Slamtömning

Tecknad bild av en slambil som har svårt att ta sig fram på smal väg bland träd och solur.

Slamavskiljaren i enskilda avloppsanläggningar behöver tömmas och det är kommunens ansvar att göra det. I Östersunds kommun är det Avloppsservice AB som utför tömningen.

När det är slamtömning

 • lämna plats för personalen att arbeta
 • håll avstånd till personalen för att minska risken för spridning av corona
 • vänta tills tömningen är klar, då bullrar det inte så mycket och det går att samtala.

Slamtömning innebär att hela brunnen töms, det vill säga både slam och vatten tas med för behandling. Vår utförare tömmer avloppsbrunnarna i kommunen under barmarksperioden, 15 april till 30 november, enligt ett fastlagt schema. Behöver du extra slamtömning beställer du det via kommunen; se nedan.

Spola ner kiss bajs och toalettpapper. Inget annat!

Reningen i ett enskilt avlopp sker i hög grad med hjälp av marklevande bakterier. Det är alltså viktigt att inte skada bakterierna genom att hälla farligt avfall i avloppet.

Det du spolar ner i avlopp och toalett, det försvinner inte. Det hamnar i slammet som vi tömmer ur din avloppsbrunn. Slammet komposterar vi till jord. De kemikalier som du har spolat ner, finns kvar i jorden men följer med regn- och smältvatten ut i våra sjöar och vattendrag.

Det enda du får spola ner är kiss, bajs, toapapper samt miljömärkta rengöringsmedel för kroppen och hemmet.

Sortera soporna så här

Kvicksilvertermometrar, målarfärg, lösningsmedel, starka rengöringsmedel och liknande är farligt avfall. Privatpersoner får lämna det på en återvinningscentral.

Gamla mediciner lämnar du tillbaka till apoteket.

Snus och cigarettfimpar ska gå till förbränning. De innehåller kadmium.

Hushållspapper, våtservetter, tamponger, bomullspinnar, hår och kattsand orsakar stopp i avloppet. Ställ en papperskorg i badrummet att samla skräpet i. Ställ gärna dit en korg att samla förpackningar i.

Om du spolat ner något olämpligt - kontakta oss

Om du av misstag har spolat ner något olämpligt; kontakta oss i god tid innan slamtömning så att vi kan hämta ditt slam separat. Det kostar inget extra!
Ring 063-14 30 00, knappval 3.

I slammet från 2018 uppmättes en förhöjd halt av kvicksilver. Det gjorde att det slammet inte kunde användas.

Har du utrustning som innehåller kvicksilver?

Då bör du byta ut den, både av hälso- och miljöskäl. Se annars till att den är placerad eller invallad så, att inte läckande kvicksilver når en golvbrunn eller annat avlopp.

Produkter som kan innehålla kvicksilver

Elektronik som är installerad före 1995 och som

 • bryter strömmen till exempelvis en nivåvippa i en pumpgrop eller rumstermostat.
 • mäter nivåer, exempelvis oljenivå före en oljetank
 • mäter temperaturen, exempelvis termostater, termometrar
 • mäter tryck eller flöden, exempelvis barometrar, flödesmätare

Avloppsledningar till tandläkarmottagningar (även nedlagda) innehåller kvicksilver.

Slamtömningsbil

Inför slamtömningen

I början av säsongen kommer ett brev att skickas ut med information om när det blir slamtömning hos dig. Om slamtömningen avviker från angivet datum kommer du att få ett SMS.

Efter att slambilen varit hos dig och tömt din brunn på slam märks brunnen med en färgfläck, olika färg från år till år. År 2021 är färgen vit.

Se till att din brunn är lättillgänglig

Det är din avloppsbrunn men brunnen är också slamtömmarnas arbetsmiljö. Se till att din brunn är lättillgänglig.

 • Vägen fram till brunnen ska ha tillräcklig bärighet och vara minst 4 meter bred. Kan inte bilen köra ända fram till brunnen blir det ett drygt arbete för slamtömmaren att dra slangen. Om avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen är större än 25 meter tar vi ut en extra avgift för slangdragning. Om slangdragningen är tung kan det dessutom tillkomma kostnad för dubbelbemanning.
 • Ta bort nedhängande grenar och beskär buskar som inkräktar på vägen.
 • Hjälp slamtömmaren att hitta brunnen. Är din slambrunn svår att hitta? Eller du har flera brunnslock på gräsmattan som man kan blanda ihop? Markera den brunn du vill ha tömd med en ca 1 meter hög käpp gärna med vimpel.
 • Runt brunnen ska det finnas utrymme att arbeta. Buskar och planteringar runt brunnen försvårar tömningen och blir lätt nedtrampade och förstörda. Brännässlor och taggiga buskar blir ett förargligt arbetsmiljöproblem.
 • Brunnen ska vara tillgänglig. Ta bort solur, krukor och andra prydnader och kontrollera att eventuella bultar och muttrar inte har rostat fast.
 • Brunnslocket bör inte väga mer än att en person lätt kan dra det åt sidan. Är brunnslocket för tungt eller placerad på ett sådant sätt att det är svårt att lyfta på och av tar vi en extra avgift för dubbelbemanning. Många sådana lyft på en dag kan ge bestående belastningsskador. Helst ska locket bytas till ett lättare lock.
 • Om vi inte kommer fram till brunnen alls blir det bomkörningsavgift och du behöver beställa en extra hämtning när felet är åtgärdat.

När kommer slambilen?

Tömning av brunnar utförs efter ett fastlagt schema. Kommunen är indelad i olika områden, dessa områden kan du se på kartan här nedan. Titta på kartan för att se vilket område du tillhör och titta sedan på körordningen här nedan.

Karta över områden för slamtömning

Klicka på bilden för att förstora den.

Körordning

 1. Fåker vecka 15 - 18
 2. Orrviken vecka 18 - 20
 3. Tandsbyn vecka 20 - 23
 4. Marieby vecka 22 - 23
 5. Namn vecka 23 - 27
 6. Frösön vecka 27 - 30
 7. Brunflo vecka 30 - 34
 8. Norderön vecka 30 - 31
 9. Häggenås vecka 34 - 39
 10. Munkflohögen vecka 36
 11. Lit, Husås vecka 39 - 41
 12. Lillsjöhögen vecka 41 - 43
 13. Bringåsen vecka 41 - 43

Hur ofta töms slambrunnen?

Intervall för tömning av slambrunn

Typ av boende

Intervall

Permanentboende med vattentoalett

Slamtömning en gång per år

Permanentboende utan vattentoalett

Slamtömning en gång vartannat år

Fritidshus med vattentoalett

Slamtömning en gång vartannat år

Fritidshus utan vattentoalett

Slamtömning en gång vart 4:e år

Sluten tank

Efter särskild beställning

Står huset tomt eller är hushållet litet? Ansök om ändrat slamtömningsintervall

För avloppsbrunn som nyttjas året runt kan tömningen glesas ut till en tömning vartannat år. För fritidshus kan tömningen glesas ut till vart fjärde år. I vår e-tjänst kan du ansöka om ändat slamtömningsintervall, begära uppehåll i slamtömningen eller beställa sluttömning. Vi har tar ut en timavgift för handläggningen av ansökan.

Ansök om ändrat slamtömningsintervall (e-tjänst)

Vad betyder avvikelsen?

Om det finns fel på din avloppsanläggning vid slamtömningen skriver slamtömmaren en avvikelse.

Om felet/avvikelsen är sådant att tömning av slambrunnen inte har kunnat genomföras lämnar slamtömmaren en ”hängare” på dörren eller brevlådan med information av vad du behöver åtgärda för att man ska kunna genomföra en tömning.

Avvikelser som påverkar anläggningens funktion som till exempel trasig slamavskiljare och hög nivå följs upp av Samhällsbyggnad, miljö och hälsa.

Avvikelser som gäller arbetsmiljö hanteras av Avfall Återvinning. Från och med i år kommer brev med alla avvikelser att skickas ut löpande. Syftet är att du själv ska ha kunskap om skicket på din anläggning och ha möjlighet att åtgärda felet.

Avvikelser kommer i separat brev

Alla avvikelser skickas ut till kund löpande under säsongen.

Beskrivning vad de olika avvikelserna betyder och vad man kan göra åt dem

Avgifter för slamtömning

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2021. Moms är inräknad i alla avgifter.

Avgifter för slamtömning av trekammarbrunn:

Trekammarbrunn

Avgifter

Ordinarie tömning

1 285 kr

Extratömning - inom 10 arbetsdagar

2 183 kr

Extratömning - senast kl 18:00 dagen efter beställning

3 683 kr

Bokad tömning förmiddag eller eftermiddag

3 683 kr


Avgifter för slamtömning av sluten tank:

Sluten tank

Avgifter

Ordinarie tömning eller inom 10 arbetsdagar

1 632 kr

Extratömning - senast 18:00 dagen efter beställning

3 505 kr

Bokad tömning förmiddag eller eftermiddag

3 505 kr


Avgifter för slamtömning av kombitank, brunn:

Kombitank, sluten tank + slamavskiljare

 Avgifter

Ordinarie tömning

1 685 kr

Extra tömning - inom 10 arbetsdagar

2 742 kr

Extra tömning - senast 18:00 dagen efter beställning

5 125 kr

Bokad tömning förmiddag eller eftermiddag

5 125 kr


Övriga avgifter för slamtömning:

Övriga avgifter

 Avgifter

Tillägg vid hinder i vägen som omöjliggör tömning

603 kr

Slamvolym över 3m³*

491 kr/m³

Tömning av slamavskiljare med volym större än 10 m³

850 kr/timme

Slangutdrag utöver 25 meter, pris per 10 m

125 kr/10 meter

Dubbelbemanning vid arbetsmiljöproblem som kan lösas genom dubbelbemanning t. ex. tunga lock, lång slangdragning, skymd backning.

250 kr

* Vid ordinarie tömning samt extratömning ingår 3m³ slam. I de fall slamvolymen överstiger 3m³ tas extra avgift ut.

Vi hör av oss med ett SMS om nåt krånglar

En mobil med sms:et "Detta är ett meddelande från Östersunds kommun. Just nu har vi problem med..."

Om vi är försenade med slamtömningen kan vi skicka ett SMS till dig eller lämna ett röstmeddelande via din fasta telefon.

Den här tjänsten används även för att meddela störningar i sophämtning och vattenleverans.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-13