Dricksvatten

Detaljbild på vatten som rinner ur en kran ner i ett glas

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Här kan du läsa mer om hur kommunen jobbar med dricksvatten i våra egna vattenverk, och med kontroll av dricksvattnet i våra egna och andra aktörers vattenverk.

Var och en av oss förbrukar i genomsnitt 160 liter dricks­vatten per dygn, av detta dricker vi cirka 2-3 liter, resten används till disk, tvätt, dusch, toaletter, bevattning med mera. 

Vi använder mest vatten morgon och kväll. För att kompensera dessa variationer i förbrukningen finns ett antal reservoarer i kommunen.

Vattenkvalitet

Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet - allt för att undvika förekomsten av skadliga bakterier eller andra hälsofarliga ämnen.

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen gör regel­bundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav för att säkerställa kvaliteten på vattnet. Vi gör provtagningar:

 • vid vattentäkter
 • vid våra vattenverk
 • i våra ledningsnätet
 • ute hos dig som kund

Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

Analysresultat för dricksvatten

Vi tar, regelbundet, prover på dricksvattnet så går ut i ledningarna, enligt Livsmedelverkets bestäm­melser. I tabellen nedan kan du se den genomsnittliga halten av olika ämnen för ut­gående vatten från Minnesgärde vattenverk. Vattnet från Minnesgärde distribueras till centrala Östersund, Frösön, Orrviken, Brunflo och Lockne.

Dricksvattenskvalitet Östersunds vattenverk Medelvärden 2013 - 2018

*

Ämne eller egenskap

Enhet

Medelvärde

Gränsvärde

 

Mikrobiologiska

 

 

 

1

Odlingsbara mikroorganismer (vid 22°C)

cfu/ml

<10

100

2

Långsamväxande bakterier

cfu/ml

<300

5000

3

Clostridium perfringens

i 100 ml

<1

påvisad

4

Escherichia coli

i 100 ml

<1

påvisad

5

Koliforma bakt

i 100 ml

<1

påvisad

6

Aktinomyceter

cfu/100 ml

12,5

100

7

Mikrosvamp

cfu/100 ml

10

100

 

Fysikaliska, kemiska

 

 

 

8

Alkalinitet, HCO₃

mg/l

60

finns ej

9

Färg

mg/l

6,8

15

10

Konduktivitet

mS/m

11,3

250

11

pH

enheter

8,4

<6,5 >9,5

12

Temperatur*

°C

5,5

20

13

Turbiditet

FNU

0,24

0,5

 

Grundämnen

 

 

 

14

Aluminium

mg/l

0,02

0,1

15

Bly

µg/l

0,21

10

16

Flourid

mg/l

<0,1

1,5

17

Järn

mg/l

0,02

0,1

18

Kalcium

mg/l

19,7

100

19

Klorid

mg/l

2,6

100

20

Koppar

mg/l

0,06

0,2

21

Magnesium

mg/l

0,7

30

22

Mangan

mg/l

<0,002

0,05

23

Natrium

mg/l

1,8

100

24

Nickel

µg/l

0,4

20

25

Radon

Bq/l

ytvatten

100

 

Potentiella föroreningar

 

 

 

26

Ammonium

mg/l

0,007

0,5

27

Nitrat, NO₃

mg/l

0,57

20

28

Nitrit, NO₂

mg/l

<0,003

0,1

29

Sulfat, SO₄

mg/l

2,7

100

30

PFAS (suma 11 st)**

ng/l

<5

90

31

Bekämpningsmedel (totalhalt)

µg/l

<0,05

0,5

 * gäller utgående dricksvatten från vattenverk
**prover tagna på råvatten

Förklaringar till tabellen ovan:

1

Bakterier som normalt finns i mark och sjöar

2

Indikerar mikobiologisk tillväxt i ledningsnät och/eller vattenverk

3

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

4

Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel.

5

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

6

Kan ge lukt och smak och tillväxa lokalt i distributionsanläggningar.

7

Kan tillväxa lokalt i distributionsanläggningar

8

Anger hur stabilt vattnet är i surhetsgrad.

9

Organiska ämnen (t ex växtrester) och järn- & manganrester kan ge vattnet färg.

10

Ett mått på salthalten i vattnet.

11

pH bör ligga mellan 7,5 - 9,0. Låga pH-värden medför risk för korrision på ledningar som kan leda till ökade metallhalter i vattnet.

12

13

Grumlighet

14

Kan lösas ut ur marken vid låga pH-värden.

15

Förhöjda blyhalter härstammar oftast från fastighetens installation och kan ha samband med låga pH-värden.

16

Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen.

17

Kan ge färg och grumlighet.

18

Bidrar tillsammans med magnesium till vattnets hårdhet.

19

Förhöjd halt kan indikera påverkan av salt grundvatten, avlopp, deponi eller vägsalt.

20

Förhöjda kopparhalter härstammar oftast från fastighetens installation och kan ha samband med låga pH-värden.

21

Bidrar tillsammans med kalcium till vattnets hårdhet.

22

Kan ge färg och grumlighet.

23

Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller havsvatten.

24

Förhöjda nickelhalter härstammar oftast från fastighetens installation och kan ha samband med låga pH-värden.

25

Kan förekomma naturligt i grundvatten

26

Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor.

27

Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor.

28

Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor.

29

Förhöjd halt kan påskynda korrosion på ledningar.

30

Förhöjd halt indikerar påverkan från föroreningskällor.

31

Förhöjd halt indikerar påverkan från föroreningskällor.

 

Här kan du läsa om vattenkvaliteten vid våra mindre vattenverk:

 1. Näs vattenverkPDF
 2. Häggenås vattenverkPDF
 3. Lillsjöhögens vattenverkPDF
 4. Lits vattenverkPDF
 5. Tandsbyns vattenverkPDF

Vattenkvalitet för dig med egen brunn (enskilt vatten)

Om ditt hushåll inte är anslutet till det kommunala vattennätet har du ansvar för att själv kontrollera vattnets kvalitet.

Du är inte tvingad att ta prover på dricksvattnet i din egen brunn, men vi rekom­men­der­ar att du gör det ändå för att säkerställa att du och andra som dricker av vattnet inte riskerar att bli sjuka. Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster rekommenderar en vattenanalys vart tredje år om anläggningen används till en en- eller tvåfamiljsfastighet och en analys varje år för vattenanläggningar som förser många hushåll med vatten.

För att ta vattenprover vänder du dig till ett ackrediterat laboratorium.

Om du misstänker att din brunn är förorenad bör du ta vattenprover omedelbart och koka dricksvattnet i väntan på provresultaten. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att bekosta provtagningen, men om vattnet skulle visa sig vara otjänligt kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning för att få hjälp att utreda orsaken till föroreningen.

Tar du ditt dricksvatten från en sjö eller annat vattendrag utan rening, typ UV-rening rekommenderar vi att du alltid kokar ditt dricksvatten. Ytvatten varierar vanligtvis i kvalitet under året och även en tillfällig förorening kan orsaka magsjuka. 

Har du klagomål på ditt dricksvatten?

Om du upplever problem med ditt dricksvatten ska du ta kontakt med den som är ansvarig:

 1. Kommunalt vattenverk
  Om du får ditt vatten från ett av våra kommunala vattenverk och upplever problem med dricksvattnet så ska du vända dig till vårt kundcenter.

 2. Enskilt vattenverk
  Om du får ditt dricksvatten från ett vattenverk som inte är kommunalt så ska du vända dig direkt till den som ansvarar för det vattenverket. Om du inte får någon hjälp från den ansvarige, eller om det gäller en allvarlig händelse, kan du kontakta oss för en eventuell utredning av problemet.

 3. Enskild brunn
  Om du får ditt dricksvatten från egen brunn och misstänker att vattnet är förorenat bör du ta vattenprover omedelbart och koka dricksvattnet i väntan på provresultaten. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att bekosta provtagningen, men om vattnet skulle visa sig vara otjänligt kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning för att få hjälp att utreda orsaken till föroreningen.

Vattnets hårdhet

I centrala Östersund har vi mjukt vatten. Mjukt vatten kräver inte lika mycket tvättmedel som hårt. I övriga delar av kommunen varierar hårdhetsgraden.

Skala på vattnets hårdhet:
Hårdhet (°dH)
Benämning 
0-5Mjukt vatten
5-10 Medelhårt vatten 
över 10
Hårt vatten
Hårdhetsgraden vid våra vattenverk:
VattenverkHårdhet (°dH)
Östersund3-3,5
Lit6-7
Häggenås4-6
Lillsjöhögen6-8
Tandsbyn10-12
Fåker3-3,5

Våra kommunala vattenverk

Vatten Östersund producerar dricksvatten i sex vattenverk varav fyra är grundvattenverk och två är ytvattenverk. Tillsammans försörjer verken drygt 53 000 personer med vatten. Varje år producerar vi ca 6,5 miljoner kubikmeter vatten.

Vi använder mest vatten morgon och kväll. För att kompensera dessa variationer i förbruk­ningen finns ett antal reservoarer ute på nätet. För att nå höglänta områden finns även ett antal tryckstegringsstationer.

Minnesgärdet i Östersund

Minnesgärdets vattenverk förser Östersund, Frösön, Orrviken, Brunflo och Lockne med dricksvatten. Råvatten till vattenverket tas från Storsjön. Storsjöns höga vattenkvalitet medför att en relativt enkel beredningsmetod kan användas för att framställa dricks­vatten. Vattnet genomgår alkalisering, ozonering, filtrering och desinficering med klor och UV-ljus. Varje dygn pumpas 16-17 miljoner liter vatten ut till konsumenter.

Näs

Vattenverket i Fåker är beläget nedanför Näs kyrka och levererar vatten till cirka 450 personer. Råvattnet till vattenverket pumpas från Näkten. Vattenreningen består i filtrering i tre sandfilter. Filtren är av långsamfiltertyp där vattnet renas på biologisk väg. Därefter sker desinfektion (avdödning av bakterier) genom behandling med ultraviolett ljus.

Häggenås

Häggenås vattenverk är inrymt i en källarlokal i centrala Häggenås och levererar vatten till ca 380 personer. Grundvatten pumpas upp från en borrad brunn och avhärdas (minskning av vattnets kalkhalt). Därefter sker desinfektion (avdödning av bakterier) genom behandling med ultraviolett ljus.

Lillsjöhögen

Vattenverket är beläget i Sännsjölandet och levererar vatten till cirka 70 personer. Grundvatten pumpas upp från en borrad brunn. Eftersom traktens bergart innehåller radon och uran måste vattnets radon- och uranhalt sänkas. Detta sker i en radonstripper och ett uranfilter. Därefter renas vattnet i ett järn och manganfilter. Slutligen desinficeras vattnet med ultraviolett ljus.

Lit

Vattenverket i Lit och är beläget vid Hårkmon och levererar vatten till cirka 1 300 personer. Råvattnet består av infiltrerat vatten från älven Hårkan. Vattnet är av sådan kvalitet att det kan distribueras utan annan behandling än uv-ljus.

Tandsbyn

Tandsbyns vattenverk är beläget i närheten av före detta Tandsbyverken och levererar vatten till cirka 420 personer. Grundvatten pumpas från två stycken borrade brunnar till ett filter som reducerar manganhalten. Vattnet kräver normalt ingen desinfektion (avdödning av bakterier) men möjlighet till klorering finns om så skulle erfordras.

Vanliga frågor om dricksvatten

Vilken hårdhet har jag på vattnet om jag bor i Östersund?

Dricksvattnet för Östersund, Frösön, Brunflo, Lockne och Orrviken har en hårdhet på ca 3,0-3,5 dH.

Vattnet är missfärgat, vad skall jag göra?

Efter en läcka eller annat arbete på ledningsnätet kan vattnet ha en avvikande färg. Spola en stund så blir vattnet oftast klart igen.

Finns det klor i dricksvattnet?

Om du bor i Östersund, Brunflo, Lockne, Frösön och Orrviken kommer vattnet från Minnesgärdets vattenverk som har ett klorerat dricksvatten. Nära vattenverket finns låga klorhalter. Då klor förbrukas i ledningsnätet, blir klorhalten lägre desto längre från vattenverket man bor. För de övriga vattenverken kloreras inte dricksvattnet.

Vad är skillnaden på ytvatten, grundvatten och råvatten?

Ytvatten är det vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav. Grundvatten är det vatten som tränger djupt ned i marken och fyller på hålrummen i marken och berg. Råvatten är råvaran till dricksvatten och vars ursprung är grundvatten eller ytvatten.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-13