VA: Abonnemang och avgifter

Här kan du läsa om vad det innebär att ha kommunalt vatten och avlopp, vilket ansvar du som fastighetsägare har, vad det kostar och hur vi tar betalt för din vattenförbrukning.

Vi distribuerar kallt vatten av dricksvattenkvalitet via ledningar till våra kunder och leder bort och tar hand om deras avloppsvatten. Vi tar alltid hand om smutsvattnet från kök, badrum och toaletter (spillvatten) men vi kan också leda bort regn- och smältvatten från stuprören eller dräneringsvatten från husgrunden via våra dagvattenledningar.

Vad du som fastighetsägare ska tänka på

Koll på vattenmätaren

Om du är kund hos oss har du en vattenmätare på vattenledningen, där den kommer in i huset. Den mäter förbrukningen av kranvatten. Vattenmätaren ägs av Östersunds kommun men det är du, som fastighetsägare, som har ansvar för att den inte läcker, fryser eller går sönder på annat sätt. En vattenmätare är alltid fylld med mer eller mindre vatten. Ibland syns en luftbubbla eller kondens bakom glaset. Det är fullt normalt.

Anordningarna, som konsolen som vattenmätaren sitter på, och avstängningskranarna som sitter före och efter vattenmätaren, äger du. Motionera kranarna regelbundet, så att de går att öppna och stänga när det behövs, vilket är viktigt, inte minst om du skulle drabbas av översvämning i fastigheten.

En del vattenmätare ska läsas av en gång per år och vart tionde år byter vi ut din vattenmätare. Läs mer om avläsning av vattenmätare och byte av vattenmätare.

Dina ledningar ska var rätt kopplade och behöver underhåll

Planerar du att dränera om husgrunden eller göra andra grävarbeten? Passa då på, att se över dina vatten- och avloppsledningar. Faktorer som ålder, material och kondition påverkar skicket på dina ledningar. En gammal vattenledning i galvaniserat järn har exempelvis en tendens att rosta. En otät avloppsledning lockar in trädrötter som på sikt kan orsaka ett avloppstopp (som du kan få upp via golvbrunnen).

Kolla också att dina ledningar är rätt kopplade till de kommunala ledningarna. Många fastigheter har, förutom avloppsledningen från kök, badrum och toalett (spillvatten), även ledningar för dagvatten från stuprören och för dräneringsvatten från husgrunden. Är dessa ledningar anslutna till kommunala avloppsledningar, ska de vara kopplade till en dagvattenledning. Många äldre hus har sina dränerings- och dagvattenledningar felaktigt kopplade till kommunens spillvattenledning. Det är inte tillåtet för hus som byggs idag. Om du har ditt dagvatten kopplat till en spillvattenledning riskerar du dessutom att din källare översvämmas med avloppsvatten från kök, badrum och toalett vid kraftiga regn.

Ta alltid kontakt med kommunen för mer information och rådgivning när du bygger nytt eller gräver om din dränering och övriga VA-installationer.

Läs mer om vilka krav vi ställer vid VA-anslutning

Regn- och smältvatten från din tomt

I tätbebyggda områden leds regn- och smältvatten - så kallat dagvatten, från hustak, parkeringar och gator via dagvattenledningar och diken ut i närmaste vattendrag. Dagvattnet i tätbebyggda områden innehåller mycket föroreningar, främst från biltrafiken, som sköljs med ut i sjöar och vattendrag. På en del ställen finns dammar och andra typer av magasin som ska bromsa upp vattenflödet vid kraftiga regn eller kraftig vårflod. Klimatförändringarna kommer att ge oss mer nederbörd och mer extremt väder med bland annat kraftigare regn med översvämningar som följd. 

Du som fastighetsägare ansvarar för det dagvatten som uppstår på din tomt. Undvik att leda dagvatten ut på allmänna trottoarer och gator. Ett bättre sätt att ta hand om ditt dagvatten är att

 • leda vatten från stuprör ut på gräs eller grus (eller varför inte samla upp vattnet i en tunna och använda till bevattning?)
 • använd grus eller andra genomsläppliga material på din garageuppfart istället för asfalt

Då hjälper du till att minska belastningen på kommunens dagvattenledningar och bidrar till renare sjöar och vattendrag. Om vi har dagvattenledningar i området kan du naturligtvis också

 • ansluta till kommunens dagvattenledningar

Avgifter

Avgifterna för att bruka kommunalt vatten och avlopp är uppdelade i några fasta avgifter och en rörlig avgift.

De fasta avgifterna är

 • en avgift för att vara ansluten till kranvatten/fastighet
 • en avgift för avlopp från kök, badrum och toalett/antalet hushåll
 • en avgift för regn- och smältvatten*, tomt
 • en avgift regn- och smältvatten*, gata

* så kallat dagvatten. Avgifterna för dagvatten bestäms av hur stor tomten är och var den ligger.

Den rörliga avgiften tas ut för hushållens vattenförbrukning.

Exempel på avgifter

Nedan kan du se exempel på avgifter för en villa och ett flerbostadshus. Avgifterna gäller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp (de områden där kommunfullmäktige har slagit fast att kommunen ska tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp) och gäller alltså inte för våra avtalskunder.

Avgifter för en enfamiljsvilla med

 • 800 m² tomt
 • vattenförbrukning motsvarande 150 m³
 • anslutning till avlopp från kök, badrum och toalett

är totalt 5 339 kr per år enligt nedan:

Avgifter för en normal villa
Avgifter:
kr/år
Fast avgift, kranvatten1 111
Fast avgift, avlopp från kök, badrum, toalett487
Fast avgift, regn- och smältvatten från tomt195
Fast avgift, regn- och smältvatten från gata195
Rörlig avgift, vattenförbrukning 150 m³ vatten * 22,34 kr3 351
Summa: 5 339


Avgifter för ett flerbostadshus med 15 lägenheter med

 • en tomtyta på 800 m²
 • vattenförbrukning på 2 000 m³
 • anslutning till avlopp från kök, badrum och toalett

är totalt 54 264 kr per år enligt nedan:

Avgifter för ett flerbostadshus med 15 lägenheter
Avgifter:
kr/år
Fast avgift, kranvatten1 111
Fast avgift, avlopp från kök, badrum, toalett för 15 lgh7 305
Fast avgift, regn- och smältvatten från tomt584
Fast avgift, regn- och smältvatten från gata584
Rörlig avgift, vattenförbrukning 2000 m³ vatten * 22,34 kr44 680
Summa:54 264

 Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2021.

Läs mer i VA-taxan 2021 Pdf, 195.4 kB.

Fakturan

Kostnaden för vatten och avlopp kommer på en gemensam faktura från Östersunds kommun tillsammans med kostnaderna för sophämtning och eventuell slamtömning.

När kommer fakturan?

Grundregeln är att kunder med en årskostnad för sopor, slamtömning och VA som understiger 12 000 kr får fakturan en gång per kvartal. Kunder med en årskostnad som överstiger 12 000 kr får sin faktura varje månad. Villahushåll tillhör oftast första kategorin medan företag och flerbostadshus oftast tillhör den andra.

Vi skickar inte ut fakturor där summan slutar på mellan -200 och +200 kronor. I dessa fall kommer beloppet att läggas på nästa faktura istället. Det kan betyda att fakturan gäller för en längre tidsperiod än din vanliga fakturafrekvens.

Villahushåll

Till de flesta villahushåll skickar vi en faktura varje kvartal. Fakturan skickas ut i början av mars, juni, september och december. Den förfaller alltid den sista mars, juni, september, och december.

Till fakturan kommer ofta en bilaga med bland annat information om öppettiderna på återvinningscentralerna när det är helger. Det kan också vara tips och trix av olika slag både för avfall, slam, vatten och avlopp.

Bilaga till november månads faktura: Restavfall är det som blir kvar när allt annat är utsorterat Pdf, 265.6 kB.

Flerbostadshus och företag

Dessa kunder tillhör oftast kategorin med en årskostnad som överstiger 12 000 kr och får sin faktura varje månad. Fakturan ska betalas den sista i den månad tjänsterna avser.

Fritidshusägare

För fritidshus kommer fakturan två gånger per år; i början av juni och december.

Har du förlagt eller åkt ifrån fakturan?

Om du inte har tillgång till din faktura när du ska betala den, kan du kontakta oss så får du kopia eller fakturauppgifter. Ring eller beställ fakturakopia här

Avgifter om du inte betalat i tid

Har du varit sen med betalningen tar vi ut avgifter.

Påminnelseavgift

Har du glömt att betala fakturan skickar vi en påminnelse cirka åtta dagar efter förfallodagen och vi tar ut 60 kr i påminnelseavgift.

Inkassokrav

Inkassokrav skickas tidigast 16 dagar efter förfallodagen. Vi tar ut en avgift på 180 kr på nästa faktura. Om du inte betalar trots inkassokrav, så går fakturan vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Vattenabonnenter riskerar också att få sitt vatten avstängt. Vi hanterar krav enligt §5 i Inkassolagen.

Dröjsmålsränta

Vi tar ut dröjsmålsränta från den dag betalning skulle ha skett fram tills dess att fakturan är betald. Räntan tar vi ut på nästa faktura. Vi hanterar dröjsmålsränta enligt §6 i Räntelagen med gällande referensränta + 8%.

E-faktura

Vill du slippa få pappersfakturor med posten och istället få elektroniska fakturor? Om du är ansluten till en internetbank kan du betala med E-faktura. Det är ett enkelt sätt att betala dina fakturor på. E-fakturorna skickas endast elektroniskt, direkt till din internetbank. Du kan kombinera E-faktura med autogiro.

Så här går det till

När du loggat in på din internetbank ser du om du fått någon faktura. Klicka på fakturan så visas den i sin helhet. Du ser vem fakturan kommer från, beloppet samt förfallodag. Kontrollera att allt stämmer och godkänn. Fakturan betalas automatiskt på förfallodagen (du kan sen oftast se dina tidigare fakturor på din leverantörs hemsida).

För att få E-faktura gör du så här

 1. Ha en gammal pappersfaktura till hands så du kan uppge ditt kundnummer
 2. Logga in på din internetbank
 3. Klicka dig fram till e-faktura
 4. Sök efter Östersunds kommun och följ anvisningarna

E-postfaktura

En E-postfaktura är en annan typ av elektronisk faktura som kommer till din e-postbrevlåda. Den kan du betala via din internetbank eller på annat sätt. Anmäl direkt till oss om du vill ha en E-postfaktura. Du kan kombinera E-postfaktura med autogiro.

Autogiro

Vill du betala din faktura via autogiro? Då dras beloppet automatiskt från ditt konto på rätt dag. Autogiro kan kombineras med E-faktura eller E-postfaktura.

För att få autogiro gör du så här

 1. Logga in på din internetbank
 2. Klicka dig fram till Autogiro (under Betalningar)
 3. Välj Teckna nytt
 4. Skriv Östersunds kommun under Företagsnamn
 5. Välj Avfall och Vatten/Avlopp under Typ av betalning
 6. Följ övriga instruktioner

Om du tycker det är besvärligt kan du beställa en blankett som vi skickar till dig. Du fyller i den och skickar tillbaka den till Avfall VA och därefter får du fakturorna på autogiro.

Beställ medgivandeblankett för autogiro

Att läsa av vattenmätaren

Gammaldags analog vattenmätare

Om du är kund hos oss har du en vattenmätare på vattenledningen där den kommer in i huset. Vattenmätaren mäter din förbrukning av kranvatten. Det är vi som äger vattenmätaren och vi tillhandahåller två typer; den äldre analoga (ovan) och den nya digitala (nedan). Den analoga ska du själv läsa av när vi skickar ut ett avläsningskort en gång per år. Har du fått en ny, digital mätare fjärravläser vi den gång per kvartal.

Nu befinner vi oss i en övergångsperiod mellan gamla och nya mätare och då händer det att vi även ber kunder med digital mätare att göra en avläsning. Om du får ett avläsningskort med posten ska du alltid läsa av mätarställningen och rapportera till oss:

 1. Kontrollera att det är rätt mätare genom att jämföra vattenmätarnumret på kortet och vattenmätarens nummer (ibland råkar kunder läsa av fel mätare - oftast fjärrvärmemätaren). Mätarnumret består av åtta siffror. Numret står på mässingsringen på äldre mätare. På digitala mätare står mätarnumret ovanför mätarställningen.
 2. Läs av mätarställningen. Det är de fem siffrorna som anger antalet m³ som ska fyllas i på kortet.
 3. När du fått avläsningskortet har du möjlighet att under en begränsad tidsperiod rapportera in vattenavläsningen via vår e-tjänst. Du hittar webbadress och lösenord på kortet.
 4. Har du inte möjlighet att rapportera in avläsningen via e-tjänsten eller om tiden gått ut, kan du istället posta kortet, eller ringa eller faxa in mätarställningen. Kontaktuppgifterna står på kortet.

Utifrån den mätarställning som du har meddelat oss, uppskattar vi sedan en ny årsförbrukning, vilken vi ­debiterar kvartalsvis under det kommande året. Skulle den faktiska förbrukningen bli en annan än den beräknade, justerar vi det på kommande fakturor.

Moderna digital vattenmätare

Digitala vattenmätare som vi fjärravläser

Snart slipper alla i Östersund att läsa av sin mätare. Numera sätter vi in digitala vattenmätare vid vattenmätarbyten, som vi kan fjärravläsa. Vi har bytt ut mer än hälften av alla analoga mätare ute hos våra kunder.

Om några år behöver ingen läsa av sin vattenmätare. Det gör vi när vi kör ett fordon sakta genom stadsdelar och byar med ett instrument som fjärravläser din vattenmätare.

Har du onormalt hög vattenförbrukning?

Droppande kranar eller rinnande toaletter leder snabbt till kubikmetrar med vatten som rinner bort och kostar pengar.

 • Ett hål på en ledning som är stort som en blyertspenna kan leda till att 1000 m³ vatten läcker ut varje månad
 • Droppande kranar kan leda till 1 - 20 m³ högre vattenförbrukning
 • Rinnande toaletter kan medföra upp till 20 - 40 m³ högre vattenförbrukning

Kontrollera vattenmätaren

Tycker du att du har ovanligt hög vattenförbrukning rekommenderar vi dig att kontrollera vatten­mätaren några timmar när det är lugnt i huset (ingen som duschar och ingen tvättmaskin som går).

På en äldre, analog mätare: Titta på de små mätarna på vattenmätaren. De små röda visarna visar (från vänster till höger) antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter. Det svarta kugghjulet snurrar när vattnet förbrukas.

På en nyare, digital mätare: De tre mindre siffrorna efter mätarställningen i m³ är förbrukningen i liter.

En vanlig orsak till hög förbrukning kan vara en läckande toalettstol eller en droppande kran. Ett annat vanligt fel är att varmvattenberedaren droppar varmvatten.

Varmvattenberedare

Kallt vatten som fyller en varmvattenberedare sänker trycket i kärlet. När temperaturen åter når den inställda temperaturen ökar vattentrycket i beredaren. För att beredaren inte ska gå sönder sitter en tryckutjämnare i kärlet. Med tiden kan den bli utmattad och börjar då att släppa ut vatten och läcka. Det här är en vanlig förklaring till höjd vattenförbrukning.

Fjärrvärmeväxlare

Har du fjärrvärme och får ditt varmvatten via en fjärrvärmeväxlare? Då kan ett läckage uppstå i växlaren och vatten läcker ut till fjärrvärmenätet. Läckaget syns inte på utsidan av värmeväxlaren.

Tips på hur du kan spara på vattnet

Genom enkla åtgärder i vardagen kan vi alla vara vattensmarta och bidra till en hållbar vattenförsörjning. I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn. Här har du tips på hur du kan minska din förbrukning:

Din kropp

 • Tappa upp friskt vatten i en tillbringare och ställ i kylen så slipper du låta kranen rinna varje gång du vill ha ett glas kallt vatten.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna (om en familj på fyra personer gör det sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag).
 • Samla upp det första kalla duschvattnet i en hink i väntan på varmvatten. Återanvänd vattnet till exempelvis trädgårdsbevattning, rengöring i hemmet och tvätt av trädgårdsmöbler.
 • Ta korta duschar och stäng av vattnet i duschen medan du tvålar in dig (en dusch på tre minuter motsvarar 36 liter).

Disk och tvätt

 • Undvik att diska eller skölja disk under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon.
 • Förpackningar som ska till återvinning behöver inte diskas. Behöver de sköljas ur kan du använda det sista diskvattnet. Du kan även klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur det värsta med hushållspapper.
 • Diska och tvätta alltid med full maskin och välj eco-program (det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin med tvätt).

Utomhus

 • Tvätta bilen på en biltvätt som återvinner vattnet. Då gör du både vattensmarta och miljömässiga vinster.
 • Låt högtryckstvätten stå och använd istället en vattenhink och svamp eller borste.
 • När det är möjligt, samla upp regnvatten och använd det till att vattna i trädgården.
 • Vattna aldrig gräsmatta eller planteringar på dagen då solen skiner. Det vattnet avdunstar direkt och kommer aldrig växterna till del. Vänta med att vattna till natten.
 • Fyll poolen sakta och nattetid och fyll den bara en gång. Håller du vattnet rent med hjälp av reningspump och klor kan du bada i samma vatten länge.

Allmänt

 • Låt inte kranen rinna i onödan (för varje minut som kranen står och rinner går det åt sex liter vatten).
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter. Även små läckor förbrukar mycket vatten.
 • Installera snålspolande toaletter och snålspolande munstycken på kranar och duschar.

Skyfall och översvämningar

Vädret kan ställa till det och med klimatförändringarna kommer det att ställa till det ännu mer.

Sommarens åskväder med kraftiga skyfall, kan leda till översvämningar i byggnader. Om du har felaktigt kopplade avloppsledningar så att exempelvis stuprör eller dräneringen från husgrunden är kopplade till avloppsledningen från kök, badrum och toaletter (spillvattenledningen), kan du få upp avloppsvatten genom golvbrunnarna.

Vid riktigt kraftiga skyfall hinner inte marken eller gatans ledningar för regn- och smältvatten (dagvatten) hålla undan vattnet. Då ligger vattensamlingarna kvar på marken och vattnet kan nå ditt hus.

Gör så här:

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier
 • Skaffa hjälp med länspumpning
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten
 • Ring ditt försäkringsbolag
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning
 • Kontakta oss om översvämningen kommer via kommunens ledningar

Vi byter din vattenmätare

Vattenmätaren i din fastighet ägs av kommunen. Vi är, enligt lag, skyldiga att byta ut en vattenmätare vart tionde år. Din fastighet får då en ny mätare som är kontrollerad av ett, av oss, oberoende företag.

Det är Stångå rörservice AB som, på uppdrag av oss, byter vattenmätare under 2021.

Vi kontaktar dig med brev inför mätarbytet för att informera om bytet och kraven vi ställer på platsen för vattenmätaren. Om du har digital brevlåda så får du brevet om mätarbytet i den.

Vi måste komma in hos dig för att byta vattenmätaren, så vi vill boka en tid med dig

Vi har rätt att begära tillträde till vattenmätarplatsen för byte och underhåll av vattenmätaren och vill komma överens med kunden om när bytet ska ske. Så vi skickar ut brev med uppmaningen att bestämma en tid med entreprenören. Om kunden inte gör det så föreslår entreprenören en tid. Om kunden vid det tillfället fortfarande inte ger tillträde till fastigheten för vattenmätarbyte så kan det bli aktuellt att stänga av vattnet.

Vi har rätt att begära tillträde till vattenmätarplatsen för byte och underhåll av vattenmätaren.

Läs mer om de krav vi ställer på anordningarna för vattenmätaren

Om den utbytta vattenmätaren har visat 2 % fel, eller mer, kommer vi att göra en justering av avgiften om vi tagit för mycket betalt.

Har din vattenmätare helt slutat att fungera tar vi ut samma avgift som för perioden innan, då vattenmätaren fortfarande fungerade.

Köp eller försäljning av fastighet

Om en fastighet byter ägare måste vi får veta det. Vi registrerar köparen som ny kund för att alla våra tjänster ska fungera och för att räkningarna ska gå till rätt person (vi får inga uppgifter från Skatteverkets folkbokföring eller Adressändring). Från tillträdesdatumet för vi över alla kostnader på köparen. Vi ser över alla tjänster som exempelvis att soptunnorna har rätt storlek och att vattenmätaren läses av.

Kontakta oss inför köp eller försäljning.

Ordförklaringar

Avloppsvatten - ett samlingsbegrepp för flytande orenligheter från hushåll, industrier och annan mänsklig verksamhet som samlas upp i avloppsystem. Spillvatten och dagvatten är olika typer av avloppsvatten.

Spillvatten - avloppsvatten från kök, badrum och toaletter samt från verksamheter och industrier. Spillvatten leds via ledningar till reningsverk där det renas innan det släpps ut i naturen igen.

Dagvatten - regn- och smältvatten från hustak och gator. I tätbebyggda områden är dagvattnet förorenat av bland annat avgaser, bränslerester, oljor och smörjmedel, asfalt, m.m. Dagvatten leds via separata dagvattenledningar ut i omgivande sjöar och vattendrag.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-21