefsenkät samt i inkommen anmälan enligt lex Sarah från verksamheten. Dessutom granskades följande områden; aktiv involering och delaktighet, personal, bemanning och kompetens.

Beslut från IVO daterat 2021-11-24 säger: "Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inte uppmärksammat några brister inom de områden som inspektionen omfattat. IVO avslutar därför ärendet. 

IVO vill dock betona för Vård- och omsorgsnämnden att det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt verktyg för att synliggöra , förebygga och åtgärda förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder"

Fornborgsvägen
Tillsynen omfattade ungdomars upplevelse av att bo på Fornborgsvägen samt hur verksamheten arbetar med aktiv involvering och delaktighet, relation och bemötande, boendemiljö och fritid, hälsa och välbefinnande.

Beslut från IVO daterat 2021-11-11 säger: "Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inte uppmärksammat några brister inom de områden som inspektionen omfattat. IVO avslutar därför ärendet"

Montörvägen
Tillsynen omfattade ungdomars upplevelse av att bo på Montörvägen samt följande områden; relation och bemötande, personalbemanning och kompetens samt boendemiljö och fritid.

Beslut från IVO daterat 2021-11-26 säger: "Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inte uppmärksammat några brister inom de områden som inspektionen omfattat. IVO avslutar därför ärendet" 

7.10 Daglig verksamhet LSS/Dagverksamhet SoL

Daglig verksamhet enligt LSS och dagverksamhet enligt SoL är en insats för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och utbildning. Daglig verksamhet har ingen separat verksamhet för personer med SoL-beslut. Medborgare har - oavsett lagrum - en placering utifrån sina förutsättningar.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

Underlag för analys av kvaliteten av daglig verksamhet under 2021 baseras på uppföljning av åtgärder efter kvalitetsgranskning, avvikelser och lex Sarah-utredning.

Uppföljningen av åtgärderna visar att ett flertal av de kvalitetsbrister som framkom vid kvalitetsgranskning 2020 kvarstår.

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. Risk- och avvikelsehantering, som är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet, är ett utvecklingsområde för verksamheten.

Medborgarnas nöjdhet - Daglig verksamhet LSS/Dagverksamhet SoL

Sektor funktionshinder har inte haft möjlighet att lämna in sammanställda resultat av medborgarnöjdheten då verksamheterna haft stora påfrestningar på grund av coronapandemin och införandet av det nya verksamhetssystemet Viva.

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning 2020, se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder"

Här finns en presentation av Östersunds kommuns resultat år 2020 för daglig verksamhet LSS/dagverksamhet SoL i jämförelse med andra kommuner

Kvalitetsgranskning - Daglig verksamhet LSS/Dagverksamhet SoL

Under våren 2020 genomfördes en planerad kvalitetsgranskning av Daglig verksamhet. Kvalitetsgranskningen visade på ett antal kvalitetsbrister som resulterade i åtgärdsplaner.

Resultat - uppföljning av åtgärdsplaner

Under hösten 2021 genomfördes en uppföljning av resultatet av åtgärderna. Uppföljningen visar att flera av kvalitetsbristerna kvarstår.

Kvalitetsområden med vissa brister, bra kvalitet men ej helt systematiskt (1)

 • Tillgång till AKK och kognitiva hjälpmedel​
 • Systematisk uppföljning av personalens kompetensutvecklingsbehov​
 • Kunskap om och att arbeta efter Vård-och omsorgsförvaltningens riktlinjer
 • Social dokumentation​
 • Genomförandeplaner​- mål och beskrivningar av hur stöd ska ges​
 • Synpunktshantering​
 • Skyddsåtgärder med risk för upplevd tvång och begränsning​

Kvalitetsområden med anmärkning, fel och brister i större omfattning (2)

 • Systematisk uppföljning av miljön på daglig verksamhet för varje medborgare 
 • Kartläggning av risker för sämre bemötande​
 • Närmaste arbetslednings kunskap och kännedom om medborgarens individuella behov
 • Risk- och avvikelsearbete​

Sektorsledning har efter uppföljning fått i uppdrag att snarast åtgärda de kvarstående kvalitetsbristerna.

Risker och avvikelser - Daglig verksamhet LSS/Dagverksamhet SoL

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som rapporterats för Daglig verksamhet under år 2020 och 2021.

Tabell: Avvikelser SoL/LSS/HSL Daglig verksamhet LSS/Dagverksamhet SoL 2021 och 2020


Typ av avvikelseLSS/SoL 2021LSS/SoL 2020HSL 2021HSL 2020Utebliven daglig verksamhet82
Brist i utebliven transport47110

Fallhändelse

3951Utebliven insats*2347

Brist i trygghet2091


Hot och våld1618

Brist i kommunikation/information/ samverkan *11


1


Brist i bemötande107

Brist i dokumentation


1


1Läkemedelshändelse

51Självskadebeteende2
Övrigt (2020)


13


3Totalt2112054656


 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Brist i kommunikation/information och samverkan ny kategori från 2021

Lex Sarah och Lex Maria 2021

I nedanstående tabell redovisas de händelser som rapporterats enligt Lex Sarah avseende Daglig verksamhet LSS/Dagverksamhet SoL under år 2021.

Tabell: Lex Sarah för daglig verksamhet LSS/dagverksamhet SoL 2021


LagrumAntalTyp av händelseLex Sarah (LSS)1Brist i utförande av insatser


Genomförda åtgärder Lex Sarah
Daglig verksamhet har utarbetat en ny rutin som innebär att chef kontrollerar med planeraren att alla medborgare blivit informerade om stängning av en DV-grupp när det är aktuellt.

Ingen lex Maria för daglig verksamhet LSS/dagverksamhet SoL har varit aktuell under 2021.

7.11 Personlig assistans LSS – egen regi

Personlig assistans enligt LSS är en insats för personer med funktionsnedsättningar enligt lagens personkretsar. Funktionsnedsättningen måste vara stor och orsaka betydande svårigheter i det dagliga livet.

I december 2021 verkställde verksamheten i egen regi insatsen för 11 personer.

Personlig assistans drivs även i privat regi.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

Enligt plan för uppföljning skulle verksamheten personlig assistans i egen regi kvalitetsgranskas under 2021. Denna granskning ställdes in på grund av coronapandemin och kommer i stället att genomföras under 2022.

Underlag för analyser baseras på risk- och avvikelsehantering.

Risk- och avvikelsehantering är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.

Antalet avvikelser har ökat något jämfört med föregående år men bedömningen är att det fortfarande finns en underrapportering av LSS-avvikelser. Risk- och avvikelsehantering är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheten.

Medborgarnas nöjdhet

Sektor funktionshinder har inte haft möjlighet att lämna in sammanställda resultat av medborgarnöjdheten då verksamheterna haft stora påfrestningar på grund av coronapandemin och införandet av det nya verksamhetssystemet Viva.

För 2020 års resultat se nedanstående länkar:

Här finns en presentation av Östersunds kommuns resultat år 2020 för personlig assistans i jämförelse med andra kommuner

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning år 2020, se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder" 

Kvalitetsgranskning

Det har inte genomförts någon kvalitetsgranskning/uppföljning av verksamheten under 2021.

Risker och avvikelser

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som rapporterats inom Personlig assistans - egen regi, under år 2020 och 2021.

Tabell: Risker och avvikelser - Personlig assistans LSS 2021 och 2020, egen regi


Typ av avvikelseLSS 2021LSS 2020HSL 2021HSL 2020Utebliven insats*1171


Brist i trygghet4
Brist i utebliven transport


1

Brist i bemötande1
Brist i dokumentation21

Hjälpmedel*
1Fallhändelse

1915Läkemedelshändelse

1414Tvångs- och begränsningsåtgärd21

Självskadebeteende

2


Övrigt (2020)


1


1Totalt20113631


 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel

Lex Sarah och Lex Maria 2021

Det har inte varit aktuellt med några Lex Sarah- eller Lex Maria-utredningar under året.

7.12 Dagverksamhet SoL Södra Strand

Södra Strand är en dagverksamhet för personer med demens­sjukdomar. För att få komma till dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut av biståndshandläggaren.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

Verksamheten Dagverksamhet SoL har inte kvalitetsgranskats under 2021.

Underlag för analys av kvaliteten för Dagverksamhet SoL Södra Strand under 2021 baseras på avvikelser.

Det finns inga registrerade SoL-avvikelser för 2021. Bedömningen är därför att risk- och avvikelsehantering är ett utvecklingsområde för enheten. Verksamheten uppger själva att läkemedelshantering och fallprevention är förbättringsområden.

Medborgarnas nöjdhet - Dagverksamhet SoL

Det har inte genomförts någon medborgarundersökning under 2021.

Kvalitetsgranskning - Dagverksamhet SoL

Det har inte genomförts någon planerad eller riktad kvalitetsgranskning/uppföljning av verksamheten under 2021.

Risker och avvikelser - Dagverksamhet SoL

Under 2021 har inga SoL-avvikelser registrerats. Det går idag inte att särskilja vilka HSL-avvikelser som inträffat på dagverksamheten.

Tabell: Risk- och avvikelser SoL , dagverksamhet SoL (ingen mätning 2020)


ÅrSoL20210


Lex Sarah 2021

Ingen Lex Sarah-utredning har varit aktuell under år 2021.

Verksamhetens identifierade förbättringsområden

Dagverksamheten enligt SoL som finns på Södra strand har själva identifierat nedanstående förbättringsområden kopplat till risker och avvikelser.

Identifierade förbättringsområden - risker och avvikelser

 • läkemedel
 • fall

Planerade förbättringsåtgärder - risker och avvikelser

 • kartläggning för att identifiera orsaker till fall
 • projektanställd personal tar fram handlingsplan fall

7.13 Rådgivning och annat personligt stöd LSS

Rådgivning och annat personligt stöd enligt 9§1 LSS innebär att den som tillhör lagens personkrets har rätt till ett kvalificerat expertstöd.

Insatsen ska vara av rådgivande och allmänt stödjande karaktär. Rådgivningen och stödet är en begränsad insats som ges av socionom/kurator. Råd och stöd ska vara ett komplement till, och inte en ersättning för, till exempel habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

Det saknas underlag för analys av verksamhetens kvalitet.

Risk- och avvikelsehantering är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.

Enheten verkställer beslut om insatser för 40 medborgare, ingen risk- eller avvikelse har registrerats under år 2021.

Risk- och avvikelsehantering är ett utvecklingsområde för verksamheten.

Medborgarnas nöjdhet - Råd och stöd

Sektor funktionshinder har inte haft möjlighet att lämna in sammanställda resultat av medborgarnöjdheten då verksamheterna haft stora påfrestningar på grund av coronapandemin och införandet av det nya verksamhetssystemet Viva.

Kvalitetsgranskning - Råd och stöd

Det har inte genomförts någon planerad eller riktad kvalitetsgranskning/uppföljning av verksamheten under 2021.

Risker och avvikelser - Råd och stöd

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som rapporterats för Råd och stöd enligt LSS under år 2021.

Tabell: RIsker och avvikelser Rådgivning och annat personligt stöd LSS, december (ingen mätning 2020)


ÅrAntal20210


Lex Sarah 2021

Det har inte varit aktuellt med någon Lex Sarah utredning under 2021.

7.14 Ledsagarservice LSS och Ledsagning SoL

Ledsagarservice enligt LSS är en insats som kan underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att ha kontakt med andra och att delta i samhällslivet. Insatsen sker i form av en följeslagare och är knuten till aktiviteter utanför hemmet. Insatsen ska göra det möjligt att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller bara komma ut på promenad. Ingen begränsning i antalet timmar finns.

Ledsagning enligt SoL kan för människor med funktionsnedsättningar möjliggöra ett mera aktivt liv ute i samhället. Insatsen innefattar ett personligt stöd till personer med nedsatt förmåga att klara sig själva. Den enskilde avgör själv vad ledsagningen ska användas till, det kan t ex vara bio, ärenden, restaurangbesök osv. Begränsning finns i antalet timmar.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

De underlag som finns för att analysera kvaliteten av ledsagarservice LSS och ledsagning SoL under 2021 är Lex Sarah och risk- och avvikelsehantering för verksamheten i egen regi.

Risk- och avvikelsehantering är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.

Enheten verkställer beslut om insatser för 203 medborgare. Endast en avvikelse har registrerats under år 2021. Risk- och avvikelsehantering är ett utvecklingsområde för verksamheten i egen regi.

Medborgarnas nöjdhet - Ledsagarservice LSS/Ledsagning SoL

Sektor funktionshinder har inte haft möjlighet att lämna in sammanställda resultat av medborgarnöjdheten då verksamheterna haft stora påfrestningar på grund av coronapandemin och införandet av det nya verksamhetssystemet Viva.

Kvalitetsgranskning - Ledsagarservice LSS/Ledsagning SoL

Det har inte genomförts någon planerad eller riktad kvalitetsgranskning/uppföljning av verksamheten i egen regi under 2021.

Risker och avvikelser - Ledsagarservice LSS/Ledsagning SoL

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som rapporterats för Ledsagarservice enligt LSS och Ledsagning enligt SoL under år 2020 och 2021.

Tabell: Risker och avvikelser SoL och HSL, Ledsagning SoL och Ledsagarservice LSS, egen regi (ingen mätning 2020)


Typ av avvikelseSoL 2021LSS 2021Brist i trygghet10Totalt10


Lex Sarah 2021

Under 2021 har en Lex Sarah enligt SoL rapporterats av Enheten för stöd och service.

Tabell: Lex Sarah Ledsagning SoL och Ledsagarservice LSS, egen regi 2021


LagrumAntalTyp av händelseLex Sarah (SoL)1Brist i bemötande


Åtgärder som vidtagits är:

 • ändrat schema/bemanning, endast kvinnlig personal hos berörd medborgare
 • upprättande av nya rutiner för dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete
 • information till personal om rapportering av händelser av betydelse och avvikelser/missförhållanden
 • utbildningsinsatser

7.15 Avlösarservice SoL och Avlösarservice LSS

Avlösarservice SoL är en form av anhörigstöd som ska underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har en funktionsnedsättning. Avlösning i hemmet som beviljas med stöd av socialtjänstlagen är en form av hemtjänstinsats.

Avlösarservice i hemmet enligt 9§5 LSS syftar till att ge föräldrar eller makar som lever tillsammans med någon som har stora funktionsnedsättningar möjlighet att koppla av och genomföra aktiviteter utanför hemmet. Insatsen innebär att en avlösare ger den funktionsnedsatta omvårdnad och stöd och utförs vanligtvis i det egna hemmet men kan också ges i samband med att den medborgaren och avlösaren är på en utflykt.

Sammanfattande analys av verksamhetens kvalitet

Underlag för analys av kvaliteten under 2021 baseras på risk- och avvikelsehantering.

Risk- och avvikelsehantering är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.

Verksamheten verkställer beslut om insatser till 101 personer. Endast en risk- och avvikelse har registrerats under 2021 vilket tyder på en underrapportering.

Risk- och avvikelsehantering är ett utvecklingsområde för verksamheten.

Medborgarnas nöjdhet - Avlösarservice SoL/LSS

Sektor funktionshinder har inte haft möjlighet att lämna in sammanställda resultat av medborgarnöjdheten då verksamheterna haft stora påfrestningar på grund av coronapandemin och införandet av det nya verksamhetssystemet Viva.

Kvalitetsgranskning - Avlösarservice SoL/LSS

Det har inte genomförts någon planerad eller riktad kvalitetsgranskning/uppföljning av verksamheten under 2021.

Risker och avvikelser - Avlösarservice SoL/LSS

I nedanstående tabell redovisas de avvikelser som rapporterats för Avlösarservice enligt SoL och LSS under år 2021. Ingen mätning gjordes under 2020.

Tabell: Risker och avvikelser Avlösarservice SoL och LSS 2021


Typ av avvikelseSoL 2021LSS 2021Brist i trygghet01Totalt01


Lex Sarah 2021

Det har inte varit aktuellt med någon Lex Sarah-utredning under år 2021.

Sidan uppdaterad 2022-09-27