Kvalitetsrapport 2021 - 5. Uppföljning utifrån coronapandemin

I detta avsnitt redovisas Vård- och omsorgsnämndens åtgärder för att kvalitetssäkra de förändringar av socialtjänstinsatser som genomförts på grund av Coronapandemin under 2021.

5.1 KVALITETSSÄKRING

Vård- och omsorgsnämndens åtgärder för att kvalitetssäkra de förändringar av socialtjänstinsatser som genomförts på grund av Coronapandemin redovisas nedan. Verksamheterna har i stor utsträckning kunnat återgå till ordinarie verksamhet efter anpassning till pandemin.

 • Stabsledning har genomförts varje vecka med genomgång av aktuellt läge och uppföljning av tidigare fattade beslut
 • Upprätthållande av en god samverkan och dialog med privata utförare av hemtjänst och SÄBO
 • Fortsatt arbete med Uppdragsenhetens "tidiga varningssystem" som innebär kontinuerlig bevakning av avvikelser, synpunktshantering, lex Sarah, lex Maria och annan information. Insamlade/inkomna uppgifter och signaler dokumenteras och analyseras löpande. Avsikten är att fånga tidiga signaler om att en enhet eller en utförare är på väg att få svårigheter att upprätthålla kvaliteten
 • Ett väl fungerande och upparbetat samarbete med Region Jämtland Härjedalens smittskyddsenhet och därigenom en ökad kunskap om symtomtecken och smittförebyggande arbete
 • God tillgång till skyddsutrustning (se även avsnitt 5.4 Skyddsutrustning)
 • Organiserad, strukturerad och tillgänglig information till verksamheterna
 • God dialog och god efterlevnad av riktlinjer och rutiner i verksamheterna

Behov av ytterligare förändringar inför eventuella större sjukdomsutbrott eller pandemier

 • VoF bedömer att det behövs en ökad kontroll av efterlevnad av de basala hygienrutinerna
 • VoF anser att en särskild grupp medarbetare ska avsättas till att enbart arbeta med helheten av ett sjukdomsutbrott eller en pandemi

Kunskaper och lärdomar från arbetet under utbrottet av covid-19

 • krisledning och stabsledning är en viktig resurs för att stötta verksamheten med kontinuerlig information om vad som händer under utbrottet
 • kommunikationsresurser är viktiga för att göra information till verksamheten begriplig, t.ex. med klarspråk
 • vikten av samarbete med frivilliga organisationer, föreningar och företag i arbetet med att minska smittspridningen i samhället
 • ett tidigarelagt förbud att träffas inomhus på säbo hade kunnat minska risken för smittspridning
 • vikten av ökad förståelse av de basala hygienrutinerna
 • vikten av nära relationer och ett bra samarbete med andra myndigheter för att förhindra/minska smittspridningen i samhället
 • VoF anser att Socialdepartementet kommunicerar på sådant sätt att det förefaller finnas en brist på kunskap om vad ett särskilt boende är. Ett särskilt boende kan inte fungera som ett sjukhus under en pandemi eftersom det är ett eget boende. Äldreomsorgen utförs främst utifrån socialtjänstlagen, även om insatser från hälso- och sjukvårdslagen är vanligt förekommande allt eftersom medborgarna blir mer sköra
 • vikten av att verkligen fundera över konsekvenserna för medborgarna vid ett eventuellt beslut om stängning och försöka begränsa omfattningen till att inte bli långvarig

Viktiga aktörer för stöd i arbetet med att säkerställa kvalitet och säkerhet i beviljade insatser

 • Regionen
 • Andra kommuner
 • Socialstyrelsen
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Folkhälsomyndigheten

Kontaktvägar till medborgare som berörs av förändrade insatser under utbrottet av covid-19

Följande kontaktvägar har använts:

 • Telefon
 • Vanlig post
 • E-post
 • Digitala möten
 • Fysiska möten
 • Kontakt via utförarpersonal
 • Kontakt via företrädare eller anhörig

Påverkan på verksamheter

I följande avsnitt redovisas en sammanfattninga av Coronapandemins påverkan på verksamheterna under 2021.

5.2.1 Särskilt boende SOL

Pandemin med dess restriktioner har påverkat medborgarna på många sätt Ansvariga för verksamheten vid särskilt boende för äldre har beskrivit att den mest negativa påverkan är att de inte har kunnat ta emot besökare fritt utan besökare har varit hänvisad till medborgarens lägenhet. Vidare att aktiviteter inte har kunnat genomföras mer än med enkla medel. Resultat från anhörigenkät visar på att anhöriga upplevt att det saknas aktiviteter som arrangerades innan pandemin till exempel underhållning utifrån.

Färre aktiviteter på enheterna och att anhöriga inte har kunnat hälsa på i samma utsträckning som innan pandemin, har påverkat både de som bor på boendena och deras anhöriga. Anhöriga har varit hänvisade till medborgarnas lägenheter och har inte kunnat varit med vid måltider i matsalen och inte kunnat delta i "vardagen" på boendet. Medborgarna har inte varit hemma hos anhöriga i samma utsträckning som tidigare och anhöriga har avstått från att ta med medborgarna ut på aktiviteter. Medborgarna har inte varit ute på promenader som tidigare då promenader med flera medborgare samtidigt inte varit möjligt på grund av smittorisk. Vid förkylningssymtom har medborgarna ej fått vistas i gemensamhetsutrymmen vilket bidragit till ensamhet och isolering. Många medborgare har upplevt de återkommande provtagningar som obehagliga. Långvarig isolering när det varit corona utbrott har påverkat medborgarna även fysiskt. Flera medborgare har fått sämre aptit vilket har medfört viktnedgång. Medborgare har också fått sämre rörlighet som har lett till oförmåga att själva förflytta sig.

5.2.2 Hemtjänst SOL

Hemtjänsten har haft ett intensivt arbete med smittspårning, provtagning och vaccinering av personal och medborgare. På enheterna har det varit ett tungt arbete på grund av Covid. Sjukfrånvaro vid minsta symtom hos medarbetarna har påverkar verksamheten negativt och det behövdes mycket tid för att planera och säkerställa kontinuitet i det dagliga arbetet. Vaccinationsarbetet har varit utbrett, där alla medborgare och tillsvidareanställda på enheterna är erbjudna vaccin och de flesta är vaccinerade mot Covid-19. Även de vikarier som tackat ja har fått sina vaccinationer.

Många äldre har haft stor oro för smittan, en del valde att pausa hemtjänsten med rädsla för att bli smittad. Många äldre har isolerat sig och avstått från besök av anhöriga och bekanta.

Hemtjänsten har haft ett intensivt arbete med smittspårning, provtagning och vaccinering av personal och medborgare. På enheterna har det varit ett tungt arbete på grund av Covid. Sjukfrånvaro vid minsta symtom hos medarbetarna har påverkar verksamheten negativt och det behövdes mycket tid för att planera och säkerställa kontinuitet i det dagliga arbetet. Vaccinationsarbetet har varit utbrett, där alla medborgare och tillsvidareanställda på enheterna är erbjudna vaccin och de flesta är vaccinerade mot Covid-19. Även de vikarier som tackat ja har fått sina vaccinationer.

Många äldre har haft stor oro för smittan, en del valde att pausa hemtjänsten med rädsla för att bli smittad. Många äldre har isolerat sig och avstått från besök av anhöriga och bekanta.

5.2.3 LSS-bostad - Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad och Daglig verksamhet LSS/SoL

Coronapandemin har påverkat vardagen för alla, både medborgare och medarbetare med den största effekten att alla har blivit mer begränsade. Inom sektor funktionshinder har minskade möjligheter till aktivitet, daglig verksamhet och deltagande och delaktighet i samhällets andra sammanhang både haft både negativa och positiva effekter för olika individer. Pandemin har påverkat de medborgare som har Daglig verksamhet främst genom att verksamheten inte kunnat vara öppen helt i den utsträckning som medborgarna önskat. Detta beroende på smittskyddsåtgärder för att minska samtidig trängsel. Några medborgare har av egen rädsla för smitta och av andra orsaker valt att inte återgå till sin DV.

Möjligheten till god vård och omsorg är för tidig att utvärdera, men klart är att många andra mindre akuta delar i verksamheten inte kunnat prioriteras samt att stora delar av det främjande och förebyggande arbetet legat nere stora delar av pandemin. Vi befarar att även medborgare med LSS-insatser kommer att ha ett vist ökat behov av hälso- och sjukvård till följd av pandemin.

Sidan uppdaterad 2022-09-27