Kvalitetsrapport 2020 - 5. Uppföljning 2020 utifrån coronapandemin

Med anledning av Coronapandemin genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsynsinsats i form av enkät under november 2020. Svaren på frågorna togs fram och sammanställdes av socialt ansvarig samordnare (SAS).

Syftet med enkäten var att granska hur kommunerna säkerställt kvalitet och säkerhet för att tillgodose enskilda personers behov av socialtjänstinsatser.

Med socialtjänstinsatser menas insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Tillsynen avsåg perioden 1 januari till 31 oktober 2020. IVO redovisade resultatet till Regeringen i december 2020.

I följande avsnitt återges den sammanställning som Vård- och omsorgsnämnden redovisade till IVO.

5.1 Antal personer med socialtjänstinsatser

Här nedanför finns en sammanställning av antal personer med socialtjänstinsatser under perioden 1 januari till 31 oktober 2020

Tabell 1: Insatser inom området äldreomsorg (ÄO) enligt socialtjänstlagen (SoL)

INSATS

ANTAL PERSONER

Särskilt boende för äldre SÄBO

689

Hemtjänst

1694

Korttidsboende/Växelvård

275

Ledsagning

232

Avlösning i hemmet

123

Trygghetslarm

1810

Dagverksamhet

51

Tabell 2: Insatser inom området funktionshindrade (OF) enligt socialtjänstlagen (SoL)

INSATS

ANTAL PERSONER

Boendestöd

227

Daglig sysselsättning/verksamhet

61

Bostad

42

Tabell 3: Insatser inom området lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

INSATS

ANTAL PERSONER

9.1 § LSS Rådgivning och annat personligt stöd

146

9.2 § LSS Biträde av personlig assistans

48

9.3 § LSS Ledsagarservice

63

9.4 § LSS Biträde av kontaktperson

182

9.5 § LSS Avlösarservice i hemmet

39

9.6 § LSS Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

69

9.7 § LSS Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov

63

9.8 § LSS Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

7

9.9 § LSS Bostad för särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

479

9.10 § LSS Daglig verksamhet

399

5.2 Kvalitetssäkring

Vård- och omsorgsnämndens åtgärder för att kvalitetssäkra de förändringar av socialtjänstinsatser som genomförts på grund av Coronapandemin redovisas nedan. Verksamheterna har i stor utsträckning kunnat återgå till ordinarie verksamhet efter anpassning till pandemin.

 • Stabsledning har genomförts varje vecka med genomgång av aktuellt läge och uppföljning av tidigare fattade beslut
 • Upprätthållande av en god samverkan och dialog med privata utförare av hemtjänst och SÄBO
 • Fortsatt arbete med Uppdragsenhetens "tidiga varningssystem" som innebär kontinuerlig bevakning av avvikelser, synpunktshantering, lex Sarah, lex Maria och annan information. Insamlade/inkomna uppgifter och signaler dokumenteras och analyseras löpande. Avsikten är att fånga tidiga signaler om att en enhet eller en utförare är på väg att få svårigheter att upprätthålla kvaliteten
 • Ett väl fungerande och upparbetat samarbete med Region Jämtland Härjedalens smittskyddsenhet och därigenom en ökad kunskap om symtomtecken och smittförebyggande arbete
 • God tillgång till skyddsutrustning (se även avsnitt 5.4 Skyddsutrustning)
 • Organiserad, strukturerad och tillgänglig information till verksamheterna
 • God dialog och god efterlevnad av riktlinjer och rutiner i verksamheterna

Behov av ytterligare förändringar inför eventuella större sjukdomsutbrott eller pandemier

 • VoF bedömer att det behövs en ökad kontroll av efterlevnad av de basala hygienrutinerna
 • VoF anser att en särskild grupp medarbetare ska avsättas till att enbart arbeta med helheten av ett sjukdomsutbrott eller en pandemi

Kunskaper och lärdomar från arbetet under utbrottet av covid-19

 • krisledning och stabsledning är en viktig resurs för att stötta verksamheten med kontinuerlig information om vad som händer under utbrottet
 • kommunikationsresurser är viktiga för att göra information till verksamheten begriplig, t.ex. med klarspråk
 • vikten av samarbete med frivilliga organisationer, föreningar och företag i arbetet med att minska smittspridningen i samhället
 • ett tidigarelagt förbud att träffas inomhus på säbo hade kunnat minska risken för smittspridning
 • vikten av ökad förståelse av de basala hygienrutinerna
 • vikten av nära relationer och ett bra samarbete med andra myndigheter för att förhindra/minska smittspridningen i samhället
 • VoF anser att Socialdepartementet kommunicerar på sådant sätt att det förefaller finnas en brist på kunskap om vad ett särskilt boende är. Ett särskilt boende kan inte fungera som ett sjukhus under en pandemi eftersom det är ett eget boende. Äldreomsorgen utförs främst utifrån socialtjänstlagen, även om insatser från hälso- och sjukvårdslagen är vanligt förekommande allt eftersom medborgarna blir mer sköra
 • vikten av att verkligen fundera över konsekvenserna för medborgarna vid ett eventuellt beslut om stängning och försöka begränsa omfattningen till att inte bli långvarig

Viktiga aktörer för stöd i arbetet med att säkerställa kvalitet och säkerhet i beviljade insatser

 • Regionen
 • Andra kommuner
 • Socialstyrelsen
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Folkhälsomyndigheten

Kontaktvägar till medborgare som berörs av förändrade insatser under utbrottet av covid-19

Följande kontaktvägar har använts:

 • Telefon
 • Vanlig post
 • E-post
 • Digitala möten
 • Fysiska möten
 • Kontakt via utförarpersonal
 • Kontakt via företrädare eller anhörig

5.3 Påverkan på verksamheter

Vid den tillsyn som genomfördes av IVO i november 2020 fick några verksamheter redogöra för hur verksamheten och personer med insatser på olika sätt påverkats av pandemin.

I följande avsnitt redovisas verksamheternas sammanfattningar.

5.3.1 Särskilt boende SoL

Särskilt boende var stängt för besökare under perioden 1 april till 30 september 2020 och det har varit prövade för verksamheten men främst för de boende och deras anhöriga.

Möjligheten att ta med sig de boende hem eller på kortare utflykter har varit begränsad. Det har funnits möjlighet att kommunicera digitalt och det har anordnats säkra mötesplatser med hjälp av plexiglasskärmar så att de boende har haft möjlighet att på ett säkert sätt träffa anhöriga/närstående. Detta har till viss del ersatt behovet av besök men inte fullt ut.

Sociala aktiviteter på särskilt boende har vart begränsat under pandemin. Istället har individuella aktiviteter utökats.

Under mätperioden 1 januari 2020 till 31 oktober 2020 har totalt 689 personer bott i särskilt boende för äldre.

Personer med beslut om särskilt boende har tackat nej till att flytta in när dom fått erbjudande i betydligt större utsträckning än tidigare år.

5.3.2 Hemtjänst SoL

Många av medborgarna har i en större utsträckning än i vanliga fall tackat nej till beviljade insatser. Myndighetsenhetens upplevelser är att det beror på rädsla för att bli smittade av Covid-19.

Andra insatser har erbjudits, tex digitalt stöd eller tillsyn via telefon där möjlighet har funnits. Dock har denna möjlighet utnyttjats i liten omfattning.

Under mätperioden 1 januari 2020 till 31 oktober 2020 har totalt 1694 personer haft hemtjänst.

Under en period 15 mars till 30 april 2020 hade ett hemtjänstområde svårigheter i att kunna utföra utevistelse och tillsyn till 15 personer. Tillsyn skedde istället via telefonsamtal.

Sammanfattningsvis har hemtjänsten fungerat väl under pandemin.

5.3.3 Korttidsboende SoL/Växelvård

Korttidsboende SoL/Växelvård har varit stängt 8 april till 23 juni 2020.

Insatsen prioriterades till att öppna upp verksamheten så snart som möjligt i samråd med Regionens smittskydd. Det finns många anhöriga som vårdar make/maka i hemmet och där har det varit svårt att erbjuda kompenserande insatser under tiden växelboendet varit stängt. Korttidsboende har erbjudits där hemsituationen varit ansträngande.

Under mätperioden 1 januari 2020 till 31 oktober 2020 har totalt 275 medborgare haft korttidsboende SoL/Växelvård. 60 av dessa har varit berörda av stängningen.

Innan stängningen genomfördes gjordes en omfattande risk och konsekvensanalys. Det gjordes även innan öppnandet 23 juni 2020.

5.3.4 LSS-bostad - Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Det skiljer sig en del mellan de olika LSS-bostäderna. VIssa boende har inte påverkats alls medan andra har påverkats. Förändringar vid våra LSS-bostäder har främst handlat om att det har utförts färre gruppaktiviteter. I stället har det genomförts fler individuella aktiviteter.

Totalt omfattades 479 medborgare av insatsen under mätperioden 1 januari 2020 till 31 oktober 2020 . Av dessa har 223 medborgare haft någon form av påverkan främst på grund av att daglig verksamhet varit stängd.

5.3.5 Elevbostad LSS - Bostad med särskild service

Gymnasiesärskolan hade inte hemmastudier utan gymnasiet stängde helt den 23 mars 2020. Till följd av det så stängde även en del av elevbostäderna och 6 ungdomar från övriga kommuner åkte tillbaka till sina hemkommuner. Gymnasiesärskolan öppnade åter 22 april 2020.

Totalt bodde 13 ungdomar i elevbostad under mätperioden 1 januari 2020 till 31 oktober 2020. 7 av dessa ungdomar hade beslut om insatsen från Östersunds kommun.

5.3.6 Daglig verksamhet LSS och Dagverksamhet SoL

Personer med insatsen dagverksamhet enligt socialtjänstlagen och daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har fått avbrott i verkställighet på grund av att verksamheten har varit stängd.

Det är många medborgare som har sin insats på företag. Flera företag har uppmanat personal att arbeta hemifrån vilket lett till att medborgarna har varit tvungna att vara hemma. Det har skett en succesiv öppning av verksamheten som fortfarande pågår. Personalen från daglig verksamhet har arbetat vid LSS-bostäderna. Att omfördela resurserna har möjliggjort att flera individuella aktiviteter har kunnat genomföras. Att nyttja personalen från daglig verksamhet har varit positivt eftersom medborgarna känner igen den personal som kommer.

Medborgare som bor i ordinärt boende och som endast hade insatsen SoL-dagverksamhet har fått hjälp att söka andra insatser som till exempel ledsagning och utökade assistanstimmar. Ledsagningen utfördes av personer som medborgaren kände till via sin dagliga verksamhet.

Daglig sysselsättning och dagverksamhet stängdes den 14 april 2020. Innan stängningen genomfördes en omfattande risk- och konsekvensanalys. Beslut togs om successiv öppning för vissa medborgare och målgrupper från 1 juli, 1 september och 1 november 2020.

Under mätperioden 1 januari 2020 till 31 oktober 2020 hade totalt 399 medborgare daglig verksamhet LSS och 61 medborgare hade dagverksamhet SoL. Verksamheten har inte ännu återgått till ett normalt läge.

5.3.7 Myndighetsenheten

Upplevelsen från myndighetsenheten är att det inkommit färre ansökningar till myndighetsenheten under våren/sommaren (under pandemin) för att sedan öka igen under hösten till ganska normala nivåer i oktober/november. Handläggarna upplever att flera medborgare avstått från kompenserande insatser och istället försökt lösa situationer inom familjen.

Myndighetsenheten har gjort riskanalys för att identifiera riskerna om en stor del av handläggarna blir smittade samtidigt. Åtgärder för att minska risken för ett sådant utbrott på enheten har tagits fram. Den första riskanalysen gjordes 23 april och den andra den 5 oktober 2020.

Myndighetsenheten har tillsammans med enhetschefer gemensamt följt upp beslut för de personer som har omfattas av att verksamhet har stängt.

5.4 Skyddsutrustning

Vid Coronapandemins början i mars 2020 var tillgången till skyddsutrustning dålig. Regionen meddelade också att den lilla mängd skyddsutrustning som fanns i första hand skulle gå till avdelningar inom regionens slutna vård. Det var brist på skyddsutrustning nationellt.

Vård-och omsorgsfövaltningen beställde den utrustning som fanns att beställa och ingen enhet saknade skyddsutrustning vid vård av misstänkt eller smittad medborgare.

I början av april anlände försvarets skyddsmasker till förvaltningen och vid samma tidpunkt skedde de första större utbrotten vid särskilt boende.

Förvaltningen har organiserat en skyddsutrustningsgrupp som ansvarar för beställning av skyddsutrustning och leverans till enheterna. Varje vecka sker möten med Region JH för att stämma av hur tillgången på skyddsutrustningen är.

Tillgången på skyddsutrustning har under senare delen av 2020 varit god.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-03