Vattenskyddsområden

Vatten tillhör vår allra viktigaste naturresurs. Därför måste vi vårda det. Syftet med våra vattenskyddsområden är att ge dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd i både det korta och det långa perspektivet.

I Östersunds kommun finns vattenskyddsområden som berör dricksvattentäkterna vid Minnesgärdet, Lit, Lillsjöhögen, Tandsbyn och Häggenås.

Kommunen har också ansökt om att upprätta vattenskyddsområden för dricksvattentäkten i Näs, och arbetar också med att revidera föreskrifterna för Tandsbyns och Häggenås vattenskyddsområden.

Vad får man göra och inte göra inom ett vattenskyddsområde?

Om du bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde finns det bestämmelser (vattenskyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och inte. Det handlar om att du måste vara extra försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten.

Vissa saker måste du anmäla eller ha tillstånd från kommunen för och andra saker får du inte göra alls.

Vilka begränsningar som gäller kan vara olika för olika vattenskyddsområden, men det kan till exempel handla om några av dessa saker:

 • att det är förbjudet att hantera till exempel olja, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen eller liknande utan tillstånd, eftersom en eventuell läcka kan skada eller förgifta grund- eller ytvattnet
 • att det är förbjudet att etablera miljöfarlig verksamhet utan tillstånd
 • att det är förbjudet att utföra gräv- eller borrningsarbeten som kan påverka grundvattnet utan tillstånd

Anmäla eller söka tillstånd

Om du ska göra något inom ett vattenskyddsområde, till exempel utföra olika typer av markarbeten, hantera farliga ämnen eller liknande som riskerar att påverka vattnet så måste du följa vattenskyddsföreskrifterna för det aktuella vattenskyddsområdet, och därmed söka de tillstånd eller anmäla det som krävs enligt föreskrifterna.

Du hittar föreskrifter för respektive vattenskyddsområde under rubrikerna nedan.

 

Minnesgärdets vattenskyddsområde

Östersunds kommun ansökte 2013 om att upprätta vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt. Länsstyrelsen fattade beslut i december 2016, och de nya vattenskyddsföreskrifterna började då att gälla. Skyddet innebär restriktioner för all verksamhet i området.

Karta över Minnesgärdets vattenskyddsområdePDF

Skyddsföre­skrifter för Minnesgärdets ytvattentäktWord

Definitionerna gällande vattenskyddsföreskrifternaPDF

Karta över Minnesgärdes vattenskyddsområde

Tillstånds- och anmälningspliktiga aktiviteter och verksamheter

Om du ska göra något av nedanstående inom vattenskyddsområdet för Minnesgärdets dricksvattentäkt måste du antingen anmäla det eller söka tillstånd för det.

Du behöver anmäla eller söka tillstånd för:

 • att hantera petroleumprodukter
 • att hantera växtskyddsmedel
 • att lagra eller sprida gödsel eller växtnäringsämnen
 • att hålla djur på strandbete
 • upplag och deponier
 • schaktning, täkter eller andra markarbeten
 • skogsbruk
 • vattenbruk
 • kalkning eller annan behandling av sjöar

Östersunds kommun arbetar just nu med att ta fram blanketter för att anmäla eller söka tillstånd. Blanketterna laddas upp i vår e-tjänsteplattform allt eftersom de blir klara.

Om du ska göra något av ovanstående, gå då till vår e-tjänsteplattform och leta efter rätt blankett. Om du inte hittar blanketten för just det du vill göra ska du istället kontakta oss på 063-14 30 00, välj knappval 3. Du kan också skicka e-post till kundcenter@ostersund.se för att komma i kontakt med oss.

Skyltning inom Östersunds Storsjöns vattenskyddsområde

Verksamheter som har påfyllningsrör för tank där petroleumprodukter och/eller brandfarliga vätskor lagras ska skylta för att påminna om vattenskyddsområdets existens. Skyltar finns att hämta på Östersunds kommuns kundcenter och kostar 200 kr/st (inkl. moms).

Vilka berörs?

Exempel på verksamheter som påverkas av beslutet är företag inom vattenskyddsområdet som hanterar miljöfarliga ämnen, skogsbruk, jordbruk och djurhållning.

Arbeten med större schaktnings- och grävarbeten, samt upplag eller deponi av avfall, asfalt, oljegrus och vägsalt påverkas också av de nya bestämmelserna. Inom vissa områden råder förbud, inom andra krävs tillstånd.

Efter att beslutet fattades startades en process för att ställa om och anpassa till de nya miljökraven. Befintliga verksamheter i området har två år på sig att vidta åtgärder. För nystartade verksamheter gäller de nya kraven direkt eftersom Länsstyrelsens beslut trädde i kraft den 12 december 2016.

Lits vattenskyddsområde

Lit får sitt vatten från grundvattentäkt. Vattenskyddsområdet för Lits grundvattentäkt omfattas av skyddsföreskrifter som talar om vad man och får inte får göra inom vattenskyddsområdet.

Skyddsföreskrifter för Lits grundvattentäktPDF

Definitionerna gällande vattenskyddsföreskrifternaPDF

Lillsjöhögens vattenskyddsområde

Lillsjöhögen får sitt vatten från grundvattentäkt. Vattenskyddsområdet för Lillsjöhögens grundvattentäkt omfattas av skyddsföreskrifter som talar om vad man och får inte får göra inom vattenskyddsområdet.

Skyddsföreskrifter för Lillsjöhögens grundvattentäktPDF

Definitionerna gällande vattenskyddsföreskrifternaPDF

Kommande eller reviderade föreskrifter för vattenskyddsområden i Häggenås, Näs och Tandsbyn

Östersunds kommun har ansökt om och arbetar med att ta fram nya eller reviderade förslag på skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Häggenås, Tandsbyn och Näs.

Se tabellen nedan.

VattentäktPågående aktivitetFörslag
Häggenås grundvattentäktAnsökan inlämnad till Länsstyrelsen januari 2015Skyddsföre­skrifter för HäggenåsPDF
Tandsbyns grundvattentäkAnsökan inlämnad till Länsstyrelsen april 2015Skyddsföre­skrifter för TandsbynPDF
Näs ytvattentäktFörslag till nytt vatten­skydds­område har arbetats fram tillsammans med Bergs kommun. Ansökan inlämnad till Länsstyrelsen i november 2015.Skyddsföre­skrifter för NäsPDF

 

Sidan uppdaterad 2018-09-03