Kvalitetsrapport 2021 - 6. Resultat förvaltningsövergripande

Det finns flera perspektiv som tillsammans beskriver kvaliteten i Vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Under kapitel 6 presenteras en förvaltningsövergripande sammanställning av resultaten för lagefterlevnad, medborgarnöjdhet, risk- och avvikelser inklusive lex Maria/lex Sarah, synpunkter samt arbetet med tidigt varningssystem.

För en fullständig redovisning av resultat av den kommunala hälso- och sjukvården 2021.

6.1 Medborgarnas nöjdhet 2021

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av aktuella medborgarundersökningar inom förvaltningen.

Hemtjänst och särskilt boende (utförare i privat och egen regi)
Socialstyrelsen brukar årligen genomföra en rikstäckande medborgarundersökning med frågor om hur de äldre uppfattar kvalitet inom särskilt boende och hemtjänst, kallad "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".

Socialstyrelsen har inte genomfört denna medborgarundersökning år 2021.

Resultat från den nationella medborgarundersökningen från tidigare år finns på Socialstyrelsens hemsida:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/.

Intern utförare för särskilt boende och en extern utförare korttidsboende har redovisat egna medborgarundersökningar via enkäter. Svaren visar bland annat att:

sammantaget är de flesta nöjda med sitt boende
det finns en avsaknad av aktiviteter eller få aktiviteter på boendet
måltider kan utvecklas till trevligare stunder
Uppdragsenhetens medborgarenkät i samband med kvalitetsgranskning av två hemtjänstutförare visar att dessa medborgare sammantaget är nöjda med hemtjänst- och serviceinsatserna.

Funktionshinderområdet
Sektor funktionshinder deltog år 2021 inte i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökning. Den genomförs årligen för flera olika målgrupper och verksamheter, bland annat inom funktionshinderområdet.

För en redovisning av resultat från medborgarundersökningar för tidigare år, se rapport:

"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder" (länk)

Sektor funktionshinder har inte redovisat några egna medborgarundersökningar till Kvalitetsrapporten 2021. Verksamhetsspecifika resultat från föregående år finns redovisat i respektive avsnitt under kapitel 7 i Kvalitetsrapport 2020.

Analys
"Nöjda omsorgstagare/medborgare" är en av målbilderna för Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledningssystem. Att följa upp medborgarnas nöjdhet är därför en central del av kvalitetsarbetet.

Det begränsade antalet medborgarundersökningar som genomförts under 2021 gör att det inte går att uttala sig om medborgarnöjdheten inom Vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Inför kommande år bör medborgarnöjdheten följas upp och inrapporteras av samtliga verksamheter.

6.2 Lagefterlevnad 2021

Verksamheternas arbete med egenkontroll syftar till att uppmärksamma kvalitetsbrister eller risker för kvalitetsbrister på ett tidigt stadium så att lämpliga åtgärder ska kunna genomföras.

Externa utförare har egna ledningssystem för kvalitet. Lagefterlevnaden hos externa utförare följs upp och redovisas i samband med olika former av kvalitetsgranskningar.

Nedanstående uppgifter har lämnats av Sektor funktionshinder och Sektor hemtjänst och särskilt boende.

Sektor funktionshinder 2021

Sektor Funktionshinder har inte haft möjlighet att lämna in sammanställda resultat av lagefterlevnaden då verksamheterna haft stora påfrestningar pga coronapandemin och införandet av det nya verksamhetssystemet Viva.

Sektor Hemtjänst och Särskilt boende 2021

Särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL)

I nedanstående tabell redovisas identifierade förbättringsområden och planerade åtgärder kopplat till lagefterlevnaden inom särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) - egen regi


LagrumFörbättringsområden 2021 och planerade åtgärderOmråden som förbättrats jmf med 2020SoLKännedom om ledningssystemet och arbete enligt de processer och rutiner som finns. Åtgärder som planeras är utbildningar i samband med nytt ledningssystem.Slutanteckning när insatsen avslutats.HSLNäringsberäkning för personer som har risk för undernäring - Åtgärder som vidtagits är ett samarbete med MIUN som hjälpt oss att ta fram en app för att lättare kunna näringsberäkna.
Att all personal ska ha genomgått Lyftutbildning av AT/FT. Påminna vid nyanställning och inför sommaren.
Flera enheter saknar behörig förskrivare för inkontinenshjälpmedel då det saknas utbildning för detta.Åtgärder utifrån resultat av egenkontroller kring basal hygien.Kommungemensam lagstiftningDetta är inte rapporterat i Stratsys på alla enheter. Enhetscheferna har inte riktigt kommit gång med arbetet i systemet. Det saknas en tydlighet när egenkontrollerna ska göras i Stratsys vilket gäller alla egenkontroller.

-


Korttidsboende SoL/växelvård

I nedanstående tabell redovisas identifierade förbättringsområden och planerade åtgärder kopplat till lagefterlevnaden inom korttidsboende/växelvård enligt socialtjänstlagen (SoL)


LagrumFörbättringsområden 2021 och planerade åtgärderOmråden som förbättrats jmf med 2020SoL

--HSLNäringsberäkning för personer som har risk för undernäring - Åtgärder som vidtagits är ett samarbete med MIUN som hjälpt oss tagit fram en app för att lättare kunna näringsberäkna.-Kommungemensam lagstiftningDetta är inte rapporterat i Stratsys på alla enheter. Enhetscheferna har inte riktigt kommit gång med arbetet i systemet. Det saknas en tydlighet när egenkontrollerna ska göras i Stratsys vilket gäller alla egenkontroller. -


Hemtjänst

I nedanstående tabell redovisas identifierade förbättringsområden och planerade åtgärder kopplat till lagefterlevnaden inom hemtjänst egen regi.


LagrumFörbättringsområden 2021 och planerade åtgärderOmråden som förbättrats jmf med 2020SoLSlutanteckning när insatsen upphört.


Åtgärd = utbildning i samband med nytt system.
Upprättade av genomförandeplan för den enskilde medborgaren så snart insatsen påbörjats.
Åtgärd = utbildning i samband med nytt system.Enheterna följer Socialstyrelsens allmänna råd vid rekrytering av personal som ska arbeta med äldre medborgare.HSLAtt all personal ska ha genomgått Lyftutbildning av AT/FT. Åtgärd = Påminna vid nyanställning och inför sommaren. Godkänd utbildning i användande av personlyftar.Kännedom om gällande riktlinje för anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen.Kommungemensam lagstiftningDetta är inte rapporterat i Stratsys på alla enheter. Enhetscheferna har inte riktigt kommit gång med arbetet i systemet. Det saknas en tydlighet när egenkontrollerna ska göras i Stratsys vilket gäller alla egenkontroller.

Dagverksamhet (SoL)

I nedanstående tabell redovisas identifierade förbättringsområden och planerade åtgärder kopplat till lagefterlevnaden inom dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)


LagrumFörbättringsområden 2021 och planerade åtgärderOmråden som förbättrats jmf med 2020SoLDet finns inga förbättringsåtgärder noterade och därför inga åtgärder planerade.Finns inget att jämför med från 2020HSLHSL är lite inblandad i dagverksamheten så därför går det inte att få fram några uppgifter om detta.HSL är lite inblandad i dagverksamheten så därför går det inte att få fram några uppgifter om detta.Kommungemensam lagstiftningDetta är inte rapporterat i Stratsys på alla enheter. Enhetscheferna har inte riktigt kommit gång med arbetet i systemet. Det saknas en tydlighet när egenkontrollerna ska göras i Stratsys vilket gäller alla egenkontroller.

Analys

Verksamheternas egenkontroll visar att lagefterlevnaden generellt är hög inom Sektor hemtjänst och särskilt boende. De förbättringsområden som man ser inom flera verksamheter är social dokumentation, näringsberäkning och att inte all personal har godkänd utbildning i att använda personlyft. De åtgärder som är genomförda eller planeras är beskrivna.

Lagefterlevnaden för de kommungemensamma lagrummen är inte redovisad för någon verksamhet inom sektor hemtjänst och särskilt boende. De hänvisar till att man inte kommit igång med rapportering då det finns otydligheter kring när detta ska göras.

Sektor Funktionshinder har inte haft möjlighet att lämna in sammanställda resultat av lagefterlevnaden då verksamheterna haft stora påfrestningar pga coronapandemin och införandet av det nya verksamhetssystemet Viva.

6.2.1 Ej verkställda beslut

Alla individbeslut som fattas enligt socialtjänstlagen (SoL) respektive lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska verkställas omedelbart eller så snart som möjligt.

Om kommunen inte har kunnat verkställa ett beslut inom tre månader är man skyldig att rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kommunen rapporterar varje kvartal de beslut som inte är verkställda inom tre månader till Inspektionen för vård och omsorg. Rapporteringen görs på individnivå. Samma rapporteringsskyldighet gäller vid avbrott i verkställigheten då beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader.

Vård och omsorgsnämnden, Kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras i samband med rapporteringen till IVO.

IVO följer upp rapporteringen och om ett beslut inte har blivit verkställt inom skälig tid får kommunen möjlighet att yttra sig. IVO granskar vad kommunen har gjort för att verkställa beslutet, om den enskilde tackat nej till ett godtagbart erbjudande samt övriga omständigheter i ärendet och om det finns andra omständigheter som gjort att beslutet inte kunnat verkställas.

Om IVO bedömer att den enskilde fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan kommunen få betala en avgift för detta. IVO ansöker i dessa fall hos Förvaltningsrätten om att det ska utdömas en sådan särskild avgift.

Nedanstående tabell visar antal ej verkställda beslut som rapporterats till Kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och omsorg under 2021. Samma beslut kan ha rapporterats i flera kvartal. Avbrott i verksamhet är inte med i sammanställningen.

Tabell: Ej verkställda beslut äldre än tre månader


LagrumInsatsKvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4SoLAnskaffa bostad

22SoLDaglig verksamhet10633SoLSoL - Gruppbostad891217SoLSärskilt boende2113449SoLVäxelvård

2
LSSAvlösarservice3323LSSBostad med särskild sevice vuxna111198LSSDaglig verksamhet23242019LSSBostad med särskild service barn och unga


1LSSLedsagarservice


1LSSPersonlig assistans
11
LSSRådgivning och annat personligt stöd

11

 

6.3 Risker och avvikelser enligt SoL, LSS och HSL 2021

I nedanstående tabeller redovisas antalet inrapporterade avvikelser övergripande för hela förvaltningen inklusive lex Sarah och lex Maria. Övergripande analys för respektive område redovisas under kapitel 7.

För en fullständig redovisning av avvikelser i den kommunala hälso- och sjukvården 2021, se Patientsäkerhetsberättelse 2021

Tabell risk- och avvikelser per verksamhet och lagrum 2021


Typ av händelseÅrHSLLSSSoLTotalt per verksamhetSärskilt boende20213712


3314043


20204227


2804507Korttidsboende SoL2021429


69498


2020326


15341Hemtjänst SoL (inklusive natt)20212873


5133386


20202829


7933622LSS-bostad2021765516


1281


2020802312


1114Korttidsvistelse barn och unga LSS20211747


64


2020199


28Bostad med särskild service LSS/Elevbostad LSS20211022


32


202075


12Daglig verksamhet LSS Dagverksamhet SoL202146211


257


202056205


261Boendestöd SoL202121


2344


202015


1025SoL-bostad202181


26107


202076


29105Personlig assistans LSS20213620


56


20203111


42Rådgivning och annat personligt stöd202100


0Ledsagning SoL och Ledsagarservice LSS20210022Avlösning i hemmet SoL och Avlösarservice LSS202101


1Dagverksamhet SoL Södra Strand2021Myndighetsenheten20211


2526


20200


88


Lex Sarah (SoL/LSS), totalt alla verksamheter

Under 2021 har det genomförts 20 utredningar enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende egen regi. Av dessa bedömdes 5 som allvarliga missförhållanden och skickades vidare till IVO. Av 14 utredningar enligt LSS bedömdes 2 vara ett allvarligt missförhållande och skickades vidare till IVO. Extern utförare har rapporterat in 2 missförhållanden.


LagrumAntalTyp av händelseVerksamhetUtförareLex Sarah7Brister i bemötandeSoLEgen regiLex Sarah2Brist i trygghetSoLEgen regiLex Sarah1Risk för tvång och begränsningSoLEgen regiLex Sarah2Sexuella övergreppSoLEgen regiLex Sarah4Brist i rättsäkerhetSoLEgen regiLex Sarah1Brist i personlig omvårdnadSoLEgen regiLex Sarah2Brist i utförande av insatsSoLEgen regiLex Sarah1Ekonomisk


oegentlighetSoLEgen regiLex Sarah1Brist i rättsäkerhetSoLExtern utförareLex Sarah1Brist i ytförande av insatserSoLExtern utförareLex Sarah3Fysiska övergreppLSSEgen regiLex Sarah1Brist i rättsäkerhetLSSEgen regiLex Sarah4Brist i bemötandeLSSEgen regiLex Sarah1Brist i trygghetLSSEgen regiLex Sarah1Brist i utförande av insatserLSSEgen regiLex Sarah2Brist i utebliven dokumentationLSSEgen regiLex Sarah2Sexuella övergreppLSSEgen regi


Lex Maria (HSL), totalt alla verksamheter


LagrumAntalTyp av händelseVerksamhetUtförareLex Maria1Läkemedelshändelse med insulinHemtjänstInternLex Maria1Läkemedelshändelse- dos överlämnad till fel personHemtjänstIntern


Risker och avvikelser SoL, LSS och HSL

Under året 2021 har MAS och SAS haft regelbundna träffar med kvalitetsansvariga och verksamhetsutvecklare inom Sektor funktionshinder och inom Sektor hemtjänst/särskilt boende angående risk- och avvikelsehantering. Några punkter som tagits upp:

  • Projektplan och förändringar i riktlinjen för risk- och avvikelsehantering
  • Nya utbildningsfilmer om avvikelsehantering och lex Sarah
  • Skyddad identitet och dokumentation
  • HSL-avvikelser utifrån frågor från verksamheten
  • Enheternas analysarbete

6.3.1 Historik - Risk- och avvikelser över tid

Lex Sarah-utredningar över tid (egen regi och externa)

De senaste sju åren har följande antal Lex Sarah-utredningar genomförts

Tabell: Utredningar Lex Sarah över tid


ÅrAntal20213420202920193220181920171920162320159201415


Lex Maria anmälningar över tid

De senaste fem årens antal Lex Maria-anmälningar:

Tabell: Anmälningar Lex Maria över tid


ÅrAntal2021420203201962018320177


6.4 Inrapporterade synpunkter 2021

Med synpunkter avses klagomål, beröm och förslag till förbättringar av Vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Synpunkterna kan lämnas av medborgare som har insatser, anhöriga, personal, utförare av verksamhet och olika föreningar/organisationer.

I nedanstående tabeller redovisas antalet inrapporterade synpunkter under 2021 och det gör en jämförelse med inrapporterade synpunkter under de senaste åren.

Tabell: Antal registrerade synpunkter i synpunktshanteringssystemet helår 2021


VerksamhetsområdeKlagomålBerömSummaFakturor1051106Hemtjänstinsatser (inklusive trygghetslarm, digitala hemmet, Matgubben och servicetjänster)61667Rekrytering och bemanning101Myndighetsutövning27229Sektor funktionshinder (inklusive Boendestöd)50252Särskilt boende12012Mötesplatser10010Hälso- och sjukvårdsinsatser32335Personligt ombud101Externa utförare10111Stab (inklusive diariet)11415Övrigt112Totalt32120341


Kommentar till arbetet med synpunkter

Under 2021 registrerades totalt 341 synpunkter (klagomål och beröm) avseende Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Detta kan jämföras med 547 registrerade sypunkter för 2020, en minskning med 206 synpunkter 2021.

Tabell: Antal registrerade synpunkter VON över tid


ÅRANTAL20213412020547201943520181322017385


Fakturor

De 105 klagomål som inkommit angående fakturor avser dels klagomål på en blankett om inkomstförfrågan och dels avgiftsbeslutet för faktura. De berörda medborgarna har upplevt att blanketterna har varit svåra att förstå.

Det förekommer även klagomål om att det är fel på fakturan. Det beror ofta på att fakturaunderlaget är fel, utföraren har inte markerat rätt frånvaro och då blir fakturan till medborgaren fel. Det inkommer även många frågor om e-fakturor. När en medborgare har frågor och synpunkter om fakturor vänder de sig ofta direkt till Kundcenter. Då registreras synpunkterna i kommunens system för synpunktshantering. Det är en orsak till den höga andelen registrerade synpunkter kring just fakturor.

Hälso- och sjukvård (HSL)

Klagomål inom HSL ska hanteras i verksamheten. Om medborgaren inte är nöjd med svaret från verksamheten går klagomålet vidare till MAS/MAR. Under 2021 har det kommit in 32 klagomål kopplat till hälso- och sjukvård. Några medborgare har haft synpunkter på vaccinering mot covid-19. De flesta klagomålen är svårigheter för medborgarna att komma i kontakt med legitimerad personal.

Hemtjänsten

Inom hemtjänsten handlar de flesta klagomålen om ej utförda insatser, exempelvis brister i personlig omvårdnad, att personalen inte kommit enligt överenskommelse eller brister kring serviceinsatser. Ett fåtal medborgare har beskrivit att de blivit otrevligt bemötta och några har upplevt svårigheter i att få tag på rätt person. Några medborgare har lämnat klagomål på att hemtjänstens bilar kör för fort och parkerar där det inte är tillåtet.

Sex medborgare har skickat in beröm om hemtjänstens arbete och tycker att deras insatser fungerar mycket bra.

Myndighetsenheten

De klagomål som inkommit om Myndighetsenheten avser framför allt tillgänglighet, att medborgare upplevt att det är svårt att få tag på rätt person, att enhetens medarbetare inte ringer tillbaka trots att medborgaren lämnat meddelande eller att planerade besök uteblir utan att medborgaren får information om det.

Två medborgare har lämnat beröm om Myndighetens bemötande.

Sektor funktionshinder

Inom Sektor funktionshinders verksamheter återkommer samma klagomål flera gånger vilket kan bero på att medborgaren inte förstår eller är nöjd med de vidtagna åtgärderna. Ett antal medborgare upplever brister i bemötande från personal. Det förekommer även riktade synpunkter till viss personal inom sektorn. Flera medborgare har lämnat synpunkter på Covid-19 och dess begränsningar. Två medborgare har lämnat beröm om Sektor funktionshinders bemötande.

Övriga synpunkter

De verksamheter som har färre än 12 synpunkter per år kommenteras inte här.

Analys

Totalt sett är de registrerade synpunkterna för få för att göra en tillförlitlig analys. Det är svårt för förvaltningsledningen och Vård- och omsorgsnämnden att vidta förbättrande åtgärder då det saknas en fullständig bild av vad medborgarna är nöjda respektive missnöjda med.

Om man bortser från synpunkterna om fakturor har det registrerats 235 synpunkter (klagomål och beröm) under 2021. Det bedöms vara få registreringar för en så stor verksamhet. I underlagen återkommer även samma synpunkt kopplat till några utförare flera gånger.

Det är sannolikt att det förekommer en fortsatt underrapportering av synpunkter inom förvaltningen, d.v.s. att verksamheterna inte följer gällande rutin för synpunktshantering.

De externa utförarna kan inte kan ta emot synpunkter i nuvarande system. För att intern och extern verksamhet ska kunna följa sin egen synpunktshantering under året behövs möjlighet till att kunna göra egna rapporter vilket inte är möjligt i dagsläget.

Respektive chef behöver tillsammans med sin personal analysera och vidta åtgärder för sina inkomna synpunkter enligt gällande kvalitetsledningssystem.

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunktshantering bedöms fortfarande inte fungera tillfredsställande.

6.5 Tidigt varningssystem 2021

Uppdragsenheten har ett system för fortlöpande uppföljning av risker och händelser i förvaltningen, s.k. "tidigt varningssystem". Syftet med systemet är att på ett strukturerat sätt fånga risker och brister i verksamheten.

Händelser, risker, avvikelser och övriga signaler dokumenteras kontinuerligt i ett gemensamt system av alla funktioner på Uppdragsenheten.

Varannan vecka går Uppdragsenheten igenom de signaler som uppmärksammats. Efter diskussion och bedömning beslutar enheten om vilka åtgärder som krävs och upprättar en tidplan för åtgärderna. Varje signal följs upp kontinuerligt.

Under 2021 uppmärksammade Uppdragsenheten signaler på kvalitetsbrister inom de flesta verksamhetsområden, både inom egen regi och hos externa utförare. Det handlade bland annat om uppkomna händelser, avvikelser, synpunkter och signaler som kom från verksamheterna.

Exempel på signaler som Uppdragsenheten noterat i "Tidigt varningssystem" under 2021:

  • Brister i risk- och avvikelsehantering, det är exempelvis en stor risk när utförare inte rapporterar några avvikelser.
  • Stora risker i samband med byte av chef eller om chefen under en längre tid är frånvarande. Uppdragsenheten följer alltid verksamheter där det är ny chef och/eller omsättning på legitimerad personal och omvårdnadspersonal.
  • Bristande samverkan/samarbete mellan olika verksamheter/enheter
  • Värdegrund och individuellt bemötande, avsaknad av avvikelser och bristande social dokumentation ledde till att Uppdragsenheten under året genomfört tre riktade granskningar. Dessa resulterade i krav på åtgärder och sanktionsavgift.
Sidan uppdaterad 2022-09-27