VA-avgifter och fakturor

Vatten- och avloppsverksamheten i Östersunds kommun bedrivs inte med skatte­pengar. Det är istället VA-avgiften som täcker kostnaderna för den kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen. VA-avgiften, även kallad VA-taxan, består av två delar – anläggningsavgiften och bruk­ningsavgiften.

Avgifter

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med att du ansluter dig till det kommunala ledningsnätet. Det du betalar i avgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator. Avgiftens storlek beror på:

  • fastighetens storlek
  • antalet lägenheter
  • antal och typ av anslutningar (spillvatten, dricksvatten och/eller dagvatten)

Du som fastighetsägare är skyldig att betala anläggningsavgiften och den gäller för både bebyggda och obebyggda fastigheter inom VA-verksamhetsområdet. Om du utför förändringar på din fastighet kan du behöva betala ytterligare anläggningsavgifter.

Prisexempel på anläggningsavgifter

Här nedan redovisas beräknade exempel för avgifter vid anslutning av den kommunala VA-anläggningen enligt den gällande VA-taxan för 2017. Redovisade exempel avser bostadsfastigheter belägna inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Anläggningsavgift för villa vid anslutning till kommunalt VA, typhus A*:
TypPris
Servisavgift för vatten, spillavlopp och dagvatten23 960
Förbindelsepunkt för vatten, spillavlopp och dagvatten26 600
Tomtytan 800 m231 760
Lägenhetsavgift6 340
Summa inklusive moms88 660
Anläggningsavgift för hyreshus vid anslutning till kommunalt VA, typhus B*:
TypPris
Servisavgift för vatten, spillavlopp och dagvatten23 960
Förbindelsepunkt för vatten, spillavlopp och dagvatten26 600
Tomtytan 800 m231 760
Lägenhetsavgift (exempelvis 15 lägenheter)95 100
Summa inklusive moms177 420

* Svenskt Vattens riktlinjer

Brukningsavgift

Brukningsavgiften faktureras löpande och är uppdelad i en fast årskostnad och en rörlig kostnad som beräknas utifrån vattenförbrukningen.

Den fasta delen består av en avgift för vattenanslutningen och en avloppsavgift för antalet anslutna lägenheter, tillsammans med en avgift för dagvatten. Dagvattenavgiften är uppdelad på en avgift för dagvatten fastighet och en avgift dagvatten gata. Avgiften bestäms efter hur stor tomten är och var den ligger.

Prisexempel på brukningsavgifter

Här nedan redovisas beräknade exempel för avgifter vid brukande av den kommunala VA-anläggningen enligt den gällande VA-taxan för 2018. Redovisade exempel avser bostadsfastigheter belägna inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Kostnaden för en normal enfamiljsvilla med 800 m2 tomt, vattenförbrukning motsvarande 150 m3 och en anslutning till spillavlopp är4 048 kr per år enligt följande:

Brukningsavgifter för villa:
TypPris
Fast kostnad, Mätställe vatten842 kr
Fast kostnad, Lägenhetsavgift spillvattenavlopp369 kr
Fast kostnad, Dagvattenavgift gata148 kr
Fast kostnad, Dagvattenavgift tomt148 kr
Rörlig kostnad, Brukningsavgift 150 m3 vatten * 16,94 kr2 541 kr
Summa (fasta + rörliga kostnader)4 048 kr 


Kostnaden för ett flerbostadshus, som är anslutet till vatten och spillavlopp, med 15 lägenheter, en tomtyta på 800 m2 och vattenförbrukning på 2 000 m3/år är 41 145 kr enligt nedanstående

Brukningsavgifter för hyreshus:
TypPris
Fast kostnad, Mätställe vatten842 kr
Fast kostnad, Lägenhetsavgift för 15 lgh5 535 kr
Fast kostnad, Dagvattenavgift gata444 kr
Fast kostnad, Dagvattenavgift tomt444 kr
Rörlig kostnad, Brukningsavgift 2000 m3 vatten * 16,94 kr33 880 kr
Summa (fasta + rörliga kostnader)41 145 kr

Slamtömningsavgift

Du som har enskilt avlopp ansvarar för att din avloppsbrunn töms regelbundet. I Östersund har vi en privat utförare som sköter slamtömningen på uppdrag av kommunen.

Priser för slamtömning

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2018. Moms är inräknad i alla avgifter.

Avgifter för slamtömning av trekammarbrunn:

Trekammarbrunn

Avgifter

Ordinarie tömning

1 285 kr

Extratömning - inom 5 arbetsdagar

2 183 kr

Extratömning - inom 8 timmar

3 683 kr


Avgifter för slamtömning av sluten tank:

Sluten tank

Avgifter

Ordinarie tömning eller inom 5 arbetsdagar

1 632 kr

Extratömning - inom 8 timmar

3 503 kr


Avgifter för slamtömning av kombitank, brunn:

Kombitank, brunn

 Avgifter

Ordinarie tömning

1 685 kr

Extra tömning - inom 5 arbetsdagar

2 742 kr

Extra tömning - inom 8 timmar

5 125 kr


Övriga avgifter för slamtömning:

Övriga avgifter

 Avgifter

Tillägg vid hinder i vägen som omöjliggör tömning

603 kr

Slamvolym över 3m³*

491 kr/m³

Slangutdrag utöver 25 meter, pris per 10 m

125 kr

Lyft av tungt lock

125 kr


* Vid ordinarie tömning samt extratömning ingår 3m³ slam. I de fall slamvolymen överstiger 3m³ tas extra avgift ut.

Faktura

Om du är kund hos Renhållningen och Vatten Östersund kommer kostnaden för sophämt­ningen på en gemensam faktura från Östersunds kommun tillsammans med kostnaderna för slamtömning, vatten och avlopp (VA).

Fakturan för VA, sopor och slamtömning

Sidan uppdaterad 2018-04-03