Dricksvatten

Detaljbild på vatten som rinner ur en kran ner i ett glas

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Här kan du läsa mer om hur kommunen jobbar med dricksvatten i våra egna vattenverk, och med kontroll av dricksvattnet i våra egna och andra aktörers vattenverk.

Var och en av oss förbrukar i genomsnitt 160 liter dricks­vatten per dygn, av detta dricker vi cirka 2-3 liter, resten används till disk, tvätt, dusch, toaletter, bevattning med mera. 

Vi använder mest vatten morgon och kväll. För att kompensera dessa variationer i förbrukningen finns ett antal reservoarer i kommunen.

Vattenkvalitet

Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet - allt för att undvika förekomsten av skadliga bakterier eller andra hälsofarliga ämnen.

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen gör regel­bundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav för att säkerställa kvaliteten på vattnet. Vi gör provtagningar:

 • vid vattentäkter
 • vid våra vattenverk
 • i våra ledningsnätet
 • ute hos dig som kund

Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

Vattenavstängningar och andra driftsstörningar

Inget vatten i kranen?

När vi renoverar de kommunala vattenledningarna måste vi stänga av vattnet en kortare tid. Vi går då ut med meddelanden i god tid så att du ska kunna planera din vardag och tappa upp det vatten du behöver, när du blir utan vatten i kranen. Läs mer nedan hur vi meddelar dig.

Ibland stänger vi av och släpper på vattnet flera gånger innan allt är klart. Du kan alltså bli utan vatten kortare perioder, få tillbaka vattnet och sen blir du utan igen. Ibland blir det bara ojämnt tryck på vattnet eller luft i ledningarna. Vi kallar det "störningar i vattenleveransen".

Vintern är högsäsong för akuta läckor på vattenledningarna. Antingen fryser ledningarna sönder eller så bryts de sönder av tjällossningen. Då måste vi, så fort som möjligt, hitta läckan och stänga av vattnet. Sen gräver vi fram den läckande ledningen och lagar den. Det är naturligtvis svårt att beräkna hur lång tid en sådan lagning kan ta.

Vi brukar uppmana våra kunder att se till att alla vattenkranar är stängda under tiden vattnet är avstängt. Det har hänt att en eller flera kranar lämnades öppen i en bostad och när vi sedan släppte på vattnet blev det översvämning och vattenskador i bostaden.

Vi kan ställa ut vattentankar

När arbetet tar lite längre tid, kör vi ut dricksvatten i tankar och placerar ut på strategiska ställen, där allmänheten får hämta sitt vatten. Det är bra att ha en plastdunk hemma för sådana tillfällen.

När vi släpper på vattnet igen

Det är inte ovanligt att det kommer in luft i ledningarna vid lagningar av läckor. Det gör att det spottar och fräser i rören när du öppnar kranen efter en avstängning. Se upp för dessa luftstötar som kan vara ganska kraftiga. De kan göra så att vatten sprutar ur kranen med högt tryck.

Det händer att det första vattnet som kommer ur kranen efter en vattenavstängning är missfärgat. Ser vattnet grått och skummigt ut är det bara små luftbubblor i vattnet. Tappa upp ett glas och låt stå en stund. Klarnar vattnet var det bara luft. Ibland blir vattnet mörkt eller rostfärgat. Det är ofta avlagringar av järn och mangan från ledningarna som lossnar och följer med när vi släpper på vattnet. Missfärgningen kan vara svårt att se i ett glas men syns bra om du tappar upp vatten i badkaret. Spola med kallvatten i några minuter. Om inte vattnet klarnat inom 15 minuter bör du kontakta oss.

Om enbart varmvattnet är missfärgat, till exempel med en grön ton, tyder det på ett fel inom fastigheten. Kontakta den som har ansvar för fastigheten.

Kokningsrekommendation

Vi lagar vattenläckor på ledningarna på lite olika sätt beroende på skadan och ledningen. Vissa metoder kan göra att smuts kan komma in i ledningarna. Vi spolar alltid igenom de lagade ledningarna och har vi använt en sådan metod tar vi också prov på vattnet. I väntan på provsvar går vi ut med en rekommendation om kokning av kranvattnet tills vi kan garantera att vattnet håller god kvalitet.

Det händer också att vi, av okänd anledning, får tecken på föroreningar i våra vattenverk eller vattenledningar som kräver en utredning. Då går vi också ut med en rekommendation att koka kranvattnet i alla våra informationskanaler. Då kan också ett så kallat "myndighetsmeddelande" eller ett "viktigt meddelande till allmänheten" sändas ut.

Läs mer om kokning av kranvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ökad mängd klor

När det finns en ökad risk att bakterier kan växa och föröka sig på väg till din kran måste vi tillsätta mer klor i dricksvattnet. Det går fortfarande bra att dricka vattnet men det kan smaka eller lukta mer klor än normalt.

Problem med varmvattnet?

Kommunen levererar endast kallvatten till fastigheter. Har du problem med, eller funderingar kring varmvattnet bör du ta kontakt med fastighetsägaren.

Ha koll på avluftningen!

Vi underhåller också våra avloppsledningar, bland annat, genom att, regelbundet, spola igenom dem med vatten under högt tryck. Spolningen kan medföra buller och luftstötar i fastigheters golvbrunnar. I sällsynta fall händer det att luft, med stor kraft, trycks in i fastigheters avloppsledningar. Om då inte avloppets avluftning fungerar som den ska, kan det hända att vattnet i golvbrunnars vattenlås trycks upp i bostaden. Det är ju bara innehållet i den egna golvbrunnen som kommer upp men det är inte vidare trevligt ändå. Som fastighetsägare bör du se över avluftningen av avloppet.

Vi stänger av gator också

De flest av våra ledningar ligger under gator och vägar. Det innebär att när vi ska arbeta med underhåll eller lagningar av ledningarna måste vi gräva upp gatorna. Oftast räcker det med att vi stänger av ett körfält men det händer att vi måste stänga av i båda körriktningarna och leda om all trafik. Det är däremot mycket sällan som vi måste spärra av gång- och cykelbanor också.

Det är inte bara vi som gräver i gatorna. Det kan grävas för el, fjärrvärme eller fiber också. Alla vi som gräver i gatorna träffas fyra - sex gånger per år för att gå igenom kommande projekt. Då försöker vi att samordna grävningarna så gott det går.

Så här meddelar vi dig om driftsstörningar

Vi meddelar via


Analysresultat för dricksvatten

Vi tar, regelbundet, prover på dricksvattnet så går ut i ledningarna, enligt Livsmedelverkets bestäm­melser. I tabellen nedan kan du se den genomsnittliga halten av olika ämnen för ut­gående vatten från Minnesgärde vattenverk. Vattnet från Minnesgärde distribueras till centrala Östersund, Frösön, Orrviken, Brunflo och Lockne.

Dricksvattenskvalitet Östersunds vattenverk Medelvärden 2013 - 2018

*

Ämne eller egenskap

Enhet

Medelvärde

Gränsvärde

 

Mikrobiologiska

 

 

 

1

Odlingsbara mikroorganismer (vid 22°C)

cfu/ml

<10

100

2

Långsamväxande bakterier

cfu/ml

<300

5000

3

Clostridium perfringens

i 100 ml

<1

påvisad

4

Escherichia coli

i 100 ml

<1

påvisad

5

Koliforma bakt

i 100 ml

<1

påvisad

6

Aktinomyceter

cfu/100 ml

12,5

100

7

Mikrosvamp

cfu/100 ml

10

100

 

Fysikaliska, kemiska

 

 

 

8

Alkalinitet, HCO₃

mg/l

60

finns ej

9

Färg

mg/l

6,8

15

10

Konduktivitet

mS/m

11,3

250

11

pH

enheter

8,4

<6,5 >9,5

12

Temperatur*

°C

5,5

20

13

Turbiditet

FNU

0,24

0,5

 

Grundämnen

 

 

 

14

Aluminium

mg/l

0,02

0,1

15

Bly

µg/l

0,21

10

16

Flourid

mg/l

<0,1

1,5

17

Järn

mg/l

0,02

0,1

18

Kalcium

mg/l

19,7

100

19

Klorid

mg/l

2,6

100

20

Koppar

mg/l

0,06

0,2

21

Magnesium

mg/l

0,7

30

22

Mangan

mg/l

<0,002

0,05

23

Natrium

mg/l

1,8

100

24

Nickel

µg/l

0,4

20

25

Radon

Bq/l

ytvatten

100

 

Potentiella föroreningar

 

 

 

26

Ammonium

mg/l

0,007

0,5

27

Nitrat, NO₃

mg/l

0,57

20

28

Nitrit, NO₂

mg/l

<0,003

0,1

29

Sulfat, SO₄

mg/l

2,7

100

30

PFAS (suma 11 st)**

ng/l

<5

90

31

Bekämpningsmedel (totalhalt)

µg/l

<0,05

0,5

 * gäller utgående dricksvatten från vattenverk
**prover tagna på råvatten

Förklaringar till tabellen ovan:

1

Bakterier som normalt finns i mark och sjöar

2

Indikerar mikobiologisk tillväxt i ledningsnät och/eller vattenverk

3

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

4

Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel.

5

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

6

Kan ge lukt och smak och tillväxa lokalt i distributionsanläggningar.

7

Kan tillväxa lokalt i distributionsanläggningar

8

Anger hur stabilt vattnet är i surhetsgrad.

9

Organiska ämnen (t ex växtrester) och järn- & manganrester kan ge vattnet färg.

10

Ett mått på salthalten i vattnet.

11

pH bör ligga mellan 7,5 - 9,0. Låga pH-värden medför risk för korrision på ledningar som kan leda till ökade metallhalter i vattnet.

12

13

Grumlighet

14

Kan lösas ut ur marken vid låga pH-värden.

15

Förhöjda blyhalter härstammar oftast från fastighetens installation och kan ha samband med låga pH-värden.

16

Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen.

17

Kan ge färg och grumlighet.

18

Bidrar tillsammans med magnesium till vattnets hårdhet.

19

Förhöjd halt kan indikera påverkan av salt grundvatten, avlopp, deponi eller vägsalt.

20

Förhöjda kopparhalter härstammar oftast från fastighetens installation och kan ha samband med låga pH-värden.

21

Bidrar tillsammans med kalcium till vattnets hårdhet.

22

Kan ge färg och grumlighet.

23

Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller havsvatten.

24

Förhöjda nickelhalter härstammar oftast från fastighetens installation och kan ha samband med låga pH-värden.

25

Kan förekomma naturligt i grundvatten

26

Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor.

27

Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor.

28

Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor.

29

Förhöjd halt kan påskynda korrosion på ledningar.

30

Förhöjd halt indikerar påverkan från föroreningskällor.

31

Förhöjd halt indikerar påverkan från föroreningskällor.

 

Här kan du läsa om vattenkvaliteten vid våra mindre vattenverk:

 1. Näs vattenverkPDF
 2. Häggenås vattenverkPDF
 3. Lillsjöhögens vattenverkPDF
 4. Lits vattenverkPDF
 5. Tandsbyns vattenverkPDF

Vattenkvalitet för dig med egen brunn (enskilt vatten)

Om ditt hushåll inte är anslutet till det kommunala vattennätet har du ansvar för att själv kontrollera vattnets kvalitet.

Du är inte tvingad att ta prover på dricksvattnet i din egen brunn, men vi rekom­men­der­ar att du gör det ändå för att säkerställa att du och andra som dricker av vattnet inte riskerar att bli sjuka. Livsmedelsverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterrekommenderar en vattenanalys vart tredje år om anläggningen används till en en- eller tvåfamiljsfastighet och en analys varje år för vattenanläggningar som förser många hushåll med vatten.

För att ta vattenprover vänder du dig till ett ackrediterat laboratorium.

Om du misstänker att din brunn är förorenad bör du ta vattenprover omedelbart och koka dricksvattnet i väntan på provresultaten. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att bekosta provtagningen, men om vattnet skulle visa sig vara otjänligt kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning för att få hjälp att utreda orsaken till föroreningen.

Tar du ditt dricksvatten från en sjö eller annat vattendrag utan rening, typ UV-rening rekommenderar vi att du alltid kokar ditt dricksvatten. Ytvatten varierar vanligtvis i kvalitet under året och även en tillfällig förorening kan orsaka magsjuka. 

Har du klagomål på ditt dricksvatten?

Om du upplever problem med ditt dricksvatten ska du ta kontakt med den som är ansvarig:

 1. Kommunalt vattenverk
  Om du får ditt vatten från ett av våra kommunala vattenverk och upplever problem med dricksvattnet så ska du vända dig till vårt kundcenter.

 2. Enskilt vattenverk
  Om du får ditt dricksvatten från ett vattenverk som inte är kommunalt så ska du vända dig direkt till den som ansvarar för det vattenverket. Om du inte får någon hjälp från den ansvarige, eller om det gäller en allvarlig händelse, kan du kontakta oss för en eventuell utredning av problemet.

 3. Enskild brunn
  Om du får ditt dricksvatten från egen brunn och misstänker att vattnet är förorenat bör du ta vattenprover omedelbart och koka dricksvattnet i väntan på provresultaten. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att bekosta provtagningen, men om vattnet skulle visa sig vara otjänligt kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning för att få hjälp att utreda orsaken till föroreningen.

Vattnets hårdhet

I centrala Östersund har vi mjukt vatten. Mjukt vatten kräver inte lika mycket tvättmedel som hårt. I övriga delar av kommunen varierar hårdhetsgraden.

Skala på vattnets hårdhet:
Hårdhet (°dH)
Benämning 
0-5Mjukt vatten
5-10 Medelhårt vatten 
över 10
Hårt vatten
Hårdhetsgraden vid våra vattenverk:
VattenverkHårdhet (°dH)
Östersund3-3,5
Lit6-7
Häggenås4-6
Lillsjöhögen6-8
Tandsbyn10-12
Fåker3-3,5

Våra kommunala vattenverk

Vatten Östersund producerar dricksvatten i sex vattenverk varav fyra är grundvattenverk och två är ytvattenverk. Tillsammans försörjer verken drygt 53 000 personer med vatten. Varje år producerar vi ca 6,5 miljoner kubikmeter vatten.

Vi använder mest vatten morgon och kväll. För att kompensera dessa variationer i förbruk­ningen finns ett antal reservoarer ute på nätet. För att nå höglänta områden finns även ett antal tryckstegringsstationer.

Minnesgärdet i Östersund

Minnesgärdets vattenverk förser Östersund, Frösön, Orrviken, Brunflo och Lockne med dricksvatten. Råvatten till vattenverket tas från Storsjön. Storsjöns höga vattenkvalitet medför att en relativt enkel beredningsmetod kan användas för att framställa dricks­vatten. Vattnet genomgår alkalisering, ozonering, filtrering och desinficering med klor och UV-ljus. Varje dygn pumpas 16-17 miljoner liter vatten ut till konsumenter.

Näs

Vattenverket i Fåker är beläget nedanför Näs kyrka och levererar vatten till cirka 450 personer. Råvattnet till vattenverket pumpas från Näkten. Vattenreningen består i filtrering i tre sandfilter. Filtren är av långsamfiltertyp där vattnet renas på biologisk väg. Därefter sker desinfektion (avdödning av bakterier) genom behandling med ultraviolett ljus.

Häggenås

Häggenås vattenverk är inrymt i en källarlokal i centrala Häggenås och levererar vatten till ca 380 personer. Grundvatten pumpas upp från en borrad brunn och avhärdas (minskning av vattnets kalkhalt). Därefter sker desinfektion (avdödning av bakterier) genom behandling med ultraviolett ljus.

Lillsjöhögen

Vattenverket är beläget i Sännsjölandet och levererar vatten till cirka 70 personer. Grundvatten pumpas upp från en borrad brunn. Eftersom traktens bergart innehåller radon och uran måste vattnets radon- och uranhalt sänkas. Detta sker i en radonstripper och ett uranfilter. Därefter renas vattnet i ett järn och manganfilter. Slutligen desinficeras vattnet med ultraviolett ljus.

Lit

Vattenverket i Lit och är beläget vid Hårkmon och levererar vatten till cirka 1 300 personer. Råvattnet består av infiltrerat vatten från älven Hårkan. Vattnet är av sådan kvalitet att det kan distribueras utan annan behandling än uv-ljus.

Tandsbyn

Tandsbyns vattenverk är beläget i närheten av före detta Tandsbyverken och levererar vatten till cirka 420 personer. Grundvatten pumpas från två stycken borrade brunnar till ett filter som reducerar manganhalten. Vattnet kräver normalt ingen desinfektion (avdödning av bakterier) men möjlighet till klorering finns om så skulle erfordras.

Vanliga frågor om dricksvatten

Vilken hårdhet har jag på vattnet om jag bor i Östersund?

Dricksvattnet för Östersund, Frösön, Brunflo, Lockne och Orrviken har en hårdhet på ca 3,0-3,5 dH.

Vattnet är missfärgat, vad skall jag göra?

Efter en läcka eller annat arbete på ledningsnätet kan vattnet ha en avvikande färg. Spola en stund så blir vattnet oftast klart igen.

Finns det klor i dricksvattnet?

Om du bor i Östersund, Brunflo, Lockne, Frösön och Orrviken kommer vattnet från Minnesgärdets vattenverk som har ett klorerat dricksvatten. Nära vattenverket finns låga klorhalter. Då klor förbrukas i ledningsnätet, blir klorhalten lägre desto längre från vattenverket man bor. För de övriga vattenverken kloreras inte dricksvattnet.

Vad är skillnaden på ytvatten, grundvatten och råvatten?

Ytvatten är det vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav. Grundvatten är det vatten som tränger djupt ned i marken och fyller på hålrummen i marken och berg. Råvatten är råvaran till dricksvatten och vars ursprung är grundvatten eller ytvatten.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-19