Tekniska krav vid VA-anslutning

Vattentrycket

Vattentryckets nivå beror på var din fastighet ligger i förhållande till reservoaren som vattnet kommer från. Om vattentrycket är större än sju bar rekommenderar vi att du installerar en tryckreducerare.

Dränering

När du planerar att dränera om husgrunden eller lägga om ledningar på tomtmarken ska du se över hur ledningarna är anslutna till de kommunala avloppsledningarna. Det är inte tillåtet att avleda dräneringsvattnet till det kommunala spillvattenledningsnätet om det finns möjlighet att nyttja kommunens ledningar för dagvatten.

Fastigheter som belastar spillvattennätet med dräneringsvatten och som har eller får tillgång till kommunens ledningar för dagvatten ska koppla om dräneringen. Om ditt hus har källare är det troligt att dräneringsvattnet inte kan avledas med självfall utan måste pumpas till dagvattennätet. Du behöver då installera en brunn med pump innan inkoppling till kommunens dagvattennät. Ta alltid kontakt med kommunens kundcenter för mer information och rådgivning när du bygger nytt eller gräver om din dränering och övriga VA-installationer.

Dagvatten

Det förekommer att stuprör och gårdsbrunnar är felaktigt kopplade till spillvattensystemet. Detta är inte tillåtet enligt kommunens bestämmelser och du som fastighetsägare ansvarar för att åtgärda felkopplingen. Exempel på åtgärd kan vara att leda ut takavvattningen över en grönyta. I de fall du behöver en dagvattenanslutning till det kommunala dagvattennätet kan detta erbjudas i områden där det finns dagvattennät. Kommunen tar då betalt för upprättande av en ny anslutning enligt gällande VA-taxa.

Spillvatten

Toaletter, diskvatten, duschvatten ska alltid kopplas på kommunens spilledning​. Bygger du med källare måste ett färdigt golv ligga 50 cm ovanför huvudledningens hjässa. Annars måste du pumpa ditt avlopp. Pumpledningen måste ha en backventil.

Vattenledning

Vattenledningen förses alltid med en avstängningsventil ute på den allmänna delen av servisledningen. Det är enbart kommunen som får stänga eller öppna leveransen av dricksvattnet.

Vattenmätare

Läs om kraven på vattenmätarplats

Sprinkler​

Vid dimensionering av sprinklerledning förutsätts rätt flöde och tryck. Tag kontakt med oss på kommunen för specifik information om just din anslutning av sprinklern. Sprinklern ska dessutom förses med ett återströmningsskydd för att hindra att gammalt vatten återförs ut på ledningsnätet. Tänk på att återströmningsskyddet ger en förlust på minst 1 bar.

Från egen brunn till kommunalt vatten

När du kopplar in kommunalt vatten krävs att din gamla vattenkälla inte kan kopplas ihop med det kommunala. En ventil räcker inte som en barriär - ingen fysisk ihopkoppling får förekomma. Det har förekommit olyckhändelser med magsjuka som följd av att brunnsvatten har blandats med det kommunala dricksvattnet. Därför är det väldigt noga att du som fastighetsägare följer den här viktiga regeln.

Så länge du inte har en fysisk ihopkoppling kan du använda din gamla vattenkälla till exempelvis bevattning.

Läs mer i Tekniskt PM för VA-byggande i Tekniska handboken

Sidan uppdaterad 2022-06-22