Enskilt vatten och avlopp

Om din fastighet ligger utanför det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du lösa din fastighets vatten- och avloppsförsörjning på annat sätt, antingen genom en egen brunn eller genom en gemensam lösning med andra fastigheter i området.

Enskilt vatten

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala vattennätet kan du anlägga en egen brunn för din fastighet eller gå ihop med grannarna för att bilda en samfällighet där ni till­sammans äger en vattenanläggning. Ansvaret för vattnets kvalitet ligger på dig som fastig­het­s­ägare respektive samfälligheten.

Kontroll av vattnets kvalitet

Om ditt hushåll inte är anslutet till det kommunala vattennätet har du ansvar för att själv kontrollera vattnets kvalitet.

Du är inte tvingad att ta prover på dricksvattnet i din egen brunn, men vi rekom­men­der­ar att du gör det ändå för att säkerställa att du och andra som dricker av vattnet inte riskerar att bli sjuka. Livsmedelsverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterrekommenderar en vattenanalys vart tredje år om anläggningen används till en en- eller tvåfamiljsfastighet och en analys varje år för vattenanläggningar som förser många hushåll med vatten.

För att ta vattenprover vänder du dig till ett ackrediterat laboratorium.

Om du misstänker att din brunn är förorenad bör du ta vattenprover omedelbart och koka dricksvattnet i väntan på provresultaten. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att bekosta provtagningen, men om vattnet skulle visa sig vara otjänligt kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning för att få hjälp att utreda orsaken till föroreningen.

Tar du ditt dricksvatten från en sjö eller annat vattendrag utan rening, typ UV-rening rekommenderar vi att du alltid kokar ditt dricksvatten. Ytvatten varierar vanligtvis i kvalitet under året och även en tillfällig förorening kan orsaka magsjuka. 

Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet kan du ordna egen avlopps­försörjning, så kallat enskilt avlopp.

Enskilda avlopp räknas som miljöfarliga verksam­heter eftersom avloppsvatten kan innehålla både skadliga kemikalier och smittämnen som bakterier och virus. Du måste därför söka tillstånd eller anmäla enskilda avlopp till kommunens miljö- och samhällsnämnd.

Anlägga enskilt avlopp

Om du ska anlägga en enskild avloppsanordning med WC (oftast en trekammarbrunn) måste du söka tillstånd hos kommunen. Om du inte ska ha WC, utan bara en avloppslösning som tar hand om bad-, disk- och tvättvatten (BDT) ska du anmäla det till kommunen. För avlopps­anord­ning för BDT räcker det med en tvåkammarbrunn.

Gör följande:

När din anmälan kommer in till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning gör vi en bedömning av vilka eventuella miljökonsekvenser som din avloppsanordning kan medföra, till exempel om det finns risk för förorening av vattentäkter. Vi tittar även på vilka tekniska förutsättningar som finns för att anläggningen ska ha tillräcklig infiltration och liknande.

Avgift för ansökan/anmälan

Du betalar en handläggningsavgift baserad på tiden det tar för oss att utreda och administrera ditt ärende. Avgiften varierar beroende på vilken typ av enskilt avlopp du ska ha.

Exempelavgifter (enligt 2016 års prislista):

  • Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett: 6 060 kr
  • Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett: 2 020 kr
  • Ändring av avloppsanordning: 2­ 020 kr

Övriga ärenden om anmälan eller tillståndsansökan för avloppsanordningar debiteras per timme nedlagd tid.

Handläggning

Handläggningtiden för ansökan om enskiltavlopp är cirka 35 arbetsdagar.

Slamtömning

Slammet i ditt enskilda avlopp ska tömmas enligt ett visst intervall. Läs mer på sidan Slamtömning.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-05-20