Kvalitetsrapport 2021 - 1. Bakgrund

Kommunen är huvudman för ett flertal välfärdstjänster och har enligt kommunallagen ett ansvar för att tillhandahålla tjänster med god kvalitet till kommunens invånare. Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett vem som är utförare.

Kommunfullmäktige i Östersunds kommun fastställde 1 oktober 2018 riktlinjer för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet (länk).

Riktlinjerna ska säkra en likvärdig kvalitet i de tjänster som kommunen tillhandahåller oavsett om de utförs i egen regi eller om de utförs av en privat utförare. De ska också tillgodose allmänhetens insyn i hur uppdraget utförs.

Enligt riktlinjerna ansvarar Vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun för att säkerställa att utförare, oavsett driftsform, bedriver verksamheten enligt:

 • de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för verksamheten
 • de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige och Vård- och omsorgsnämnden fastställer för respektive verksamhet

Uppdragsenheten sammanställer varje år en Kvalitetsrapport och en Patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Syftet är att ge Vård- och omsorgsnämnden och förvaltningsledningen en överblick över kvaliteten i de olika verksamheterna. Rapporterna kan, tillsammans med resultat från egenkontroll och offentlig statistik (t.ex. Socialstyrelsens öppna jämförelser) även användas av nämndens olika utförare som en del i utvecklingsarbetet.

Resultatet och slutsatserna i rapporterna är ett av flera delunderlag i samband med:

 • Vård- och omsorgsnämndens mål-/uppdragsdiskussioner inför kommande verksamhetsår
 • Förvaltningsledningens granskning av hur Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledningssystem fungerar och vad som behöver förbättras

Från och med 2018 är Kvalitetsrapporten och Patientsäkerhetsberättelsen helt webbaserad. Rapporterna publiceras på kommunens hemsida så att allmänheten och alla utförare kan ta del av dem.

 

1.1 Verksamhetsområden inom VON

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ett flertal olika verksamheter utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I insatser som sker i medborgares hem är också hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) en del av verksamheten.

Under detta avsnitt beskrivs Vård- och omsorgsnämndens olika verksamhetsområden.

Myndighetsenheten

Myndighetsenhetens verksamhet innefattar huvudsakligen myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) för Vård- och omsorgsnämndens målgrupper.

Enhetens handläggare fattar beslut om olika former av stöd för medborgare som vistas i, eller avser att flytta permanent till kommunen.

Kommunal hälso- och sjukvård

Ansvaret för hälso- och sjukvården är delat mellan region och kommun. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) fastställer vad som är regionernas respektive kommunernas ansvar inom hälso- och sjukvården. Enligt denna lag ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård i:

 • särskilda boendeformer för äldre personer, inklusive korttidsplats, SoL
 • bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt SoL
 • dagverksamhet, SoL
 • bostad med särskild service LSS som barn, ungdomar samt vuxna personer bor respektive vistas i
 • daglig verksamhet LSS

Utöver detta ansvarar kommunen för hemsjukvård för medborgare i ordinärt boende enligt överrenskommelse med Region Jämtland Härjedalen. I Östersunds kommun får i dagsläget ungefär 1 500 medborgare hemsjukvård från den kommunala hälso- och sjukvården.

Särskilt boende för äldre - SÄBO (SoL)

Särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) är till för medborgare med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i deras eget hem.

Verksamhetens uppdrag är att, utifrån behov, ge omvårdnad, service och hälso- och sjukvård till medborgare som har beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Verksamheten bedrivs dygnet runt under årets alla dagar och är inriktad mot att medborgare som bor i det särskilda boendet ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

I nedanstående två tabeller redovisas de särskilda boenden som finns i Östersunds kommun och hur många lägenheter de har. Den första tabellen visar kommunens egna särskilda boenden och den andra tabellen särskilda boenden som drivs av privata utförare.

Antal lägenheter och boende

Tabell: Antal lägenheter särskilt boende, egen regi, december månad

Egen regi

2021

2020

Bonden

18

18

Brevbäraren

18

18

Frösö strand

38

38

Fältvägen

35

35

Hemgården

24

22

Häradsgården

55

55

Löjtnantsgården

19

19

Mobacka

26

26

Skogsbruksvägen 131

32

32

Skogsbruksvägen 133

32

32

Slåttergården (avvecklat våren 2021)


22

Solsången

22

21

Tallbacka

24

24

Trossgränd

26

26

Västervik

32

32

Ängegården

60

60

Totalt antal

461

480

Källa: Östersunds kommuns hemsida

Tabell: Antal lägenheter särsklt boende, privata utförare, december

Privat utförare

2021

2020

Björkbacka, Förenade Care AB

38

38

Brunkullan, Vardaga

18

18

Myran, Vardaga

22

22

Rådmansgatan, Förenade Care AB

34

34

SJöängen, Förenade Care AB

20

20

Totalt antal

132

132

Källa: Östersunds kommuns hemsida

Hemtjänst SoL

Hemtjänst är en praktisk, social och pedagogisk insats som beslutas av biståndshandläggare enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatsen syftar till att underlätta för medborgaren att hantera sin vardag i sitt ordinarie boende.

Hemtjänsten består av två delar - personlig omvårdnad respektive servicetjänster. Personlig omvårdnad innebär att t.ex. få hjälp med personlig hygien, påklädning eller måltider. Det kan också handla om tillsyn, att få sitta och prata en stund eller få hjälp med att komma ut i friska luften. Med servicetjänster menas hjälp med hushållsgöromål, t.ex. att städa, tvätta kläder, byta sängkläder, göra inköp eller putsa fönster.

I Östersunds kommun finns det tre hemtjänstutförare som erbjuder personlig omvårdnad och hemsjukvård:

 • Östersunds kommun
 • Omsorgskooperativet Brännagården
 • Allegio Omsorg AB

Två utförare av hemtjänst har personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård:

 • Förenade Care AB
 • Lanterna vård och omsorg AB

Det finns 10 utförare som erbjuder servicetjänster, antingen i privat eller egen regi.

I nedanstående tabell redovisas antalet medborgare i olika åldersgrupper som hade hemtjänstinsatser under år 2019 och 2020.

Tabell: Antal medborgare med hemtjänst i ordinärt boende

År

Antal

65+

Antal

0-64 år

Totalt

2020

1 270

237

1 507

2019

1 319

229

1 548

Uppgiften är ett månadssnitt av antal personer per månad. Personer med med hemtjänstbeslut som endast omfattar trygghetslarm, matdistribution, avlösning eller ledsagning har exkluderats.

Källa: Kolada (SCB och Socialstyrelsen)

Korttidsboende SoL/Växelvård

Korttidsboende/växelvård är en tillfällig insats för medborgare med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i deras eget hem.

Verksamhetens uppdrag innebär att ge omvårdnad, service och hälso- och sjukvård till personer som har beslut om korttidsboende/växelvård enligt socialtjänstlagen. Verksamheten bedrivs dygnet runt under årets alla dagar.

Verksamheten är inriktad på:

 • anhöriga som behöver tillfällig planerad avlösning i omvårdnadsarbetet
 • personer som har hemtjänst men som vistas regelbundet på ett korttidsboende
 • tillfälligt korttidsboende exempelvis efter en tid på sjukhus eller om situationen i hemmet sviktar
 • ej planerad korttidsboende (enligt socialtjänstlagen) för personer under 65 år med komplexa behov

I december 2021 fanns det I Östersunds kommun fyra korttidsboenden med totalt 43 platser:

 • Södra Strand - 12 platser för planerad korttidsvistelse och växelvård,
 • Brännagården - 8 platser för akut och planerad korttidsvistelse
 • Häradsgården (särskilt boende) - 18 platser för akut korttidsvistelse
 • Liljevägen - 5 platser för personer under 65 år med särskilda behov

Under 2021 har förvaltningen även öppnat sju tillfälliga korttidsplatser vid några särskilda boenden.

I nedanstående tabell redovisas antalet medborgare som haft beslut om korttidsboende under år 2020 respektive 2021.

Under 2021 hade 62 medborgare växelvård på Södra Strand.

Tabell: Antal beslut om korttidsboende

År

Antal beslut om korttidsboende

2021

559

2020

545

Källa: Procapita/Viva

LSS-bostad - Bostad med särskild service för vuxna LSS

Bostad med särskild service för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kallas i Östersunds kommun för LSS-bostad.

LSS-bostad är en omfattande insats för människor med funktionsnedsättning enligt lagens personkretsar. Insatsen ges enligt beslut om gruppbostad eller servicebostad. I LSS-bostaden ingår allt det stöd som behövs för att personen ska kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Insatsen kan även ges i form av annan särskild anpassad bostad. I denna boendeform ingår inte stödinsatser.

Verksamheten omfattade 80 LSS-bostäder under 2021, vilket kan jämföras med 78 LSS-bostäder år 2020.

I nedanstående tabell redovisas antal medborgare som haft beslut om LSS-bostad i december månad år 2020 respektive 2021.

Tabell: Antal medborgare med verkställda beslut om LSS-bostad, december månad

År

Antal medborgare

2021

486

2020

479

Källa: Sektor funktionshinder

Boendestöd SoL

Boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL) är ett bistånd som avser stödinsatser i hemmet riktat till medborgare som bor i ordinärt boende och har olika grad av psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Stödet, som ges i personens egna hem, är personligt anpassat utifrån behov och kan variera i tid och omfattning.

Boendestöd beviljas vuxna personer i alla åldrar och kan även vara ett alternativ till personer som tillhör personkrets enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och som bor i eget boende.

Syftet med insatsen är att på ett pedagogiskt sätt ge stöd för att stärka och utveckla medborgarens förmåga att klara sin dagliga livsföring. Stödet ska också tillgodose behovet av personlig omvårdnad och praktisk hjälp i och utanför hemmet, utifrån livssituation och behov. Målsättningen är att ge förutsättningar för medborgaren att bo kvar hemma.

I nedanstående tabell redovisas antal medborgare som hade beslut om boendestöd i december månad under åren 2019-2021.

Tabell: Antal medborgare med verkställda beslut om boendestöd, december månad

År

Antal medborgare

2021

343

2020

248

2019

203

Källa: Enheten för boendestöd

Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning enligt SoL - SoL-bostad

I Socialtjänstlagen finns bestämmelser om kommunens ansvar för boendesituationen när det gäller personer med funktionsnedsättning och omfattande omvårdnadbehov. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd för att kunna leva ett normalt liv. Bostad med särskild service enligt SoL är en boendeform med personalbemanning dygnet runt och ges som bistånd efter individuell prövning.

Bostad med särskild service för vuxna personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen kallas i Östersunds kommun för SoL-bostad.

SoL-bostad är en omfattande insats för vuxna personer med:

 • psykisk funktionsnedsättning i kombination med omfattande omvårdnadsbehov
 • förvärvade hjärnskador, efter olycka, stroke eller tidig demensutveckling
 • missbruk med följdsjukdomar i kombination med omfattande omvårdnadsbehov
 • en kombination av omfattande psykisk ohälsa, andra diagnoser, sviktande hälsa samt någon form av livsstilsproblematik enligt ovan

Verksamheten omfattar 6 SoL-bostäder och verkställs av Sektor funktionshinder.

I nedanstående tabell redovisas antalet lägenheter i SoL-bostad i december månad år 2020 respektive 2021.

Tabell: Antal lägenheter i SoL-bostad, december månad

År

Antal lägenheter

2021

38

2020

38

Källa: Bosamordnare, Vård- och omsorgsförvaltningen

Korttidsvistelse för barn och unga - Bostad med särskild service LSS

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en insats för barn och unga med funktionsnedsättningar som tillhör lagens personkretsar. Syftet med insatsen är att anhöriga ska få avlastning och att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte. Det kan också vara ett sätt att bidra till en frigörelseprocess mellan barn och vårdnadshavare eller som en förberedelse för den som ska flytta hemifrån. Insatsen ska kunna erbjudas regelbundet eller vid akuta behov i familjen.

Verksamheten tar emot barn och ungdomar i åldern 0-20 år och består av två korttidshem med 14 platser.

I nedanstående tabell redovisas antalet barn och ungdomar som hade insatsen korttidsvistelse i december år 2020 respektive 2021.

Tabell: Antal barn och ungdomar med insatsen korttidsvistelse LSS, december månad

År

Antal

2021

51

2020

43

Källa: Sektor funktionshinder (Enheten för elevbostad/korttidsvistelse LSS)

Bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS - Elevbostad LSS

Bostad med särskild service för barn och unga enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en insats för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som tillhör lagens personkretsar.

Insatsen riktar sig till barn och unga med stora omvårdnadsbehov som behöver speciellt stöd och då fortsatt boende hos föräldrarna inte är möjligt trots stödinsater. För yngre barn är det särskilt angeläget att försöka tillgodose deras behov av kvalificerade insatser i föräldrahemmet, och om det inte är tillräckligt, i första hand välja insatsen familjehem.

Ett annat skäl till insatsen bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS är att barnet eller den unge på grund av studier behöver bo på annan ort och är i behov av boende med särskilda insatser. I Östersunds kommun kallas denna insats för elevbostad LSS och erbjuds på vardagar, förutom skollov. Insatsen Elevbostad LSS erbjuds även till barn och ungdomar från länets övriga kommuner enligt avtal.

Verksamheten elevbostad LSS bedrivs i egen regi. År 2021 fanns det 3 elevboenden LSS med 16 platser. Detta kan jämföras med år 2020 då det fanns 4 elevboenden med 21 platser.

I nedanstående tabell redovisas antalet barn/ungdomar som bodde i elevbostad LSS i december månad år 2020 respektive 2021.

Tabell: Antal personer i bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS (elevbostad) från Östersunds kommun och från andra kommuner, december månad

År

Antal barn/ungdomar

varav Östersund

varav andra kommuner

2021

13

1

12

2020

19

3

16

Källa: Sektor funktionshinder (Enheten för elevbostad/korttidsvistelse LSS

Under 2021 har fyra medborgare haft insatsen bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS i ett boende sju dagar i veckan.

Daglig verksamhet LSS/Dagverksamhet SoL (DV)

Daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) är insatser för medborgare i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och utbildning. Daglig verksamhet har ingen separat verksamhet för medborgare med SoL-beslut. Medborgare har, oavsett lagrum, placering utifrån sina förutsättningar.

Insatsen ges utifrån personkrets 1 och 2 (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL) för personkrets 3. Daglig verksamhet är fördelad på fem enheter och bedrivs i egen regi av Sektor funktionshinder inom Vård- och omsorgsförvaltningen.

Daglig verksamhet omfattar tre former av verksamheter:

Egen verksamhet i grupp: Gruppverksamhet i egna lokaler med 2 personal

Arbetsplatsförlagd verksamhet i grupp: Gruppverksamhet ute på företag eller i externa lokaler med 1 personal

Arbetsplatsförlagd verkamhet, individuellt: Medborgaren har självständig placering i företag/extern verksamhet och får handledning av arbetskonsult. Utsedd kontaktperson finns på företaget/verksamheten

I nedanstående tabell redovisas antalet medborgare som hade insatsen Daglig verksamhet i december månad år 2020 respektive 2021.


Tabell: Antal medborgare med Daglig verksamhet, december månad

År

Egen verksamhet i grupp LSS

Egen verksamhet i grupp SoL

Arbetsplatsförlagd verksamhet i grupp LSS

Arbetsplatsförlagd verksamhet i grupp SoL

Arbetsplatsförlagd verksamhet, individuell LSS

Arbetsplatsförlagd verksamhet, individuell SoL

2021

131

22

208

27

59

24

2020

132

20

206

30

62

12


Personlig assistans enligt LSS

Personlig assistans enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en insats för personer med funktionsnedsättningar som tillhör lagens personkretsar. Funktionsnedsättningen måste vara stor och orsaka betydande svårigheter i det dagliga livet. Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistansersättning men den måste vara beviljad innan personen fyller 65 år.

Personlig assistans bedrivs både i egen regi och av privata utförare.

I nedanstående tabell redovisas antal medborgare som hade personlig assistans (egen regi) i december månad år 2020 respektive 2021.

Tabell: Antal medborgare med personlig assistans, egen regi, december månad

År

Antal personer

2021

11

2020

12

Källa: Enheten för personlig assistans

Dagverksamhet enligt SoL, Södra Strand

Södra Strand är en dagverksamhet för medborgare med demens­sjukdomar. För att få komma till dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut av biståndshandläggaren. Samtliga medborgare med biståndsbeslut har blivit erbjudna plats under 2021.

I nedanstående tabell redovisas antal medborgare som hade beslut om dagverksamhet i december månad år 2021.

Tabell: Verkställda beställningar Dagverksamhet SoL Södra Strand december månad

År

Antal personer

2021

26

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

Rådgivning och annat personligt stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innebär att den som tillhör lagens personkrets har rätt till ett kvalificerat expertstöd.

Insatsen ska vara av rådgivande och allmänt stödjande karaktär. Rådgivningen och stödet är en begränsad insats som ges av socionom/kurator. Råd och stöd ska vara ett komplement till, och inte en ersättning för, till exempel habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

I nedanstående tabell redovisas antalet medborgare som hade beslut om insatsen Råd och stöd i december månad år 2021.

Tabell: Antal medborgare med verkställda beslut om Råd och stöd , december månad (ingen mätning 2020)

År

Antal medborgare

2021

40

Källa: Sektor funktionshinder

Ledsagning enligt SoL, egen regi

Kommunen ska, genom olika insatser, verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL) är en insats som gör det möjligt för den enskilda medborgaren att till exempel besöka vänner, delta i kulturlivet eller att promenera. Syftet med insatsen är att bryta isolering.

I nedanstående tabell redovisas antalet medborgare som hade beslut om ledsagning enligt SoL i december månad år 2021.

Tabell: Antal medborgare med verkställda beslut om ledsagning SoL, egen regi, december månad (ingen mätning 2020)

År

Antal medborgare

2021

147

Källa: Sektor funktionshinder

Ledsagarservice enligt LSS, egen regi

Ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en insats som kan underlätta för medborgare med omfattande funktionsnedsättningar att ha kontakter med andra och att delta i samhällslivet. Insatsen sker i form av en följeslagare och är knuten till aktiviteter utanför hemmet. Insatsen ska göra det möjligt att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller bara komma ut på promenad.

Ledsagarservice har karaktären av personligt stöd men omvårdnad ingår inte.

I nedanstående tabell redovisas antalet medborgare som hade beslut om ledsagarservice enligt LSS i december månad år 2021.

Tabell: Antal medborgare med verkställda beslut om ledsagarservice LSS, egen regi, december månad (ingen mätning 2020)

År

Antal medborgare

2021

56

Källa: Sektor funktionshinder

Avlösarservice enligt SoL

Avlösarservice enligt socialtjänstlagen (SoL) är en form av anhörigstöd som ska underlätta för medborgare som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller stödjer en närstående som har en funktionsnedsättning. Avlösarservice i hemmet som beviljas med stöd av socialtjänstlagen är en form av hemtjänstinsats.

I nedanstående tabell redovisas antalet medborgare som hade beslut om avlösarservice enligt SoL i december månad år 2021.

Tabell: Antal medborgare med verkställda beslut om avlösarservice SoL, egen regi, december månad (ingen mätning 2020)

År

Antal medborgare

2021

70

Källa: Sektor funktionshinder

Avlösarservice enligt LSS

Avlösarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att ge föräldrar eller makar som lever tillsammans med någon som har stora funktionsnedsättningar möjlighet att koppla av och kunna genomföra aktiviteter utanför hemmet. Insatsen innebär att en avlösare ger den funktionsnedsatta omvårdnad och stöd. Insatsen utförs vanligtvis i det egna hemmet men kan också ges i samband med att medborgaren och avlösaren är på en utflykt

I nedanstående tabell redovisas antalet medborgare som hade beslut om avlösarservice enligt LSS i december månad år 2021.

Tabell: Antal medborgare med avlösarservice LSS, egen regi, december månad (ingen mätning 2020)

År

Antal medborgare

2021

31

Källa: Sektor funktionshinder

Sidan uppdaterad 2022-09-27