Kvalitetsrapport 2021 - 2. Sammanfattning

Coronapandemin har under 2021 på olika sätt påverkat medborgare inom samtliga verksamheter. Pandemin har också i hög grad påverkat alla verksamheter inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Pandemin startade i mars 2020 och pågår fortfarande. Stängda verksamheter har även under 2021 medfört stora konsekvenser för medborgare och deras anhöriga t.ex. att inte få träffas, att inte få vara i sin dagliga verksamhet, att inte få avlastning, att bli socialt isolerad med mera.

Under hösten 2021 påverkades bemanningsläget negativt av en mycket snabb smittspridning inom flera av kommunens verksamheter.

På grund av Coronapandemin har Uppdragsenheten endast kunnat genomföra några av de planerade kvalitetsgranskningarna. Övriga genomförda granskningar har aktualiserats på grund av inkomna signaler i arbetet med så kallat "tidigt varningssystem". Tidiga signaler på kvalitetsbrister i verksamheterna har fortlöpande registrerats, utretts och i vissa fall resulterat i krav på åtgärder eller i riktade kvalitetsgranskningar.

Den årliga nationella medborgarundersökningen inom hemtjänst och särskilt boende som Socialstyrelsen ansvarar för, genomfördes inte under 2021. Under 2021 deltog inte Vård- och omsorgsförvaltningen i den medborgarundersökning inom funktionshinderområdet som genomförs med stöd av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Det betyder att det inte finns några aktuella resultat från nationella medborgarundersökningar för år 2021.

Sektor funktionshinder har inte haft möjlighet att lämna in sammanställda resultat av lagefterlevnad och medborgarnöjdhet då verksamheterna haft stora påfrestningar på grund av coronapandemin och införandet av det nya verksamhetssystemet Viva.

Intern utförare SÄBO och en extern utförare korttidsboende har genomfört egna medborgarundersökningar via enkäter. Svaren visar bland annat att:

  • sammantaget är de flesta nöjda med sitt boende
  • det finns en avsaknad av aktiviteter eller få aktiviteter på boendet
  • måltider kan utvecklas till trevligare stunder

Den medborgarenkät som Uppdragsenheten genomfört i samband med kvalitetsgranskningar av två hemtjänstutförare visade att dessa medborgare sammantaget är nöjda med hemtjänst- och serviceinsatserna.

Det begränsade antalet medborgarundersökningar som genomförts under 2021 gör att det inte går att uttala sig om medborgarnöjdheten inom Vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Inför kommande år bör medborgarnöjdheten följas upp och inrapporteras av samtliga verksamheter.

Analys av risk- och avvikelsehantering visar en fortsatt underrapportering av SoL- och LSS-avvikelser. Rapportering av avvikelser kring ordinerade HSL-åtgärder har genom åren varit hög. Digital signering för ordinerade/delegerade HSL-insatser har införts inom hemtjänsten under andra halvåret 2021. Detta förväntas medföra en ökad patientsäkerhet kring ordinerade HSL-insatser och minska antalet avvikelser. Det är ännu för tidigt att se några resultat av detta. Risk- och avvikelsehantering är ett fortsatt utvecklingsområde för alla verksamheter.

Olika egenkontroller av den egna verksamhet (såsom medborgarundersökningar, lagefterlevnadskontroller och risk- och avvikelsehantering) är väsentlig för att säkerställa och utveckla kvaliteten. Verksamheterna behöver fortsätta utveckla sina egenkontroller och analysera deras resultat samt identifiera och genomföra förbättringsåtgärder.

För andra året i rad minskar antalet rapporterade fallhändelser och höftfrakturer på SÄBO.

Alla personer som bor i LSS- och SoL-bostad ska erbjudas en årlig hälso- och vårdplanering (HOV). Egenkontroll enligt hälso- och sjukvårdslagen visar att endast 32% har en aktuell HOV.

Coronapandemin har medfört att verksamheterna endast påbörjat arbetet med de utvecklingsområden som identifierats i föregående Kvalitetsrapport. Arbetet med dessa områden behöver därför fortsätta under 2022.

Vård- och omsorgsförvaltningen införde ett nytt verksamhetssystem, Viva, under 2021. Även detta har inneburit stora utmaningar för verksamheterna.

2.1 Identifierade utvecklingsområden och förslag till beslut

Kommunens arbete styrs av åtta kommunövergripande mål. Till varje mål finns ett antal uppdrag som verksamheten ska arbeta med för att uppnå målet.

Ett av Kommunfullmäktiges mål är att medborgarna i Östersunds kommun får stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv.

Vård- och omsorgsnämnden har i sin verksamhetsplan för 2021 också gett Vård- och omsorgsförvaltningen specifika uppdrag i syfte att förbättra kvalitetsarbetet.

Under detta avsnitt redovisas de viktigaste utvecklingsområden som identifierats i Kvalitetsrapport 2021 när det gäller det fortsatta kvalitetsarbetet.

Bakgrund

Systematiskt kvalitetsarbete ur ett medborgarperspektiv

Brister i kvalitetsarbetet kan leda till att enskilda personer drabbas av oönskade händelser, missförhållanden eller vårdskador som hade kunnat undvikas.

Som medborgare ska man känna sig trygg med att verksamheten har en god kvalitet och genomför åtgärder som förhindrar oönskade händelser.

Medborgarnas kunskap och synpunkter på hur vården och omsorgen fungerar är ett viktigt bidrag i kvalitetsarbetet. Det är därför viktigt att genomföra regelbundna medborgarundersökningar för att fånga upp hur de som har insatser av Vård- och omsorgsnämndens verksamheter upplever kvaliteten. De synpunkter eller klagomål som lämnas kan också visa sig vara avvikelser, lex Sarah eller lex Maria som borde ha rapporterats. Medborgarnas delaktighet kan på olika sätt bidra till verksamhetsutveckling.

Verksamhetens/personalens kunskap och förståelse om betydelsen av att genomföra medborgarundersökningar, göra lagefterlevnadskontroller och att fortlöpande rapportera, åtgärda, följa upp och analysera inkomna synpunkter, klagomål, risker och avvikelser är avgörande för att alla medborgare ska få en god och säker vård och omsorg med en bra kvalitet.

Kvalitetsuppföljning/kvalitetsgranskning

I Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan poängteras att vård och omsorg ska drivas med god kvalitet formad utifrån individens behov och förutsättningar. God kvalitet kräver ett väl fungerande och systematiskt kvalitetsarbete. Att följa upp hur verksamheten fungerar är en viktig del i detta arbete.

Verksamheternas kvalitet följs upp på flera sätt, bland annat genom:

Myndighetsenhetens systematiska uppföljningar av individbeslut
Egenkontroller av den egna verksamheten
Uppdragsenhetens kvalitetsuppföljningar/kvalitetsgranskningar
Dessa uppföljningar ska identifiera kvalitetsbrister eller risker för kvalitetsbrister på ett tidigt stadium och resultera i förbättringsåtgärder.

Identifierade utvecklingsområden

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag kring kvalitetsarbete 2021

  • Förbättra medborgarnöjdheten inom VONs olika verksamheter.
  • Utveckla kommunens/förvaltningens och verksamheternas synpunktshantering
  • Utveckla verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kopplat till avvikelserapportering

Resultatet av Kvalitetsrapport 2021 visar att VON:s uppdrag för 2021 påbörjats men det finns ett fortsatt behov av att arbeta med dessa områden. Uppdragsenheten har i Kvalitetsrapport 2021 identifierat följande utvecklingsområden kopplat till kvalitetsarbetet:

Brister i/avsaknad av underlag för att kunna analysera verksamhetens kvalitet:

Kvalitetsrapporten ska ge en aktuell bild av verksamheternas kvalitet och vilka förbättringsområden som identifierats. Under arbetet med kvalitetsrapporter de senaste åren har Uppdragsenheten uppmärksammat att det ofta saknas eller finns få underlag som grund för en analys av olika verksamheters kvalitet. Det saknas bland annat underlag från genomförda medborgarundersökningar och analys av lagefterlevnadskontroller. Eftersom Vård- och omsorgsnämndens målbilder för kvalitetsledningssystemet är nöjda omsorgstagare/medborgare och att verksamheterna ska följa lagstiftningen är dessa underlag avgörande för att bedöma verksamheternas kvalitet. Inför Kvalitetsrapport 2022 behöver alla verksamheter redovisa de underlag som Uppdragsenheten efterfrågar.

Myndighetsenhetens individuppföljningar:

Ett av nämndens uppdrag i verksamhetsplan 2021 har varit att fortsätta utveckla ett systematiskt arbetssätt för uppföljning av individärenden hos Myndighetsenheten. Resultatet av individuppföljningar hos Myndighetsenheten kommer att vara ett viktigt underlag i kommande kvalitetsrapporter.

Risk- och avvikelsehantering och synpunktshantering:

Uppdragsenhetens analys av risk- och avvikelsehantering och synpunktshantering i årets Kvalitetsrapport visar på fortsatta brister. Det finns enheter som har en fungerande risk- och avvikelserapportering och det finns enheter som rapporterat få eller inga risker och avvikelser under året. Även arbetet med att kartlägga och åtgärda orsakerna, att dokumentera resultatet, bedöma åtgärdernas effekt samt att återföra kunskapen till personalen behöver förbättras. Att utreda avvikelser och synpunkter är viktiga delar i ett systematiskt kvalitetsarbete och har stor påverkan på medborgaren. Uppdragsenhetens bedömning är att dessa områden fortsatt behöver förbättras och utvecklas.

Verksamheternas egenkontrollarbete:

Egenkontroller av den egna verksamheten är en av de viktigaste formerna av uppföljningar och är avgörande för att fortlöpande säkerställa och utveckla kvaliteten. Egenkontroller innebär att varje verksamhet tar ansvar för att själva följa upp och identifiera brister i kvalitetsarbetet. Exempel på egenkontroller är att genomföra medborgarundersökningar, göra lagefterlevnadskontroller, säkerställa att personalen arbetar enligt de processer och rutiner som har beslutats, följa upp och analysera de avvikelser som rapporterats och att granska att personalens dokumentation är korrekt. Uppdragsenheten bedömer att Vård- och omsorgsnämndens utförare behöver fortsätta utveckla sin egenkontroll både när det gäller att genomföra egenkontroller, analysera resultat från egenkontroller samt identifiera och genomföra förbättringsåtgärder.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden ger verksamheterna i fortsatt uppdrag att;

  1. säkerställa att alla verksamheter (egen regi) fortlöpande genomför medborgarundersökningar i syfte att förbättra medborgarnöjdheten
  2. säkerställa hela processen inom risk- och avvikelsehantering och synpunktshantering.
  3. utveckla det systematiska arbetssättet för egenkontroller, både när det gäller att genomföra egenkontroller, analysera resultat och identifiera och genomföra förbättringsåtgärder
Sidan uppdaterad 2022-09-27