Kvalitetsrapport 2020 - 7. Kvalitet 2020 specifika verksamheter

Under 2020 har Coronapandemin påverkat verksamheterna i så hög grad att flera planerade kvalitetsgranskningar har skjutits upp till 2021.

Under kapitel 7 redovisas de kvalitetsgranskningar och uppföljningar som genomförts under 2020.

I övrigt redovisas och analyseras de underlag som funnits i de olika verksamheterna t.ex. avvikelser, lex Sarah, lex Maria, varningslistan och resultat av medborgarundersökningarna.

7.1 Särskilt boende för äldre – SÄBO

Särskilt boende är till för människor med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i deras eget hem. I särskilt boende kan personen få hjälp dygnet runt.

I december 2020 fanns det 16 särskilda boenden med totalt 458 lägenheter i kommunal regi och 5 boenden med 132 lägenheter i privat regi.

Analys av verksamhetens kvalitet

Underlag för analys av kvaliteten av särskilt boende för äldre (SÄBO) under 2020 baseras på avvikelser, lex Sarah-utredningar, lex Maria, varningslistan och resultat av medborgarundersökningar.

Socialstyrelsens medborgarundersökning visar att andelen som är ganska eller mycket nöjd har ökat från 73% 2019 till 78% för 2020. Målet 83% har dock inte uppnåtts.

Noteras bör att det är nöjdheten för de som bor i privat drivna äldreboenden som förbättrats, från 58% ganska eller mycket nöjda 2019 till 78% år 2020.

Det bör dock påpekas att svarsfrekvensen för denna enkät som brukar vara relativt låg pga pandemin var ännu lägre 2020 varför några mer långtgående slutsatser inte kan dras.

Det är en kraftig minskning av antalet rapporterade SoL-avvikelser under 2020. Däremot syns ingen minskning vad gäller rapporterade HSL-avvikelser jämfört med 2019. Förklaringen till den minskade rapporteringen kan vara att den pågående Coronapandemin medfört större fokus på de medicinska delarna ute i verksamheterna. Det är därför rimligt att anta att det funnits kvalitetsbrister inom SoL som inte rapporterats vilket är allvarligt. Risk- och avvikelserapportering är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde.

För en fullständig redovisning av resultat kring den kommunala hälso- och sjukvården inom särskilt boende för äldre (SÄBO) 2020, se Patientsäkerhetsberättelse 2020

Kvalitetsgranskning

Enligt ”Vård- och omsorgsnämndens plan för uppföljning 2020" skulle två verksamheter kvalitetsgranskas under våren 2020. Granskningarna ställdes in på grund av Coronapandemin.

Risk- och avvikelser

Tabell: Avvikelser för särskilt boende för äldre (SÄBO) 2020

Typ av avvikelse

Antal oavsett lagrum

Utebliven insats SoL/LSS *

149

Utebliven insats HSL*

301

Brist i trygghet

92

Brist i utebliven transport

3

Brist i passiva larm

122

Brist i bemötande

8

Brist i dokumentation

49

Hot och våld

37

Hjälpmedel *

73

Fallhändelse

1909

Läkemedelshändelse

1677

Tvångs- och begränsningsåtgärd

21

Övrigt *

66

TOTALT ANTAL

4507

 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter, daglig verksamhet
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Övrigt inkluderar självskadebeteende, tryckskada/trycksår, brist i information/kommunikation/samverkan
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel

Lex Sarah och lex Maria

Tabell: Lex Sarah och lex Maria för särskilt boende 2020

Lagrum

Antal

Typ av händelse

Utförare

Lex Sarah (SoL)

6


Brister i bemötande (en av dessa skickades vidare till IVO)

Egen regi

Lex Sarah (SoL)

1

Brist i vård i livets slut

Egen regi

Lex Sarah (SoL)

2


Fysiska övergrepp (en av dessa skickades vidare till IVO)

Egen regi

Lex Maria (HSL)

1Brister i uppföljning av nutritionsstatus (anmälan till IVO)

Extern


Genomförda åtgärder lex Sarah:
Berörda enhetschefer har upprättat handlingsplaner, upprättat/uppdaterat befintliga rutiner, förtydligat i genomförandeplanen samt informerat medarbetarna om värdegrunden och vikten av social dokumentation

Genomförda åtgärder lex Maria:
Säkerställa att:

 • det finns ordinarie sjuksköterskor på plats enligt avtal.
 • omvårdnadsåtgärder till exempel måltidsstöd som ordineras följs upp regelbundet av sjuksköterska.
 • ordinerade viktkontroller och andra uppföljningar av hälsotillstånd genomförs och dokumenteras i journal.
 • kontakt med anhöriga sker i tillräcklig omfattning och av den kompetens som krävs för informationen.

Analys rIsk- och avvikelser - Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Avvikelser SoL har minskat kraftigt från 497 under 2019 till 280 under 2020. Det beror delvis på att avvikelser för verksamheterna korttidsboende SoL och särskilt boende redovisats tillsammans under 2019. Trots det har avvikelserna minskat och tyder på en stor underrapportering. Endast 8 avvikelser är rapporterade kring brister i bemötande och endast 49 avvikelser kring brister i dokumentation. Detta visar på en mycket stor underrapportering av SoL-avvikelser.

Avvikelser HSL har ökat marginellt under 2020 jämfört med 2019. Händelser kring uteblivet läkemedel är som tidigare störst till antalet. En liten positiv förändring ses vad gäller antalet fallhändelser och rapporterade fysiska skador i samband med fall. Dessa har minskat något.

Medborgarnas nöjdhet SÄBO

Socialstyrelsen genomför varje år en rikstäckande enkätundersökning med frågor där de frågar hur äldre uppfattar kvaliteten i särskilt boende.

Enkäterna skickades ut under vecka 11 (9–13 mars) och sista svarsdatum var den 24 maj.

Frågorna behandlar kvaliteten i utförandet, bemötande mm och hur man tycker att biståndsbeslutet motsvarar behoven.

I 2020 års undersökning deltog 201 personer i Östersund, vilket är 39% (52,8% 2019) av de tillfrågade.

Totalt i Sverige svarade 27 872 personer på enkäten vilket är 40% av de tillfrågade.

På grund av den låga svarsfrekvensen presenterar vi här enbart resultat för den sammantagna nöjdheten – för alla svar och uppdelat på enheter utförare – se

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/.

Resultat

Tjugosju (27) procent av de som besvarade enkäten gjorde det själv eller tillsammans med någon annan, övriga enkäter besvarades av någon närstående.

Sammantagen nöjdhet:

Andelen som är ganska eller mycket nöjd har ökat från 73% 2019 till 78% för 2020 Målet 83% har dock inte uppnåtts.

Noteras bör att det är nöjdheten för de som bor i privat drivna äldreboenden som förbättrats, från 58% ganska eller mycket nöjda 2019 till 78% år 2020.

Anhörig/medborgarnöjdhet särskilt boende (egen regi)

Under hösten 2020 skickade sektor hemtjänst och särskilt boende ut en egen enkät för att undersöka anhörig/medborgarnöjdhet i särskilt boende. Enkäten skickades till 450 anhöriga, 276 besvarade enkäten.

I enkäten fick man specifikt svara på frågan vem som besvarade enkäten: Om det var enbart anhörig/närstående eller anhörig/närstående tillsammans med medborgaren.

Anhörig/närstående: 252 st
Anhörig/närstående tillsammans med medborgaren: 24 st

Sektorns enkät - Anhörig/medborgarnöjdhet vid särsilt boende 2020

Frågeställningar

Medelvärde nöjdhet i %

Upplever du att din anhörig/närstående känner sig trygg på sitt boende?

84

Upplever du att din anhörig/närstående är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på boendet?

69

Upplever du att personalen har ett gott bemötande?

88

Upplever du att personalen tar hänsyn till din anhörige/närståendes åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

85

Upplever du att din anhörig/närstående tycker att måltiderna på boendet är en trevlig stund på dagen?

78

Upplever du att du får bra information från boendet?

76

Upplever du att din anhörig/närstående är sammantaget nöjd med sitt särskilda boende?

83

I socialstyrelsens brukarundersökning 2020 hade särskilt boende egen regi ett sammantaget resultat på 78% i frågeställningen: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

I sektorns egna undersökning ställdes frågan: Hur upplever du att din anhörig/närstående är sammantaget nöjd med sitt särskilda boende? Det sammantagna resultatet blev 83%.

7.2 Hemtjänst enligt SoL

Hemtjänst är en praktisk, social och pedagogisk insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) som beviljas efter beslut av biståndshandläggare. Insatsen syftar till att underlätta för personen att hantera sin vardag i sitt ordinarie boende.

Analys av verksamhetens kvalitet

Verksamheten för hemtjänst har inte kvalitetsgranskats under 2020. Underlag för analysen baseras på avvikelser, lex Sarah-utredningar, varningslistan och resultat av medborgarundersökningar.

Socialstyrelsens brukarundersökning visar att områden där medborgarna har flest positiva svar handlar om bra bemötande och att man känner förtroende från personalen, personalen utför sina arbetsuppgifter bra och man känner sig trygg hemma. De områden där andelen positiva svar är lägst handlar om ensamhet, att man vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål, påverka vilka tider man får hjälp. Sammantaget är medborgarna nöjda med hemtjänsten.

Underlagen visar att det finns kvalitetsbrister vad gäller kunskap om social dokumentation, värdegrunden och risk- och avvikelserapportering. Det är en stor underrapportering av SoL-avvikelser. Risk- och avvikelsehantering är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheten hemtjänst.

Under 2020 har avvikelser kring läkemedel ökat med 14% jämfört med 2019. Antalet rapporterade fallhändelser ökade med 8 % jämfört med 2019. Övriga fysiska skador i samband med fall ökar något jämfört med 2019 medan antalet höftfrakturer minskar från 14 under 2019 till 11 under 2020.

För en fullständig redovisning av resultat kring den kommunala hälso- och sjukvården inom särskilt boende för äldre (SÄBO) 2020, se Patientsäkerhetsberättelse 2020

Kvalitetsgranskning

Inför 2020 planerades ingen kvalitetsgranskning av hemtjänstverksamheter. En riktad delgranskning av Lanterna vård och omsorg AB har utförts utifrån varningslistan.

Kvalitetsområden som granskats

 • Social dokumentation
 • Genomförandeplaner
 • Risk- och avvikelsehantering
 • Ärendemöten

Delgranskningen visade stora kvalitetsbrister inom alla granskade områden. Åtgärdsplaner har tagits fram och aktiviteterna i dessa är genomförda och uppföljda.

Risk- och avvikelser


Tabell Avvikelser Hemtjänst 2020

Typ av avvikelse

Antal oavsett lagrum

Utebliven insats SoL/LSS *

221

Utebliven insats HSL*

145

Brist i trygghet

528

Brist i utebliven transport

5

Brist i passiva larm

80

Brist i bemötande

3

Brist i dokumentation

63

Hot och våld

1

Hjälpmedel *

17

Fallhändelse

1552

Läkemedelshändelse

913

Tvångs- och begränsningsåtgärd

4

Övrigt *

90

TOTALT ANTAL

3622

 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter, daglig verksamhet
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Övrigt inkluderar självskadebeteende, tryckskada/trycksår, brist i information/kommunikation/samverkan
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel

Lex Sarah och Maria 2020

Tabell: Lex Sarah och lex Maria för hemtjänst 2020

Lagrum

Antal

Typ av händelse

Utförare

Lex Sarah (SoL)

3

Brist i trygghet (en av dessa skickades vidare till IVO)

Egen regi

Lex Sarah (SoL)

2

Brister i bemötande

Egen regi

Lex Sarah (SoL)

2

Brist i vård i livets slut

Egen regi

Lex Sarah (SoL)

1

Ekonomiskt övergrepp/oegentlighet

Egen regi

Lex Sarah (SoL)

1

Fysiskt övergrepp

Egen regi

Lex Sarah (SoL)

1

Brist i utebliven personlig omvårdnad

Extern

Lex Sarah (SoL)

1

Fysiskt övergrepp

Extern

Lex Maria (HSL)

1

Risk för blodsmitta i samband med vaccination (anmälan till IVO)

Extern

Lex Maria (HSL)

1

Brister kring blodförtunnande läkemedel (anmälan till IVO)

Extern

Genomförda åtgärder lex Sarah:
Berörda enhetschefer har vidtagit åtgärder genom att upprätta handlingsplaner, upprättat/uppdaterat befintliga rutiner, förtydligat i genomförandeplanen samt informerat medarbetarna om värdegrunden och om vikten av social dokumentation.

Genomförda åtgärder lex Maria:

Säkerställa att;

 • all personal, även vikarier, får en god introduktion och har god kännedom om de personer som de har delegerade insatser hos
 • personal kontaktar distriktssköterska om det saknas läkemedel som ska ges och dokumenterar detta i händelser av betydelse i SoL journal
 • riktlinjen för avvikelsehantering följs och att kontakt med MAS tas direkt vid allvarliga händelser
 • följa upp givna delegeringar och se över om de är säkra där det förekommer många avvikelser
 • förtydliga för personal att följa riktlinjen för läkemedel och alltid utgå från ordinationen på läkemedelslistan innan läkemedel ges och därefter signerar på signeringslistan
 • rutinen att använda skärande stickande avfall följs av all personal
 • handledning av student genomförs på ett pedagogiskt och säkert sätt i hela handledningssituationen

Analys av Risk- och avvikelser Hemtjänst SoL och HSL

Hemtjänstens avvikelser enligt SoL har ökat marginellt jämfört med 2019. Av alla SoL-avvikelser är 66% (525) avvikelser från Enheten för infrastruktur kring utebliven provlarmning som registrerats som "brist i trygghet" under perioden oktober 2019 till april 2020. Endast 3 avvikelser är rapporterade kring brist i trygghet från hemtjänstverksamheter. Detta visar på en mycket stor underrapportering av SoL avvikelser.

Under 2020 har avvikelser kring läkemedel ökat med 14% jämfört med 2019. Under 2020 kommer digitalt signeringssystem för läkemedel att införas vilket förväntas leda till en stor minskning av denna typ av avvikelser. Antalet rapporterade fallhändelser ökade med 8 % jämfört med 2019. Övriga fysiska skador i samband med fall ökar något jämfört med 2019 medan antalet höftfrakturer minskar från 14 under 2019 till 11 under 2020.

Medborgarnas nöjdhet - Hemtjänst

Socialstyrelsens brukarundersökning

Socialstyrelsen genomför varje år en rikstäckande enkätundersökning med frågor där de frågar hur äldre uppfattar kvaliteten i hemtjänst.

Enkäterna skickades ut under vecka 11 (9–13 mars) och sista svarsdatum var den 24 maj.

Med tanke på att det fanns en samhällsspridning av covid-19, råd om att undvika att träffa andra människor vilket hindrade många anhöriga från att kunna hjälpa till att besvara enkäter, så är svarsfrekvensen som förväntat sämre jämfört med föregående år.

I 2020 års undersökning deltog 836 personer i Östersund, vilket är 52,8% (55% 2019) av de tillfrågade.

Totalt i Sverige svarade 82 834 personer på enkäten vilket är 57% av de tillfrågade.

Frågorna behandlar kvaliteten i utförandet, bemötande mm och hur man tycker att biståndsbeslutet motsvarar behovet.

Nedan redovisas ett urval av resultaten – för alla svar och uppdelat på enheter utförare – se

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/

Graf: Andelen mycket nöjd/ganska nöjd.

Resultat

Personer som har hemtjänst i Östersund skattar sin hälsa bättre än personer som har hemtjänst i övriga riket (rikets siffror inom parentes). Det är en liknande bild som föregående år. Till exempel säger

 • 38 % (34 %) att det allmänna hälsotillståndet är mycket eller ganska gott
 • 59 % (53 %) besväras inte av ängslan, oro eller ångest
 • 39 % (28 %) går utan svårigheter inomhus.
 • 47% (53 %) besväras av ensamhet då och då eller ofta

I Östersund bor 74 % personer ensamma samma andel som i riket.

Andelen som besvarade enkäten själv eller tillsammans med någon annan var 71 % i Östersund jämfört med 69 % i riket. Av anhöriga som varit delaktiga i att svara på frågorna anger 90 % (88 %) att samarbetet med hemtjänsten är mycket eller ganska bra.

Personer som har hemtjänst är nöjda.

Liksom tidigare år säger många äldre att de är nöjda med hemtjänsten. Värt att notera är att alla enheter har en hög andel som tycker att personalen har ett bra bemötande. Nöjdheten varierar mellan 81 - 100 %. Nedan redovisas genomsnittligt resultat.

89 % av dom som svarat på enkäten anger att dom är mycket nöjda eller ganska nöjda med den hemtjänst dom har. För 2019 var motsvarande andel 90%.

De fem frågor i enkäten där andelen positiva svar är högst:

Graf: Får bra bemötande av personalen.

De fem frågor där andelen positiva svar är lägst:

Graf: Besväras inte av ensamhet.

Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov?

Graf: Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov?

Detta visar hur dom som svarat tycker att biståndsbeslutet motsvarar deras hjälpbehov. Andelen som svarat ja på frågan i riket är 74%.

 • 98 % (97 %) anser att personalen har ett bra bemötande
 • 91 % (90 %) känner förtroende för alla eller de flesta av personalen som kommer hem till dem
 • 89 % (90 %) är sammantaget mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten
 • 89 % (86 %) uppger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten.
 • 89 % (89 %) anser att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket eller ganska bra

Socialstyrelsen ställde nio frågor som handlar om olämpligt bemötande eller kränkande behandling. För de flesta frågor svarar 98 – 100% att de inte upplevt något negativt bemötande eller kränkande behandling. En fråga som däremot avviker är att 6% (7%) anger att personalen inte har visat respekt för deras integritet genom att till exempel inte ringa på dörren innan de går in.

På frågor som berör beslut om hemtjänst och hur hemtjänsten genomförs är resultaten stabila över tid och för de flesta frågor visar Östersund ett något bättre eller likvärdigt resultat som riket.

Tabell 2. Andel i procent som svarat Ja på frågor gällande biståndsbeslut och hemtjänst. Rikets siffror inom parentes.

Graf: Förändring över tid 2013-2020 (alla frågor).

I Socialstyrelsens uppgifter finns möjligheter att göra jämförelser kopplat till kön, ålder och utförare (privat eller offentlig regi). Värt att notera är att det förekommer synbara skillnader även om ingen statistisk analys har genomförts för att kontrollera att skillnaden inte är slumpmässig.

Vad som är en statistiskt säkerställd skillnad varierar mellan olika frågor och svarsalternativ, vanligen i intervallet 1-4 procentenheter.

Skillnader kopplat till regiform

Jämförelse av resultaten mellan privat och kommunal regi visar att den sammantagna nöjdheten är något lägre för privat regi 2020 jämfört med 2019. 88% (91%) av de med privat regi är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst jämfört med 89% (89%) för kommunal regi,

Det är även stora skillnader mellan olika enheter inom kommunal regi respektive privat regi. När det gäller sammantagen nöjdhet (mycket nöjd/ganska nöjd) varierar den i kommunal regi mellan 81% (Oden) till 100% (Orrviken) och i privat regi mellan Förenade Care 83% till 91% (Attendo).

Skillnader kopplat till kön

Vård- och omsorgsförvaltningen har i uppdrag att undersöka och analysera skillnader kopplat till kön när det gäller nöjdhet med insatser samt föreslå åtgärder/aktiviteter för att förbättra jämställdheten – ett arbete som påbörjas under våren 2021. Skillnaderna i nöjdhet mellan män och kvinnor har dock minskat sedan 2019.

Reflektion

Resultaten är genomgående något bättre än riket som helhet. Brukarundersökningen kan i första hand användas av de olika utförarna och enheterna för analys av förbättringsområden och som komplement till egna undersökningar.

Liksom tidigare år är det mer än var femte person som tycker att handläggarens beslut inte är anpassat eller endast delvis är anpassat efter de behov personen har. Med tanke på det fleråriga arbetet med införandet av arbetssättet ”Individens Behov i Centrum (IBIC)” bör resultatet analyseras ytterligare i verksamheten.

7.3 Korttidsboende enligt SoL /Växelvård

I december 2020 fanns det tre korttidsboenden med totalt 38 lägenheter. Dessutom fanns det ett korttidsboende med 5 platser för personer under 65 år med särskilda behov. Efter beslut i Vård- och omsorgsnämnden avvecklades korttidsboendet Barkvägen med 15 korttidsplatser under våren 2020.

Analys av verksamhetens kvalitet

De enda underlag för analys av kvalitet är ett fåtal avvikelser en lex Sarah-utredning. Det som framkommer är en underrapportering av SoL-avvikelser. Risk- och avvikelsehantering är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheterna.

Kvalitetsgranskning

Korttidsboende/växelvård ingick inte i planen för kvalitetsgranskning 2020.

En riktad delgranskning av Omsorgskooperativet Brännagården har utförts utifrån varningslistan.

Kvalitetsområden som granskats

 • Social dokumentation
 • Genomförandeplaner
 • Risk- och avvikelsehantering
 • Värdegrund och individuellt förhållningssätt
 • Avtalsefterlevnad

Den riktade delgranskningen visade stora kvalitetsbrister inom alla områden. Åtgärdsplaner har tagits fram och aktiviteterna i dessa är påbörjade. Arbetet med åtgärder och uppföljning fortsätter under 2021.

Risk- och avvikelser


Tabell: Avvikelser Korttidsboende SoL 2020

Typ av avvikelse

Antal oavsett lagrum

Utebliven insats SoL/LSS *

7

Utebliven insats HSL*

16

Brist i trygghet

1

Brist i utebliven transport


Brist i passiva larm


Brist i bemötande


Brist i dokumentation

9

Hot och våld

5

Hjälpmedel *

4

Fallhändelse

119

Läkemedelshändelse

159

Tvångs- och begränsningsåtgärd


Övrigt *

21

TOTALT ANTAL

341

 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter, daglig verksamhet
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Övrigt inkluderar självskadebeteende, tryckskada/trycksår, brist i information/kommunikation/samverkan
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel

Lex Sarah och lex Maria 2020

Lex Sarah - Korttidsboende SoL/Växelvård 2020

Lagrum

Antal

Typ av händelse

Utförare

Lex Sarah (SoL)

1

Utebliven tillsyn (skickades vidare till IVO)

Egen regi

Genomförda åtgärder lex Sarah:
Berörd enhetschef vidtog åtgärder genom att uppdatera befintlig rutin samt att göra en kompetensinventering hos personal för att se om ytterligare utbildning eller kurs behövs

Inga lex Maria för Korttidsboende SoL/Växelvård under 2020

Analys Risk- och avvikelser Korttidsboende SoL

Endast 1 avvikelse är rapporterade kring brister i trygghet, 9 avvikelser kring brister i dokumentation och 7 kring utebliven insats SoL . Detta visar på en mycket stor underrapportering av SoL-avvikelser.

7.4 LSS-bostad - Bostad med särskild service LSS

Förkortningen LSS står för lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. LSS-bostad är en omfattande insats för människor med funktionsnedsättning enligt lagens personkretsar. Insatsen ges enligt beslut om gruppbostad eller servicebostad. I LSS-bostaden ingår allt det stöd som behövs för att personen ska kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Insatsen kan även ges i form av annan särskild anpassad bostad. I denna boendeform ingår inte stödinsatser.

I december 2020 fanns det 78 LSS-bostäder där det bodde 479 personer.

Analys av verksamhetens kvalitet

Underlag för analys av kvaliteten av LSS-bostad under 2020 baseras på kvalitetsgranskningar, avvikelser, lex Sarah-utredningar och resultat av medborgarundersökningar.

Utifrån genomförda kvalitetsgranskningar av fem LSS-bostäder framkom det att enheterna hade en bra kvalitet och att åtgärdsplan eller ytterligare uppföljning inte var aktuellt.

Under hösten 2019 utökades resurser för arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar med personer i LSS- och SoL-bostad. Resultatet av resurstillskottet kan utläsas i en stor ökning av aktuella hälsojournaler av arbetsterapeuter och fysioterapeuter mellan två mättillfällen. Detta tyder på att fler medborgare fått ökade förutsättningar till en förbättrad habilitering/rehabilitering.

I vilken omfattning LSS-avvikelser rapporteras skiljer sig åt mellan de olika LSS-bostäderna. Antalet LSS-bostäder som inte rapporterat någon LSS-avvikelse under 2020 har fördubblats jämfört med 2019. Avvikelserapportering är ett fortsatt utvecklingsområde.

Sektorn bedömer det sammanlagda resultatet av medborgarundersökningen som bättre i jämförelse med den undersökning som genomfördes 2019.

För en fullständig redovisning av resultatet av den kommunala hälso- och sjukvården inom LSS-bostad 2020, se Patientsäkerhetsberättelse 2020

Kvalitetsgranskning

Enligt plan för uppföljning 2020 var det planerat att elva LSS-bostäder skulle kvalitetsgranskas. På grund av coronapandemin genomfördes endast fyra av dessa. En riktad granskning gjordes utifrån "tidigt varningssystem".

Resultat av kvalitetsgranskning LSS-bostad 2020

Enhet LSS-bostad

Totalt antal krav

0:or

1:or

2:or

3:or

Summa poäng

Havrevägen 29

28

24

4

0

0

4

Timmervägen 73

28

26

2

0

0

2

Färgargränd 36

28

23

5

0

0

5

Östersundsvägen 27

28

23

5

0

0

5

Sikvägen 91 A

28

23

5

0

0

5

0=Bra kvalitet
1=Liten brist
2=Stor brist
3=Mycket stora brister

Kvalitetsområden där det fanns brister i kvaliteten (1)

 • Bemötande, ej genomfört pictostat enkät - 3 av 5 LSS bostäder
 • Ledningssystem för kvalitet planering och uppföljning- 4 av 5 LSS bostäder
 • Inflytande och delaktighet, ingen systematik i att efterfråga synpunkter- 3 av 5 LSS bostäder
 • Kontaktmannaskapet- 1 av 5 LSS-bostäder
 • Systematik i att efterfråga synpunkter- 1 av 5 LSS-bostäder
 • Individuell planering, enheten behöver höja kunskapsnivån allmänt om SIP- 1 av 5 LSS-bostäder
 • Kompetens, saknar struktur för att beskriva enhetens totala behov av kompetens- 3 av 5 LSS-bostäder
 • Ledningssystem för kvalitet och avvikelsehantering, saknar kunskap om vad som är en LSS-avvikelse- 3 av 5 LSS-bostäder
 • Rutin för kontakt med sjuksköterska 1 av 5 LSS bostäder
 • Årlig uppföljning av HOV (Hälso och vårdplanering) 1 av 5 LSS bostäder

Risk- och avvikelser

Tabell: Avvikelser LSS-bostad 2020

Typ av avvikelse

Antal oavsett lagrum

Utebliven insats SoL/LSS *

150

Utebliven insats HSL*

29

Brist i trygghet

32

Brist i utebliven transport

7

Brist i passiva larm


Brist i bemötande

4

Brist i dokumentation

19

Hot och våld

38

Hjälpmedel *

9

Fallhändelse

316

Läkemedelshändelse

415

Tvångs- och begränsningsåtgärd

5

Övrigt *

90

TOTALT ANTAL

1114

 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter, daglig verksamhet
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Övrigt inkluderar självskadebeteende, tryckskada/trycksår, brist i information/kommunikation/samverkan
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel

Lex Sarah och lex Maria 2020


Tabell: Lex Sarah LSS-bostad
2020

Lagrum

Antal

Typ av händelse

Lex Sarah (SoL)

1

Brist i säkerhet

Lex Sarah (SoL)

1

Brister i utförandet av insatser

Lex Sarah (SoL)

1

Utebliven tillsyn (skickades vidare till IVO)

Genomförda åtgärder lex Sarah:
Berörda enhetschefer har vidtagit åtgärder genom att upprätta handlingsplaner, upprättat/uppdaterat befintliga rutiner, förtydligat i genomförandeplanen samt informerat medarbetarna om värdegrunden och om vikten av social dokumentation

Inga lex Maria för LSS-bostad under 2020

Analys av risk- och avvikelser LSS

Under 2020 rapporterade LSS-bostäderna färre avvikelser mot föregående år. Det är 21 LSS-bostäder som inte lämnat in någon LSS-avvikelse under 2020, att jämföra med 11 under 2019. Det motsvarar 27% av LSS-bostäderna mot fjolårets 13%.

Analys av rIsk- och avvikelser HSL

Avvikelserna för läkemedel ligger på samma nivå som 2019. Övervägande del av avvikelser för läkemedel avser utebliven dos. Digital signering för läkemedel införs under 2021. Troligen kommer avvikelserna för utebliven dos då att minska.

Inrapportering av fallhändelser totalt har ökat något från år 2019 till 2020. Målet är att förbättra och öka det fallförebyggande arbetet.

De flesta fallhändelser är utan fysiska skador vilket är positivt.

Medborgarnas nöjdhet LSS-bostad

Undersökningsperioden var mellan 14 september och 6 november 2020.

I december 2020 hade 479 personer beslut om LSS-bostad, 135 personer erbjöds att delta i enkätundersökningen. 68 av dessa tackade ja vilket innebär en svarsfrekvens på 50%.

År 2019 erbjöds 52 personer från 10 utvalda LSS-bostader att delta i enkätundersökningen. Det innebär att många fler medborgare erbjudits att delta i 2020 års undersökning.

Sektor funktionshinder har gjort en beräkning av den totala medborgarnöjdheten för LSS-bostad och redovisar den till 81% att jämföra med 73,8% för 2019. Talet är en uträkning av antalet positiva svar på fem olika frågor från enkätundersökningen.

Sektorn bedömer det sammanlagda resultatet som bättre i jämförelse med den undersökning som genomfördes 2019., speciellt avseende de områden som berör trivsel och trygghet.

Här finns en presentation av Östersunds kommuns resultat för LSS-bostad i jämförelse med andra kommuner Pdf, 555.6 kB.

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning, se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder" Pdf, 320.9 kB.

7.5 Boendestöd enligt SoL

Boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL) är ett bistånd som ger stöd i den dagliga livsföringen riktat till personer i ordinärt boende med olika grad av psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Boendestöd enligt SoL kan beviljas vuxna personer i alla åldrar och kan även vara ett alternativ till personer som tillhör personkrets LSS och som bor i ordinärt boende.

Den 15 december 2020 var det 248 personer som hade insatsen boendestöd. Det kan jämföras med 203 personer i december 2019.

Analys av verksamhetens kvalitet

Enheten för boendestöd har inte kvalitetsgranskats under 2020. Underlag för analysen baseras på avvikelser, lex Sarah-utredningar, varningslistan och resultat av medborgarundersökningen.

Sektor funktionshinders slutsats av medborgarundersökningen är att den inte visar på behov av direkta åtgärder.

Uppdragsenhetens bedömning är att det är en underrapportering av SoL-avvikelser. Underlagen visar även att det finns kvalitetsbrister vad gäller kunskap om värdegrunden.

Risk- och avvikelsehantering är ett fortsatt utvecklingsområde för enheten boendestöd.

Kvalitetsgranskning

Ingen planerad eller riktad kvalitetsgranskning/uppföljning av verksamheten har genomförts under 2020.

Risk- och avvikelser

Tabell: Avvikelser boendestöd 2020

Typ av avvikelse

Antal oavsett lagrum

Utebliven insats SoL/LSS *

3

Utebliven insats HSL*


Brist i trygghet


Brist i utebliven transport


Brist i passiva larm


Brist i bemötande

3

Brist i dokumentation

1

Hot och våld


Hjälpmedel *


Fallhändelse

8

Läkemedelshändelse

6

Tvångs- och begränsningsåtgärd


Övrigt *

4

TOTALT ANTAL

25

 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter, daglig verksamhet
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Övrigt inkluderar självskadebeteende, tryckskada/trycksår, brist i information/kommunikation/samverkan
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel

Lex Sarah SoL och lex Maria HSL 2020

Tabell: Lex Sarah för boendestöd 2020

Lagrum

Antal

Typ av händelse

Lex Sarah

1

Brister i säkerhet (skickades vidare till IVO)

Lex Sarah

1

Brister i bemötande

Lex Sarah

1

Brister i utförandet av insats (skickades vidare till IVO)

Genomförda åtgärder lex Sarah:
Berörd enhetschef har vidtagit åtgärder genom att upprätta handlingsplaner, upprättat/uppdaterat befintliga rutiner, förtydligat i genomförandeplanen samt informerat medarbetarna om värdegrunden och om vikten av social dokumentation.

Inga lex Maria för boendestöd under 2020

Analys risk- och avvikelser boendestöd

Avvikelser SoL för enheten boendestöd minskade kraftigt under 2020 och bedöms vara en underrapportering. Avvikelserapportering enligt SoL är ett fortsatt utvecklingsområde för enheten boendestöd.

Avvikelser HSL är få men bedöms inte vara orimligt då det endast är enstaka medborgare som omfattas av kommunal hälso- och sjukvård.

Medborgarnas nöjdhet boendestöd

Undersökningsperioden var mellan 14 september och 6 november 2020.

Den 15 december 2020 var det 248 personer som hade insatsen boendestöd. Antal personer som erbjöds att svara på enkäten var 80. Totalt 40 personer besvarade enkäten.

Sektor funktionshinder har gjort en beräkning av den totala medborgarnöjdheten för boendestöd och redovisar den till 87,4% att jämföra med 83,9% för 2019. Talet är en uträkning av antalet positiva svar på fem olika frågor från enkätundersökningen.

Sektorns slutsats är att det sammanfattade resultatet av medborgarundersökningen är bra och att det inte är någon av frågorna som kräver en direkt åtgärd.

Här finns en presentation av Östersunds kommuns resultat för boendestöd i jämförelse med andra kommuner Pdf, 406.5 kB.

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning, se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder" Pdf, 320.9 kB.

7.6 SoL-bostad - Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning SoL

Bostad med särskild service för vuxna personer med funktionsnedsättning bedrivs enligt 5 kap. 7§ Socialtjänstlagen (2001:453) och kallas i Östersunds kommun för SoL-bostad.

Verksamheten omfattar 7 SoL-bostäder och bedrivs av sektor funktionshinder.

Analys av verksamhetens kvalitet

Verksamheten SoL-bostad har inte kvalitetsgranskats under 2020. Underlag för analysen baseras på avvikelser och resultatet av den nationella medborgarundersökningen.

Uppdragsenhetens bedömning är att det är en underrapportering av SoL-avvikelser inom verksamheten. Risk- och avvikelsehantering är ett fortsatt utvecklingsområde.

Sektorns slutsats av medborgarundersökningen är att en del frågor kräver en fördjupning för att få en bättre förståelse för vad medborgarna tycker om sin SoL-bostad. Resultatet ses som en utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Under hösten 2019 utökades resurser för arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar med personer i SoL- och LSS-bostad. Resultatet av resurstillskottet kan utläsas i en stor ökning av aktuella hälsojournaler av arbetsterapeuter och fysioterapeuter mellan två mättillfällen. Detta tyder på att fler medborgare fått ökade förutsättningar till en förbättrad habilitering/rehabilitering.

För en fullständig redovisning av resultat kring den kommunala hälso- och sjukvården inom SoL-bostad 2020, se Patientsäkerhetsberättelse 2020

Kvalitetsgranskning

Ingen planerad eller riktad kvalitetsgranskning/uppföljning av SoL-bostad har genomförts under året.

Risk- och avvikelser

Tabell: Avvikelser Sol-bostad 2020

Typ av avvikelse

Antal oavsett lagrum

Utebliven insats SoL/LSS *

5

Utebliven insats HSL*

12

Brist i trygghet

2

Brist i utebliven transport


Brist i passiva larm


Brist i bemötande

2

Brist i dokumentation

5

Hot och våld

8

Hjälpmedel *

1

Fallhändelse

11

Läkemedelshändelse

53

Tvångs- och begränsningsåtgärd

1

Övrigt *

5

TOTALT ANTAL

105

 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter, daglig verksamhet
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Övrigt inkluderar självskadebeteende, tryckskada/trycksår, brist i information/kommunikation/samverkan
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel

Lex Sarah och lex Maria 2020

Inga lex Sarah för SoL-bostad under 2020
Inga lex Maria för SoL-bostad under 2020

Analys risk- och avvikelser SoL

SoL-bostädernas avvikelser SoL ligger på samma nivå som föregående år och ligger fortsatt på en mycket låg nivå i förhållande till antalet personer som får stöd.

Analys av rIsk- och avvikelser HSL

Övervägande del av avvikelser för läkemedel avser utebliven dos. Digital signering för läkemedel införs under 2021. Troligen kommer avvikelserna för utebliven dos då att minska.

Medborgarnas nöjdhet SoL-bostad

Undersökningsperioden var mellan 14 september och 6 november 2020.

Inom SoL-bostad erbjöds alla medborgare att svara på enkäten (45 personer), av dessa har 10 svarat. Det innebär en svarsfrekvens på 22%.

Sektor funktionshinder har gjort en beräkning av den totala medborgarnöjdheten för SoL-bostad och redovisar den till 55%. Talet är en uträkning av antalet positiva svar på 5 olika frågor från enkätundersökningen. Det är första gången som medborgare som bor i SoL-bostäder har ett eget resultat, de har tidigare ingått i resultatet för LSS-bostad, därför finns inget jämförelsetal med 2019.

Sektorns slutsats är att en del frågor kräver en fördjupning för att få en bättre förståelse för vad medborgarna tycker om sin SoL-bostad. Resultatet ses som en utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsområde inom verksamhetsområdet.

Här finns en presentation av Östersunds kommuns resultat för SoL-bostad i jämförelse med andra kommuner Pdf, 322.6 kB.

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning, se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder" Pdf, 320.9 kB.

7.7 Korttidsvistelse LSS för barn och unga- Bostad med särskild service LSS

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS är en insats för barn och unga. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling, och att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte.

Verksamheten bedrivs i egen regi och består av två korttidshem med 14 platser.

Den 18 december 2020 var det 43 barn och ungdomar som hade insatsen.

Analys av verksamhetens kvalitet

Verksamheten korttidsvistelse LSS för barn och unga har inte kvalitetsgranskats under 2020. Det enda underlag för analys av kvalitet är ett fåtal avvikelser och resultatet av den interna medborgarundersökning som sektor funktionshinder genomfört.

Uppdragsenhetens bedömning är att det är en underrapportering av risk- och avvikelser LSS och att det är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheten.

Resultatet av den medborgarundersökning som sektor funktionshinder genomförde under hösten 2020 har sammanställts i en rapport, se nedan.

Kvalitetsgranskning

Enligt plan för uppföljning 2020 skulle verksamheten kvalitetsgranskas under våren 2020. Granskningen ställdes in på grund av Coronapandemin.

Risk- och avvikelser

Tabell: Avvikelser korttidsvistelse LSS 2020

Typ av avvikelse

Antal oavsett lagrum

Utebliven insats SoL/LSS *

5

Utebliven insats HSL*

2

Brist i trygghet


Brist i utebliven transport


Brist i passiva larm


Brist i bemötande


Brist i dokumentation

1

Hot och våld


Hjälpmedel *


Fallhändelse

3

Läkemedelshändelse

15

Tvångs- och begränsningsåtgärd


Övrigt *

2

TOTALT ANTAL

28

 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter, daglig verksamhet
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Övrigt inkluderar självskadebeteende, tryckskada/trycksår, brist i information/kommunikation/samverkan
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel

Lex Sarah och lex Maria 2020

Inga lex Sarah för korttidsvistelse LSS under 2020

Inga lex Maria för korttidsvistelse LSS under 2020

Analys risk- och avvikelser korttidsvistelse LSS för barn och unga

Korttidsvistelse LSS hade få avvikelser 2020 vilket bedöms vara en underrapportering. Avvikelserapportering enligt LSS är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheten.

Medborgarnas nöjdhet korttidsvistelse LSS

Undersökningsperioden var mellan 14 september och 6 november 2020.

Inom korttidsvistlese LSS fick samtliga medborgare erbjudande om att delta i undersökningen.

Inom korttidsvistelse Fjällripan (6-13 år) var antalet medborgare som erbjöds att svara på enkäten 25. Det inkom 14 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 56%.

Inom korttidsvistelse Falken (14-21 år) var antalet medborgare som erbjöds att svara på enkäten 14. Det inkom 4 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 29%.

Sektor funktionshinder har gjort en beräkning av den totala medborgarnöjdheten för korttidsvistelse LSS och redovisar den till 73% för Fjällripan och 75% för Falken. Talen är en uträkning av antalet positiva svar på 4 frågor från enkätundersökningen. Jämförelsetal från föregående år saknas.

Sektorn redovisar ett samlat resultat för korttidsvistelse LSS och elevbostad LSS. Sektorns slutsats är att det överlag är ett positivt resultat på frågorna om trygghet och att det är något högre upplevd trygghet med personal än känslan av trygghet tillsammans med de andra barnen/ungdomarna. Resultatet är något lägre på frågan om de känner att de kan prata med personalen om saker som är viktiga.

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning, se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder" Pdf, 320.9 kB.

7.8 Elevbostad LSS - Bostad med särskild service LSS

Elevbostad LSS är en insats för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar enligt lagens personkretsar. Insatsen erbjuds även till barn och ungdomar från länets övriga kommuner enligt avtal. Enheten tillhandahåller elevboende på vardagar, förutom under skollov.

Den 18 december 2020 var det 3 barn och ungdomar från Östersunds kommun och 16 barn och ungdomar från andra kommuner som bodde i elevboende.

Analys av verksamhetens kvalitet

Verksamheten elevbostad LSS har inte kvalitetsgranskats under 2020. Det enda underlag för analys av kvalitet är ett fåtal avvikelser och resultatet av den interna medborgarundersökning som sektor funktionshinder genomfört.

Uppdragsenhetens bedömning är att det är en underrapportering av risk- och avvikelser och att det är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheten.

Resultatet av den medborgarundersökning som sektor funktionshinder genomförde under hösten 2020 har sammanställts i en rapport, se nedan.

Kvalitetsgranskning

Enligt plan för uppföljning skulle verksamheten kvalitetsgranskas under våren 2020. Granskningen ställdes in på grund av Coronapandemin.

Risk- och avvikelser

Tabell: Avvikelser elevbostad LSS 2020

Typ av avvikelse

Antal oavsett lagrum

Utebliven insats SoL/LSS *

2

Utebliven insats HSL*


Brist i trygghet


Brist i utebliven transport


Brist i passiva larm


Brist i bemötande


Brist i dokumentation


Hot och våld

3

Hjälpmedel *


Fallhändelse


Läkemedelshändelse

7

Tvångs- och begränsningsåtgärd


Övrigt *


TOTALT ANTAL

12

 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderarbrist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter, daglig verksamhet
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Övrigt inkluderarsjälvskadebeteende, tryckskada/trycksår, brist i information/kommunikation/samverkan

Lex Sarah och lex Maria 2020

Ingen Lex Sarah eller lex Maria för elevbostad LSS under 2020.

Analys risk- och avvikelser elevbostad LSS

Elevbostad LSS hade få LSS avvikelser 2020 vilket bedöms vara en underrapportering. Avvikelserapportering enligt LSS är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheten.

Medborgarnas nöjdhet - elevbostad LSS

Undersökningsperioden var mellan 14 september och 6 november 2020.

Inom elevbostad LSS fick samtliga 20 medborgare erbjudande om att delta i sektorns undersökning. Det inkom 15 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 75%.

Sektor funktionshinder har gjort en beräkning av den totala medborgarnöjdheten för elevbostad LSS och redovisar den till 70%. Talet är en uträkning av antalet positiva svar på 4 frågor från enkätundersökningen. Jämförelsetal från föregående år saknas.

Sektorn redovisar ett samlat resultat för elevbostad LSS och korttidsvistelse LSS. Sektorns slutsats är att det överlag är ett positivt resultat på frågorna om trygghet och att det är något högre upplevd trygghet med personal än känslan av trygghet tillsammans med de andra barnen/ungdomarna. Resultatet är något lägre på frågan om de känner att de kan prata med personalen om saker som är viktiga.

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning, se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder" Pdf, 320.9 kB.

7.9 Daglig verksamhet LSS/Dagverksamhet SoL

Daglig verksamhet enligt LSS och dagverksamhet enligt SoL är en insats för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och utbildning. DV har ingen separat verksamhet för personer med SoL-beslut. Medborgare har, oavsett lagrum, placering utifrån sina förutsättningar i de olika stegen.

I juni 2020 hade 462 personer beslut om daglig verksamhet LSS/dagverksamhet SoL. Av dessa var 400 beslut enligt LSS och och 62 enligt SoL.

Analys av verksamhetens kvalitet

Underlag för analys av kvaliteten av daglig verksamhet under 2020 baseras på kvalitetsgranskningar, avvikelser, lex Sarah-utredning och resultat av medborgarundersökning. Underlagen visar att det finns kvalitetsbrister inom ett flertal områden, bla individuell planering och anpassning av stöd och miljö, dokumentation, risk- och avvikelsehantering, kompetens och ledning/styrning. Åtgärdsplaner har tagits fram och aktiviteter har påbörjats och kommer att fortsätta under 2021.

I samband med kvalitetsgranskningen har det framkommit behov av att arbeta vidare med lokalbehoven inom daglig verksamhet. Detta påverkar verksamhetens förutsättningar att genomföra sitt uppdrag.

Sektor funktionshinder genomförde under hösten 2020 medborgarundersökningar. Sektorn gör bedömningen att det sammanlagda resultatet är bättre i jämförelse med den undersökning som genomfördes 2019. Speciellt avseende de områden som berör trygghet och delaktighet, se rapport nedan.

Kvalitetsgranskning

Under våren 2020 genomfördes planerad kvalitetsgranskning av Daglig verksamhet steg 1 utifrån gällande uppdrag och kvalitetskrav. En anpassad kvalitetsgranskning har därefter genomförts inom steg 2 och 3 under hösten 2020. Kvalitetsgranskningen anpassades för att fånga verksamhetsspecifika områden där det inte redan pågår åtgärder inom ramen för resultat från kvalitetsgranskning av steg 1.

Resultat - daglig verksamhet steg 1

Enhet

Totalt

antal krav

0:or

1:or

2:or

3:or

Summa poäng

Fyrvalla

34

14

11

9

0

29

Splintvägen 5B

34

12

13

9

0

31

Snasahögsvägen 19

34

12

14

8

0

30

Stövarvägen 5

34

12

13

9

0

31

Timmervägen 15

34

6

17

11

0

39

Timmervägen 55

34

11

14

9

0

32

Lövstavägen 1

34

9

15

10

0

35

Träverkstan

34

12

13

9

0

31

0= Bra kvalitet

1= Liten brist i kvaliteten

2= Stor brist i kvaliteten

3= Mycket stora brister i kvaliteten

Områden med kvalitetsbrister

Kvalitetsområden där det finns liten brist i kvaliteten (1)

 • Tids- och omsorgskontinuitet​
 • Uppföljning av anpassad miljö​
 • Stärka medborgares förmågor och ta tillvara egna resurser​
 • Fysisk aktivitet​
 • SIP​
 • Social dokumentation​
 • Synpunktshantering​
 • Lex Sarah
 • Introduktion ny personal​
 • Personalens kompetens​
 • Hygien ​
 • Skyddsåtgärder med risk för upplevd tvång och begränsning​

Kvalitetsområden där det finns stor brist i kvaliteten (2)

 • Kartläggning av risker för sämre bemötande​
 • Genomförandeplaner​- mål och beskrivningar av hur stöd ska ges​
 • Tillgång till AKK och kognitiva hjälpmedel​
 • Närmaste arbetslednings kunskap och kännedom om medborgarens individuella behov
 • Anpassat informationsmaterial om den dagliga verksamheten för medborgarna (för varje DV-grupp)
 • Kunskap om och att arbeta efter Vård-och omsorgsförvaltningens riktlinjer. Delge personalen relevant information kring dessa riktlinjer​
 • Risk- och avvikelsearbete​
 • Rutin för informationsöverföring mellan personal​
 • Hantering av delegeringar HSL​
 • Systematisk uppföljning av kompetensutvecklingsbehov​

Resultat - daglig verksamhet steg 2

Kvalitetsgranskningen av steg 2 anpassades för att fånga verksamhetsspecifika områden där det inte redan pågår åtgärder inom ramen för resultat från kvalitetsgranskning av steg 1.

Vid kvalitetsgranskningen uppmärksammades följande förbättringsområden med krav på åtgärder:

Ensamarbete för stödassistenten
I daglig verksamhet steg 2 arbetar varje stödassistent själv med ansvar för den praktiska utformningen av verksamheten, dialog med arbetsplatsen och stödet till individen. Kvaliteten på den dagliga verksamheten riskerar att bli personbunden. Detta i kombination med ett begränsat stöd och styrning från närmsta chef leder till risker för kvalitetsbrister med konsekvenser för medborgaren. Behov av att tydliggöra ansvarsfördelning mellan stödassistent, enhetschef och arbetsplats.

Dialog och uppföljning av överenskommelse med arbetsplatsen
Brister i dialog och uppföljning av innehållet i avtal med arbetsplatsen/företaget kring miljö och tillgång till lämpliga arbetsuppgifter.

Arbetsmiljö för medborgaren
Det finns otydligheter i ansvarsfördelning vad gäller anpassning av miljön i verksamheten och medborgarens arbetsmiljö.

Resultat - daglig verksamhet steg 3

Kvalitetsgranskningen av steg 3 anpassades för att fånga verksamhetsspecifika områden där det inte redan pågår åtgärder inom ramen för resultat från kvalitetsgranskning av steg 1.

Vid kvalitetsgranskningen uppmärksammades följande förbättringsområden med krav på åtgärder:

Stöd och ledning från närmsta chef
I daglig verksamhet steg 3 arbetar stödkonsult själv med ansvar för den utformning av varje medborgares insats, dialog med arbetsplatsen/kontaktpersonen och stödet till individen. Kvaliteten på den dagliga verksamheten riskerar att bli personbunden. Detta i kombination med ett begränsat stöd och styrning från närmsta chef leder till risker för kvalitetsbrister med konsekvenser för medborgaren. Behov av att tydliggöra ansvarsfördelning mellan stödkonsult, enhetschef och arbetsplats. Verksamheten behöver säkerställa strukturerade och planerade uppföljningsmöten med enhetschef. Behov av att säkerställa att stödkonsult har nödvändig och tillräcklig kompetens för sitt uppdrag.

Samarbetsformer mellan stödkonsult och andra professioner/funktioner knutna till daglig verksamhet
Utifrån stödkonsultens perspektiv saknas en struktur för trygga samarbetsformer med professioner/funktioner som är viktiga för kvalité och medborgare. Exempelvis kan det handla om tillgång till stödjande hjälpmedel, stöd vid egenvård.

Arbetsmiljö för medborgaren
Det finns otydligheter i ansvarsfördelning vad gäller anpassning av miljön i verksamheten och medborgarens arbetsmiljö.

Risk- och avvikelser daglig verksamhet LSS/dagverksamhet SoL

Tabell: Avvikelser daglig verksamhet LSS/dagverksamhet SoL 2020

Typ av avvikelse

Antal oavsett lagrum

Utebliven insats SoL/LSS *

47

Utebliven insats HSL*


Brist i trygghet

9

Brist i utebliven transport

110

Brist i passiva larm


Brist i bemötande

7

Brist i dokumentation

2

Hot och våld

18

Hjälpmedel *


Fallhändelse

51

Läkemedelshändelse

1

Tvångs- och begränsningsåtgärd


Övrigt *

16

TOTALT ANTAL

261

 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderar brist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter, daglig verksamhet
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Övrigt inkluderar självskadebeteende, tryckskada/trycksår, brist i information/kommunikation/samverkan
 • Hjälpmedel inkluderar felaktig hantering, produktfel

Lex Sarah och lex Maria 2020

Tabell: Lex Sarah för daglig verksamhet LSS/dagverksamhet SoL 2020

Lagrum

Antal

Typ av händelse

Lex Sarah (SoL)

1

Brist i trygghet

Genomförda åtgärder lex Sarah:
Berörd enhetschef har informerat medarbetarna om värdegrunden och vikten av social dokumentation

Ingen lex Maria för daglig verksamhet LSS/dagverksamhet SoL under 2020

Analys av risk- och avvikelser

Under 2020 rapporterade DV 205 LSS/SoL avvikelser mot 416 föregående år. Anledningen till att dessa avvikelser har minskat 2020 är på grund av att DV:s verksamheter till stor del varit stängda sedan 14 april 2020 på grund av Coronapandemin.

Av de 205 avvikelserna gäller 110 händelser kring transporter med färdtjänst till och från daglig verksamhet. Avvikelserna handlar om att taxibolaget som kommunen har avtal med, inte uppfyller sin service fullt ut. Till största del berör avvikelserna långa och många väntetider på bokade transporter. Vilket orsakar svårigheter för de berörda medborgarna men även för personal.

Även inom HSL är bedömningen att det finns en underrapportering. Av 52 rapporterade risker och avvikelser HSL var 51 för fallhändelser. Det multiprofessionella fallförebyggande arbetet inom daglig verksamhet behöver utvecklas. Detta arbete måste göras i samarbete med verksamheterna för LSS-bostad.

Antalet och typ avvikelser pekar på att det finns en underrapportering. Det finns behov av att utveckla arbetet med risk- och avvikelsehantering. Strukturen i verksamhetssystemet DF Respons behöver anpassas för att möjliggöra analys på gruppnivå.

Medborgarnas nöjdhet daglig verksamhet LSS/dagverksamhet SoL

I juni 2020 hade 462 personer beslut om daglig verksamhet LSS/dagverksamhet SoL. Av dessa var 400 beslut enligt LSS och och 62 enligt SoL.

Inom daglig verksamhet och dagverksamhet SoL var antalet medborgare som erbjöds att svara på enkäten 162. Totalt sett har 84 svar inkommit. Det innebär en svarsfrekvens på 52%.

Här finns en presentation av Östersunds kommuns resultat för daglig verksamhet LSS/dagverksamhet SoL i jämförelse med andra kommuner Pdf, 429.3 kB.

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning, se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder" Pdf, 320.9 kB.

7.10 Personlig assistans LSS – egen regi

Personlig assistans enligt LSS är en insats för personer med funktionsnedsättningar enligt lagens personkretsar. Funktionsnedsättningen måste vara stor och orsaka betydande svårigheter i det dagliga livet.

Verksamheten bedrivs både i egen regi och av privata utförare. I december 2020 verkställde verksamheten i egen regi insatsen för 12 personer.

Analys av verksamhetens kvalitet

Verksamheten personlig assistans har inte kvalitetsgranskats under 2020. Underlag för analysen kan endast baseras på avvikelser och resultatet av den nationella medborgarundersökningen.

Uppdragsenhetens bedömning är att det är en underrapportering av LSS-avvikelser. Risk- och avvikelsehantering är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheten.

Resultatet av den medborgarundersökning som sektor funktionshinder genomförde under hösten 2020 har sammanställts i en rapport, se nedan.

Sektorns slutsats är att medborgarnöjdheten inom personlig assistans i stort visar ett positivt resultat.

Kvalitetsgranskning

Enligt plan för uppföljning skulle verksamheten kvalitetsgranskas under 2020. Granskningen ställdes in på grund av Coronapandemin.

Risk- och avvikelser

Tabell: Avvikelser personlig assistans egen regi 2020

Typ av avvikelse

Antal oavsett lagrum

Utebliven insats SoL/LSS *

7

Utebliven insats HSL*


Brist i trygghet


Brist i utebliven transport

1

Brist i passiva larm


Brist i bemötande


Brist i dokumentation

1

Hot och våld


Hjälpmedel *

1

Fallhändelse

15

Läkemedelshändelse

14

Tvångs- och begränsningsåtgärd

1

Övrigt *

2

TOTALT ANTAL

42

 • Utebliven insats SoL/LSS inkluderarbrist i/utebliven; personlig omvårdnad, tillsyn, mathållning, fritid och motion, servicetjänster, sociala aktiviteter, daglig verksamhet
 • Utebliven insats HSL inkluderar ordinerad vårdåtgärd, vård i livet slut, rehabilitering
 • Övrigt inkluderar självskadebeteende, tryckskada/trycksår, brist i information/kommunikation/samverkan
 • Hjälpmedel inkluderarfelaktig hantering, produktfel

Lex Sarah och lex Maria 2020

Tabell:l Lex Sarah för personlig assistans 2020 (egen regi)

Lagrum

Antal

Typ av händelse

Lex Sarah

1

Utebliven tillsyn (skickades vidare till IVO)

Genomförda åtgärder lex Sarah:
Berörd enhetschef har vidtagit åtgärder genom att revidera aktuell genomförandeplan och introduktionsmaterial för ny personal. Målet är att revidera och förbättra dessa tillsammans med hela personalgruppen för att säkerställa att all personal får god kunskap om medborgaren och att ny personal får en god introduktion.

Inga lex Maria för personlig assistans LSS under 2020.

Analys av risk- och avvikelser personlig assistans egen regi

Personlig assistans egen regi hade få avvikelser 2020. Det är rimligt att anta att det är en underrapportering av LSS-avvikelser och att det är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheten.

Medborgarnas nöjdhet - personlig assistans egen regi

Undersökningsperioden var mellan 14 september och 6 november 2020.

Alla medborgare med insatsen personlig assistans (14 personer) fick erbjudande om att svara på enkäten. Av dessa 14 besvarade 10 personer enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 71%.

Sektor funktionshinder har gjort en beräkning av den totala medborgarnöjdheten för personlig assistans LSS och redovisar den till 92%. Talet är en uträkning av antalet positiva svar på 5 olika frågor från enkätundersökningen. Jämförelsetal från föregående år saknas.

Sektorns slutsats är att medborgarnöjdheten inom personlig assistans visar ett positivt resultat med några undantag. Det fanns några frågor där svaren visade en negativ utveckling jämfört med tidigare år.

Här finns en presentation av Östersunds kommuns resultat för personlig assistans i jämförelse med andra kommuner Pdf, 267.4 kB.

För en fullständig redovisning av sektorns enkätundersökning, se rapport:
"Vad tycker du? Medborgarundersökningar hösten 2020 Sektor funktionshinder" Pdf, 320.9 kB.

7.11 Myndighetsenheten

Under detta kapitel redovisar Myndighetsenheten sitt uppdrag, sin kvalitetsuppföljning och den medborgarundersökning de gjort inom ramen för sin egenkontroll 2019.

Verksamhetens uppdrag

Myndighetsenhetens verksamhet innefattar huvudsakligen myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) för Vård- och omsorgsnämndens målgrupper. Enhetens handläggare fattar beslut om olika former av stöd för medborgare som vistas i kommunen eller avser att flytta permanent till kommunen.

De lagar som framförallt styr verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunallagen och förvaltningslagen. Myndighetsenheten har även en uppdragsbeskrivning med tillhörande kvalitetskrav.

Handläggning

Handläggarnas huvuduppdrag är att ta emot ansökningar, utreda behov och bedöma samt fatta/föreslå beslut om bistånd inom SoL respektive LSS. De bifallsbeslut som enheten fattar ska sedan kontinuerligt följas upp för att säkerställa att den beviljade insatsen tillgodoser individens behov på ett tillfredställande sätt.

Under 2020 hade myndighetsenheten 5 204 pågående SoL-insatser och 1 309 stycken pågående LSS-insatser. Med pågående avses både nytillkomna under året och de som löpt på sedan tidigare.

Kvalitetsuppföljning

Myndighetsenheten använder sig av olika metoder och verktyg för att säkerställa god kvalitet och likvärdiga bedömningar, såsom:

Individens behov i centrum (IBIC)

Vård- och omsorgsnämnden tillika myndighetsenheten använder sig av verktyget ”Individens behov i centrum” (IBIC) som är en nationell modell för socialtjänsten som Socialstyrelsen tagit fram för kommunernas räkning. Modellen används vid kartläggning av medborgarnas behov och utgår från den enskildes resurser, svårigheter och behov inom olika livsområden. Den stödjer delaktighet, individuella mål och ett rehabiliterande arbetssätt men även en rättssäker och likvärdig dokumentation i hela kedjan – från handläggning till utförande och uppföljning.

Metodträffar

Enhetens teamchefer träffar handläggarna regelbundet i s.k. metodträffar. Dessa möten syftar till att stärka handläggarnas kompetens genom att tillsammans titta på till exempel lagtexter, prejudicerande domar, nyheter och handläggningsfrågor, etc.

Ärendeträffar

Enheten har ärendeträffar för SoL respektive LSS varje vecka där alltid en av enhetens chefer deltar. Vid ärendeträffarna har handläggarna möjlighet att ta upp enskilda ärenden där de till exempel behöver stöd med hur de ska gå vidare med utredningen eller för att fatta ett beslut.

Kvalitetskrav

Förutom ovanstående arbetsmetoder så följs myndighetsenhetens kvalitetskrav upp kontinuerligt. Kraven innefattar följande områden: Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet, Kompetens, Planering och uppföljning, Handläggning och dokumentation samt Samverkan.

I kvalitetskraven framgår hur dessa ska följas upp och det görs på flertalet sätt enligt nedan:

Årlig enkät till medborgarna
Varje år ska en enkät gå ut till medborgarna som ska behandla frågor om bemötande, tydlighet i kommunikationen, delaktighet och inflytande samt tillgänglighet. Det gjordes senast i slutet av 2019 och resultatet finns redovisat nedan under rubriken Nöjdhet.

Aktgranskningar
Varje år ska myndighetsenheten genomföra aktgranskningar för att kontroller att enheten följer lagstiftningen gällande samtycke, delaktighet och inflytande samt följsamheten mot socialstyrelsens föreskrift ”Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5).

Övrig kvalitetsredovisning
Myndighetsenheten ska också säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens för uppdraget, säkerställa att uppföljning av individärenden genomförs samt arbeta aktivt med handläggningsfrågor. Hur detta har skett ska redovisas varje år.

Under 2020 har enheten tyvärr inte genomfört aktgranskningarna och den övriga redovisningen, på grund av omständigheterna kring Covid -19, samt en halverad ledningsstyrka under större delen av året.

Extern konsult
Var tredje år görs en uppföljning som täcker stora delar av alla områden ovan. Den görs av en extern konsult och innefattar granskning av bland annat akter, rutiner, metodstöd, tillgänglighet, introduktion, samverkan, uppföljningar, handläggning och dokumentation samt kvalitetsledningssystemet. Den uppföljningen har inte gjorts 2020 eftersom det året inte ligger i treårsintervallet.

Nöjdhet

Som en del av Myndighetsenhetens egenkontroll gjordes en medborgarenkät i slutet av 2019.

Medborgarenkät

Under november och december 2019 lämnade biståndshandläggare/LSS-handläggare ut enkäter med svarskuvert till berörda personer. Enkäterna lämnades ut i samband med hembesök eller besök hos Myndighetsenheten. Enkätfrågorna utgick från Östersunds kommuns övergripande kvalitetsdimensioner. Av 126 utdelade enkäter återkom 57 besvarade.

Resultatet visar att medborgarna överlag är nöjda eller mycket nöjda med kontakten och det bemötande de fått av biståndshandläggaren samt att de känner sig trygga i kontakten. De svarande känner förtroende för handläggarna och upplever att de har god kompetens. På frågor som handlar om hur tydlig informationen har varit är en stor andel av svaren positiva, men för cirka 30% av de svarande är informationen inte tydlig alltid. Tillgängligheten via telefon eller e-post uppfattas som god medan det inte upplevs lika enkelt att kunna besöka biståndshandläggaren.

En komplett sammanställning av Myndighetsenhetens medborgarenkät 2019 hittar du här Pdf, 1001.9 kB.

Socialstyrelsens brukarundersökning

Socialstyrelsen genomför varje år en rikstäckande enkätundersökning med frågor där de frågar hur de äldre uppfattar kvaliten i hemtjänsten. I 2020 års enkät deltog 836 personer i Östersunds kommun, vilket är 52,8% av de tillfrågade.

Nedan redovisas i procent andelen som svarat ja på tre frågor som är av intresse för myndighetsenhetens arbete. Siffrorna inom parantes är svaren för hela riket. Det går att utläsa i tabellen att Östersunds kommun i jämförelse med hela riket har en högre andel som svarat Ja på alla frågorna.


2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ja %

Ja %

Ja %

Ja %

Ja %

Ja %

Ja %

Ja%

Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov?

77

76

75

78

78

75

78 (73)

77 (74)

Fick du välja utförare av hemtjänsten?

43

45

55

59

60

65

64 (57)

66 (58)

Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten?

66

64

66

71

68

65

67 (64)

66 (64)

I tabellen nedan visas en mer detaljerad uppdelning av hur medborgarna svarat på frågan om handläggarnas beslut är anpassat efter deras behov. Den visar att de flesta som svarat upplever att beslutet är anpassat efter deras behov antingen till fullo eller till viss del och att andelen som svarat att beslutet inte är anpassat efter deras behov är låg.Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov?Procent:Ja

Delvis

Nej

Totalt


Östersund

2018

75

22

2

99


Östersund

2019

78

19

3

100


Östersund

2020

77

21

2

100


Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-08