Kvalitetsrapport 2020 - 1. Bakgrund

Kommunen är huvudman för ett flertal välfärdstjänster och har enligt kommunallagen ett ansvar för att tillhandahålla tjänster med god kvalitet till kommunens invånare. Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett vem som är utförare.

Kommunfullmäktige i Östersunds kommun fastställde 1 oktober 2018 riktlinjer för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet (länk).

Riktlinjerna ska säkra en likvärdig kvalitet i de tjänster som kommunen tillhandahåller oavsett om de utförs i egen regi eller om de utförs av en privat utförare. De ska också tillgodose allmänhetens insyn i hur uppdraget utförs.

Enligt riktlinjerna ansvarar Vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun för att säkerställa att utförare, oavsett driftsform, bedriver verksamheten enligt:

 • de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för verksamheten
 • de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige och Vård- och omsorgsnämnden fastställer för respektive verksamhet

Uppdragsenheten sammanställer varje år en kvalitetsrapport och en patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Syftet är att ge Vård- och omsorgsnämnden och förvaltningsledningen en överblick över kvaliteten i de olika verksamheterna. Rapporterna kan, tillsammans med resultat från egenkontroll och offentlig statistik (t.ex. Socialstyrelsens öppna jämförelser) även användas av nämndens olika utförare som en del i utvecklingsarbetet.

Resultatet och slutsatserna i rapporterna är ett av flera delunderlag i samband med:

 • Vård- och omsorgsnämndens mål-/uppdragsdiskussioner inför kommande verksamhetsår
 • Förvaltningsledningens granskning av hur Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledningssystem fungerar och vad som behöver förbättras

Från och med 2018 är kvalitetsrapporten och patientsäkerhetsberättelsen helt webbaserad. Rapporterna publiceras på kommunens hemsida så att allmänheten och alla utförare kan ta del av dem.

1.1 Verksamhetsområden inom VOF

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ett flertal olika verksamheter utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I insatser som sker i medborgares hem är också hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) en del av verksamheten.

Särskilt boende för äldre - SÄBO (SoL)

Särskilt boende är till för människor med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i deras eget hem.

Verksamhetens uppdrag innebär att ge omvårdnad, service och hälso- och sjukvård, utifrån behov, till personer som har beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Verksamheten bedrivs dygnet runt under årets alla dagar och inriktas på att personer som bor i det särskilda boendet får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

I Östersunds kommun finns 16 särskilda boenden med totalt 458 lägenheter i kommunal regi och 5 boenden med 132 lägenheter i privat regi.

SÄBO Egen regi - antal lägenheter december 2020

Ängegården

60

Löjtnantsgården

19

Hemgården

22

Slåttergården

22

Fältvägen

35

Skogsbruksvägen 131

32

Skogsbruksvägen 133

32

Mobacka

26

Tallbacka

24

Solsången

21

Trossgränd

26

Bonden

18

Brevbäraren

18

Frösö strand

38

Västervik

32

Häradsgården

55

SÄBO Privat regi - antal lägenheter december 2020

Sjöängen - Förenade Care AB

20

Björkbacka - Förenade Care AB

38

Rådmansgatan - Förenade Care AB

34

Myran - Vardaga

22

Brunkullan - Vardaga

18

Hemtjänst SoL

Hemtjänst är en praktisk, social och pedagogisk insats som beslutas enligt socialtjänstlagen (SoL).

Insatsen syftar till att underlätta för personen att hantera sin vardag i sitt ordinarie boende.

Tre hemtjänstutförare har personlig omvårdnad och hemsjukvård:

 • Östersunds kommun
 • Omsorgskooperativet Brännagården
 • Förenade Care

Två utförare av hemtjänst har personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård:

 • Allegio Omsorg AB
 • Lanterna vård och omsorg AB

Det finns även ett antal utförare av servicetjänster och ledsagning, både i egen och privat regi.

Korttidsboende SoL/Växelvård

Korttidsboende/växelvård är till för personer med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i deras eget hem.

Verksamhetens uppdrag innebär att ge omvårdnad, service och hälso- och sjukvård till personer som har beslut om korttidsboende/växelvård enligt socialtjänstlagen. Verksamheten bedrivs dygnet runt under årets alla dagar.

Verksamheten inriktas på:

 • anhöriga som behöver tillfällig planerad avlösning i omvårdnadsarbetet
 • personer som har hemtjänst men som vistas regelbundet på ett korttidsboende
 • tillfälligt korttidsboende exempelvis efter en tid på sjukhus eller om situationen i hemmet sviktar
 • ej planerad korttidsboende (enligt socialtjänstlagen) för personer under 65 år med komplexa behov

Efter beslut i Vård- och omsorgsnämnden avvecklades korttidsboendet Barkvägen med 15 korttidsplatser under våren 2020.

I kommunen fanns det i december 2020 fyra korttidsboenden med totalt 43 lägenheter:

 • Södra Strand - 12 rum för planerad korttidsvistelse och växelvård
 • Brännagården - 8 rum för akut och planerad korttidsvistelse
 • Häradsgården (särskilt boende) - 18 lägenheter för akut korttidsvistelse
 • Liljevägen - 5 platser för personer under 65 år med särskilda behov.

LSS-bostad - Bostad med särskild service för vuxna LSS

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS kallas i Östersunds kommun för LSS-bostad. Förkortningen LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS-bostad är en omfattande insats för människor med funktionsnedsättning enligt lagens personkretsar. Insatsen ges enligt beslut om gruppbostad eller servicebostad. I LSS-bostaden ingår allt det stöd som behövs för att personen ska kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Insatsen kan även ges i form av annan särskild anpassad bostad. I denna boendeform ingår inte stödinsatser.

I december 2020 var det 479 medborgare som bodde i LSS-bostad och det fanns 78 LSS-bostäder. (källa: Myndighetsenheten)

Boendestöd SoL

Boendestöd enligt socialtjänstlagen är ett bistånd som ger stöd i den dagliga livsföringen riktat till personer i ordinärt boende med olika grad av psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Ställningstagande till om boendestöd ska beviljas grundas på en individuell bedömning av funktionsnedsättningen, dess konsekvenser och individuella behov.

Boendestöd enligt SoL beviljas vuxna personer i alla åldrar och kan även vara ett alternativ till personer som tillhör personkrets LSS och som bor i ordinärt boende.

Syftet med insatsen är att på ett pedagogiskt sätt ge stöd för att stärka och utveckla personens förmåga att klara sin dagliga livsföring. Stödet ska också tillgodose behovet av personlig omvårdnad och praktisk hjälp i och utanför hemmet, utifrån livssituation och behov. Målsättningen är att ge förutsättningar för personen att bo kvar i sitt ordinarie boende.

Den 15 december 2020 var det 248 personer som hade insatsen boendestöd. Detta kan jämföras med december 2019 då det var 203 personer som hade insatsen. (källa: Enheten för boendestöd)

SoL-bostad - Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning SoL

Bostad med särskild service för vuxna personer med funktionsnedsättning bedrivs enligt 5 kap. 7§ socialtjänstlagen och kallas i Östersunds kommun för SoL-bostad.

SoL-bostad är en omfattande insats för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar 7 SoL-bostäder och drivs av sektor funktionshinder.

Korttidsvistelse för barn och unga - Bostad med särskild service LSS

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS är en insats för barn och unga med funktionsnedsättningar enligt lagens personkretsar. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte. Det kan också vara ett sätt att bidra till en frigörelseprocess mellan barn och vårdnadshavare eller som en förberedelse för den som ska flytta hemifrån. Insatsen ska kunna erbjudas regelbundet eller vid akuta behov i familjen.

Verksamheten tar emot barn och ungdomar i åldern 0-20 år och består av två korttidshem med 14 platser.

Den 18 december 2020 var det 43 barn och ungdomar som hade insatsen. (källa: Enheten för korttidsvistelse LSS)

Elevbostad LSS - Bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS

Elevbostad LSS är en insats för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar enligt lagens personkretsar. Insatsen erbjuds även till barn och ungdomar från länets övriga kommuner enligt avtal. Enheten tillhandahåller elevboende på vardagar, förutom under skollov. Verksamheten bedrivs i egen regi och består av 4 elevboenden med 21 platser.

Den 18 december 2020 var det 3 barn och ungdomar från Östersunds kommun och 16 barn och ungdomar från andra kommuner som hade insatsen elevboende. (källa: Enheten för elevbostad LSS)

Daglig verksamhet LSS/Dagverksamhet SoL (DV)

Daglig verksamhet enligt LSS och dagverksamhet enligt SoL är insatser för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och utbildning. DV har ingen separat verksamhet för personer med SoL-beslut. Medborgare har, oavsett lagrum, placering utifrån sina förutsättningar i olika steg, se nedan.

Insatsen ges enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, utifrån personkrets 1 och 2 (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL) för personkrets 3. DV är fördelad på fem enheter och bedrivs i egen regi av Vård- och omsorgsförvaltningen, sektor funktionshinder.

Verksamheten bygger på en modell i tre steg:

Steg 1: Gruppverksamhet i egna lokaler med 2 personal (cirka 23 grupper)

Steg 2: Gruppverksamhet ute på företag eller i externa lokaler men 1 personal (ca 40 företag)

Steg 3: Medborgaren har självständig placering i företag/extern verksamhet och får handledning av arbetskonsult. Utsedd kontaktperson finns på företaget/verksamheten

I juni 2020 hade 462 personer beslut om daglig verksamhet LSS/dagverksamhet SoL. Av dessa var 400 beslut enligt LSS och och 62 enligt SoL.

Antal personer i DV - Steg och lagrum

STEG

LSS

SOCIALTJÄNSTLAGEN

Steg 1

132

20

Steg 2

206

30

Steg 3

62

12

Personlig assistans LSS

Personlig assistans LSS är en insats för personer med funktionsnedsättningar enligt lagens personkretsar. Funktionsnedsättningen måste vara stor och orsaka betydande svårigheter i det dagliga livet. Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistansersättning men den måste vara beviljad innan personen fyller 65 år.

Personlig assistans bedrivs både i egen regi och av privata utförare.

I december 2020 verkställde verksamheten i egen regi insatsen för 12 personer. (källa: Enheten för personlig assistans)

Myndighetsenheten

Myndighetsenhetens verksamhet innefattar huvudsakligen myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) för Vård- och omsorgsnämndens målgrupper.

Enhetens handläggare fattar beslut om olika former av stöd för medborgare som vistas i, eller avser att flytta permanent till kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-03